ՔԿԱԳ ծառայություններ

1. Ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքը տրամադրվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից:

Տեղեկանքը ստորագրվում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կողմից և կնքվում գործակալության եռալեզու կնիքով:

2. ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից  տեղեկանքը տրամադրվում է

- հայերեն (ձև N 1 բնօրինակ կնիքով և ստորագրությամբ), (ձև N 1 էլեկտրոնային կնիքով և ստորագրությամբ)

- հայերեն-անգլերեն (ձև N 2 բնօրինակ կնիքով և ստորագրությամբ), (ձև N 2 էլեկտրոնային կնիքով և ստորագրությամբ)  

- հայերեն-ռուսերեն (ձև N 2 բնօրինակ կնիքով և ստորագրությամբ), (ձև N 2 էլեկտրոնային կնիքով և ստորագրությամբ)  

3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքները (ձև N 1, ձև N 2) պատրաստվում են էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով և տրամադրվում են փաստաթղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ ըստ դիմողի ցանկության:

Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանք ստանալու մասին դիմումը կարող է ներկայացվել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում, այնպես էլ www.e-services.moj.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով (Մանրամասները՝ այստեղ): 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում դիմում ներկայացնելիս տեղեկանքը դիմողին տրամադրվում է փաստաթղթային տարբերակով՝ առնձեռն:

www.e-services.moj.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով դիմում ներկայացնելիս տեղեկանքը կարող է տրամադրվել դիմողին փաստաթղթային տարբերակով՝ առձեռն կամ էլեկտրոնային տարբերակով դիմողի էլեկտրոնային հասցեին: Տեղեկանք ստանալու ձևը և տարբերակը դիմողի կողմից ընտրվում է էլեկտրոնային դիմում ներկայացնելիս: 

 4. Տեղեկանքի փաստաթղթային տարբերակը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության բնօրինակ կնիքով և ՔԿԱԳ գործակալության պետի (կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի) ստորագրությամբ:

Տեղեկանքի Էլեկտրոնային տարբերակը հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության էլեկտրոնային կնիքով և ՔԿԱԳ գործակալության պետի (կամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի) էլեկտրոնային ստորագրությամբ:

Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքների վերը նշված երկու տարբերակները ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: (*Ծանուցում․ էլեկտրոնային ստորագրությամբ և կնիքով տեղեկանքները տրամադրվում են 2020 թվականի հունիսի 4-ից)։

Մեկ դիմումի շրջանակներում տրամադրվում է մեկ տեղեկանք:  Տրամադրվող տեղեկանքի տարբերակը ընտրվում է դիմումատուի կողմից: Նույն համարի ներքո տրամադրվում է մեկ տեղեկանք: Տեղեկանքի կրկնօրինակ չի տրամադրվում: Տեղեկանքը կորցնելու դեպքում անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացնել նոր դիմում:

5. Ի՞նչ կարգով է իրականացվում ամուսնության մասին տեղեկանքի տրամադրումը

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր ունեցող (ունեցած) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության վայր չունեցող (չունեցած) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրում է Հայաստանի Հանրապետությունում ամուսնության բացակայության մասին տեղեկանք, որը կարող է դիմողի ցանկությամբ տրամադրվել երկլեզու տարբերակով՝ հայերեն-ռուսերեն, կամ հայերեն-անգլերեն:

Տեղեկանք ստանալու համար նախարարություն կարող է դիմել անձը, որի վերաբերյալ տրամադրվում է տեղեկանքը կամ նրա կողմից լիազորված անձը: 

6. Բացակայման մասին տրամադրման համար դիմումին կից պահանջվող փաստաթղթեր

Տեղեկանք ստանալու համար անձամբ դիմում ներկայացնելու դեպքում նախարարություն են ներկայացնում անձը հաստատող փաստաթուղթ: Այն դեպքում, երբ անձը նախկինում գտնվել է գրանցված ամուսնության մեջ նաև տվյալ ամուսնության փաստը դադարելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ, պետական տուքի վճարման անդորրագիր:

Լիազորված անձի միջոցով դիմելու դեպքում

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ․

2) հայցողի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, հայցողի կողմից տրված պարզ լիազորագիր.

3) հայցողի ամուսնության համար արգելք հանդիսացող հանգամանքների բացակայության հավաստման և քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններին սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված լինելու վերաբերյալ գրավոր հայտարարություն՝ ստորագրված հայցողի կողմից՝ համաձայն N 4 ձևի.

4) պետական տուրքի վճարումը հավաստող անդորրագիր.

5) Այն դեպքում երբ տեղեկանք հայցող անձը նախկինում գտնվել է գրանցված ամուսնության մեջ նաև տվյալ ամուսնության փաստը դադարելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ

7.Ի՞նչ ժամկետում է տրամադրվում ամուսնության բացակայման մասին տեղեկանքը

Տեղեկանքը տրամադրվում է նույն աշխատանքային օրը:

8. Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի դրույքաչափ

Պետական տուրքի դրույքաչափը կազմում է 10.000 ՀՀ դրամ, երկլեզու տրամադրելու դեպքում լրացուցիչ վճար՝ 5.000 ՀՀ դրամ 

Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքների վրա զետեղվում են էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով գեներացվող 16 նիշանոց համարանիշը և արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR code): Տեղեկանքների իսկության ստուգումը կատարվում է դրանց վրա ամրագրված համարանիշը  մուտքագրելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում գործող պաշտոնական փաստաթղթերի իսկության ստուգման պաշտոնական կայքում (www.e-verify.am) կամ արագ արձագանքման ծածկագրի միջոցով: (*Ծանուցում․տեղեկանքը պատրաստվում է Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով 16 նիշանոց համարանիշով և արագ արձագանքման ծածկագրով 2020 թվականի մարտի 20-ից)։

www.e-services.moj.am էլեկտրոնային հարթակի միջոցով տեղեկանք ստանալու դիմում ներկայացնելիս հայցողին հնարավորություն է ընձեռնվում տեղեկանքը ստանալ ապոստիլով վավերացված տարբերակով: Տեղեկանքը ապոստիլով վավերացված տարբերակով ստանալու ցանկության դեպքում, վերը նշված հարթակի միջոցով դիմում լրացնելիս համապատասխան դաշտում այդ մասին դիմողի կողմից պետք է կատարվի նշում:

Հավելենք նաև, որ ընտանեկան կարգավիճակի մասին տեղեկանքները տրամադրվում են նաև օտարերկրյա պետություններում ՀՀ հյուպատոսական հիմնարկների կողմից:

*Ծանուցում․ մինչև մինչև 2020 թվականի մարտը տրամադրվել են հետևյալ ձևանմուշները՝  

- հայերեն, (ձև N 1)

- հայերեն-անգլերեն  (ձև N 2) կամ  /հայտարարության և լիազորագրի օրինակելի ձև/

- հայերեն-ռուսերեն (ձև N 2) կամ /հայտարարության և լիազորագրի օրինակելի ձև/