09/09/2010

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների եվ աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը uահմանելու մասին

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

18 սեպտեմբերի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10210347

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

 

9 սեպտեմբերի 2010 թ.

ք. Երևան

 N 186-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության oրենքի 51.15-րդ հոդվածի 8-րդ մասով.

  

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել`

1) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարգը՝ համաձայն թիվ 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը` համաձայն թիվ 2 հավելվածի։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 
Գ. Դանիելյան
 

Հավելված թիվ 1

Հայաստանի Հանրապետության

արդարադատության նախարարի

2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի

N 186-Ն հրամանի

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայողների (այսուհետ` քաղաքացիական ծառայողներ) վերապատրաստման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստումը նրանց մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների հետևողական կատարելագործումն է: Վերապատրաստման ժամկետը չի կարող պակաս լինել 60 ակադեմիական ժամից:

(2-րդ կետը խմբ. 19.12.11 N 216-Ն)

3. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպման պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումն է (այսուհետ` անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանում), իսկ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացը համակարգում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետը (այսուհետ` քրեակատարողական վարչության պետ) կամ նրա տեղակալը:

4. (4-րդ կետն ուժը կորցրել է 19.12.11 N 216-Ն) 

5. Քաղաքացիական ծառայողին վերապատրաստման դասընթացներին ընդգրկելը ձևակերպվում է քրեակատարողական վարչության պետի հրամանով:

6. Վերապատրաստման ընթացքում քաղաքացիական ծառայողն ազատվում է ծառայողական պարտականությունների կատարումից` քաղաքացիական ծառայության իր զբաղեցրած պաշտոնի, ստաժի և վարձատրության պահպանմամբ:

7. Վերապատրաստման արդյունքում ստացված փաստաթղթի պատճենը կցվում է քաղաքացիական ծառայողի անձնական գործին:

8. Վերապատրաստողները քաղաքացիական ծառայողների յուրաքանչյուր վերապատրաստման դասընթացի ավարտից հետո` երեք աշխատանքային oրվա ընթացքում, անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանում են ներկայացնում տեղեկանք (Ձև 1)` վերապատրաստում անցած քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների վերաբերյալ:

9. Անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումը, եռամսյակը մեկ անգամ, քրեակատարողական վարչության պետին է ներկայացնում ամփոփ տեղեկանք` վերապատրաստում անցած քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների վերաբերյալ, որոնց հիման վրա տարեվերջին ներկայացնում է հաշվետվություն քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման տարեկան արդյունքների մասին:

 

II. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

 

10. Քաղաքացիական ծառայողների պարտադիր վերապատրաստման գործընթացը կազմակերպելու համար կառուցվածքային ստորաբաժանումներում կազմվում են հաջորդ տարում վերապատրաստման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների անվանական ցուցակները` համաձայնեցնելով նրանց ղեկավարների հետ:

11. Ցուցակների հիման վրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները մինչև ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 30-ը անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանում են ներկայացնում վերապատրաստման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների անվանական հայտերը:

12. (12-րդ կետն ուժը կորցրել է 19.12.11 N 216-Ն)

13. Քաղաքացիական ծառայողի պարտադիր վերապատրաստումը առնվազն պետք է ընդգրկի քաղաքացիական ծառայության, կառավարչական հմտությունների և համապատասխան ստորաբաժանումների ընդհանուր իրավասության (այսուհետ` մասնագիտական) և/կամ համապատասխան ստորաբաժանումների համանման գործառույթներին առնչվող (այսուհետ` ընդհանուր բնույթի) բնագավառների ծրագրեր:

14. Քրեակատարողական վարչության պետը մինչև ընթացիկ տարվա հունիսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում հաջորդ տարվա վերապատրաստման ժամանակացույցը:

«Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը մինչև ընթացիկ տարվա հունիսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայողների հաջորդ տարվա վերապատրաստման դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ցանկերը` նշելով դրանց ընդհանուր ժամաքանակները:

Սույն կետով նախատեսված վերապատրաստման ժամանակացույցը ներկայացվում են ըստ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների խմբերի կամ մասնագիտությունների:

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը վերապատրաստման ծրագրերը հաստատում է վերապատրաստման ժամանակացույցի, դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ցանկերի ներկայացման օրվանից մեկամսյա ժամկետում:

(14-րդ կետը խմբ. 19.12.11 N 216-Ն)

14.1 Վերապատրաստման ծրագիրը պետք է առնվազն ներառի՝

1) դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ցանկը, ինչպես նաև դրանց ընդհանուր ժամաքանակը.

2) ժամանակացույցը, որը ներառում է խմբերի կազմերի (վերապատրաստվողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը` ներառյալ հիմնարկի անվանումը) և ըստ խմբերի անցկացման ժամանակահատվածների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Վերապատրաստման անցկացման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են տվյալ ուսումնական հաստատության գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտով:

(14.1 կետը լրաց. 19.12.11 N 216-Ն)

15. Անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանումը կազմակերպում է քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գործընթացը` վերապատրաստողին ներկայացնելով անվանական հայտ (Ձև 2):

16. Պարտադիր վերապատրաստման ծրագրերը իրականացվում են դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով:

17. Պարտադիր վերապատրաստման արդյունքում քաղաքացիական ծառայողին տրվում է վկայական (Ձև 3):

18. Պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների ավելի, քան մեկ երրորդին քաղաքացիական ծառայողի անհարգելի բացակայության դեպքում նրան` սույն կարգի 17-րդ կետով նախատեսված վկայական չի տրվում: Սույն կետով նախատեսված դեպքում քաղաքացիական ծառայողին տրվում է տեղեկանք` ծրագրերի ունկնդրած ծավալի և բովանդակության մասին:

19. Պարտադիր վերապատրաստման դասընթացների կեսից ավելիին քաղաքացիական ծառայողի հարգելի բացակայության դեպքում (հիվանդություն, գործուղում և այլն) նրան` անձնակազմի կառավարման աշխատանքներ իրականացնող ստորաբաժանման թույլտվությամբ հնարավորություն է տրվում մասնակցելու հաջորդ դասընթացներից որևէ մեկին:


III. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

 

20. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51.15-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմքով քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստման դեպքում քրեակատարողական վարչության պետը դասընթացները սկսվելուց առնվազն երկու ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում վերապատրաստման ժամանակացույցը, որը ներառում է վերապատրաստվողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, պաշտոնը` ներառյալ հիմնարկի անվանումը, և տվյալ վերապատրաստման ֆինանսավորման մասին տեղեկատվություն:

Սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված վերապատրաստման դասախոսությունների ու գործնական պարապմունքների ցանկը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի հաստատմանն է ներկայացնում «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի համապատասխան ցուցումը ստանալուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում:

(20-րդ կետը խմբ. 19.12.11 N 216-Ն)

21. (21-րդ կետն ուժը կորցրել է 19.12.11 N 216-Ն)

22. (22-րդ կետն ուժը կորցրել է 19.12.11 N 216-Ն)

 

 

Հավելված թիվ 2

Հայաստանի Հանրապետության

արդարադատության նախարարի

2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի

N 186-Ն հրամանի

Կ Ա Ր Գ

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼՈՒ

 

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայողների (այսուհետ` քաղաքացիական ծառայողներ) մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով քաղաքացիական ծառայողի գործուղման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով քաղաքացիական ծառայողի գործուղման դասընթացները չեն կարող պակաս լինել 60 ակադեմիական ժամից ժամկետով:

(2-րդ կետը փոփ. 19.12.11 N 216-Ն)

3. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված գործուղումը ձևակերպվում է քրեակատարողական վարչության պետի կամ քրեակատարողական վարչության պետի կողմից լիազորված պաշտոնատար անձի հրամանով:

4. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում պահպանվում են քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնը և ստաժը, իսկ նրա վարձատրությունը կարող է պահպանվել քրեակատարողական վարչության պետի կամ քրեակատարողական վարչության պետի կողմից լիազորված պաշտոնատար անձի հայեցողությամբ:

5. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված գործուղման արդյունքում ստացված փաստաթղթի պատճենը կցվում է քաղաքացիական ծառայողի անձնական գործին:

6. Սույն կարգի 2-րդ կետով նախատեսված գործուղման դեպքերում գործուղված քաղաքացիական ծառայողը գործուղումից հետո առնվազն մեկշաբաթյա ժամկետում քրեակատարողական վարչության պետին կամ քրեակատարողական վարչության պետի կողմից լիազորված պաշտոնատար անձին է ներկայացնում գործուղման հետ կապված հաշվետվություն` կցելով համապատասխան նյութերը:

Ձև 1

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

 

 _________________________________________կողմից

                 (վերապատրաստող)


 _________________________________________

(վերապատրաստման ժամկետները և ծրագրերը)

  քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների մասին

N

Ստորաբաժանման անվանումը

Վերապատրաստման մասնակիցները (անուն, ազգանուն, հայրանուն)

Զբաղեցրած պաշտոններն ըստ խմբերի

Վկայականի համարը

1

2

3

4

5

         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Ընդամենը

     

___________________

           (վերապատրաստող)

Ձև 2

  

Հ Ա Յ Տ

 

 

 _________________________________________ներկայացվող

                 (վերապատրաստող)


 _________________________________________

(համապատասխան ստորաբաժանման անվանումը)

քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների մասին

 

N

Վերապատրաստման մասնակիցները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, հեռախոս)

Զբաղեցրած պաշտոններն ըստ խմբերի

Ծրագրի անվանումը

Ժամկետները (սկիզբ-ավարտ)

         

___________________________________ -ից խմբի պատասխանատու անձ է

             (համապատասխան ստորաբաժանման անվանումը)

 

նշանակված _________________________________________________

                                (անուն, ազգանուն, պաշտոն, հեռախոսահամարներ)

 

Անձնակազմի կառավարման

աշխատանքներ իրականացնող

ստորաբաժանման ղեկավար _______________________________________

                                                                (անուն, ազգանուն)

 

Ձև 3

  

 

 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

 

Տրվում է __________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(պաշտոնը, անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Առ այն, որ նա վերապատրաստվել է ___________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(վերապատրաստողը, վերապատրաստման ծրագիրը, վերապատրաստման ժամկետը)

 

________________________
(վերապատրաստողը)

(Ձևը լրաց. 19.12.11 N 216-Ն)

Արդարադատության նախարար