Խորհրդատվական մարմիններ

Նախարարության առջեւ դրված խնդիրներն ու գործառույթներն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով ՀՀ արդարադատության նախարարին կից  ստեղծված կոլեգիան`

1) oժանդակում է նախարարության գործունեության ռազմավարական պլանավորման, քաղաքական որոշումների ընդունման, միջոցառումների ծրագրերի մշակման գործընթացներին.

2) նպաuտում է ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը, գնահատմանը եւ այդ գործընթացներին քաղաքացիական հաuարակության մաuնակցությանը.

3) մշակում եւ Հայաuտանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում նախարարության կառավարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկություններ։