26/11/2009

Հարկային մարմնի կողմից ներկայացված կատարողական թերթերի հիման վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթներով անցկացվող հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդներով իրացվող գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու մասին

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

30 նոյեմբերի 2009 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10209422

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

26 նոյեմբերի 2009 թ. N 291-Ն

ք. Երևան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

26 նոյեմբերի 2009 թ. N 3647-Ն

 

Հ Ա Մ Ա Տ Ե Ղ  Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐՈՎ ԻՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ 955 որոշման դրույթները.

 

Հրամայում ենք`

 

1. Հարկային մարմնի կողմից ներկայացված կատարողական թերթերի հիման վրա դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում հարուցված կատարողական վարույթներով անցկացվող հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդներով իրացվող գույքի վերաբերյալ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվություն տրամադրել հարկային մարմնին յուրաքանչյուր տասնօրյակի վերջին օրվա դրությամբ թարմացված տվյալներով՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 


ՀՀ արդարադատության նախարարԳ. Դանիելյան


ՀՀ կառավարությանն առընթեր

պետական եկամուտների կոմիտեի

նախագահ

 

 Գ. Խաչատրյան

 

Հավելված N 1

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐՈՎ ԻՐԱՑՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

կատ.
վարույթի համարը

ԴԱՀԿ բաժին

պարտա-
պան

լոտի համար

լոտի նկարա-
գրու-
թյունը

գույքի գնա-
հատման գին

լոտի նախ-
նական գին

լոտի մեկնար-
կային գին

աճուրդի սկիզբը

աճուրդի  ավարտը

վաճառքի ամսաթիվը

վաճառքի գինը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
Արդարադատության նախարար