26/09/2002

ՀՀ արդարադատության նախարարի եվ ՀՀ ֆինանսների եվ էկոնոմիկայի նախարարի հրամանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության մարզային ստորաբաժանումների դեպոզիտային հաշիվների տնօրինման կարգը հաստատելու մասին

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 մարտի 2003 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11203070

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

ԵՎ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ

 

26 սեպտեմբերի 2002 թ.
20 փետրվարի 2003 թ.
ք. Երևան

  N 518-Ն
N 131-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

  

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՈԶԻՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաստատել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության մարզային ստորաբաժանումների դեպոզիտային հաշիվների տնօրինման կարգը (հավելված 1):

 

ՀՀ արդարադատության
նախարար
Դ. Հարությունյան

 

ՀՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարար
Վ. Խաչատրյան

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է`
ՀՀ արդարադատության նախարարի
26 սեպտեմբերի 2002 թ.
թիվ 518-Ն հրամանով
________ Դ. Հարությունյան

 

Հաստատված է`
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի
նախարարի
20 փետրվարի 2003 թ.
թիվ 131-Ն հրամանով
_______ Վ. Խաչատրյան

 

Կ Ա Ր Գ

  

ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՈԶԻՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման (այսուհետև` ԴԱՀԿ) ծառայության մարզային ստորաբաժանումների դեպոզիտային հաշիվների (այսուհետև` դեպոզիտային հաշիվ) տնօրինման (այդ հաշիվներից դրամական միջոցների հատկացման) գործընթացը:

2. Դեպոզիտային հաշիվների մուտքագրման դրամական միջոցների տնօրինումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների սպասարկման, հաշվառման և վերահսկողության կարգը հաստատելու մասին» 10/06/1999 թ. թիվ 404 և «Հայաստանի Հանրապետության պետական և համայնքների բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու մասին» 18/01/2002 թ. թիվ 48 որոշումների պահանջներին համապատասխան գանձապետական արտաբյուջետային հաշիվների տնօրինման համար սահմանված ընթացակարգով` հաշվի առնելով սույն կարգի 3-ից 5-րդ կետերով սահմանված առանձնահատկությունները:

3. Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերի փոխհատուցման համար դեպոզիտային հաշվից դրամական միջոցների ելքագրման նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տեղական գանձապետական բաժանմունք` (այսուհետև` ՏԳԲ) ներկայացվող վճարման հանձնարարագրերի և կանխիկի տրամադրման հայտերին կից, ՏԳԲ են ներկայացվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գանձապետական հաշիվներից միջոցների ելքագրման նպատակով ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացվող ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր` այդ ծախսերի տնտեսագիտական բովանդակությանը համապատասխան:

4. Սույն կարգի 3-րդ կետում չներառված ուղղություններով դեպոզիտային հաշվից դրամական միջոցների ելքագրման նպատակով ՏԳԲ ներկայացվող վճարման հանձնարարագրերի և կանխիկի տրամադրման հայտերին կից, որպես ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր` ՏԳԲ են ներկայացվում համապատասխան կատարողական թերթիկների պատճենները:

5. Սույն կարգի 4-րդ կետով սահմանված ուղղություններով դեպոզիտային հաշիվներից կանխիկ ձևով դրամական հատկացումներ կարող են տրամադրվել միայն ֆիզիկական անձանց:

6. Դատական ակտերի հարկադիր կատարողի կողմից համապատասխան կատարողական թերթի շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռք բերումը չեն համարվում պետական կարիքների համար գնումներ:

Արդարադատության նախարար