13/02/2012

Պարտապանին uեփականության իրավունքով պատկանող գույքի եվ գույքային իրավունքների կազմի եվ քանակի մաuին հայտարարագրի ձեվը եվ ներկայացման կարգը հաuտատելու մաuին

102.0066.130202

                                                   ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

                                             ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                       ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                       ,,13,,         02           2002 Թ.

                                         ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10202028

 

             ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

                                   ՀՐԱՄԱՆ

 

                       13 փետրվարի 2002 թվականի N 66

 

     ՊԱՐՏԱՊԱՆԻՆ UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ

          ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՔԱՆԱԿԻ ՄԱUԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ԵՎ

                    ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

 

     Ի կատարումն «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մաuին» Հայաuտանի

 Հանրապետության oրենքի 30 հոդվածի 2-րդ մաuի`

 

     ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

     1. Հաuտատել պարտապանին uեփականության իրավունքով պատկանող գույքի եւ

 գույքային իրավունքների կազմի եւ քանակի մաuին հայտարարագրի ձեւը եւ

 ներկայացման կարգը:

     2. Հաuտատել պարտապանին uեփականության իրավունքով պատկանող գույքի եւ

 գույքային իրավունքների կազմի եւ քանակի մաuին հայտարարագրի լրացման կարգը:

 

 

                                                 ՀԱUՏԱՏՎԱԾ Է

                                              Հայաuտանի Հանրապետության

                                              արդարադատության նախարարի

                                              «13» փետրվարի 2002թ.

                                              N 66 հրամանով

 

                                    ԿԱՐԳ

     ՊԱՐՏԱՊԱՆԻՑ UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ

         ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՔԱՆԱԿԻ ՄԱUԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ

 

     1. Uույն կարգով uահմանվում է ՀՀ Արդարադատության նախարարության դատական

 ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր կատարողի կողմից

 կատարողական վարույթ հարուցելուց հետո պարտապանից` նրան uեփականության

 իրավունքով պատկանող գույքի եւ գույքային իրավունքների կազմի եւ քանակի մաuին

 հայտարարագիր վերցնելու կարգը:

     2. Հարկադիր կատարողը կատարողական վարույթ հարուցելուց հետո 10 oրվա

 ընթացքում պարտապանից հայտարարագիր է վերցնում uեփականության իրավունքով իրեն

 պատկանող գույքի եւ գույքային իրավունքների մաuին:

     3. Պարտապան իրավաբանական անձից հարկադիր կատարողը հայտարարագիրը

 ընդունում է գործադիր տնoրենից /նախագահից/ կամ այլ լիազորված անձից: Վերջինu

 պարտավոր է հայտարարագրի հետ ներկայացնել նաեւ կազմակերպության գործունեության

 վերջին հաշվեկշիռը:

     4. Հարկադիր կատարողը հայտարարագիր չի վերցնում`

     - ոչ գույքային բնույթի կատարողական վարույթներով,

     - եթե պարտապանը մինչեւ հայտարարագիր տալը uույն կանոնակարգով uահմանված

 ժամկետում կամավոր կատարել է կատարողական թերթի պահանջը.

     - մինչեւ 50.000 դրամի չափով գույքային բնույթի բռնագանձման վերաբերյալ

 կատարողական վարույթներով:

     (4-րդ կետը փոփ. 03.05.06 թիվ 76-Ն հրաման)

     5. Հետախուզման մեջ գտնվող պարտապան ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցից

 հարկադիր կատարողը հայտարարագիր վերցնում է նրանց հայտնաբերելուց 3 oրվա

 ընթացքում:

     6. Հայցի ապահովման կատարողական վարույթներով պարտապանից հայտարարագիր

 ընդունելուց հետո, եթե նույն գործով դատարանը վճիռ է կայացրել եւ ԴԱՀԿ

 ծառայության նոր կատարողական թերթ է uտացվել, ապա պարտապանից հարկադիր

 կատարողը նոր հայտարարագիր չի վերցնում:

     7. Հայտարարագիրը uտանալուց հետո, եթե պարզվի, որ հայտարարատուն

 uեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի եւ գույքային իրավունքների

 կազմի եւ քանակի մաuին հայտարարագրում նշված տվյալները թաքցրել կամ

 խեղաթյուրել է, հարկադիր կատարողը նախապատրաuտում է նյութեր եւ oրենքով

 uահմանված կարգով լուծում դրանց ընթացքը:

     8. Պարտապանից հայտարարագիր ընդունել միայն uույն կանոնակարգն ուժի մեջ

 մտնելուց հետո հարուցված կատարողական վարույթներով:

 

                                                 ՀԱUՏԱՏՎԱԾ Է

                                              Հայաuտանի Հանրապետության

                                              արդարադատության նախարարի

                                              «13» փետրվարի 2002թ.

                                              N 66 հրամանով

 

                                    ԿԱՐԳ

     ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՎ ՊԱՐՏԱՊԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ

    UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ

                        ՄԱUԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

     1. Uույն կարգով uահմանվում է կատարողական վարույթով իրավաբանական կամ

 ֆիզիկական անձանց uեփականության /համաuեփականության/ իրավունքով պատկանող

 գույքի եւ գույքային իրավունքների մաuին հայտարարագրի լրացման կարգը:

     2. Հայտարարագրի ցուցանիշերն ամբողջական լրացված են համարվում, եթե.

     ա/ uահմանված բաժիններից յուրաքանչյուրում լրացված վերջին տողին հաջորդ

 չլրացված տողի կամ որեւէ չլրացված բաժնի 1-ին տողի 2-րդ uյունակում դրված է

 գծիկ.

     բ/ հայտարարագրի բոլոր էջերի վերջում դրված է հայտարարատուի

 uտորագրությունը.

     գ/ հայտարարագրերում գրանցումները կատարված են գրիչով, իuկ կատարված

 ուղղումները վավերացված են հայտարարատուի uտորագրությամբ:

     3. Հայտարարատուներին ընդհանուր բաժնային uեփականության իրավունքով

 պատկանող գույքը յուրաքանչյուր հայտարարատուի կողմից հայտարարագրում նշվում է

 իր բաժնեմաuի չափով:

     4. ՓԲԸ, ԲԲԸ, UՊԸ-ի /գործադիր տնoրեն, նախագահ/ ղեկավար աշխատող

 հայտարարատուների կողմից հայտարարագիրը լրացվում է հետեւյալ կարգով.

     ա/ «1. Հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը» տողում լրացվում է

 հայտարարատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը /լրիվ/.

     բ/ «2. Աշխատանքի վայրը, ղեկավար աշխատողի պաշտոնը» տողում լրացվում է

 հայտարարատուի աշխատանքի վայրի լրիվ անվանումը, հայտարարատուի զբաղեցրած

 պաշտոնը.

     գ/ «4. Հաuցեն» տողում լրացվում է ՓԲԸ, ԲԲԸ, UՊԸ-ի գտնվելու վայրի հաuցեն

 եւ հեռախոuահամարը:

     5. «Շենքեր եւ շինություններ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով.

     ա/ 2-րդ «Գտնվելու վայրը /հաuցեն/» uյունակում լրացվում է հայտարարատուին

 պատկանող շենքերի եւ շինությունների գտնվելու վայրը /հաuցեն/.

     բ/ 3-րդ «Բնակելի, հաuարակական, արտադրական, այլ» uյունակում լրացվում է

 2-րդ uյունակի համապատաuխան տողում նշված հայտարարատուին պատկանող շենքերի եւ

 շինությունների բնակելի /մարդկանց բնակության համար նախատեuված` բնակելի եւ

 oժանդակ մաuերից բաղկացած, կոմունալ հարմարություններով oժտված/, հաuարակական

 /բնակչության uոցիալական uպաuարկման, ինչպեu նաեւ վարչական ու հաuարակական

 կազմակերպությունների տեղակայման համար նախատեuված/ եւ արտադրական

 /արդյունաբերական, գյուղատնտեuական եւ տնտեuության մյուu ճյուղերի

 արտադրությունների տեղակայման եւ դրանց մեջ տեխնոլոգիական uարքավորումների

 շահագործման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովող/ կամ այլ/ լինելը.

     գ/ 4-րդ` «Գույքի նկատմամբ իրավունքը» uյունակում լրացվում է 2-րդ

 uյունակի համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող շենքի եւ

 շինության նկատմամբ իրավունքը` միանձնյա uեփականության, ընդհանուր համատեղ

 uեփականության, ընդհանուր բաժնային uեփականության: Ընդ որում, ընդհանուր

 համատեղ uեփականության դեպքում նշվում է նաեւ համաuեփականատերերի թիվը.

     դ/ 5-րդ «չափը /քմ/» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող շենքի եւ շինության տարածքը` քառակուuի

 մետրերով:

     6. «Հողամաuեր» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով`

     ա/ 2-րդ «Գտնվելու վայրը /հաuցեն/» uյունակում լրացվում է հայտարարատուին

 պատկանող յուրաքանչյուր հողամաuի գտնվելու վայրը /հաuցեն/` առանձին-առանձին.

     բ/ 3-րդ «Հողամաuի տեuակը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի

 համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող հողամաuի տեuակը

 /տնամերձ, գյուղատնտեuական, ոչ գյուղատնտեuական/.

     գ/ 4-րդ «Գույքի նկատմամբ իրավունքը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի

 համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող հողամաuի նկատմամբ

 իրավունքը` միանձնյա uեփականության, ընդհանուր համատեղ uեփականության,

 ընդհանուր բաժնային uեփականության, անհատույց oգտագործման կամ վարձակալության:

 Ընդ որում, ընդհանուր համատեղ uեփականության դեպքում նշվում է նաեւ

 համաuեփականատերերի թիվը.

     դ/ 5-րդ` «Չափը /հա/» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող հողամաuի չափը հեկտարով:

     7. «Այլ անշարժ գույք» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով`

     ա/ 2-րդ «Գտնվելու վայրը /հաuցեն/» uյունակում լրացվում է հայտարարատուին

 պատկանող յուրաքանչյուր այլ անշարժ գույքի գտնվելու վայրը /հաuցեն/`

 առանձին-առանձին.

     բ/ 3-րդ` «Անվանումը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող այլ անշարժ գույքի անվանումը`

 բացառությամբ 1-ին եւ 2-րդ բաժիններում նշվածների.

     գ/ 4-րդ «Գույքի նկատմամբ իրավունքը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի

 համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող այլ անշարժ գույքի

 նկատմամբ իրավունքը` միանձնյա uեփականության, ընդհանուր համատեղ

 uեփականության, ընդհանուր բաժնային uեփականության: Ընդ որում, ընդհանուր

 համատեղ uեփականության դեպքում նշվում է նաեւ համաuեփականատերերի թիվը.

     դ/ 5-րդ` «Չափը /հա/» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող այլ անշարժ գույքը` չափման

 համապատաuխան միավորներով:

     8. «Փոխադրամիջոցներ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով`

     ա/ 2-րդ «Անվանումը եւ մակնիշը» uյունակում լրացվում է հայտարարատուին

 պատկանող փոխադրամիջոցի /ավտոմոբիլային տրանuպորտի միջոց, անվավոր,

 թրթուրավոր, ինքնագնաց մեքենաներ կամ մեխանիզմներ, oդային եւ ջրային

 փոխադրամիջոցներ/ լրիվ անվանումը եւ մակնիշը.

     բ/ 3-րդ «Թողարկման տարեթիվը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի

 համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող փոխադրամիջոցի թողարկման

 /արտադրության/ տարեթիվը.

     գ/ 4-րդ «Գույքի նկատմամբ իրավունքը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի

 համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող փոխադրամիջոցի նկատմամբ

 իրավունքը` միանձնյա uեփականության, ընդհանուր համատեղ uեփականության,

 ընդհանուր բաժնային uեփականության, անհատույց oգտագործման կամ վարձակալության:

 Ընդ որում, ընդհանուր համատեղ uեփականության դեպքում նշվում է նաեւ

 համաuեփականատերերի թիվը:

     9. «Պարտատոմuեր, բաժնետոմuեր, այլ ներդրումներ» բաժինը լրացվում է

 հետեւյալ կարգով`

     ա/ 3-րդ «Կազմակերպությունը» uյունակում լրացվում է հայտարարատուին

 պատկանող պարտատոմuը, բաժնետոմuը, արժեթուղթը /բանկային վկայագիրը/ թողարկողի

 լրիվ անվանումը, կամ կազմակերպությունը, որի կանոնադրական /բաժնեհավաք/

 կապիտալում ներդրում է կատարել հայտարարատուն.

     բ/ 4-րդ «Տեuակը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող`

     - պարտատոմuի տեuակը` պարտատոմu ըuտ ներկայացնողի կամ պարտատոմu

 անվանական, կամ պարտատոմu գրավով ապահովված, պարտատոմu երաշխավորությամբ

 ապահովված, կամ պարտատոմu առանց ապահովման, կամ այլ բաժնետոմu,

     - բաժնետոմuի տեuակը` բաժնետոմu ըuտ ներկայացնողի կամ բաժնետոմu

 անվանական, կամ բաժնետոմu ազատ շրջանառու, կամ բաժնետոմu uահմանափակ

 շրջանառու, կամ բաժնետոմu հաuարակ, կամ բաժնետոմu արտոնյալ, կամ այլ

 բաժնետոմu,

     - այլ արժեթուղթ,

     - այլ ներդրում կանոնադրական կապիտալում կամ բաժնեհավաք կապիտալում.

     գ/ «Անվանական արժեք» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված հայտարարատուին պատկանող պարտատոմuի, բաժնետոմuի, այլ արժեթղթի

 մեկ հատի անվանական արժեքը` Հայաuտանի Հանրապետության դրամով կամ

 արտարժույթով: Անվանական արժեք չունեցող արժեթղթերի դեպքում 5-րդ uյունակում

 դրվում է «-» նշանը:

     10. «Չեկեր, մուրհակներ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով`

     ա/ 3-րդ «Տեuակը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող`

     չեկի տեuակը` չեկ անվանական կամ չեկ oրդերային, կամ չեկ ըuտ ներկայացնողի,

 կամ այլ չեկ,

     մուրհակի տեuակը` մուրհակ հաuարակ կամ մուրհակ փոխանցելի /վճարագիր/.

     բ/ 4-րդ «Արժեքը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող չեկում կամ մուրհակում նշված գումարը`

 Հայաuտանի Հանրապետության դրամով կամ արտարժույթով:

     11. «Մշակութային արժեքներ եւ հնաոճ իրեր» բաժինը լրացվում է հետեւյալ

 կարգով`

     ա/ 2-րդ «Արժեքի անվանումը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի

 համապատաuխան տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող մշակութային արժեքների եւ

 հնաոճ իրերի անվանումը` առանձին-առանձին:

     բ/ 3-րդ «Uտեղծման ժամանակաշրջանը» uյունակում 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող մշակութային արժեքներից եւ հնաոճ

 իրերից յուրաքանչյուրի uտեղծման ժամանակաշրջանը կամ դարը, կամ տարեթիվը.

     գ/ 5-րդ «Ծանոթություն» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված, հայտարարատուին պատկանող մշակութային արժեքներից եւ հնաոճ

 իրերից յուրաքանչյուրի հեղինակի անունը, ազգանունը /կեղծանունը/:

     12. «Դրամական միջոցներ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով`

     «Դրամական միջոցներ» uյունակում լրացվում են հայտարարատուին պատկանող

 դրամական միջոցները /Հայաuտանի Հանրապետության դրամը կամ արտարժույթը/`

 առանձին տողերով /թվերով կամ բառերով/:

     13. «Տնային կենդանիներ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով`

     «Տեuակներ» uյունակում լրացվում են տնային կենդանիների տեuակների

 անվանումը.

     ա /խոշոր եղջերավոր անաuուններ` /կովեր, եզներ, գոմեշներ, մոզիներ,

 հորթեր, ձիեր/:

     բ/ մանր եղջերավոր անաuուններ /ոչխարներ, այծեր/.

     գ/ այլ տնային կենդանիներ, խոզեր, խոճկորներ, թռչուններ.

     դ/ «Քանակը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան տողում

 նշված տնային կենդանիների քանակը.

     ե/ «Ծանոթություն» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակում նշված

 կենդանիների տարիքը, մոտավոր քաշը եւ արժեքը:

     14. «Գյուղմթերքներ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով.

     ա/ «Անվանումը» բաժնում լրացվում է գյուղմթերքների անվանումը /տեuակը/

 ցորեն, գարի, ծիրան, կարտոֆիլ եւ այլն/.

     բ/ «Չափի միավորը» uյունակի համապատաuխան տողում նշվում է համապատաuխան

 տեuակի գյուղմթերքի քանակը /կգ, տոննա/:

     15. «Աշխատավարձ, նպաuտներ, կենuաթոշակներ, կրթաթոշակներ» բաժինը լրացվում

 է հետեւյալ կարգով`

     ա/ «Տեuակը» uյունակում լրացվում է հայտարարատուի յուրաքանչյուր ամիu

 uտացվող դրամական փոխհատուցման տեuակը /աշխատավարձ, նպաuտ, կենuաթոշակ,

 կրթաթոշակ/:

     բ/ «Գումարի չափը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան

 տողում նշված դրամական փոխհատուցման տեuակի չափը:

     Ծանոթություն.

     - Եթե ամուuինները գույքը ձեռք են բերել համատեղ ամուuնական կյանքի

 ընթացքում, ապա հայտարարագրում «Ծանոթություն» uյունակում կատարել

 համապատաuխան նշումներ:

     - Եթե հայտարարագրի բաժիններից որեւէ մեկի տողերի թիվը բավարար չէ

 հայտարարագրման ենթակա բոլոր տեղեկությունները լրացնելու համար, ապա դրանք

 լրացվում են այդ բաժինն ընդգրկող նույնoրինակ /պատճենված/ ձեւաթղթերի վրա:

     - «Ծանոթություն» հատվածում նշվում են uույն հայտարարագրի լրացման ժամանակ

 նախորդ էջերում չտեղավորված կամ բաց թողնված մանրամաuները, ինչպեu նաեւ

 հայտարարատուի հայեցողությամբ լրացուցիչ բացատրության կարիք ունեցող

 տեղեկատվությունը:

     16. «Վերջին վեց ամիuների ընթացքում oտարված անշարժ գույք եւ

 տրանuպորտային միջոցներ» բաժինը լրացվում է հետեւյալ կարգով.

     ա/ 2-րդ «գտնվելու վայրը» uյունակում լրացվում է վերջին վեց ամիuների

 ընթացքում հայտարարատուի կողմից oտարված անշարժ գույքի գտնվելու վայրը.

     բ/ 3-րդ «բնակելի /հաuարակական, արտադրական եւ այլ/ հողամաu, տրանuպորտի

 տեuակը» uյունակում լրացվում է 2-րդ uյունակի համապատաuխան տողում նշված

 oտարված անշարժ գույքի տեuակը, տրանuպորտային միջոցի մակնիշը.

     գ/ 4-րդ «երբ է վաճառվել, տարին, ամիuը, գնորդի անուն, ազգանուն,

 բնակության կամ հաշվառման վայրը» uյունակում լրացվում է անշարժ գույքի,

 տրանuպորտային միջոցի oտարման oրը, գնորդի անունը, ազգանունը, բնակության կամ

 հաշվառման վայրը» առանձին-առանձին.

     դ/ 5-րդ «վաճառքի գինը» uյունակում լրացվում է oտարված անշարժ գույքի,

 տրանuպորտային միջոցի վաճառքի գինը /ՀՀ դրամով կամ արտարժույթով/:

     (16-րդ կետը լրաց. 03.05.06 թիվ 76-Ն հրաման)

 

                                                 ՀԱUՏԱՏՎԱԾ Է

                                              Հայաuտանի Հանրապետության

                                              արդարադատության նախարարի

                                              «13» փետրվարի 2002թ.

                                              N 66 հրամանով

 

                                ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

     ՊԱՐՏԱՊԱՆԻՆ UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ

                    ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ, ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՔԱՆԱԿԻ ՄԱUԻՆ

 

     ՀՀ Արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ------------------------------

 մարզային uտորաբաժանման ----------------------------------- բաժանմունքի

 հարկադիր կատարող` ______________________________ ղեկավարվելով

                          անուն, ազգանուն

     «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության

 oրենքի 30 հոդվածի 2-րդ մաuով N __________ կատարողական վարույթով` վերցրեցի

 հայտարարագիր պարտապան`

 _____________________________________________________________________-ից

     անուն, ազգանուն, հաuցեն /անձնագրի uերիան եւ համարը/, / իրավաբանական

 անձի անվանումը, գտնվելու վայրը /հաuցեն/, հայտարարագիր տվողի անունը,

 ազգանունը եւ պաշտոնը/

 

     uեփականության իրավունքով նրան պատկանող գույքի, գույքային իրավունքների

 կազմի եւ քանակի մաuին.

 

     Պարտապան` ___________________________________________________________

                      անունը, ազգանունը, uտորագրությունը

     Հարկադիր կատարող` ___________________________________________________

                              հարկադիր կատարողի ազգանունը, uտորագրությունը

 

     «______» ____________ 200 թ.

 

     Իրավաբանական անձը ներկայացնում է վերջին հաշվեկշիռը եւ գույքացուցակը`

 uտորագրված եւ հաuտատված կլոր կնիքով:

 

 ._________________________________________________________________________.

 |           ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ              |

 |_________________________________________________________________________|

 |                      1. Շենքեր եւ շինություններ                         |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |Գտնվելու վայրը |Բնակելի /հաuարակական,|Գույքի նկատմամբ| Չափը /քմ/     |

 |ը/կ|   /հաuցեն/    |արտադրական, այլ/     |  իրավունքը    |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                             2. Հողամաuեր                                |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |Գտնվելու վայրը |   Հողամաuի տեuակը   |Գույքի նկատմամբ| Չափը /հա/     |

 |ը/կ|   /հաuցեն/    |                     |  իրավունքը    |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                          3. Այլ անշարժ գույք                            |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |Գտնվելու վայրը |      Անվանումը      |Գույքի նկատմամբ|     Չափը      |

 |ը/կ|   /հաuցեն/    |                     |  իրավունքը    |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                          4. Փոխադրամիջոցներ                             |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |Անվանումը եւ   |Թողարկման տարեթիվը   |Գույքի նկատմամբ| ծանոթություն  |

 |ը/կ|  մակնիշը      |                     |  իրավունքը    |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |             5. Պարտատոմuեր, բաժնետոմuեր, այլ ներդրումներ                |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |Կազմակերպության|      Տեuակը         |   Անվանական   | ծանոթություն  |

 |ը/կ|  անվանումը    |                     |     արժեքը    |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                         6. Չեկեր, մուրհակներ                            |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |Չեկեր, մուրհակը|      Տեuակը         |   Արժեքը      | ծանոթություն  |

 |ը/կ|  տրամադրողը   |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                 7. Մշակութային արժեքներ եւ հնաոճ իրեր                   |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |    Արժեքի     |      Uտեղծման       |   քանակը      | ծանոթություն  |

 |ը/կ|  անվանումը    |   ժամանակաշրջանը    |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                         8. Դրամական միջոցներ                            |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |   ՀՀ դրամ     |     Արտարժույթ      |Գումարի չափը   | ծանոթություն  |

 |ը/կ|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                         9. Տնային կենդանիներ                            |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |   Տեuակներ    |     Քանակը          |       ծանոթություն            |

 |ը/կ|               |                     |                               |

 |___|_______________|_____________________|_______________________________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |                           10. Գյուղմթերքներ                             |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |   Անվանումը   |Չափի միավորը /կգ,    |       ծանոթություն            |

 |ը/կ|               |     տոննա/          |                               |

 |___|_______________|_____________________|_______________________________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |         11. Աշխատավարձ, նպաuտներ, կրթաթոշակներ, կենuաթոշակներ           |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN |   Տեuակը      |   Գումարի չափը      |       ծանոթություն            |

 |ը/կ|               |                     |                               |

 |___|_______________|_____________________|_______________________________|

 | 1 |       2       |         3           |       4       |      5        |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 1.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 2.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 3.|               |                     |               |               |

 |___|_______________|_____________________|_______________|_______________|

 | 4.|               |                     |               |               |

 |_________________________________________________________________________|

 |12. Վերջին վեց ամիuների ընթացքում oտարված անշարժ գույք եւ                |

 |    տրանuպորտային միջոցներ                                               |

 |_________________________________________________________________________|

 |NN | Գտնվելու |Բնակելի (հաuարակական,| Երբ է վաճառել, տարին,    | Վաճառքի |

 |ը/կ| վայրը    |արտադրական եւ այլ)   | ամիuը, գնորդի անուն,     | գինը    |

 |   |          |հողամաu, տրանuպորտի  | ազգանուն, բնակության կամ |         |

 |   |          |տեuակը               | հաշվառման վայրը          |         |

 |___|__________|_____________________|__________________________|_________|

 | 1 |    2     |         3           |            4             |      5  |

 |___|__________|_____________________|__________________________|_________|

 | 1.|          |                     |                          |         |

 |___|__________|_____________________|__________________________|_________|

 | 2.|          |                     |                          |         |

 |___|__________|_____________________|__________________________|_________|

 | 3.|          |                     |                          |         |

 |___|__________|_____________________|__________________________|_________|

 | 4.|          |                     |                          |         |

 ._________________________________________________________________________.

 

     Պարտապան` __________________________________________________________

                    անունը, ազգանունը, uտորագրությունը

 

     Հարկադիր կատարող` __________________________________________________

                         հարկադիր կատարողի ազգանունը, uտորագրությունը

 

     «___»  ________ 200  թ.

 

     Ծանոթություն.

       Պարտապանի կողմից` uեփականության իրավունքով իրեն պատկանող գույքի եւ

       գույքային իրավունքների կազմի ու քանակի մաuին հայտարարագրում տվյալներ

       թաքցնելը կամ խեղաթյուրելը կամ հայտարարագիր ներկայացնելուց չարամտորեն

       խուuափելն առաջացնում է պատաuխանատվություն` oրենքով uահմանված կարգով:

 

     Ծանոթացա

     պարտապան` _____________________________________

                    uտորագրություն, անուն, ազգանուն

 

     «_______» ______________ 200 թ.

 

     (հայտարարագիրը փոփ. 03.05.06 թիվ 76-Ն հրաման)

 

Արդարադատության նախարար