Միջազգային իրավական համագործակցության վարչություն

Միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետ`

Վարչությունն իր նպատակների և խնդիրների կենսագործման նպատակով իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1)    միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների ու նախարարության միջև համագործակցության ապահովում, գործընկերային կապի ամրապնդում և այդ նպատակով անհրաժեշտ հանդիպումների, քննարկումների և հաղորդակցության կազմակերպում.

2)   նախարարության իրավասության ոլորտում միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության հիմնական ուղենիշների մշակման և դրա իրականացման աշխատանքների ապահովում.

3)   նախարարության իրավասությանն առնչվող՝ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարմանն ուղղված աշխատանքների ապահովում.

4)   Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կնքման, վավերացման, հաստատման, փոփոխման հետ կապված՝ «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքով նախարարության իրավասությանը վերապահված աշխատանքների իրականացում.

5)   մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության, դրանից բխող գործողությունների ծրագրի (ԳԾ) մշակման աշխատանքների իրականացում, ԳԾ-ով սահմանված միջոցառումների կատարման համակարգում, ԳԾ համակարգող խորհրդի աշխատանքների և հանրային քննարկումների կազմակերպում.

6)   միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների կողմից ստացված՝    նախարարության իրավասությանն առնչվող հարցաշարերի լրացման և պահանջվող տեղեկատվության մշակման և տրամադրման աշխատանքների իրականացում.

7)   նախարարի, գլխավոր քարտուղարի, նախարարի տեղակալների և նախարարի կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ նախարարության այլ ներկայացուցիչների և օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների միջև հանդիպումների, ընդունելությունների կազմակերպում.

8)   նախարարի, գլխավոր քարտուղարի, նախարարի տեղակալների և նախարարի կամ գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ նախարարության այլ ներկայացուցիչների գործուղումների կազմակերպում.

9)   ԵՄ Թայեքս և Թվիննինգ գործիքների շրջանակներում համապատասխան աշխատանքների համակարգում:

 Կանոնադրությունը՝ այստեղ