Տեսա-ձայնադարան

Ապացուցման պարտականությունը դրված է վիճող կողմերի վրա

08/06/2015
Դատական գործին մասնակցող յուրաքանչյուր անձ պետք է ապացուցի իր պահանջների և առարկությունների հիմքում ընկած հանգամանքները: Քաղաքացիական գործերով մասնակցող անձինք իրենք են որոշում ի՞նչ ապացույցներ ներկայացնել: Դատարանը բացառիկ դեպքերում միայն իր նախաձեռնությամբ կարող է փորձաքննություն նշանակել կամ վկա կանչել: Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: 

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Կեղծ և շինծու գործարքներ

08/06/2015
Ոմանք իրար հետ գործարք կնքնելիս թաքցնում են իրական նպատակն ու էությունը: Մեկ այլ գործարքի քողարկման նպատակով կնքված գործարքն առոչինչ է : Հաշվի առնելով դրա էությունը, կիրառվում են այն գործարքին վերաբերող կանոնները , որը կողմերը իրականում նկատի են ունեցել շինծու գործարք կնքելիս:  Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: 

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը

08/06/2015
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը գործում է դատարանից անկախ: Դատարանը կատարողական թերթը հանձնում է շահագրգիռ անձին , որն իր հերթին այն հանձնում է հարկադիր կատարողին և դրանից հետո միայն կարող է սկսվել գործընթացը: Բոլոր դատական ակտերն առաջին անգամ կատարման կարող են ներկայացվել մեկ տարվա ընթացքում : Քաղաքացու գույքի բացակայության կամ անբավարարության հետևանքով պահանջատերերի չբավարարած պահանջներով կատարողական թերթերը պահպանում են իրենց ուժը մինչև դրանց կատարումը: Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: 

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Էլեկտրոնային նոտար համակարգ

08/06/2015
Էլեկետրոնային նոտարի համակարգի կիրառումով կանխվում են փաստաթղթերի կեղծումը և կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու հնարավորությունը: Սեփականատերը դիմելով նոտարին կարող է վաճառել իր գույքը լրացուցիչ չդիմելով այլ մարիմիններ: Դրանով իսկ ապահովվում է սպասարկման բարձր որակը՝ մեկ պատուհանի սկզբունքով: Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: 

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Վարչական ակտերը բողոքարկելու կարգերը

08/06/2015
Անձինք կարող են բողոքարկել վարչական ակտերը՝ վարչական և դատական կարգով: Զուգահեռաբար երկուսին դիմելու դեպքում գործը կքննի դատարանը: Վարչական կարգով բողոք կարող է ներկայացվել ակտն ընդունած վարչական մարմնին կամ վերադասին, բայց կան ժամկետներ. վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ երկու ամսվա ընթացքում, վարչական մարմնի կողմից գործողություն կատարելու օրվանից՝ մեկ ամսվա ընթացքում, անգործություն ցուցաբերելու օրվանից՝ երկու ամսվա ընթացքում, գրավոր վարչական ակտում բողոքարկման ժամկետը նշված չլինելու դեպքում, ակտի ուժի մեջ մտնելու օրվանից ՝ մեկ տարվա ընթացքում: Ժամկետները բաց թողնելուց հետո ակտը դառնում է անբողոքարկելի: Ժամկետը կարող է վերականգնվել, եթե այն բաց է թողնվել վարույթի մասնակցից անկախ պատճառներով: Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: 

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ
Անվճար իրավաբանական օգնություն

08/06/2015
Կարևոր է իմանալ, որ անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրվում է՝ անվճարունակ ֆիզիկական անձանց, զրոյից բարձր անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքներին, միայնակ կենսաթոշակառուներին: Անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեն նաև՝ հայրենական մեծ պատերազմի և ՀՀ սահմանների պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների մասնակիցները, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք, 1-ին և երկրորդ խմբի հաշմանդամները, գործազուրկները, փախստականները, դատապարտյալները, ՀՀ-ում ժամանակավոր ապաստան ստացածները, հոգեբուժական կազմակերպությունում բուժվող հոգեկան խանգարում անձինք: Հոլովակները պատրաստվել են ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ և Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ: 

ԿԱՐԴԱԼ ԱՎԵԼԻՆ