07/02/2003

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների գրանցամատյանի ձեվը եվ վարման կարգը հաստատելու մասին

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
7 փետրվարի 2003 թ. 
Պետական գրանցման թիվ 10203080

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

7 փետրվարի 2003 թ.
ք. Երևան

N 67-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1917-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրության» 8-րդ կետի իթ) ենթակետի համաձայն.

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների գրանցման գրանցամատյանի վարման կարգը (հավելված 1):

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների գրանցման գրանցամատյանի ձևը (հավելված 2):

 

Նախարար՝

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 1

 

Հաստատված է

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 67-Ն հրամանով

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների (այսուհետ` կարգադրություն) գրանցման գրանցամատյանի վարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Կարգադրության պետական գրանցումն իրականացվում է պետական գրանցման գրանցամատյանում (այսուհետ՝ գրանցամատյան) համապատասխան գրառում կատարելու միջոցով:

3. Գրանցամատյանում ըստ հերթականության գրառվում են՝

ա) կարգադրության համարը.

բ) կարգադրության վերնագիրը.

գ) կարգադրության ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը։

Գրանցամատյանում կարող են կատարվել նաև այլ գրառումներ:

4. Գրանցամատյանում գրանցման համարների հերթականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի մեկից:

5. Գրանցամատյանում գրառումները պետք է արվեն առանց կրճատումների, ջնջումների և տողեր բաց թողնելու, պարզ ու ընթեռնելի ձեռագրով: Գրանցամատյանում նշումները պետք է կատարվեն գրիչով:

6. Գրանցամատյանը խիստ հաշվառման փաստաթուղթ է: Այն պետք է լինի կարված (ժապավենված), իսկ թերթերը՝ համարակալված:

7. Թերթերի քանակը պետք է հաստատվի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության կնիքով:

 

 

Հավելված N 2

 

Հաստատված է

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 67-Ն հրամանով

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Կարգադրության համարը

Կարգադրության վերնագիրը

Կարգադրության ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

Այլ գրառումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդարադատության նախարար