Դեպի վեր

11/05/1999 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ արդարադատության նախարարության հրամանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության «Աճուրդի անցկացման կանոնակարգը» հաստատելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


 

 Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

11.05.1999 թ.
ք. Երևան
N 744


ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ «ԱՃՈՒՐԴԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հրամայում եմ

 

Հաստատել ՀՀ Արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության «Աճուրդի անցկացման կանոնակարգը»:

Նախարար

Դ. Հարությունյան

 


Հաստատում եմ`
ՀՀ արդարադատության նախարար
Դ. Հարությունյան
11.05.1999 թ.


ԱՃՈՒՐԴԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

 

1. Աճուրդին մասնակցելու ցանկություն հայտնած անձինք հայտով նախատեսված գույքի գնի հինգ տոկոսի չափով նախավճար են մուծում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ներկայացուցչին կամ ծառայության համապատասխան դեպոզիտ հաշվին: Կանխիկ նախավճարի, ինչպես նաև ծառայության դեպոզիտ հաշվին փոխանցված նախավճարը վճարելու վերաբերյալ փաստաթղթերի ընդունումը դադարեցվում է աճուրդը սկսելուց մեկ ժամ առաջ:

Աճուրդին մասնակցած, սակայն չհաղթած անձանց կանխիկ մուծված նախավճարը վերադարձվում է աճուրդն ավարտվելուց անմիջապես հետո, իսկ ծառայության դեպոզիտ հաշվին փոխանցվածը` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նախավճարը ենթակա է վերադարձման նաև այն դեպքում, երբ աճուրդը չի կայացել:

2. Աճուրդում հաղթած է ճանաչվում այն անձը, որն առաջարկել է ամենաբարձր գինը:

Աճուրդում հաղթած անձը և հարկադիր կատարողն աճուրդն անցկացնելու օրը ստորագրում են դրա արդյունքների վերաբերյալ արձանագրությունը:

Եթե աճուրդում հաղթած անձը հրաժարվում է արձանագրությունը ստորագրելուց, ապա նա կորցնում է իր մուծած նախավճարը:

Եթե հարկադիր կատարողը հրաժարվում է արձանագրությունը ստորագրելուց, ապա նա պարտավոր է աճուրդում հաղթած անձին վերադարձնել նախավճարի կրկնապատիկը:

3. Աճուրդում հաղթած անձը պարտավոր է այն անցկացնելու օրվանից եռօրյա ժամկետում հարկադիր կատարման ծառայության մարզային ստորաբաժանման դեպոզիտային հաշվին մուծել այն գումարը, որով գնել է գույքը (գնման գինը)` հաշվանցելով նախօրոք մուծված նախավճարը: Այդ գումարը չմուծելու դեպքում նախավճարը չի վերադարձվում:

4. Աճուրդում հաղթած անձի կողմից գնման գինը մուծելուց հետո` եռօրյա ժամկետում հարկադիր կատարողը նրա հետ կնքում է առուվաճառքի պայմանագիր:

Եթե աճուրդում վաճառվել է գույք, որի նկատմամբ իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման, ապա առուվաճառքի պայմանագիրը և աճուրդի արդյունքների վերոհիշյալ արձանագրությունը հիմք են գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցամատյանում անհրաժեշտ գրառումներ կատարելու համար:

5. Վերոհիշյալ կանոնների խախտմամբ անցկացված աճուրդը շահագրգիռ անձի հայցով դատարանը կարող է ճանաչել անվավեր:

Աճուրդն անվավեր ճանաչելը հանգեցնում է դրանում հաղթած անձի հետ կնքված պայմանագրի անվավերության:

6. Աճուրդը համարվում է չկայացած եթե.

1) Աճուրդին ներկայացել է միայն մեկ գնորդ կամ չի ներկայացել որևէ գնորդ.

2) աճուրդի ընթացքում վաճառվող գույքի նախնական գնի հավելում չի կատարվել.

3) աճուրդում հաղթած անձը չի մուծել գնման գինը:

Աճուրդը հայտարարվում է չկայացած աճուրդը կազմակերպող դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պետի որոշմամբ ոչ ուշ քան նշված հանգամանքները վրա հասնելու հաջորդ օրը:

7. Յուրաքանչյուր կրկնակի աճուրդ անցկացնելու դեպքում վաճառվող գույքի նախնական գինն իջեցվում է քսան տոկոսով:

Կրկնաճուրդն անց է կացվում չկայացած աճուրդից ոչ ուշ քան մեկ ամիս հետո:

8. Աճուրդներն անցկացվում են դասական (մեկնարկային գնի բարձրացմամբ) եղանակով:


Գրանցված է 
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
23 նոյեմբերի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10506391

Արդարադատության նախարար
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն