Փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչություն

Քարտուղարության պետ՝
Լիլիթ Ալեքսանյան

Փաստաթղթաշրջանառության ապահովման վարչությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1)    ապահովում է նախարարությանը հասցեագրված փաստաթղթերի գրանցման, էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրման և փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները.

2)   ապահովում է փաստաթղթերը՝ ըստ տեսակների տարանջատելու աշխատանքները.

3)   ապահովում է նախարարության ելից փաստաթղթերի ըստ պատկանելության առաքման աշխատանքների իրականացումը.

4)   ապահովում է գրությունների, նամակների, քաղաքացիների դիմումների, առաջարկությունների և բողոքների շարժի և կատարման ընթացքի մասին տեղեկատվության տրամադրման  աշխատանքները.

5)   ապահովում է ոչ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ստացման և առաքման աշխատանքները՝ սուրհանդակային ծառայության  միջոցով.

6)   Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն ապահովում է քաղաքացիներից Ապոստիլով վավերացման ենթակա փաստաթղթերի, այդ փաստաթղթերի համար սահմանված պետական տուրքի անդորրագրերի ընդունման և համապատասխան ստորաբաժանմանը հանձնելու, ինչպես նաև Ապոստիլ դրված փաստաթղթերը համապատասխան ստորաբաժանումից ընդունելու և քաղաքացիներին վերադարձնելու աշխատանքները.

7)   ապահովում է գործերի, մուտքի և ելքի մատյանների, ինչպես նաև մտից և ելից գրությունների համակարգման և հաշվառման աշխատանքները.

8)   ապահովում է նախարարության փաստաթղթաշրջանառության դասակարգման, վերլուծության և ամփոփման աշխատանքները.

9)   յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով ապահովում է հանձնարարականների, գրությունների, դիմումների և բողոքների թվի, դրանցում բարձրացված հարցերի բնույթի, դրանց վերաբերյալ միջանկյալ կամ վերջնական պատասխանների և ավարտված փաստաթղթերի, ինչպես նաև նամակագիրների սոցիալական կազմի վերաբերյալ վիճակագրության և ամփոփ հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները:

Կանոնադրությունը՝ այստեղ: