«ՀՀ ԱՆ թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

Թարգմանությունների կենտրոնի տնօրենի ժ.պ՝
Էմիլիա Ադումյան

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության 2008թ. փետրվարի 22-ի թիվ 163–N որոշմամբ։
Թարգմանությունների կենտրոնի գործունեության առարկան և նպատակներն են`

 1. ՀՀ իրավական ակտերի թարգմանությունների իրականացումն անգլերենով. 
 2. ԵՄ իրավական ակտերի թարգմանությունների իրականացումը հայերենով.
 3. եզրաբանական բառարանների մշակումը, եզրաբանական շտեմարանների ստեղծումը, թարմացումը, զարգացումը և պահպանումը. 
 4. թարգմանությունների հանրամատչելիության ապահովումն ինտերնետային կայքի միջոցով. 
 5. լեզվաբանական, այդ թվում` եզրաբանական, գիտատեսական և կիրառական հետազոտությունների, փորձագիտական գնահատումների իրականացումը. 
 6. հրատարակչական գործունեության ծավալումը և արտադրանքի իրացումը. 
 7. տեղեկատվական-վերլուծական նյութերի պատրաստումը:

Թարգմանությունների կենտրոնը, որպեu ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներ, իրականացնում է`

 1. այլ թարգմանչական աշխատանքներ.
 2. ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատվերների հիման վրա անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն թարգմանչական ծառայությունների մատուցում.
 3. լեզվաբանական, այդ թվում` եզրաբանական, գիտատեսական և կիրառական հետազոտությունների, փորձագիտական գնահատումներ.
 4. հրատարակչական գործունեության ծավալում և արտադրանքի իրացում.
 5. տեղեկատվական-վերլուծական նյութերի պատրաuտում:

Կայքի հասցեն՝  www.translaton-centre.amԱռնչվող օրենսդրություն