ՏԱ օրենքն ու տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը

Ի՞նչ է տեղեկատվության ազատությունը

Ի՞նչ տեղեկատվություն է տնօրինում ՀՀ արդարադատության նախարարությունը

Որո՞նք են տեղեկատվության ազատության իրավունքի սկզբունքները

Ո՞րն է սահմանափակ տեղեկությունը

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում տեղեկատվության տրամադրումը

Կատարվո՞ւմ է արդյոք գանձում տեղեկատվության տրամադրման համար

Ընդ որում, իրավաբանական անձանց պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող և ինտերնետային կայքում տեղադրված ամբողջական տեղեկությունների տրամադրման համար գանձվում է պետական տուրք՝ 3000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ գումարի չափով:

ՀՀ արդարադատության նախարարության կայքում հրապարակված տեղեկությունների պարզաբանման համար կարող եք դիմել Նախարարության Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ-մամուլի քարտուղար Մարիամ Մելքումյանին /տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու պաշտոնատար անձ/:
Հեռ.`(010) 59 40 60, Էլ. փոստ` info@mօյ.am

 

ՏԱ մասին ՀՀ օրենք, 7-ՐԴ հոդված՝ տեղեկությունների մատչելիության և հրապարակայնության ապահովումը 

1.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 1-ին մասի (հանրության համար իրականացվող (իրականացման ենթակա) աշխատանքները և ծառայությունները) պահանջի վերաբերյալ
  2.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի ( բյուջե ) պահանջի վերաբերյալ

3.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի (գրավոր հարցումների ձևերը և դրանք լրացնելու վերաբերյալ խորհրդատվական ցուցումները) պահանջի վերաբերյալ
4.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 4-րդ կետի (հաստիքացուցակները, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց անունները, ազգանունները, կրթությունը, մասնագիտությունը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրի հեռախոսային համարները, էլեկտրոնային փոստի հասցեները) պահանջի վերաբերյալ
5.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետի (աշխատանքի ընդունման կարգը և թափուր աշխատատեղերը) պահանջի վերաբերյալ
6.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 6-րդ կետի (շրջակա միջավայրի վրա ներգործությունը) պահանջի վերաբերյալ
7.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 7-րդ կետի (հասարակական միջոցառումների ծրագրերը) պահանջի վերաբերյալ
8.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի (քաղաքացիների ընդունելության կարգը, օրը, ժամը և վայրը) պահանջի վերաբերյալ
9.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 9-րդ կետի (աշխատանքների և ծառայությունների բնագավառում գնագոյացման կարգը, գները (սակագները)) պահանջի վերաբերյալ
10.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 10-րդ կետի (տնօրինվող տեղեկությունների ցանկը և դրանց տնօրինման կարգը) պահանջի վերաբերյալ
11.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետի (ստացված հարցումների վերաբերյալ վիճակագրական և ամփոփ տվյալները, այդ թվում՝ մերժման հիմքերը.) պահանջի վերաբերյալ
12.<<Տեղեկատվության ազատության մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 11-րդ կետի (սույն մասում սահմանված տեղեկությունները պարզաբանելու իրավասություն ունեցող անձի տվյալները) պահանջի վերաբերյալ