Բյուջե և վիճակագրություն

 Բյուջետային ծրագրերի գծով ամփոփ ծախսերն՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների և 2. Բյուջետային ծրագրերի և ակնկալվող արդյունքների ներկայացման ձևաչափը:

 

 

 

2023-2025թթ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏ
ՏԵՂԵԿԱՆՔ I
  պետական կազմակերպությունների /ընկերությունների/ եկամուտների և ծախսերի հաշվարկման
          վերաբերյալ /սուբսիդիա, դրամաշնորհ, ծառայություն/