04/11/2011

Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրք (Оրենսգրքի ընդհանուր մասի նախագիծը մշակվել է ՀՀ Նախագահի 2010թ. ապրիլի 26-ի ՆԿ-58 կարգադրության հիման վրա կազմավորված համապատասխան ոլորտի իրավաբան-գիտնականների աշխատանքային խմբի կողմից)