15/12/2011

ՀՀ կառավարության որոշումը հանրային ծառայության առանձին տեսակների դասային աստիճանների (կոչումների) համապատասխանությունը սահմանելու եվ ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 

15 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1797-Ն

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ (ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել հանրային ծառայության առանձին տեսակների դասային աստիճանների (կոչումների) համապատասխանությունը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի «Հայաստանի փրկարար ծառայությունում կամ այլ պետական մարմիններում ծառայություն անցնող (անցած) և զինվորական կամ այլ հատուկ կոչում ունեցող քաղաքացիների կոչումների համապատասխությունը սահմանելու մասին» N 319-Ն որոշումը, 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատողների դասային աստիճանները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինվորական կոչումներին համապատասխանեցնելու ցանկը սահմանելու մասին» N 1376-Ն որոշումը, 2008 թվականի մարտի 20-ի «Ոստիկանության ծառայողների պաշտոնների խմբերի և քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 254-Ն որոշումը, 2008 թվականի մարտի 6-ի «Հատուկ քննչական ծառայության դասային աստիճաններին այլ պետական մարմիններում շնորհված զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դասային աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 244-Ն որոշումը, 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության դասային աստիճաններին այլ պետական մարմիններում շնորհված զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դասային աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 1203-Ն որոշումը, 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Զինված ուժերում, ազգային անվտանգության մարմիններում շնորհված զինվորական կոչումների, քրեակատարողական ծառայության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կոչումները, դատախազության դասային աստիճանները, ինչպես նաև պահեստազորում ունեցած կոչումները ոստիկանության կոչումներին համապատասխանեցնելու մասին» N 1501-Ն որոշումը, 2010 թվականի մայիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայողների դասային աստիճանների համապատասխանությունը քրեակատարողական ծառայության կոչումներին, ինչպես նաև դրանք շնորհելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 530-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետը և դրանով հաստատված N 1 հավելվածըուղղ., 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում քաղաքացիական ծառայողների դասային աստիճանների համապատասխանությունը ոստիկանության կոչումներին, ինչպես նաև դրանք շնորհելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 991-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետը և դրանով հաստատված N 1 հավելվածըուղղ.:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան 

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ (ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀՀ արդա-րադա-տության նախա-րարու-թյունում շնորհ-վող դասա-յին կոչում-ներ

ՀՀ դատա-խազու-թյունում շնորհ-վող դասա-յին կոչում-ներ

ՀՀ սահ-մանա-դրական դատա-րանում շնորհվող դասային աստի-ճաններ

ՀՀ Ազգա-յին ժողո-վում շնորհ-վող պետա-կան ծառա-յության դասա-յին աստի-ճաններ

Համայն-քային ծառա-յության դասային աստի-ճաններ

ՀՀ դիվանա-գիտա-կան ծառայու-թյան դասային աստի-ճաններ

Քաղա-քացիա-կան ծառա-յության դասային աստի-ճաններ

Քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան դասային աստի-ճաններ

Դատա-կան ծառա-յության դասա-յին աստի-ճաններ

ՀՀ զինված ուժերում շնորհվող կոչումներ

ՀՀ ոստի-կանու-թյան կոչում-ներ

ՀՀ ԱԻՆ փրկա-րար ծառա-յությու-նում շնորհ-վող կոչում-ներ

ՀՀ ազգա-յին անվտան-գության ծառայու-թյունում շնորհվող կոչումներ

ՀՀ մաք-սային ծառայու-թյունում շնորհվող հատուկ կոչումներ

ՀՀ հարկա-յին ծառա-յությու-նում շնորհ-վող կոչում-ներ

Հատուկ քննչա-կան ծառա-յության դասա-յին աստի-ճաններ

ԴԱՀԿ ծառայու-թյունում շնորհվող կոչումներ

Քրեա-կատա-րողա-կան ծառա-յությու-նում շնորհ-վող կոչում-ներ

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադատու-թյան 1-ին դասի պետա-կան խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության 1-ին դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

 

արտա-կարգ և լիազոր դեսպան

քաղա-քացիա-կան ծառա-յության 1-ին դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի պետա-կան խորհրդա-կան

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի բարձ-րա-գույն խոր-հրդա-կան

գեներալ- լեյտե-նանտ

ոստի-կանու-թյան գենե-րալ- լեյտե-նանտ

փրկա-րարա-կան ծառա-յության գենե-րալ- լեյտե-նանտ

գեներալ- լեյտե-նանտ

մաքսա-յին ծառա-յության գեներալ- լեյտե-նանտ

հարկա-յին ծառա-յության պետա-կան խոր-հրդա-կան

   

արդա-րադա-տու-թյան գենե-րալ- լեյտե-նանտ

արդա-րադա-տության երրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության 2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

 

արտա-կարգ դեսպա-նորդ և լիազոր նախա-րար

քաղա-քացիա-կան ծառա-յության 
2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդական

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի բարձ-րագույն խոր-հրդա-կան

գեներալ- մայոր

ոստի-կանու-թյան գենե-րալ- մայոր

փրկա-րարա-կան ծառա-յության գենե-րալ- մայոր

գեներալ- մայոր

մաքսա-յին ծառայու-թյան գեներալ- մայոր

հար-կային ծառա-յության առա-ջին դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդարա-դատու-թյան գեներալ- մայոր

արդա-րադա-տու-թյան գենե-րալ- մայոր

արդա-րադա-տության առաջին դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության առաջին դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության 1-ին դասի խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

համայն-քային ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

առաջին դասի խոր-հրդա-կան

քաղա-քացիա-կան ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի խորհրդա-կան

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

գնդա-պետ

ոստի-կանու-թյան գնդա-պետ

փրկա-րարա-կան ծառա-յության գնդա-պետ

գնդա-պետ

մաքսա-յին ծառայու-թյան գնդա-պետ

հարկա-յին ծառա-յության առա-ջին դասի ավագ խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

արդարա-դատու-թյան գնդա-պետ

արդա-րադա-տու-թյան գնդա-պետ

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության
2-րդ դասի խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

համայն-քային ծառա-յության
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

երկրորդ դասի խոր-հրդա-կան

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի խորհրդա-կան

դատա-կան ծառա-յության 2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

փոխ-գնդա-
պետ

ոստի-կանու-
թյան փոխ-գնդա-
պետ

փրկա-րարա-կան ծառա-յության փոխ-գնդա-պետ

փոխ-գնդա-պետ

մաքսա-յին ծառայու-թյան փոխ-գնդա-պետ

հար-կային ծառա-յության երկ-րորդ դասի ավագ խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-
տու-թյան
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-
րադա-
տության փոխ-
գնդա-պետ

արդա-րադա-
տու-թյան փոխ-գնդա-պետ

արդա-րադա-տության երրորդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երրորդ դասի խոր-հրդա-կան

 

պետա-կան ծառա-յության
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

համայն-քային ծառա-յության
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

 

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 3-րդ դասի խորհրդա-կան

 

մայոր

ոստի-կանու-
թյան մայոր

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության մայոր

մայոր

մաքսա-
յին ծառայու-թյան մայոր

հար-կային ծառա-յության երրորդ դասի ավագ խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-
տության
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդարա-դատու-թյան մայոր

արդա-րադա-տու-թյան մայոր

առաջին դասի իրա-վաբան

առաջին դասի իրա-վաբան

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի առա-ջատար ծառայող

պետա-կան ծառա-յության
1-ին դասի առա-ջատար ծառա-յող

համայն-քային ծառա-յության
1-ին դասի առաջա-տար ծառա-յող

առաջին դասի առաջին քարտու-ղար

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 
1-ին դասի առաջա-տար ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի առաջա-տար ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի առա-ջատար ծառա-յող

կապի-տան

ոստի-կանու-
թյան կապի-տան

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության կապի-տան

կապի-տան

մաքսա-յին ծառայու-թյան կապի-տան

հար-կային ծառա-յության առա-ջին դասի խոր-հրդա-

կան

1-ին դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րա-դատու-
թյան կապի-
տան

արդա-րադա-
տու-թյան կա-պիտան

երկրորդ դասի իրա-վաբան

երկրորդ դասի իրա-վաբան

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի առա-ջատար ծառայող

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի առա-ջատար ծառայող

համայն-քային ծառա-յության
2-րդ դասի առաջա-տար ծառա-յող

երկրորդ դասի առաջին քարտու-ղար

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 2-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի առա-ջատար ծառա-յող

ավագ լեյտե-նանտ

ոստի-կանու-
թյան ավագ լեյտե-նանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ լեյտե-նանտ

ավագ լեյտե-նանտ

մաքսա-յին ծառայու-թյան ավագ լեյտե-նանտ

հար-կային ծառա-յության երկ-րորդ դասի խոր-հրդա-կան

2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րա-դատու-
թյան ավագ լեյտե-նանտ

արդա-րադա-
տու-թյան ավագ լեյտե-նանտ

երրորդ դասի իրա-վաբան

երրորդ դասի իրա-վաբան

 

պետա-կան ծառա-յության
3-րդ դասի առա-ջատար ծառա-յող

համայն-քային ծառա-յության
3-րդ դասի առաջա-տար ծառա-յող

 

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 
3-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 3-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

 

լեյտե-
նանտ

ոստի-կանու-
թյան լեյտե-նանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության լեյտե-նանտ

լեյտե-նանտ

մաքսա-յին ծառայու-թյան լեյտե-նանտ

հար-կային ծառա-յության երրորդ դասի խոր-հրդա-կան

3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տու-
թյան լեյտե-նանտ

արդա-րադա-
տու-թյան լեյտե-նանտ

   

դատա-կան ծառա-յության 
1-ին դասի ծառայող

պետա-կան ծառա-յության
1-ին դասի կրտսեր ծառայող

համայն-քային ծառա-յության
1-ին դասի կրտսեր ծառա-յող

առաջին դասի երկրորդ քարտու-ղար

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 1-ին դասի կրտսեր ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի կրտսեր ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի կրտսեր ծառա-յող

 

ոստի-կանու-
թյան կրտսեր լեյտե-նանտ

   

մաքսա-յին ծառա-յության կրտսեր լեյտե-նանտ

       
   

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի ծառա-յող

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի կրտսեր ծառայող

համայն-քային ծառա-յության
2-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

երկրորդ դասի երկրորդ քարտու-ղար

քաղա-քացի-ական ծառայու-թյան 
2-րդ դասի կրտսեր ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի կրտսեր ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

ավագ ենթա-սպա

ոստի-կանու-
թյան ավագ ենթա-սպա

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ ենթա-սպա

ավագ ենթա-սպա

         
     

պետա-կան ծառա-յության
3-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

համայն-քային ծառա-յության
3-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

երրորդ քարտու-ղար

քաղա-քացի-ական ծառայու-թյան 
3-րդ դասի կրտսեր ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 3-րդ դասի կրտսեր ծառայող

 

ենթա-սպա

ոստի-կանու-
թյան ենթա-սպա

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ենթա-սպա

ենթա-սպա

         
         

կցորդ

     

ավագ

ոստի-կանու-
թյան ավագ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ

           
                 

ավագ սերժանտ

ոստի-կանու-թյան ավագ սեր-ժանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ սեր-ժանտ

           
                 

սերժանտ

ոստի-կանու-
թյան սեր-ժանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության սեր-ժանտ

           
                 

կրտսեր սերժանտ

ոստի-կանու-
թյան կրտսեր սեր-ժանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության կրտսեր սեր-ժանտ

           
                 

եֆրեյտոր

               
                 

շարքային

 

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության շարքա-յին

           

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան