Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչության պետ
Վարդուհի Խաչատրյան

 

Վարչությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1)   նախարարի և նախարարության գլխավոր քարտուղարի (այսուհետ՝ Գլխավոր քարտուղար)՝ անձնակազմի կառավարման գծով հրամանների, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստումը, հաստատման ներկայացումը և իրազեկման աշխատանքների իրականացումը.

2)  նախարարի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված հրամանների հաշվառման, դրանց բնօրինակների պահպանության և առաքման աշխատանքների իրականացումը.

3)  նախարարի և Գլխավոր քարտուղարի կողմից պաշտոնի նշանակված անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, ընդունման-հանձնման, պահպանման, ինչպես նաև  քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանի վարման աշխատանքների իրականացումը՝ քաղաքացիական ծառայության տեղակատվական հարթակում (այսուհետ՝ Տեղեկատվական հարթակ).

4)  նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը.

5)  Քրեակատարողական ծառայության հաստիքային ցուցակներում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը.

6)  քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների վերլուծության, գնահատման և դասակարգման աշխատանքների իրականացումը.

7)  նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության ստորաբաժանումների հետ համատեղ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում կատարվող փոփոխությունների նախագծերի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը.

8)  Տեղեկատվական հարթակում քաղաքացիական ծառայության  պաշտոնների անվանացանկի և կադրերի ռեզերվի վարման աշխատանքների իրականացումը.

9)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ (բացառությամբ Գլխավոր քարտուղարի) զբաղեցնելու համար մրցույթների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքների իրականացումը.

10)      քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների թեստերում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքները ստուգող առաջադրանքների կազմման և Տեղեկատվական հարթակում դրանց տեղադրման աշխատանքների իրականացումը.

11)  նախարարության համակարգում գործող  մարմինների (ՊՈԱԿ) տնօրենների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների, ինչպես նաև  Նոտարների, նոտարական թարգմանչի և սնանկության գործերով կառավարչի որակավորման ստուգման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը.

12)նախարարարության և Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների տեղափոխության, փոխադրման և գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնելու նախապատարաստական աշխատանքների իրականացումը.

13)   աշխատանքային, այդ թվում ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի կնքման հետ կապված աշխատանքների իրականացումը.

14)   նախարարությունում և Պրոբացիայի ծառայությունում փորձագետներ ներգրավելու և փորձնակներ գրանցելու հետ կապված  նախապատարաստական աշխատանքների իրականացումը.

15)             նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարիքների գնահատման և վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպման աշխատանքների իրականացումը.

16)             նախարարության ստորաբաժանումների  և Պրոբացիայի ծառայության նախնական (տարեկան) աշխատանքային ծրագրի կազմակերպման աշխատանքերի  իրականացումը.

17)   քաղաքացիական ծառայողների կիսամյակային կատարողականների գնահատման աշխատանքների իրականացումը, արդյունքների վերլուծումը, ինչպես նաև աշխատողներին և ստրաբաժանումների ղեկավարներին մեթոդական աջակցության տրամադրումը.

18)   նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների ծառայողական և գործուղման վկայականների, ժամանակավոր անցագրերի, ինչպես նաև  քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների անդամների և փորձագետների ժամանակավոր անցաթղթերի տրամադրման և  հաշվառման աշխատանքների իրականացումը.

19)   նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների արձակուրդների տրամադրման և ժամանակացույցերի կազմման աշխատանքների իրականացումը.

20)  նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների ծառայողական գործուղումների ձևակերպման, գործուղման վկայականների տրամադրման  աշխատանքների իրականացումը.

21)նախարարությունում և Պրոբացիայի ծառայությունում ուսումնական հաստատությունների ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպումը.

22)   նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության աշխատողների տեղեկանքների նախապատրատման և տրամադրման,  անաշխատունակության թերթիկների հաշվառման, աշխատանքային գրքույկների լրացման, հաշվառման և աշխատանքային ստաժի հաշվարկման հետ կապված աշխատանքների իրականացումը.

23)  նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության զինապարտության հաշվառման և ամրագրման աշխատանքների իրականացումը.

24)  աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի վարման աշխատանքների իրականացումը.

25)  քաղաքացիական ծառայողների կողմից անհամատեղելիության պահանջների, այլ սահմանափակումների, վարքագծի կանոնների խախտումների և շահերի բախման, նվերների ընդունման արգելքի խախտման դեպքերի վիճակագրության վարման, քաղաքացիական ծառայողների բարեվարքության պլանների նախագծերի, ինչպես նաև բարեվարքության պահպանմանն ուղղված այլ ծրագրերի մշակման  աշխատանքների իրականացումը.

26)  անձնակազմի կառավարման հարցերով բողոքների, դիմումների և առաջարկությունների ուսումնասիրության և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների իրականացումը.

27)   նախարարության աշխատողների կողմից ներքին կարգապահական կանոնների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն.

28)  նախարարին, Գլխավոր քարտուղարին և քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին տրամադրում է քաղաքացիական ծառայության մասով անհրաժեշտ տեղեկատվություն.

իրականացնում է Օրենքներով և այլ իրավական ակտերով վարչությանը վերապահված այլ գործառույթներ:

Կանոնադրությունը՝ այստեղ: