Դեպի վեր

07/02/2003 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների գրանցամատյանի ձեվը եվ վարման կարգը հաստատելու մասին

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
7 փետրվարի 2003 թ. 
Պետական գրանցման թիվ 10203080

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

7 փետրվարի 2003 թ.
ք. Երևան

N 67-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1917-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրության» 8-րդ կետի իթ) ենթակետի համաձայն.

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների գրանցման գրանցամատյանի վարման կարգը (հավելված 1):

2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների գրանցման գրանցամատյանի ձևը (հավելված 2):

 

Նախարար՝

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 1

 

Հաստատված է

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 67-Ն հրամանով

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետի կարգադրությունների (այսուհետ` կարգադրություն) գրանցման գրանցամատյանի վարման հետ կապված հարաբերությունները:

2. Կարգադրության պետական գրանցումն իրականացվում է պետական գրանցման գրանցամատյանում (այսուհետ՝ գրանցամատյան) համապատասխան գրառում կատարելու միջոցով:

3. Գրանցամատյանում ըստ հերթականության գրառվում են՝

ա) կարգադրության համարը.

բ) կարգադրության վերնագիրը.

գ) կարգադրության ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը։

Գրանցամատյանում կարող են կատարվել նաև այլ գրառումներ:

4. Գրանցամատյանում գրանցման համարների հերթականությունը վերսկսվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվարի մեկից:

5. Գրանցամատյանում գրառումները պետք է արվեն առանց կրճատումների, ջնջումների և տողեր բաց թողնելու, պարզ ու ընթեռնելի ձեռագրով: Գրանցամատյանում նշումները պետք է կատարվեն գրիչով:

6. Գրանցամատյանը խիստ հաշվառման փաստաթուղթ է: Այն պետք է լինի կարված (ժապավենված), իսկ թերթերը՝ համարակալված:

7. Թերթերի քանակը պետք է հաստատվի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության կնիքով:

 

 

Հավելված N 2

 

Հաստատված է

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 67-Ն հրամանով

 

Գ Ր Ա Ն Ց Ա Մ Ա Տ Յ Ա Ն

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Կարգադրության համարը

Կարգադրության վերնագիրը

Կարգադրության ստորագրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը

Այլ գրառումներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդարադատության նախարար
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն