Դեպի վեր

31/07/2008 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը նոտարների (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման եվ կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձեվը (թիվ 003 հաշվետվական ձեվ), տեղեկությունների տրամադրման կարգը եվ ժամկետները հաստատելու եվ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի թիվ 57-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
27 օգոստոսի 2008 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05008255

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

31 հուլիսի 2008 թ. թիվ 233-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՆՈՏԱՐՆԵՐԻ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ) ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՁԵՎԸ (ԹԻՎ 003 ՀԱՇՎԵՏՎԱԿԱՆ ՁԵՎ), ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 57-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ hոդվածի 6-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ և 71-րդ հոդվածները, ինչպես նաև ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ և 20-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 003 հաշվետվական ձև)»՝ համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Հաստատել «Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգը»՝ համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

3. Հաստատել «Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ժամկետները»՝ համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 20-ի «Նոտարների (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձանց) կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 003 հաշվետվական ձև), տեղեկությունների տրամադրման կարգը և ժամկետները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի մարտի 28-ի թիվ 143-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 57-Ն որոշումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի օգոստոսի 31-ից:

 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

 Ա. Ջավադյան


2008 թ. օգոստոսի 4
Երևան

 
 

Հավելված 1

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 
2008 թվականի հուլիսի 31-ի 
թիվ 233-Ն որոշմամբ

Նոր հաշվետվություն

 

Օ

   
Լրացում-հաշվետվություն

 

Օ

   
Լրացվող հաշվետվության համարը  
 

 և   

 

և հերթական լրացում-հաշվետվության տարբերակը 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎԱԿԱՆ ՁԵՎ 003

Հաշվետվական ձևը լրացվում և ներկայացվում է նոտարների կողմից` սույն ձևի լրացման և ներկայացման ուղեցույցի համաձայն

Հաշվետվական ձևում  « * » -ով նշված են պարտադիր տեղեկացման գործարքների համար անհրաժեշտ լրացման դաշտերը

1. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
*1.1. Գործարքի կնքման ամսաթիվը              
     

Լրացրեք 1.2 և 1.3 կետերից միայն մեկը

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ


*1.2.  Պարտադիր տեղեկացման գործարք
 
1.3. Կասկածելի գործարք
 
 


1.3.1 Գործարքը կասկածելի համարելու հիմքերը և չափանիշները                                  
     (Հատկացված դաշտում մուտքագրվող տեղեկատվությունը չտեղավորվելու դեպքում ավելացրեք համարակալված
     թերթ, որի ձախ անկյունում նշեք` 1.3.1 և լրացրեք անհրաժեշտ տեղեկությունները)

 

Լրացրեք 1.3.2 և 1.3.3 կետերից միայն մեկը
1.3.2. Գործարքի վավերացումը կասեցվել է
 
1.3.3. Գործարքի վավերացումը մերժվել է
 

1.3.4. Գործարքի վավերացումը կասեցնելու (մերժելու) ամսաթիվը, կասեցման ժամկետը


     

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

և      

 


օր

1.3.5. Չկատարված կամ չավարտված գործարք

 
 


1.4. Գործարքի էությունը (լրացնել բառերով)
 
*1.5. Գումարը (ՀՀ դրամ)
 
 
 
2. ԳՈՐԾԱՐՔԻ ԿՈՂՄ(ԵՐ)
Գործարքի երկու և ավելի կողմերի առկայության դեպքում սույն բաժինը լրացրեք երկու և ավելի անգամ
*2.1. Գործարքի կողմերի քանակը
 
 Մեկից ավելի կողմերի դեպքում լրացրեք այստեղ
2.1.1. Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր 
 

*2.1.1.1. Լրիվ  անվանումը (անունը)
 
 

*2.1.1.2. Գործարքի կողմի կարգավիճակը

 
*2.1.1.3. Գտնվելու
(բնակության) վայրը

     

Լրացրեք` բնակարանը, շենքը, փողոցը

Քաղաքը / գյուղը

Երկիրը

 
*2.1.1.4. Հարկ վճարողի
հաշվառման համարը
 
 
 *2.1.1.5. Պետական գրանցման համարը
 
 
2.1.2. Եթե անձը, որը գործարքի կողմ է, ֆիզիկական անձ է
  
*2.1.2.1. Անուն
 
*2.1.2.2. Ազգանուն
 
 

Նշեք գործարքի կողմ հանդիսացող ֆիզիկական անձի սեռը և ընտանեկան դրությունը

 

և

 
 

*2.1.2.3. Գործարքի կողմի կարգավիճակը

 
*2.1.2.4. Բնակության վայրը  
     

Լրացրեք` բնակարանը, շենքը, փողոցը

Քաղաքը / գյուղը

Երկիրը


*2.1.2.5. Ծննդյան ամսաթիվը
     

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

2.1.2.6.  Քաղաքացիությունը
   

Երկիրը


*2.1.2.7. Սոցիալական քարտի համարը
 

*2.1.2.8. Անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը
 

*2.1.2.8.1. Փաստաթղթի համարը
 

*2.1.2.8.2. Տրված է ում կողմից և երբ
       

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ (ՈՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ԳՈՐԾԱՐՔԸ)
Այս բաժինը լրացրեք միայն այն դեպքում, երբ գործարքը կատարվում է լիազորված անձի միջոցով
*2.2. Լիազորված անձանց քանակը
 
Երկու և ավելի լիազորված անձանց դեպքում լիազորված անձի տվյալները լրացրեք երկու և ավելի անգամ
2.2.1. Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր
  
*2.2.1.1. Լրիվ  անվանումը (անունը)
 
 

*2.2.1.2. Ում կողմից է հանդես գալիս լիազորված անձը       

 

*2.2.1.3. Գտնվելու
(բնակության) վայրը
     

Լրացրեք` բնակարանը, շենքը, փողոցը

Քաղաքը / գյուղը

Երկիրը

 
*2.2.1.4. Հարկ վճարողի
հաշվառման համարը
  
 
*2.2.1.5. Պետական գրանցման համարը
 
 
2.2.2. Ֆիզիկական անձ
  
*2.2.2.1. Անուն
 
*2.2.2.2. Ազգանուն
 
 

Նշեք գործարքի կողմ հանդիսացող ֆիզիկական անձի սեռը և ընտանեկան դրությունը

 

և

 

*2.2.2.3. Բնակության վայրը
     

Լրացրեք` բնակարանը, շենքը, փողոցը

Քաղաքը / գյուղը

Երկիրը


*2.2.2.4. Ծննդյան
ամսաթիվը
     

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

2.2.2.5.  Քաղաքացիությունը
   

Երկիրը


*2.2.2.6. Սոցիալական քարտի համարը
 

*2.2.2.7. Անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը
 

*2.2.2.7.1. Փաստաթղթի համարը
 

*2.2.2.7.2. Տրված է ում կողմից և երբ
       

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

3. ԱՆՁԸ (ՇԱՀԱՌՈՒ), ՈՒՄ ՕԳՏԻՆ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԳՈՐԾԱՐՔԸ
Այս բաժինը լրացրեք Ձեր կողմից միակողմանի գործարքի վավերացման դեպքում
Երկու և ավելի շահառուների դեպքում շահառուի անձնական տվյալները լրացրեք երկու և ավելի անգամ
3.1. Շահառուների քանակը
 
 Մեկից ավելի շահառուների դեպքում լրացրեք այստեղ
3.1.1. Եթե շահառուն իրավաբանական անձ է կամ անհատ ձեռնարկատեր
  
3.1.1.1. Լրիվ  անվանումը (անունը)
 
 
3.1.1.2. Գտնվելու
(բնակության) վայրը
     

Լրացրեք` բնակարանը, շենքը, փողոցը

Քաղաքը/գյուղը

Երկիրը

  
3.1.1.3. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը
 
 
3.1.1.4. Պետական գրանցման համարը
 
 
3.1.2. Եթե շահառուն ֆիզիկական անձ է
  
3.1.2.1. Անուն
 
3.1.2.2. Ազգանուն
 
 

Նշեք գործարքի կողմ հանդիսացող ֆիզիկական անձի սեռը և ընտանեկան դրությունը

 

և

 

3.1.2.3. Բնակության վայրը

 

 

 

Լրացրեք` բնակարանը, շենքը, փողոցը

Քաղաքը/գյուղը

Երկիրը


3.1.2.4. Ծննդյան ամսաթիվը
     

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

3.1.2.5.  Քաղաքացիությունը
   

Երկիրը


3.1.2.6. Սոցիալական քարտի համարը
 
 
3.1.2.7. Անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը
 
 
3.1.2.7.1. Փաստաթղթի համարը
 
 
3.1.2.7.2. Տրված է ում կողմից և երբ
       

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

4. ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՐԵՎՈՐՎՈՂ` ԳՈՐԾԱՐՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

(Հատկացված դաշտում մուտքագրվող տեղեկատվությունը չտեղավորվելու դեպքում ավելացրեք համարակալված
թերթ, որի ձախ անկյունում նշեք` 4 և լրացրեք անհրաժեշտ տեղեկությունները)
 

 

*5. ՆՈՏԱՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
 
 *5.1. Անուն
 
*5.2. Ազգանուն
 

*5.3. Լրացման ամսաթիվը
     

օ  օ  /  ա  ա  /  տ տ տ տ

Ստորագրություն
 

Կ.Տ.

  
*5.4. Նոտարի հաշվառման համարը ՖԴԿ -ում
 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,
Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն
Վ. Սարգսյան 6, Երևան, 375010
Հեռ. 545088, Էլ. փոստ  
info_fiu@cba.am

 

Հավելված
«Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը (թիվ 003 հաշվետվական ձև)»` հավելված 1-ի

 

 ԹԻՎ 003 ՀԱՇՎԵՏՎԱԿԱՆ ՁԵՎԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ` ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ)

Գ Լ ՈՒ Խ  1

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Սույն հաշվետվական ձևը լրացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնից (այսուհետ նաև՝ ՖԴԿ) «Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգի» հիման վրա հաշվառման հերթական համար ստանալուց հետո:

 

Հաշվետվական ձևի կառուցվածքը և ուղեցույցում հանդիպող հասկացությունները.

 

 

 

Լրացրեք սույն հաշվետվական ձևը, եթե Դուք նոտար եք (այսուհետ՝ հաշվետվություն տրամադրող անձ կամ հաշվետու անձ):

1. Սույն հաշվետվական ձևը լրացրեք հետևյալ 2 դեպքերում.

1) եթե նոտարի կողմից վավերացվող գործարքի արժեքը (դրամային գնահատում ունեցող գործարքների դեպքում).

ա. գերազանցում է 20 միլիոն դրամը, բացառությամբ.

բ. անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների, որոնց վերաբերյալ հաշվետվական ձևը լրացվում է, եթե գործարքի արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը.

գ) եթե նոտարի կողմից վավերացվող գործարքում առկա է «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և (կամ) Լիազոր մարմնի ուղեցույցերով սահմանված կասկածելի գործարքների հիմքերից և չափանիշներից առնվազն մեկը` անկախ նրանից, թե գործարքի գումարը 20 միլիոն դրամը գերազանցում է, թե ոչ:

2. Սույն հաշվետվական ձևը պարբերական բնույթ չի կրում, այլ լրացվում է միայն 1-ին կետում նշված գործարքների առկայության դեպքում:

3. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ սույն հաշվետվական ձևը ներկայացվում է միայն հաճախորդի համար նախապատրաստվող կամ իրականացվող հետևյալ գործարքների մասով՝

1) անշարժ գույքի առուվաճառքի,

2) հաճախորդի դրամական միջոցների, արժեթղթերի կամ այլ գույքի կառավարման,

3) բանկային և արժեթղթային հաշիվների կառավարման,

4) իրավաբանական անձանց հիմնադրման, գործունեության կամ կառավարման համար դրամական միջոցների կամ այլ գույքի տրամադրման,

5) իրավաբանական անձանց հիմնադրման, գործունեության կամ կառավարման գործառույթների իրականացման, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում (բաժնեհավաք կապիտալում և այլն) մասնակցության, փայի և այլնի oտարման (ձեռքբերման), կամ իրավաբանական անձանց անվանական կամ շուկայական արժեքով բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) oտարման (ձեռքբերման):

4. Եթե հաշվետվությունը ներկայացվում է կասկածելի գործարքի կապակցությամբ, ապա հաշվետվական ձևի բոլոր վանդակները համարվում են լրացման համար պարտադիր: Եթե հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես պարտադիր տեղեկացման գործարք, ապա պարտադիր լրացման ենթակա են միայն աստղանիշով նշված վանդակները: Սակայն եթե հնարավոր չէ լրացնել տվյալ վանդակը համապատասխան տվյալների բացակայության դեպքում, ապա տվյալ վանդակում նշվում է աստղանիշ, և այդ մասին բացատրություն է տրվում հաշվետվական ձևի 4-րդ բաժնում:

5. Սույն հաշվետվական ձևը լրացրեք հնարավորինս պարզ, հակիրճ, ընթեռնելի հայերենով:

6. Սույն հաշվետվական ձևը լրացրեք հետևյալ երկու տարբերակներից որևէ մեկով.

1) թղթային տարբերակ. հաշվետվական ձևի թղթային տարբերակը կարող եք ձեռք բերել.

ա. ՖԴԿ-ին դիմելու միջոցով.

բ. ՖԴԿ (www.cba.am/fmc/index.htm) ինտերնետային կայքից ելքագրելու միջոցով:

1.1) Հաշվետվական ձևի թղթային տարբերակը լրացրեք գրիչով:

1.2) Բովանդակային ուղղումներ կատարելու դեպքում լրացրեք հաշվետվական նոր ձև: Տեխնիկական բնույթի ուղղումների կատարման դեպքում ստորագրեք այդ ուղղումների կողքին:

1.3) Հաշվետվական ձևը լրացրեք թղթային տարբերակով տրված կետերի սահմաններում: Նոր բաժինների կամ առկա բաժիններում լրացուցիչ կետերի լրացման անհրաժեշտության դեպքում օգտվեք հավելյալ թղթերից: Այդ թղթերի վրա նշեք, թե որ բաժինը կամ կետն եք լրացնում, ստորագրեք դրանք և որպես հավելված՝ կցեք հիմնական հաշվետվական ձևին: Օրինակ` պարզել եք, որ գործարքում որպես լիազորված անձ հանդես են գալիս երեք անձինք. հաշվետվական ձևի 2.2 կետում նշեք 3 թիվը, առանձին թերթի վրա ևս երկու անգամ բազմացրեք 2.2 կետը ներառող հատվածը, լրացրեք համապատասխան տեղեկատվությունը, ստորագրեք և կցեք լրացված հաշվետվական ձևին:

1.4) Այն դեպքում, երբ հաշվետվական ձևի կետերի սահմանները բավարար չեն, այն լրացրեք լրացուցիչ թղթերի վրա հետևյալ կերպ` թղթի ձախ կողմում նշեք, թե որ կետին է վերաբերում տեղեկատվությունը, թերթերի համարակալումը շարունակեք հաշվետվական ձևի վերջին էջի համարից հաջորդող հերթական համարից սկսած: Օրինակ՝ 1.3.1 կետում գործարքը կասկածելի համարելու հիմքերը նշեք լրացուցիչ թղթի վրա, այն համարակալեք հերթական համարով, էջի վերևի ձախ անկյունում նշեք՝ 1.3.1, ստորագրեք և կցեք հաշվետվական ձևին:

2) Էլեկտրոնային տարբերակ. հաշվետվական ձևի էլեկտրոնային տարբերակը կարող եք ձեռք բերել.

ա. ՖԴԿ-ին դիմելու միջոցով.

բ. ՖԴԿ (www.cba.am/fmc/index.htm) ինտերնետային կայքից ելքագրելու միջոցով:

2.1) Հաշվետվական ձևի էլեկտրոնային տարբերակը լրացրեք աղյուսակը ներառող պատուհանները ակտիվացնելու և տվյալները մուտքագրելու միջոցով:

2.2) Կախված նրանից, թե որ կետերը ներառող պատուհաններում եք նշումներ կատարել, կակտիվանան միայն այն պատուհանները (ավտոմատացված ծրագրային համակարգի ներդնումից հետո), որոնց աղյուսակները փոխլրացնում են (չեն բացառում) միմյանց:

2.3) Աղյուսակները ներառող պատուհանները, ըստ դրանցում լրացվող նյութի ծավալի, ընդլայնվում են:

2.4) Եթե նույն բաժինը (ասենք՝ բաժին 2-ը) պետք է լրացվի երկու և ավելի անգամ, ապա նշեք այդ բաժնի համապատասխան վանդակում (այս դեպքում կետ 2.1) օրինակների քանակը, և ավտոմատացված ծրագրային համակարգում (ներդրումից հետո) կակտիվանան համապատասխան թվով բաժիններ:

7. Հաշվետվական ձևի ներկայացման ժամկետները սահմանված են սույն որոշման հավելված 3-ում:

8. Հաշվետվական ձևի ներկայացման եղանակները սահմանված են սույն որոշման հավելված 2-ում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

  

ՀԱՏՈՒԿ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

9. Նոր հաշվետվություն կամ «Լրացում հաշվետվություն»: Յուրաքանչյուր հաշվետվություն լրացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել նշում այն մասին, թե արդյոք դա նոր հաշվետվություն է, թե նախկինում արդեն տրամադրված՝ «լրացում հաշվետվություն»:

1) Եթե արդեն տրամադրված հաշվետվության հետ կապված՝ անհրաժեշտ է տրամադրել լրացուցիչ կամ փոփոխված տեղեկատվություն, ապա պետք է կատարել նշում «Լրացում հաշվետվություն» կետում: Համապատասխանաբար, էլեկտրոնային տարբերակում կավելանան նախկինում ուղարկված հաշվետվության անվանումը և «լրացում հաշվետվության հերթական տարբերակը» դաշտերը: «Հաշվետվության անվանումը» դաշտում նույնությամբ լրացվում է այն հաշվետվության էլեկտրոնային ֆայլի անվանումը, որին որպես լրացում ուղարկվում է «լրացում հաշվետվությունը»: «Լրացում հաշվետվության հերթական տարբերակը» դաշտում պետք է նշել (թվերով), թե որերորդ «լրացում հաշվետվությունն» է ներկայացվում:

2) Լրացում հաշվետվությունը պետք է պարունակի նախկինում տրամադրված ամբողջ տեղեկատվությունը՝ ներառյալ կատարված փոփոխությունը:

3) Գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության վերջնական տարբերակ է համարվում միևնույն անվանում ունեցող ֆայլերի «լրացում հաշվետվության հերթական տարբերակը» դաշտում ամենավերջին հերթական համարն ունեցող ֆայլը:

4) Որպես լրացում է համարվում այն տեղեկատվությունը, որը՝

ա. հիմնական հաշվետվությունը լրացնելու պահին հասանելի չէ կամ հնարավոր չէ ստանալ, այսինքն՝ երբ հաշվետվությունը գործարքը կատարելու փաստի հիման վրա պետք է ներկայացվի ՖԴԿ-ին համապատասխան ժամկետում, սակայն պարտադիր լրացման ենթակա դաշտերի համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով հարցումներ են կատարվել հաճախորդին կամ այլ անձանց.

բ. ներկայացվում է ՖԴԿ հարցման հիման վրա, եթե հարցվող տեղեկատվության համար համապատասխան դաշտեր չկան, ապա տեղեկատվությունը լրացվում է 4-րդ բաժնում.

գ. վերաբերում է կնքված, սակայն դեռևս չկատարված գործարքին. այս դեպքում նշում է կատարվում չավարտված կամ չկատարված գործարք դաշտում, իսկ 4-րդ բաժնում նշվում է գործարքի ընդհատման պատճառը (օրինակ՝ հաճախորդի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծում).

դ. ներառում է հաշվետու անձի կողմից կարևորվող այլ տվյալներ. այդ տվյալների տրամադրման անհրաժեշտությունն առաջանում է հաշվետու անձի կողմից ստացված նոր տեղեկատվության՝ ՖԴԿ-ին ներկայացման հանգամանքով, որոնք չեն ներառում պարտադիր լրացման ենթակա դաշտերի տեղեկատվությունը:

10. (1.1) Գործարքի կնքման ամսաթիվը: Այս կետում նշեք տեղեկացման ենթակա գործարքը կնքելու ամսաթիվը, ամիսը, տարին (թվերով), իսկ եթե գործարքը դեռևս չի կնքվել, ապա նշում եք այն ամսաթիվը, երբ ներկայացվել է գործարքի կնքման պահանջը, իսկ 4-րդ բաժնում նշեք, թե գործարքն ինչու չի կնքվել և կնքման ինչ փուլում է:

11. (1.2) Պարտադիր տեղեկացման գործարք: Այս կետում նշում եք կատարում այն բոլոր դեպքերում, երբ նոտարի կողմից վավերացվող գործարքի գինը (դրամական գնահատում ունեցող գործարքների դեպքում).

1) գերազանցում է 20 միլիոն դրամը, բացառությամբ.

2) անշարժ գույքի հետ կապված գործարքների, որոնց վերաբերյալ հաշվետվական ձևը լրացվում է, եթե գործարքի արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը:

3) Այս կետում նշում կատարելու դեպքում 1.3 կետում նշում մի կատարեք: Այս կետում նշում կատարելու դեպքում լրացրեք միայն « * » -ով նշված դաշտերը:

Ընդ որում, եթե գործարքում նշված չէ դրա ամբողջական գինը, ապա գործարքի գին է համարվում գործարքով ժամկետային վճարումների համար նախատեսված գումարը (օրինակ՝ բնակարանի վարձակալության պայմանագրով՝ ամենամսյա վարձավճարը):

4) Եթե գործարքի գինը գերազանցում է սույն կետով սահմանված գումարային սահմանաչափը, և, բացի այդ, Ձեր կարծիքով, գործարքը նաև կասկածելի է, ապա բաց թողեք այս կետը, նշում կատարեք 1.3 կետում և շարունակեք հաշվետվական ձևը լրացնել որպես կասկածելի գործարք:

12. (1.3) Կասկածելի գործարք: Այս կետում նշում կատարելու դեպքում 1.2 կետում նշում մի կատարեք: Նշում կատարեք այն բոլոր դեպքերում, երբ գործարքի կնքման կամ իրականացման պայմաններում առկա է կասկածի հիմքերից և չափանիշներից առնվազն մեկը:

1) Այս կետում նշում կատարելու դեպքում նշեք նաև 1.3.1 կետում կասկածի հիմքերը և չափանիշները, ինչպես նաև նշեք, թե Ձեր կարծիքով՝ այդ կասկածը որն է:

2) Եթե Ձեր կողմից գործարքի վավերացումը կասեցվել կամ մերժվել է, ապա նշում կատարեք համապատասխան 1.3.2 կամ 1.3.3 կետերում, և կասեցման դեպքում 1.3.4 կետում նշեք կասեցման ամսաթիվը և ժամկետը:

3) 1.3.5 կետում նշում կատարեք, եթե որևէ այլ պատճառով, քան կասեցումը կամ մերժումը, գործարքը չի կատարվել կամ չի շարունակվել (օրինակ՝ ակնհայտ կասկածելի գործարքի վավերացումից կողմերը հրաժարվել են գործարքի ստորագրման և վավերացման պահին):

4) Եթե գործարքը չի կատարվել, ապա հաշվետվական ձևում լրացրեք այն տվյալները, որոնք հայտնի են դարձել գործարքի կնքման առաջարկի պահից սկսած մինչև գործարքի կողմի (կողմերի) կողմից այն կատարելու մտադրությունից հրաժարվելու պահը: 4-րդ բաժնում նշեք, թե Ձեզ հայտնի ինչ պատճառներով այն չի կատարվել:

13. (1.4) Գործարքի էությունը: Այս կետում նշեք Ձեր կողմից վավերացվող գործարքի էությունը և առարկան (օրինակ՝ անշարժ գույքի առուվաճառք, մեքենայի վարձակալություն):

14. (1.5) Գործարքի գումարը: Այս կետում նշեք գործարքով նախատեսված գումարը միայն Հայաստանի Հանրապետության դրամով (թվերով):

15. (2) Գործարքի կողմ(եր): Այս բաժնում նշում եք գործարքի կողմ(եր)ին նկարագրող տվյալները` հաճախորդների նույնականացմանը վերաբերող կարգի դրույթներին համապատասխան: Կախված նրանից, թե գործարքի կողմը իրավաբանական անձ է, թե անհատ ձեռնարկատեր, լրացրեք 2.1.1 կետերը, իսկ եթե ֆիզիկական անձ է՝ 2.1.2 կետերը:

1) 2.1 կետում նշեք, թե քանի անձի անունից է կատարվում գործարքը, որից հետո 2.1 բաժինը լրացրեք բոլոր անձանց համար:

2) 2.1.1.3 կետում լրացվում է իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր գործարքի կողմի գտնվելու (բնակության) վայրը, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` գործունեության վայրը: Հաճախորդի գործունեության վայրը կարող է նշվել նաև 4-րդ կետում` որպես լրացուցիչ տեղեկություն:

16. (2.2) Լիազորված անձի տվյալները, ով գործարքի կողմի անունից իրականացնում է գործարքը: Այս բաժնում նշեք հաճախորդի հանձնարարությամբ և նրա անունից գործարքի կատարման ընթացքում հանդես եկող լիազորված անձի (առկայության դեպքում) տվյալները: Այս բաժինը լրացրեք միայն այն դեպքում, երբ գործարքը կատարվում է լիազորված անձի միջոցով:

1) 2.2 կետում նշեք լիազորված անձանց քանակը: Նշեք, թե քանի լիազորված անձ է մասնակցում գործարքին և բոլորի համար լրացրեք 2.2 բաժինը:

2) Եթե հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես պարտադիր տեղեկացման գործարք, ապա լիազորված անձի վերաբերյալ տվյալները համարվում են լրացման համար պարտադիր: Անկախ նրանից, հաշվետվությունը լրացվում է պարտադիր տեղեկացման, թե կասկածելի գործարքի վերաբերյալ, լիազորված անձի վերաբերյալ տվյալները համարվում են լրացման համար պարտադիր (առկայության դեպքում):

17. (3) Անձը (շահառուն), ում օգտին կատարվում է գործարքը: Այս բաժնում նշեք այն անձի (անձանց) տվյալները, ում օգտին կատարվում է միակողմանի գործարքը (օրինակ՝ լիազորագրի վավերացման գործարքում այն անձի տվյալները, ում օգտին լիազորված անձը պետք է կատարի գործարքի առարկան, կտակի վավերացման գործարքում՝ ժառանգների տվյալները):

1) 3.1 կետում նշեք, թե քանի շահառու է առկա գործարքում, և յուրաքանչյուրի համար լրացրեք 3-րդ բաժինը:

2) Եթե հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես պարտադիր տեղեկացման գործարք, ապա շահառուի վերաբերյալ տվյալները համարվում են լրացման համար ոչ պարտադիր: Իսկ եթե հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես կասկածելի գործարք, ապա հաշվետվական ձևում շահառուի վերաբերյալ բոլոր դաշտերը համարվում են լրացման համար պարտադիր (առկայության դեպքում):

18. (4) Ձեր կողմից կարևորվող՝ գործարքին առնչվող այլ տեղեկություններ: Այս կետում լրացրեք այն տեղեկությունները, որոնք, Ձեր կարծիքով, կարող են օգտակար լինել ներկայացվող գործարքի մասին ավելի կոնկրետ պատկերացում կազմելու կամ գործարքը վերլուծելու համար: Նշեք, թե լրացուցիչ տեղեկատվությունը որ բաժնի որ կետին է վերաբերում:

19. (5) Նոտարի տվյալները: Այս կետում նշեք գործարքը վավերացնող նոտարի տվյալները: Նոտարը պետք է ստորագրի և կնքի լրացված հաշվետվական ձևը:

20. (5.3) Լրացման ամսաթիվ: Այս դաշտում նշեք սույն հաշվետվական ձևը լրացնելու ամսաթիվը, ամիսը, տարին (թվերով):

21. (5.4) Նոտարի հաշվառման համարը ՖԴԿ-ում: Այս կետում նշում եք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից Ձեզ տրված հաշվառման համարը (թվերով):

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն

Վ. Սարգսյան 6, Երևան, 375010

Հեռ. 545088, Էլ. փոստ info_fiu@cba.am

 

 

Հավելված 2

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հուլիսի 31-ի
թիվ 233-Ն որոշմամբ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

Սույն կարգի նպատակն է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառման ընդհանուր համակարգի (այսուհետ՝ հաշվառում), ինչպես նաև պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների (թիվ 003 հաշվետվական ձևի) տրամադրման միասնական, կենտրոնացված կարգի ստեղծումն ու կիրարկումը:

 

1. Կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում (այսուհետ՝ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն) հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառումը

 

1) Հաշվառումն իրականացվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում հաշվետվություն տրամադրող անձանց գրանցման միջոցով:

2) Հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառումն իրականացվում է հետևյալ փուլերով.

ա. հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից դիմումների ներկայացում,

բ. հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառում:

 

2. Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից դիմումների ներկայացումը

 

1) Հաշվետվություն տրամադրող անձինք հաշվառման համար Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնին սույն կարգի հավելվածով սահմանված դիմումը ներկայացնում են գրավոր: Դիմումը ստորագրվում է նոտարի կողմից և հավաստվում նրա կնիքով:

2) Հաշվառման դիմումը պետք է պարունակի՝

ա) հաշվետվություն տրամադրող անձի լրիվ անվանումը,

բ) հաշվետվություն տրամադրող անձի գործունեության տեսակը,

գ) հաշվետվություն տրամադրող անձի գտնվելու վայրը և գործունեության վայրը,

դ) հաշվետվություն տրամադրող անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը, պետական գրանցման համարը,

ե) հաշվառման դիմումի լրացման օրը, ամիսը, տարեթիվը:

 

3. Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնում հաշվետվություն տրամադրող անձանց հաշվառումը

 

1) Սույն կարգով նախատեսված դիմումը լրացնելուց և Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն ներկայացնելուց հետո հաշվետվություն տրամադրող անձին տրվում է հաշվառման համար:

2) Հաշվետվություն տրամադրող անձի հաշվառման համարը զետեղվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի միասնական տեղեկատվական շտեմարանում:

3) Հաշվետվություն տրամադրող այն անձանց, որոնք համակցված չեն «ՍիԲիԷյՆեթ» միջբանկային կորպորատիվ ցանցին և միաժամանակ հաշվետվությունը ներկայացնելու են էլեկտրոնային տարբերակով, տրամադրվում է նաև Կենտրոնական բանկի «ՍիԲիԷյՆեթ» սերվերում գրանցված անհատական նույնականացնող (իդենտիֆիկացնող) «բանալի», որի առկայության դեպքում հնարավոր է Կենտրոնական բանկի տարածքում տեղակայված համակարգչից էլեկտրոնային տեսքով հաշվետվությունն ուղարկել Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն:

4) Հաշվետվություն տրամադրող այն անձանց, որոնք հաշվետվությունները ներկայացնելու են էլեկտրոնային փոստի միջոցով, տրամադրվում են Կենտրոնական բանկում տեղակայված ինտերնետային սերվերում հաշվառման ժամանակ գրանցված անհատական նույնականացնող (իդենտիֆիկացնող) տվյալներ, որոնց մուտքագրման դեպքում կնույնականացվի հաշվետվություն տրամադրող անձանց ինքնությունը:

5) Եթե հաշվետվություն տրամադրող անձը միացած է համակարգչային «ՍիԲիԷյՆեթ» կորպորատիվ ցանցին, կարող է օգտագործել այդ ցանցը հաշվառման դիմումի, ինչպես նաև հաշվետվություն տրամադրող անձի հաշվառման համարի և հաշվետվական ձևերի էլեկտրոնային տարբերակով ստացման և ուղարկման համար:

 

4. Պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումը

 

1) Տեղեկությունները Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն են ներկայացվում թղթային և (կամ) էլեկտրոնային տարբերակով: Ներկայացվող հաշվետվություններին (թղթային և էլեկտրոնային տարբերակի համար) տրվում է անվանում: Հաշվետվության անվանումն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 

Հաշվետվություն
տրամադրող անձի
հաշվառման համարը
ՖԴԿ-ում (8 նիշ)

                         |

գծիկ

հաշվետվության
ուղարկման ամսաթիվը՝
օօ/աա/տտ (6 նիշ)

 

       |                       |

գծիկ

տվյալ օրվա դրու-
թյամբ ուղարկված
հաշվետվության
հերթական համարը
(3 |նիշ)                |

  XXXXXXXXq

-

 q    XXXXXX    q

-

q       XXX      q

 

Ընդ որում, հաշվետվական ձևը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է ներկայացվում հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.

ա. ֆիզիկապես ներկայացնելու միջոցով, որի դեպքում հաշվետվական ձևի թղթային և էլեկտրոնային (կրիչի վրա) տարբերակները Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն են ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փաստաթղթերի շրջանառության բաժնի միջոցով՝ փակ կնքված և ստորագրված ծրարներով: Նշված ծրարների վրա պետք է լրացված լինեն ուղարկողի անունը, գտնվելու վայրը, նոտարական տարածքը, ուղարկման ամսաթիվը, ինչպես նաև հետևյալ նշումը՝ «Անձամբ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավարին»: Հաշվետվությունը ներկայացված է համարվում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փաստաթղթերի շրջանառության բաժնի կողմից ստացականի տրամադրման պահին,

բ. «ՍիԲիԷյՆեթ» ցանցին համակցված լինելու դեպքում` այդ ցանցի միջոցով, միաժամանակ այն հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար, որոնք համակցված չեն «ՍիԲիԷյՆեթ» ցանցին, կարող են ուղարկել հաշվետվական ձևերը էլեկտրոնային տարբերակով՝ Կենտրոնական բանկի մուտքի մոտ դրված «ՍիԲիԷյՆեթ» ցանցի տերմինալի միջոցով: Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի էլեկտրոնային հասցեից հաշվետվություն տրամադրող անձի էլեկտրոնային հասցեին հետադարձ փոստի ստացման պահին: Եթե մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հաշվետվությունը հետ է ուղարկվում հաշվետվություն տրամադրող անձին (հաշվետվության մեջ տեխնիկական սխալի առկայության պատճառով), ապա հաշվետվությունը համարվում է տվյալների բազա չմուտքագրված, իսկ ստացումը՝ չհաստատված, բացառությամբ Կենտրոնական բանկի մուտքի մոտ դրված «ՍիԲիԷյՆեթ» ցանցի տերմինալի միջոցով ներկայացված հաշվետվությունների,

գ. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վեբ կայքի միջոցով, որի դեպքում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վեբ կայքում հրապարակված կամ Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից տրամադրված հաշվետվական ձևերի պաշտպանված էլեկտրոնային տարբերակները, որոնք փոփոխելն արգելվում է: Հաշվետվական ձևն ուղարկվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վեբ կայքի ծրագրային համակարգի միջոցով և ներկայացված է համարվում ծրագրային համակարգի «Ուղարկման կարգավիճակը» դաշտում «Ուղարկված է» նշման առկայության դեպքում: Եթե մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հաշվետվությունը հետ է ուղարկվում հաշվետվություն տրամադրող անձին (հաշվետվության մեջ տեխնիկական սխալի առկայության պատճառով), ապա հաշվետվությունը համարվում է տվյալների բազա չմուտքագրված, իսկ ստացումը՝ չհաստատված: Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վեբ կայքի միջոցով ուղարկվող հաշվետվությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի մարտի 20-ի թիվ 81-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի վեբ կայքի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ oրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հաշվետվությունների ներկայացման ընթացքում էլեկտրոնային թվային ստորագրությունը կիրառելու վերաբերյալ» կարգը,

դ. ֆաքսի միջոցով, որի դեպքում հաշվետվական ձևի թղթային տարբերակն ուղարկվում է ՖԴԿ ֆաքսի համարին և ներկայացված է համարվում ֆաքսի առաքման անդորրագրի ստացման պահին: Այս դեպքում հաշվետվությունը սույն կարգի 4.1 ենթակետի «ա», «բ», «գ» կամ «ե» պարբերություններից որևէ մեկով սահմանված կարգով մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

ե. փոստի միջոցով, որի դեպքում հաշվետվական ձևի թղթային և էլեկտրոնային (կրիչով) տարբերակներն ուղարկվում են Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի փոստային հասցեին և ներկայացված են համարվում այն «Հայփոստի» բաժանմունք ներկայացնելու և համապատասխան անդորրագիր ստանալու պահին,

զ. Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի էլեկտրոնային փոստի (info_fiu@cba.am ) միջոցով, որի դեպքում հաշվետվական ձևի էլեկտրոնային տարբերակն ուղարկվում է Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի էլեկտրոնային հասցեին և ներկայացված է համարվում նույն էլեկտրոնային հասցեից հետադարձ փոստի ստացման պահին: Այդ դեպքում հաշվետվությունը սույն կարգի 4.1 ենթակետի «ա», «բ», «գ» կամ «ե» պարբերություններից որևէ մեկով սահմանված կարգով մինչև տվյալ ամսվա վերջին օրը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ:

2) Սույն կարգը հաստատած Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման 3-րդ հավելվածի համաձայն՝ հաշվետվությունների ներկայացման համար սահմանված ժամկետում հաշվետվություն տրամադրող անձը ներկայացված հաշվետվության մեջ սխալ կամ թերացում հայտնաբերելու դեպքում ներկայացնում է հաշվետվության ուղղված տարբերակը՝ պահպանելով սույն Կարգի 4.1 կետով սահմանված հաշվետվության անվանումը և ավելացնելով ուղղման հերթական համարը: Գործարքի վերաբերյալ հաշվետվության վերջնական տարբերակ է համարվում միևնույն անվանումն ունեցող հաշվետվությունների ամենավերջին հերթական համարն ունեցող հաշվետվությունը: Փոփոխված և (կամ) ամբողջականացված հաշվետվության հետ մեկտեղ, հաշվետվություն տրամադրող անձը Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի ղեկավարին ներկայացնում է գրություն՝ թույլ տրված սխալների ուղղման և նախորդ հաշվետվությունը չեղյալ համարելու վերաբերյալ:»:

3) «Սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ներկայացված հաշվետվությունում սխալ կամ թերացում հայտնաբերելու դեպքում հաշվետու անձը դիմում է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահին՝ ուղարկված հաշվետվությունում ուղղում կատարելու խնդրանքով՝ նշելով սխալի կամ թերացման պատճառը և պահպանելով սույն կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ընթացակարգը:

 

 

Հավելված
«Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման կարգը» հավելված 2-ի

 

Ձեր հաշվառման համարը ՖԴԿ-ում`


               

 

Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն  Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի Ֆինանսական

դիտարկումների կենտրոնի ղեկավար

պարոն ___ _________ - ին

 

Խնդրում եմ Ձեզ ______________________________________________ -ին

Հաշվետվություն տրամադրող անձի լրիվ անվանումը

 

 

տրամադրել հաշվառման համար:

Հաշվետվություն տրամադրող անձի տվյալները`

Գործունեության տեսակը____________________________________________

Գտնվելու վայրը__________________________________________________

Գործունեության վայրը _____________________________________________

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը _____________________________________

Պետական գրանցման համարը _________________________________________

Նոտարի տվյալները________________________________________________

____________________________________________________________

Անուն, ազգանուն, հայրանուն, պաշտոն, էլեկտրոնային հասցե (ինտերնետ, «ՍիԲիԷյՆեթ»), հեռախոս, ստորագրություն

 

Նոտար`

______________________
 

ստորագրություն

___ ___________ ______ թ.

ք. Երևան

 

 

Հավելված 3

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հուլիսի 31-ի
թիվ 233-Ն որոշմամբ

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

Սույն հավելվածի նպատակն է՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից սահմանված՝ պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների (թիվ 003 հաշվետվական ձևի) տրամադրման միասնական ժամկետների սահմանումը:

 

1. Պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ժամկետները

 

1) Հաշվետվություն տրամադրող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրումը պարբերական բնույթ չի կրում:

2) Պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացվում են Օրենքով և (կամ) Լիազոր մարմնի ուղեցույցերով սահմանված կասկածելի գործարքի հիմքերի ու չափանիշների և (կամ) պարտադիր տեղեկացման գործարքների համար անհրաժեշտ գումարային սահմանաչափի առկայության դեպքում:

3) Հաշվետվություն տրամադրող անձը, գործարքում (գործառնությունում) կասկածելի գործարքի հիմքեր և չափանիշներ հայտնաբերելու դեպքում նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ մինչև հաջորդ աշխատանքային օրվա ժամը 12.00-ը, ներկայացնում է այդ գործարքի վերաբերյալ հաշվետվություն:

4) Սույն կետով սահմանված գործաքների տրամադրման անհնարինությունը կարող է պայմանավորված լինել.

ա. աշխատանքային (գործառնական) օրվա ավարտով,

բ. ծրագրաապարատային կամ հաղորդակցության անհաղթահարելի խնդիրներով,

գ. վիճելի (քննարկման ենթակա) դեպքերով և այլն:

5) Հաշվետվություն տրամադրող անձը, պարտադիր տեղեկացման գործարքի (գործառնության) վերաբերյալ տեղեկությունները Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոն է ներկայացնում այդ գործարքը կնքելու պահից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6) Ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի կողմից ընդունվում են միայն այն անձի ստորագրությամբ ստացված հաշվետվությունները, ում տվյալները սույն որոշմամբ սահմանված կարգով նախապես ներկայացվել են Կենտրոնական բանկ:

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն