Զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին

Զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության բաժին
Գևորգ Հարությունյան

Բաժինն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

1)    նախապատրաստում է նախարարի և գլխավոր քարտուղարի` զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության գծով հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման.

2)   իրականացնում է նախարարի և գլխավոր քարտուղարի զորահավաքային և քաղաքացիական պաշտպանության գծով հրամանների մասին համապատասխան աշխատողներին տեղեկացնելու աշխատանքները.

3)   իրականացնում է նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության աշխատանքները.

4)   իրականացնում է նախարարության զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, պլանների մշակման գիտամեթոդական, տեղեկատվական, մեթոդական և կազմակերպչական աշխատանքները.

5)   իրականացնում է նախարարության ուսումնական վարժանքների անցկացման աշխատանքները.

6)   սահմանված կարգով իրականացնում է նախարարության զինապարտների հաշվառումը և հատուկ զինվորական հաշվառման ենթակա պահեստազորայինների ամրագրման աշխատանքները.

7) իրականացնում է նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման աշխատանքները.

8)   առաջարկություններ է ներկայացնում նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության զարգացման և այդ նպատակի համար ներդրումների, նյութատեխնիկական միջոցների և աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ.

9)   իրականացնում է նախարարության ղեկավար կազմի քաղաքացիական պաշտպանության գծով պատրաստման աշխատանքները.

10)  իրականացնում է նախարարության, նախարարությանը ենթակա մարմինների, նախարարության ենթակայությանը հանձնված կազմակերպությունների և հիմնարկների կողմից քաղաքացիական պաշտպանության գծով պարտականությունների կատարման նկատմամբ հսկողության աշխատանքները:

Բաժնի կանոնադրությունը՝ այստեղ: