Իրավաբանական անձանց/ԱՁ գրանցում

Անհատ ձետնարկատիրոջ հաշվառումը.

Որքանո՞վ է պարտադիր պետական հաշվառումը

Որո՞նք են անհատ ձեռնարկատեր լինելու առավելությունները

Որո՞նք են անհատ ձեռնարկատեր լինելու բացասական կողմերը

Ո՞վ կարող է լինել անհատ ձեռնարկատեր

Ո՞ր մարմինն է կատարում պետական հաշվառում

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ պետական հաշվառում կատարելու համար

Ի՞նչ ժամկետներում է կատարվում հաշվառումը

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի չափը

Ո՞ր դեպքերում հաշվառում իրականացնող մարմինը կարող է մերժել հաշվառումը

Ի՞նչ կարգով է բողոքարկվում հաշվառում իրականացնող մարմնի գործողությունները (անգործությունը)

Անհատ ձեռնարկատիրոջը հաշվառումից հանելը. ո՞ր դեպքերում է անհատ ձեռնարկատերը հանվում հաշվառումից

Ո՞վ է կատարում անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումից հանելը

Ի՞նչ կարգով է անհատ ձեռնարկատերը հանվում հաշվառումից

Որքանո՞վ է պարտադիր պետական հաշվառումը

Որո՞նք են անհատ ձեռնարկատեր լինելու առավելությունները

Որո՞նք են անհատ ձեռնարկատեր լինելու բացասական կողմերը

Անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումից հանելու համար պետական տուրք չի գանձվում:

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում հաշվառումից հանելը

Ի՞նչ կարգով է կատարվում Հանձնաժողովի տեղեկանքի բողոքարկումը