29/08/2006

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը «Հարկադիր կատարողի կողմից պարտապանի բանկային հաշիվներում եվ ավանդներում պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու նպատակով բանկերին ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ձեվերը» սահմանելու մասին


«Գրանցված է»
 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
6 հոկտեմբերի 2006 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05006320

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 օգոստոսի 2006 թ.

թիվ 520-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՎԱՆԴՆԵՐՈՒՄ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԲԱՆԿԵՐԻՆ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ» ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Սահմանել «Հարկադիր կատարողի կողմից պարտապանի բանկային հաշիվներում և ավանդներում պարտապանի ունեցած դրամական միջոցների վրա արգելանք դնելու նպատակով բանկերին ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ձևերը»՝ համաձայն հավելվածի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական 
բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2006 թ. օգոստոսի 31
 Երևան


 


Հավելված
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2006 թվականի օգոստոսի 29-ի 
թիվ 520-Ն որոշման

  

Ձև 1

 

Հաղորդագրություն թիվ ______

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ____

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱՐԳԵԼԱՆՔ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

____ _______________ 200 թ. ք. ________________

ԴԱՀԿ ծառայության  _____________(քաղաքային, մարզային) բաժնի _______ /բաժանմունքի/

_________________________________________________________ուսումնասիրելով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

____ _______________ 200 թ. հարուցված թիվ ________կատարողական վարույթի նյութերը`

 

ՊԱՐԶԵՑԻ

 

(կատարողական թերթի պահանջը)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28, 46, 47 և 67-րդ հոդվածներով՝

 

ՈՐՈՇԵՑԻ

 

____  _____________________  ________ընդհանուր գումարով դրամական միջոցների
(գումարը
թվերով)
(գումարը տառերով)

(արժույթը)


չափով արգելանք դնել պարտապան՝ ___________________________________________


(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները,
բնակության վայրը, իրավաբանական անձի անվանումը, ՀՎՀՀ, իրավաբանական
անձի գտնվելու վայրը)

________________________________________________________ -ի դրամական
միջոցների վրա, որից_______ ______________________________դրամական միջոցները

(գումարը
թվերով)

(գումարը տառերով)

որպես կատարողական թերթով նախատեսված՝ հետագայում բռնագանձման ենթակա գումար և

_______ _______________________դրամական միջոցները՝ որպես կատարողական ծախսեր:

(գումարը
թվերով)

(գումարը տառերով)


Բանկի անվանումը______________________
Պարտապանի  բանկային հաշիվներում դրամական միջոցների բացակայության կամ անբավարարության դեպքում  արգելանք դնել պարտապանի այլ բանկային հաշիվների, ավանդների, «դեպո» հաշիվների* և հետագայում մուտքագրվող միջոցների վրա` մինչև նշված չափով ընդհանուր գումարով պարտքի ապահովումը:

*-Ենթապահառուի գործառույթներ իրականացնող գործակալների/ դիլերների կողմից վարվող «դեպո» հաշիվներ:
Պարտապանի  բանկային հաշիվներում դրամական միջոցների բացակայության կամ անբավարարության դեպքում տեղեկացնել բանկում պահվող այլ ակտիվների առկայության մասին (արժեքը չի նշվում) և արգելանք դնել դրանց վրա:

Արժեթղթերի  հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում դրանց անվանական արժեքը:

Պարտապանի արտարժութային միջոցների արգելանքի դեպքում  արգելադրվում է տվյալ հաշվի արժույթով:
Մինչև արգելանք դնելը սույն որոշման մասին պարտապանին տեղեկացնելու դեպքում բանկը  պատասխանատվություն է կրում օրենքով սահմանված կարգով:

Որոշման պատճենը ուղարկել կողմերին, բանկին,

Որոշումը կարող է բողոքարկվել_________________Առաջին ատյանի դատարան կամ վերադասության կարգով՝ որոշումը ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում:

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ հարկադիր կատարողի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում կատարողական գործողությունները:

Հարկադիր կատարող _____________________ ___________________

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

 

Ձև 2

 

Հաղորդագրություն թիվ ______

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ____

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

____ _______________ 200 թ. ք. ________________

ԴԱՀԿ ծառայության  _____________(քաղաքային, մարզային) բաժնի _______ /բաժանմունքի/

_________________________________________________________ուսումնասիրելով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

____ _______________ 200 թ. հարուցված թիվ ________կատարողական վարույթի նյութերը`

 

ՊԱՐԶԵՑԻ

 

(կատարողական թերթի պահանջը)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28, 46, 47 և 67-րդ հոդվածներով՝

 

ՈՐՈՇԵՑԻ

 

____  _____________________ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարի չափով,
(գումարը
թվերով)
(գումարը տառերով)

 


բռնագանձում տարածել պարտապան՝ ___________________________________________


(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները,
բնակության վայրը, իրավաբանական անձի անվանումը, ՀՎՀՀ, իրավաբանական
անձի գտնվելու վայրը)

________________________________________________________-ի դրամական
միջոցների վրա, որից_______ ______________________________ՀՀ դրամը որպես

(գումարը
թվերով)

(գումարը տառերով)

կատարողական թերթով նախատեսված՝ հետագայում բռնագանձման ենթակա գումար և

_______ _______________________ՀՀ դրամը` որպես կատարողական ծախսեր:

(գումարը
թվերով)

(գումարը տառերով)Բանկի անվանումը______________________
Պարտապանի հաշվում եղած և հետագայում մուտքագրվող դրամական միջոցները փոխանցել
__________________________________________ գանձապետական բաժանմունքի ԴԱՀԿ
_________________________________________ բաժնի ________________ հաշվին

մինչև_____ __________________________ՀՀ դրամ  պարտքի մարումը:

(գումարը
թվերով)

(գումարը տառերով)Եթե նշված կատարողական վարույթի հետ կապված՝ բանկում կան պարտապանի արգելադրված 
միջոցներ, ապա նշված ընդհանուր գումարը բռնագանձելուց հետո մնացած միջոցները __________


(արգելանքից ազատելու
մասին)

 

Պարտապանի տվյալներում անճշտությունները հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ հայտնել ԴԱՀԿ ծառայությանը: Մինչև բռնագանձում տարածելը սույն որոշման մասին պարտապանին տեղեկացնելու դեպքում բանկը  պատասխանատվություն է կրում օրենքով սահմանված կարգով:
Որոշման պատճենը ուղարկել կողմերին, բանկին:
Որոշումը կարող է բողոքարկվել ___________Առաջին ատյանի դատարան կամ վերադասության կարգով՝ որոշումը ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում:

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ հարկադիր կատարողի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում կատարողական գործողությունները:

Հարկադիր կատարող _____________________ ___________________

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)Ձև 3

 

Հաղորդագրություն թիվ ______

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ____

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԱՐԳԵԼԱԴՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԿԻ ԿԱՄ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐԳԵԼԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ


Բանկի անվանումը ______________________

ԴԱՀԿ ծառայության  _____________(քաղաքային, մարզային) բաժնի _______ /բաժանմունքի/

_________________________________________________________ուսումնասիրելով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

____ _____________ 200 թ. հարուցված թիվ ________կատարողական վարույթի հետ կապված

 

ՊԱՐԶԵՑԻ

 

(կատարողական թերթի պահանջը և արգելանքը մասնակի կամ ամբողջությամբ վերացնելու հիմքը)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Վերոգրյալի հիման վրա և ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքի 28, 46, 47 և 67-րդ հոդվածներով՝______և/ կամ  44.1-րդ հոդվածի կետով՝

ՈՐՈՇԵՑԻ ՎԵՐԱՑՆԵԼ ԱՐԳԵԼԱՆՔԸ

Պարտապան՝ _________________________________________________________


(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը,
իրավաբանական անձի անվանումը, ՀՎՀՀ, իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը)

___________________________________________________________________
արգելադրված միջոցներից______________________ այդ թվում՝

(մասնակի/ ամբողջությամբ)


 

_________

________________________________

___________

(գումարը 
թվերով)

(գումարը տառերով)

(արժույթը)*

  


_________

________________________________

___________

(գումարը 
թվերով)

(գումարը տառերով)

(արժույթը)
_________

________________________________

___________

(գումարը 
թվերով)

(գումարը տառերով)

(արժույթը)
Արժեթղթեր «դեպո» հաշիվներից՝ _______________  __________________________


(անվանական արժեքը
թվերով)

(անվանական արժեքը տառերով)


Բանկում առկա ի պահ տրված այլ ակտիվներից արգելանքը վերացնելու մասին (արժեքը չի նշվում)


__________(արգելանքից վերացնել)

Գումարը լրացնելու նպատակով  պարտապանի հաշիվների վրա հետագայում մուտքագրված դրամական միջոցներից, որոնց վրա արգելանք է դրվել


__________(արգելանքից վերացնել)

* Տարբեր արժույթներով արգելադրման դեպքում ավելացվում են տողեր և նշված տեսքով լրացվում բոլոր արժույթների համար:

Որոշման պատճենը ուղարկել կողմերին, բանկին:
Որոշումը կարող է բողոքարկվել _________Առաջին ատյանի դատարան կամ վերադասության կարգով՝ որոշումը ստանալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում:
«ԴԱՀԿ մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ հարկադիր կատարողի որոշման բողոքարկումը չի կասեցնում կատարողական գործողությունները:
Հարկադիր կատարող _____________________ ___________________

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

Ձև 4

Հաղորդագրություն թիվ ______

Ի պատասխան թիվ __________________ հաղորդագրության

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԱՐԳԵԼԱԴՐՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բանկի անվանումը                                                   
ԴԱՀԿ ծառայության  _______________   (քաղաքային, մարզային) բաժնի ________  /բաժանմունքի/ 
_________________________________________________________ուսումնասիրելով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

____ _____________ 200 թ. հարուցված թիվ ________կատարողական վարույթի հետ կապված հայտնում ենք, որ

 

Պահանջվում էր արգելադրել

 

_______ _______________________ընդհանուր գումարով դրամական միջոցներ

(գումարը
թվերով)

(գումարը տառերով)Պարտապան՝ _________________________________________________________


(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը,
իրավաբանական անձի անվանումը, ՀՎՀՀ, իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը)

___________________________________________________________________
____ _______________ 200_ թ. դրությամբ

ԱՐԳԵԼԱԴՐՎԵԼ Է

____  _____________________  ________ընդհանուր գումարով դրամական միջոցների, որից
(գումարը
թվերով)
(գումարը տառերով)

(արժույթը)

 

___________

__________

________________________

__________

Փոխարժեքը

(գումարը 
թվերով)

(գումարը տառերով) (արժույթը)*

 

 

 

___________

__________

________________________

__________

Փոխարժեքը

(գումարը 
թվերով)

(գումարը տառերով) (արժույթը)

 

 

 

___________

__________

________________________

__________

Փոխարժեքը

(գումարը 
թվերով)

(գումարը տառերով) (արժույթը) 

                                                                                                                                                     
Արժեթղթեր «դեպո» հաշիվներից**՝_______________ ______________________

 

(անվանական արժեքը
թվերով)

(անվանական արժեքը տառերով)Եթե գումարը չի բավարարում, նշվում է.

Բանկում ի պահ տրված այլ ակտիվների առկայության և արգելադրման մասին (արժեքը չի նշվում) _____

(այո, ոչ)

* Տարբեր արժույթներով արգելադրման դեպքում ավելացվում են տողեր և նշված տեսքով լրացվում է բոլոր արժույթների համար:

** - Ենթապահառուի գործառույթներ իրականացնող գործակալների/դիլերների կողմից վարվող «դեպո» հաշիվներ:

 

Գումարը չի արգելադրվել

 

քանի որ նշված պարտապանի  անձնական տվյալներում առկա են հետևյալ անճշտությունները՝

Սխալ տվյալներ __________________
Միջոցները բացակայում են __________________
Հաշվեհամարը բացակայում է __________________

Այլ (նշել) __________________________________

Բանկի վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

__________________(ստորագրություն)


 Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ

__________________(ստորագրություն)


 

Ձև 5

Հաղորդագրություն թիվ ______

Ի պատասխան թիվ __________________ հաղորդագրության

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Բանկի անվանումը                                                   
ԴԱՀԿ ծառայության  _______________   (քաղաքային, մարզային) բաժնի ________  /բաժանմունքի/ 
_________________________________________________________ուսումնասիրելով

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)


____ _____________ 200 թ. հարուցված թիվ ________կատարողական վարույթի հետ կապված հայտնում ենք, որ

____ _______________ 200_ թ. դրությամբ

 

ՓԱՍՏԱՑԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ Է

  

____  _____________________ընդհանուր գումարի ՀՀ դրամ և փոխանցվել է
(գումարը
թվերով)
(գումարը տառերով)

 

________________________________________ գանձապետական բաժանմունքի ԴԱՀԿ

________________________________________ բաժնի ______________ հաշվին


Եթե բռնագանձվող գումարը չի բավարարում, նշվում է.


պակաս բռնագանձված գումարը _____ ___________________ՀՀ դրամ

(գումարը
 թվերով)

 (գումարը տառերով)


 

Պահանջվում էր բռնագանձել

 

____  __________________ընդհանուր գումարով ՀՀ դրամ:
(գումարը
թվերով)
(գումարը տառերով)

Պարտապան՝ _________________________________________________________


(ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության վայրը,
իրավաբանական անձի անվանումը, ՀՎՀՀ, իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը)

___________________________________________________________________

Գումարը չի բռնագանձվել

քանի որ նշված պարտապանի  անձնական տվյալներում առկա են հետևյալ անճշտությունները

Սխալ տվյալներ __________________
Միջոցները բացակայում են __________________
Հաշվեհամարը բացակայում է __________________

Այլ (նշել) _________________________________________

Բանկի վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

__________________(ստորագրություն)


 Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ

__________________(ստորագրություն)