Ձևանմուշներ

Նմուշային ձևեր (e-register)


ՀԿ նմուշային փաստաթղթեր

1. Կանոնադրություն

2. Հիմնադիր ժողովի արձանագրություն

ՍՊԸ նմուշային փաստաթղթեր

1Անվանման փոփոխություն (արձանագրություն, նոր խմբագրություն)

2 .Անվանման փոփոխություն (արձանագրություն, փոփոխություն)

3Անվանման փոփոխություն (որոշում, փոփոխություն)

4Բաժնեմասի առուվաճառքի պայմանագիր

5 .Բաժնեմասի նվիրատվության պայմանագիր

6 .Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն (արձանագրություն)

7. Գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն (որոշում)

8Դիմում՝ նոր մասնակցից

9. Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն (արձանագրություն, խմբագրություն)

10 .Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն (արձանագրություն, փոփոխություն)

11. Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն (որոշում, խմբագրություն)

12. Իրավաբանական հասցեի փոփոխություն (որոշում, փոփոխություն)

13. Լիազորագիր

14.Լուծարման գործընթաց (արձանագրություն, լուծարող)

15.Լուծարման գործընթաց (արձանագրություն, հանձնաժողով)

16.Լուծարման գործընթաց (որոշում, լուծարող)

17.Լուծարման գործընթաց (որոշում, հանձնաժողով)

18.Լուծարման հաշվեկշիռ

19.Լուծարում (արձանագրություն)

20.Լուծարում (որոշում)

21.Կանոնադրության նմուշային ձև (հիմնադիրներ)

22.Կանոնադրության փոփոխություն (մասնակիցներ)

23.Կանոնադրության փոփոխություն (միակ մասնակից)

24.Կանոնադրության փոփոխություններ (արձանագրություն, խմբագրություն)

25.Կանոնադրության փոփոխություններ (որոշում, խմբագրություն)

26.Կանոնադրության փոփոխություններ (որոշում, փոփոխություն)

27.Հիմնադիրների ժողով (արձանագրություն)

28.Հիմնադրի որոշում

29.Նոր խմբագրություն (մասնակիցներ)

30.Նոր խմբագրություն (միակ մասնակից)

31.Տեղեկանք «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին

32.Տեղեկանք-հավաստում