Փաստաթղթերի միջազգային վավերացում (Apostille)

«Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիա

 

2021 թվականի ապրիլի 26-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը մեկնարկել է երկլեզու (հայերեն, անգլերեն) էլեկտրոնային ապոստիլի շրջանառությունը:

 2021 թվականի ապրիլի 26-ից ՀՀ պաշտոնական փաստաթղթերը ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից վավերացվում են բացառապես էլեկտրոնային ապոստիլով

Մինչև 2021 թվականի ապրիլի 26-ը ՀՀ պաշտոնական փաստաթղթերը ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից հաստատվում էին թղթային Ապոստիլով, որն ամրացվում էր փաստաթղթի բնօրինակին, հաստատվում էր ՀՀ արդարադատության նախարարության կնիքով և ստորագրվում ՀՀ արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության ղեկավարի կողմից: 

Էլեկտրոնային ապոստիլի շրջանառության փաստով չի սահմանափակվում մինչև 2021 թվականի ապրիլի 26-ը ՀՀ պաշտոնական փաստաթղթերը թղթային ձևանմուշով վավերացված Ապոստիլի ապացուցողական ուժը: 

Էլեկտրոնային Ապոստիլը չի ամրացվում վավերացվող բնօրինակ պաշտոնական փաստաթղթին: Այն ուղարկվում է քաղաքացու էլեկտրոնային փոստի հասցեին, որը հնարավոր է տպագրել ցանկացած տեսակի տպիչ սարքի միջոցով, այդ թվում՝ գունավոր կամ սև-սպիտակ, օգտագործելու ցանկացած տեսակի թղթային կրիչ, և ներկայացնել՝ ըստ պահանջի: Դիմողի ցանկությամբ տպագրված էլեկտրոնային ապոստիլը տրամադրվում է նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից:

 *Նկատառում քաղաքացիների համար: Քաղաքացիները, որոնք պաշտոնական փաստաթղթերը Ապոստիլով վավերացնելու համար ՀՀ արդարադատության նախարարություն դիմելու փոխարեն դիմում են թարգմանչական և այլ գրասենյակներ (միջնորդավարված), պետք է վերջիններիս տրամադրեն էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ այդ հասցեին Ապոստիլը ստանալու նպատակով: 

Էլեկտրոնային ապոստիլի 9-րդ բաժնում զետեղվում է Արդարադատության նախարարության՝ պաշտոնական փաստաթղթերը ապոստիլով վավերացնելու գործառույթի ապահովման համար պատասխանատու ստորաբաժանման՝ ՔԿԱԳ գործակալության (PDF ֆորմատ) կնիքը, իսկ 10-րդ բաժնում՝ ՔԿԱԳ գործակալության ղեկավարի նույն ձևաչափի ստորագրությունը: 

Էլեկտրոնային ապոստիլի իսկությունը հնարավոր է ստուգել այցելելով www.e-verify.am կայք և մուտքագրել ապոստիլի վրա նշված հսկիչ համարը կամ արագ արձագանքման ծածկագիրը՝ QR կոդը: 

Էլեկտրոնային ապոստիլի ձևաթղթի ստորին հատվածում նշվում է ապոստիլով վավերացվող պաշտոնական փաստաթղթի էջերի ամբողջական քանակը: Ծավալուն պաշտոնական փաստաթղթերի իսկությունը ստուգելիս արտացոլվում է փաստաթղթի մինչև 6 էջը: 

Ընդհանուր տեղեկություն 

Ապոստիլ՝ «Օտարերկրյա պաշտոնական փաստաթղթերի օրինականացման պահանջը չեղյալ հայտարարելու մասին» 1961 թվականի հոկտեմբերի 5-ի Հաագայի կոնվենցիա (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) 3-րդ հոդվածով նախատեսված թղթային կամ էլեկտրոնային հավաստագիր, որը հավաստում է պաշտոնական փաստաթուղթն ստորագրող անձի պաշտոնեական դիրքի, նրա ստորագրության, փաստաթղթի վրա դրված կնիքի կամ դրոշմակնիքի իսկությունը։ 

Ապոստիլով վավերացվում են պաշտոնական այն փաստաթղթեը, որոնք ուղարկվում են Կոնվենցիայի անդամ երկրներ: 

Օտարերկրյա պետության իրավասու մարմինների կազմած և տված փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետությունում ապոստիլով վավերացման ենթակա չեն: 

Ապոստիլով վավերացման ենթակա չեն՝ 

1) դիվանագիտական կամ հյուպատոսական գործակալների տված փաստաթղթերը. 

2) առևտրային կամ մաքսային գործունեության հետ ուղղակիորեն կապված վարչական փաստաթղթերը:

Կոնվենցիայի անդամ պետությունների իրավասու մարմինների՝ տվյալ պետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և իրենց լիազորությունների շրջանակներում տրված փաստաթղթերը, որոնք վավերացված են ապոստիլով, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համարվում են վավեր առանց հյուպատոսական վավերացման կամ այլ լրացուցիչ օրինականացման:

 Վերը նշված փաստաթղթերի ապոստիլով վավերացված լինելը պարտադիր է, եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այլ բան նախատեսված չէ, կամ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային այլ պայմանագրերով վերացվել, պարզեցվել է օրինականացման ընթացակարգը, կամ փաստաթուղթն ազատվել է օրինականացումից: 

Ապոստիլով չեն վավերացվում պաշտոնական այն փաստաթղթերը, որոնք ուղարկվում են «Քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին» 1993 թվականի հունվարի 22-ի Մինսկի կոնվենցիային միացած՝ ԱՊՀ անդամ երկրներ, ինչպես նաև Բուլղարիա, Լիտվայի և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված մի շարք այլ երկրներ: Եթե պետությունը Հաագայի կոնվենցիայի անդամ չէ, ապա փաստաթղթերի օրինականացումը (լեգալիզացիա) կատարվում է հյուպատոսական ճանապարհով:

 Ապոստիլով վավերացվող փաստաթղթեր 

Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից Ապոստիլով վավերացվում են հետևյալ պաշտոնական փաստաթղթերը` 

1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների կողմից աշխատանքի ընդունելու, աշխատանքից ազատելու մասին որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները, աշխատակիցներին տրված աշխատանքի վայրի, զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատած ժամանակահատվածի, աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանքները, վերը նշված մարմինների աշխատակազմերի (այդ թվում՝ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների) կողմից քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց դիմումների քննարկման արդյունքում տրամադրվող գրավոր պատասխանները:

2) Արդարադատության նախարարության կողմից տրված՝ երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացությունը, միջպետական որդեգրման վկայականը:

3) Առողջապահության նախարարության կողմից տրված՝

ա. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում զինծառայողի բուժման (հետազոտման) անհնարինության և բուժումն օտարերկրյա պետություններում իրականացնելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացություն տվող հանձնաժողովի դրական կամ բացասական եզրակացությունը,

բ. Հայաստանի Հանրապետությունում ավագ կամ միջին բուժաշխատող աշխատելու իրավունք ունենալու վերաբերյալ տեղեկանքը,

գ. կորոնավիրուսի (քովիդ) համավարակի և ռազմական դրությամբ պայմանավորված Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող աշխատանքներում ընդգրկվածության, մասնակցության վերաբերյալ տեղեկանքը,

դ. արտահանման հավաստագիրը,

ե. թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտահանման հավաստագիրը,

զ. մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի արտահանման լիցենզիան,

է. թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ դրանց պրեկուրսորների արտահանման լիցենզիան:

4) Առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ գործող փակ բաժնետիրական ընկերությունների (այսուհետ՝ ՓԲԸ), պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ), բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատությունների կողմից տրված փաստաթղթերը, մասնավորապես.

ա. «Ակադ. Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված՝ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին դիպլոմը, կատարելագործման, կարճաժամկետ մասնագիտացման և կրեդիտավորված դասընթացների վկայականները, հիգիենիկ եզրակացությունը,

բ. բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրամադրված՝ դուրսգրման Էպիկրիզը, Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտից, երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից, հղիի և ծննդկանի անհատական քարտից, նորածնի վարման քարտից քաղվածքները, հղիության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը, փոխանակման քարտը, նորածնի փոխանակման քարտը, ծննդաբերության պատմագրից քաղվածքը, նորածնի մահվան էպիկրիզը, պտղի ներարգանդային զարգացման արատների ու անկանոնությունների ախտորոշման և վարման կոնսիլիումի եզրակացությունը, ծննդյան և մահվան մասին բժշկական վկայականը,

գ. «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների հետազոտություն հավաստագիրը,

դ. «Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի, թմրաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն կողմից տրամադրված՝ թմրաբանական հաշվառման վերաբերյալ տեղեկանքը,

ե. հոգեբուժական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության կողմից տրամադրված՝ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց հաշվառման մեջ գտնվելու վերաբերյալ տեղեկանքը, հոգեկան առողջության վերաբերյալ եզրակացությունը,

զ. «Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված՝ փորձագետի եզրակացությունը, մահվան մասին բժշկական վկայականը:

5) Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Միասնական սոցիալական ծառայության կողմից տրված.

ա. կենսաթոշակի վկայականը, կենսաթոշակի (նպաստի) տեսակի և չափի վերաբերյալ տեղեկանքը,

բ. Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ծրագրերի շահառու հանդիսանալու (չհանդիսանալու) մասին տեղեկանքը,

գ. տեսաներածված աշխատանքային գրքույկի պատճենը,

դ. բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշումը (Միասնական սոցիալական ծառայություն),

ե. Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրացի աշխատողների համար աշխատանքի թույլտվությունը:

6) Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից տրված.

ա. իրավաբանական անձանց տրամադրված՝ նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացման, տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացման, միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացման, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրի իրականացման, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման, բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման և մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիաները,

բ. մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման իրավունքի վկայագիրը, մշակութային արժեքների փորձաքննությունն անցկացնող փորձագետի հավատարմագրման վկայագիրը, նվագարանի վկայականը

7) Պաշտպանության նախարարության կողմից տրված ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծման և արտահանման, ռազմական նշանակության արտադրանքի տարանցիկ փոխադրման, ռազմական նշանակության արտադրանքի առևտրի միջնորդական գործունեության լիցենզիաները, վերջնական օգտագործողի հավաստագիրը:

8) Պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության և դրա տարածքային ստորաբաժանումների կողմից տրված նախազորակոչային տարիքի քաղաքացու զինվորական հաշվառման գրքույկը, զորակոչային տարիքի քաղաքացու զինվորական հաշվառման գրքույկը, զինվորական գրքույկը, քաղաքացու զինվորական հաշվառման վերցված լինելու մասին տեղեկանքը:

9) Պաշտպանության նախարարության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատությունների կողմից տրված դուրսգրման Էպիկրիզը, Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, ամբուլատոր բժշկական քարտից, հսկողության ամբուլատոր քարտից քաղվածքները, մահվան մասին բժշկական վկայականը,

10) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմաուսումնական հաստատությունների կողմից տրված ավարտական փաստաթղթերը (վկայական, ատեստատ, դիպլոմ, ներդիր) և դրանց հիման վրա կազմված տեղեկանքները,

11) Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տրված.

ա. թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, չմշակված թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից ջարդոնի և թափոնների, թանկարժեք մետաղներից հանքանյութերի և խտանյութերի ու թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման և Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից ներմուծման մեկանգամյա կամ գլխավոր լիցենզիան,

բ. Հայաստանի Հանրապետություն ալմաստների արտահանման ժամանակ Քիմբերլի գործընթացի հավաստագրերը,

գ. երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դրանց տարանցիկ փոխադրման և երկակի նշանակության տեղեկատվության և մտավոր գործունեության արդյունքների փոխանցման մեկանգամյա, անհատական և ընդհանուր թույլտվությունները,

դ. վերջնական օգտագործողի և ներմուծման հավաստագրերը,

ե. Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից արտաքին առևտրի ոլորտի ապրանքների միասնական ցանկում ներառված բույսերի պաշտպանության միջոցների (Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի (այսուհետ՝ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ) 3808, բացառությամբ ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 380894 կպչուն ժապավենների) ներմուծման մեկանգամյա լիցենզիան,

զ. Հայաստանի Հանրապետություն շաքարի արտադրության համար առանց ներմուծման մաքսատուրքի վճարման ներմուծվող ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1701 13 և 1701 14 ծածկագրերին դասվող ապրանքների (եղեգնից շաքար-հումք առանց բուրահաղորդող ու ներկող հավելումների՝ բացառությամբ շաքարի ճակնդեղի)` նպատակային նշանակության հավաստման վերաբերյալ եզրակացությունները,

է. Հայաստանի Հանրապետությունում` անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող պատվաստանյութերի, շիճուկների և ախտորոշիչ միջոցների պետական գրանցման և գրանցման հավաստագրերը,

ը. թանկարժեք քարերի կամ թանկարժեք մետաղների՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման (ներմուծման) համար տրամադրվող պետական վերահսկողության ակտերը:

12) Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից տրված.

ա. բուսաբանական հավաքածուներ և առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու ու Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվությունը,

բ. վայրի կենդանիներ և կենդանաբանական հավաքածուներ ու առանձին նմուշներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծելու թույլտվությունը,

գ. «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիայով (այսուհետ՝ ՍԻԹԵՍ) կարգավորման ենթակա վայրի կենդանիները և բույսերը, դրանց մասերն ու ածանցյալները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու և ներմուծելու թույլտվությունները (հավաստագրեր), այդ թվում` ՍԻԹԵՍ-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների արտահանման թույլտվությունը (հավաստագիր),

դ. ՍԻԹԵՍ-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների վերարտահանման թույլտվությունը (հավաստագիր),

ե. ՍԻԹԵՍ-ի հավելվածներում ընդգրկված վայրի կենդանիների և բույսերի, դրանց մասերի ու ածանցյալների ներմուծման թույլտվությունը (հավաստագիր),

զ. անազատ պայմաններում բուծված թառափազգիների տեսակների նմուշների արտահանման թույլտվությունը (հավաստագիր),

է. օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման (առաքման) մեկանգամյա լիցենզիան,

ը. Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզիա, և լիցենզիայի ներդիրները,

թ. վտանգավոր թափոնների արտահանման և ներմուծման մեկանգամյա լիցենզիաները,

ժ. թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի պրեկուրսորներ չհամարվող թունավոր նյութերի ներմուծման մեկանգամյա լիցենզիաները,

ի. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննական եզրակացությունը,

լ. վայրի կենդանիներ և առանձին վայրի բույսեր և վայրի բույսերից դեղաբուսական հումք, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում-արտահանման մեկանգամյա լիցենզիան:

խ. Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների Կարմիր գրքերում ընդգրկված հազվագյուտ և անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանիների և բույսերի տեսակներ, որոնց տեղափոխումը Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով սահմանափակ է արտահանման դեպքում- արտահանման մեկանգամյա լիցենզիան:

13) Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների (Երևանի քաղաքապետարանի) և տարածքային կառավարման մարմինների, համայնքապետարանների (Երևան քաղաքի վարչական շրջանների) կողմից տրված՝

ա. աշխատանքի ընդունելու, աշխատանքից ազատելու մասին որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները, աշխատակիցներին տրված աշխատանքի վայրի, զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատած ժամանակահատվածի, աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանքները, վերը նշված մարմինների աշխատակազմերի (այդ թվում՝ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների) կողմից քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց դիմումների քննարկման արդյունքում տրամադրվող գրավոր պատասխանները,

բ. խնամակալություն, հոգաբարձություն, պատրոնաժ սահմանելու մասին որոշումները, երեխա որդեգրելու հնարավորության մասին դրական կամ բացասական եզրակացությունը, խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի եզրակացությունները, որոշումները, ակտերը,

գ. կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագրերը,

դ. ընտանիքի կազմի, մշտական բնակության վայրի կամ փաստացի բնակության վայրի մասին տեղեկանքները,

ե. քաղաքացիների կամ իրավաբանական անձանց գրավոր դիմումի հիման վրա մարզպետարանի կամ համայնքի արխիվում առկա փաստաթղթերի պատճենները,

զ. մարզպետարանների (Երևանի քաղաքապետարանի) ենթակայության բժշկական հաստատությունների կողմից տրված դուրսգրման Էպիկրիզը, ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, մեծահասակի ամբուլատոր բժշկական քարտից, երեխայի բժշկական հսկողության ամբուլատոր քարտից, հղիի և ծննդկանի անհատական քարտից, նորածնի վարման քարտից քաղվածքները, հղիության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը, փոխանակման քարտը, նորածնի փոխանակման քարտը, ծննդաբերության պատմագրից քաղվածքը, նորածնի մահվան էպիկրիզը, պտղի ներարգանդային զարգացման արատների ու անկանոնությունների ախտորոշման և վարման կոնսիլիումի եզրակացությունը, ծննդյան և մահվան մասին բժշկական վկայականը,

է. Երևանի քաղաքապետարանի «Բնակչության հատուկ սպասարկում» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրված՝ արտերկրում հուղարկավորված հայրենակիցների աճյունը ծննդավայրում հուղարկավորելու կամ վերահուղարկավորում իրականացնելու վերաբերյալ առարկություն չունենալու մասին գրությունը:

14) Կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված.

ա. քարտեզագրողի, հեոդեզիստի, չափագրողի (հաշվառողի) և հողաշինարարի որակավորման վկայականը,

բ. անշարժ գույքի գնահատողի որակավորման վկայականը:

15) Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրված.

ա. նոտարների, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների, մշտական հաստատությունների (բացառությամբ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների, որոնք հաշվառվում են պետական ռեգիստրի գործակալությունում) հաշվառման վկայականը,

բ. ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքը,

գ. ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքին նախորդող տարվա՝ օրենքով սահմանված եկամտային հարկի հաշվարկման օբյեկտ համարվող եկամտի և եկամտային հարկի մասին և գործատուին փոխհատուցման ենթակա գումարների մասին տեղեկանքները,

դ. Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտի կողմից վճարված հարկերի մասին տեղեկանքը,

ե. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման մասին տեղեկանքը,

զ. դրոշմանիշային վճար վճարողներին դրոշմանիշային վճարների չափի մասին տեղեկանքը,

է. Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարեցման հետ կապված քաղաքացու հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքը,

ը. հարկ վճարողի դիմումի հիման՝ վրա հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների, դեբետային գումարների, սահմանված չափից ավել վճարված գումարների և միասնական հաշվում առկա գումարների վերաբերյալ տեղեկանքը:

16) Ոստիկանության կողմից տրված.

ա. անձի քաղաքացիության կամ քաղաքացիության բացակայության մասին տեղեկանքները (Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն),

բ. անձի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ տեղեկանքը (Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն),

գ. բնակչության պետական ռեգիստրում անձի վերաբերյալ առկա տեղեկությունների մասին տեղեկանքը կամ գրությունը (Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն և տարածքային ստորաբաժանում),

դ. քարտադարաններում և արխիվային փաստաթղթերում առկա՝ անձի անձնական տվյալների, դրանց փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկանքը կամ գրությունը (Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն և տարածքային ստորաբաժանում),

ե. անձի օրինական բնակությունը կամ կացության կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ կամ տեղեկանքը (Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն և տարածքային ստորաբաժանում),

զ. տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականը, տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը (Ճանապարհային ոստիկանության ծառայություն)

17) Հայաստանի Հանրապետության դատարանների դատական ակտերը, դրանց քաղվածքները:

18) Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված.

ա. իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ պարունակող միասնական պետական գրանցամատյանից տրվող քաղվածքները,

բ. իրավաբանական անձանց, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի գրանցման և հաշվառման (այդ թվում` փոփոխությունների) արդյունքում տրամադրվող քաղվածքները կամ տեղեկանքները,

գ. շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների վերաբերյալ քաղվածքները:

19) Ազգային արխիվի կողմից տրված.

ա. աշխատանքային ստաժի, աշխատավարձի չափի, սոցապ վճարումների, կրթության, ներկայացուցչական մարմիններում ընտրվելու, պարգևատրումների, պատվավոր կոչումների, զինվորական ծառայություն, պարտիզանական և դիմադրության շարժումներին մասնակցության, համակենտրոնացման ճամբարներում գտնվելու, բռնադատվածության, անշարժ գույքի (կալվածք, հողամաս, գործարան, տուն, բնակարան, ավտոտնակ և այլն), բնակարանի կամ հողամասի սեփականաշնորհման պահին գրանցված անձանց քանակի վերաբերյալ տեղեկանքներ, քաղվածքներ կամ վավերացված լուսապատճեններ,

բ. Օրենսդիր, գործադիր մարմինների որոշումները, դատական մարմինների որոշումները կամ վճիռները, նոտարական գործարքները, կազմակերպության, բնակավայրերի կամ այլ անվանումների անվանափոխության, կենսագրական բնույթի (ազգության, ծննդի, ամուսնության, մահվան, անվան փոփոխման, որդեգրման, գաղթի, հայրենադարձության) տեղեկանքները:

20) քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականները, տեղեկանքները,

21) նոտարի գործառույթներից բխող գործողությունների արդյունքում կազմված փաստաթղթերը (վավերացված, հաստատված փաստաթղթերը, վկայագրերը և այլն)

22) Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատությունների կողմից տրված .

ա. ավարտական փաստաթղթերը (վկայական, ատեստատ, դիպլոմ, ներդիր) և դրանց հիման վրա կազմված տեղեկանքները,

բ. աշակերտների, ուսանողների, ուսումնառողների ուսումնական հաստատություն ընդունվելու, ուսումնառելու, ավարտելու, ուսումնառության ժամանակահատվածի, ուսանողական պրակտիկա անցնելու վերաբերյալ տեղեկանքները:

23) Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի տրամադրված գիտական աստիճանի վկայագիրը, գիտական կոչման դիպլոմը, դրանց տրամադրման մասին տեղեկանքը:

24) պրոբացիայի շահառուին տրամադրվող պատժի կամ վերահսկողության ժամկետի ավարտի մասին տեղեկանքը:

25) Կադաստրի կոմիտեի, Պետական եկամուտների կոմիտեի, Ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության դատարանների, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական սոցիալական ծառայության, Առողջապահության նախարարության, Պաշտպանության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների (Երևանի քաղաքապետարանի) ենթակայության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատությունների, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության մարմինների, Կենտրոնական բանկի, Նոտարական պալատի, քրեակատարողական ծառայության, հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության, Ազգային արխիվի, Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատությունների կողմից տրված աշխատանքի ընդունելու, աշխատանքից ազատելու մասին որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները, աշխատակիցներին տրված աշխատանքի վայրի, զբաղեցրած պաշտոնի, աշխատած ժամանակահատվածի, աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանքները,

26) Սույն կետի 25-րդ ենթակետում նշված մարմինների և կազմակերպությունների կողմից (այդ թվում՝ կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների), բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության դատարանների, կողմից քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց դիմումների քննարկման արդյունքում տրամադրվող գրավոր պատասխանները:

 

Ի՞նչ կարգով է մերժվում ապոստիլով վավերացումը 

Պաշտոնական փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացնելու դիմումը մերժվում է, եթե` 

1) փաստաթուղթը պատրաստել կամ հաստատել կամ կնքել է դրա լիազորությունը չունեցող անձը կամ մարմինը. 

2) փաստաթուղթը չի համապատասխանում տվյալ փաստաթղթի համար սահմանված ձևաչափին. 

3) փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացման ենթակա չէ. 

4) փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացնելու մասին դիմումը ներկայացվել է սույն օրենքի և փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացնելու գործընթացը կարգավորող այլ իրավական ակտերով սահմանված ընթացակարգի խախտմամբ. 

5) անընթեռնելի են փաստաթուղթն ստորագրող անձի պաշտոնեական դիրքի մասին տվյալները, վերջինիս ստորագրությունը, փաստաթուղթը հաստատող կնիքը կամ դրոշմակնիքը. 

6) փաստաթուղթը վնասված է, պահպանված չէ փաստաթղթի ամբողջականությունը, փաստաթղթի վրա առկա են անթույլատրելի գրառումներ. 

7) չեն ներկայացվել փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացնելու համար օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթերը, սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պետական տուրքի վճարման հավաստումը. 

8) փաստաթուղթը ներկայացվելու է Կոնվենցիային չանդամակցող երկիր. 

9) փաստաթուղթն ակնհայտ կեղծ է:

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ներկայացնել ապոստիլ դնելու համար 

Պաշտոնական փաստաթուղթն ապոստիլով վավերացնելու դիմում ներկայացնելու համար անհրաժշետ է ներկայացնել 

-դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը, 

- ապոստիլով վավերացման ենթակա պաշտոնական փաստաթուղթը, 

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: 

Այլ անձի պատկանող պաշտոնական փաստաթուղթը երրորդ անձանց կողմից ապոստիլով վավերացնելու նպատակով դիմում ներկայացնելիս լիազորագիր չի պահանջվում: 

Ի՞նչ ժամկետում է կատարվում ապոստիլով վավերացումը 

Փաuտաթղթի վրա ապոuտիլը դրվում է դիմումը նախարարություն մուտք լինելու oրվանից հետո 1 աշխատանքային oրվա ընթացքում:

Քաղաքացիները ապոuտիլ դրված փաuտաթղթերը կարող են uտանալ 1 աշխատանքային oրվա ընթացքում (դիմումը տալու հաջորդ օրը ժամը 16.00-ից 17.00-ն):

Առանձին փաuտաթղթերի իuկությունը ճշտելու համար գործակալության պետի կողմից ապոuտիլ դնելու ժամկետը կարող է երկարաձգվել Օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում ու կարգով։

Որքա՞ն է կազմում պետտուրքը

 Պետտուրքի չափը 7 հազար դրամ է։ Այն վճարվում է ՀՀ պետբյուջեի 900005163523 հաշվեհամարին՝ ցանկացած բանկի կամ Նախարարությունում գտնվող վճարման տերմինալների միջոցով։