21/01/2021

Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և 2020 թվականի դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 10-Ի N 1441-Լ որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ

 

 

                   Հավելված N 2 

 

 

Նպատակ 2. Անցումային արդարադատության գործիքակազմի կիրառման միջոցով իրական ժողովրդավարության հաստատում և իրավունքի գերակայության ամրապնդում

 

 

 

Գործողու‑
թյուն

Պատաս‑
խանատու մարմին

 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը 

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Փաստահա-վաք հանձնաժո-ղովի կազմավոր-ման կարգի և գործունեու-թյան մասին» օրենքի նախագծի (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթի) մշակում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) մշակվել է

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել Կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և պարունակում է սույն ռազմավարությամբ մատնանշված կարգավո-րումները:

Կատարված է մասնակի:

«Հայաստանի Հանրապետության փաստահավաք հանձնաժողովի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը մշակվել է, ներկայացվել է հանրային քննարկման: Ներկայումս գտնվում է առաջարկությունների ամփոփման և նախագծերի լրամշակման փուլում: Ներկայացվել է նաև միջազգային փորձագիտական կարծիքի: Առաջիկայում նախատեսվում են նաև հանրային քննարկումներ շահագրգիռ անձանց հետ:

 

 

Նպատակ 3. Սահմանադրական բարեփոխումների անցկացում

 

Գործողու‑
թյուն

 

 

 

 

Պատասխա-նատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կազմն ու աշխատակարգը սահմանող փաստաթղթի (կազմավորման կարգի) մշակում և ընդունում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

Մշակվել և հրապարակվել է

Հանձնաժո-ղովի կազմավորման կարգի նախագիծ, որը նախատեսում է Հանձնաժողովի անդամի ընտրության պատշաճ մեխանիզմներ և ենթակա է հաստատ-ման Կառավա-րության կողմից:

 

Հանձնաժողովի կազմավորման կարգի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ, ընդունվել է, Հանձնաժողովը ձևավորվել է:

 

Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը մշակված է:  

Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը ձևավորված է և մշակում է սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը:

Կատարված է:

 

 

Նպատակ 4. Ընտրական օրենսդրության բարեփոխում

 

Գործողու‑
թյուն

 

 

 

 

Պատասխա-նատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի մշակում և ներկայացում ԱԺ 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

Մշակվել և հրապա-րակվել է

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ,

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ և հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։

 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթն ուղարկվել է ԱԺ։

 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը մշակված է, ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և ապահովում է ռազմավարությամբ ամրագրված համապատաս-խան նպատակների իրականացումը:

Կատարված է մասնակի:

Նախագիծը մշակվել է ԱԺ պատգամավորների հետ համատեղ և ներկայացվել է շահագրգիռ մարմիններին:

 

Նպատակ 5. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ուղղված՝

ա) գնահատման հանձնաժո-ղովի կազմավորման կարգի փոփոխու-թյանը.

բ) գնահատման պատճառաբանվածության ապահովմանը.

գ) հարցազրույցի փուլում միջազգային առաջատար հոգեբանական ինստիտուտների կողմից կազմված հոգեբանական թեստի անցկացմանը.

դ) քննության արդյունքների բողոքարկման ընթացակարգի ներդրմանը և Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման ընդունման թափանցիկության ապահովմանը.

ե) դատավորների այդ թվում՝ սույն ռազմավարությամբ նախատեսված Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների  թեկնածուների ընտրության գործընթացում միջազգային փորձագետների ներգրավվածության ապահովմանը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնու-թյամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատա-կան օրենս-գիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչա-պետի աշխա-
տակազմ:

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներկատարելումասին ՀՀ օրենքի նախագիծըմշակված է և ներ-կայացվել է ՀՀ ԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և կատարելագործում է դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման կարգը:

Կատարված է մասնակի:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ: Այնուամենայնիվ, դատավորների այդ թվում՝ սույն ռազմավարությամբ նախատեսված Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների  թեկնածուների ընտրության գործընթացում միջազգային փորձագետների ներգրավվածության ապահովմանը ուղղված նախատեսվում է  համապատասխան փոփոխություններն իրականանել այլ այլ նախագծերի փաթեթով:

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2019 թվա-կանի
2-րդ կիսամ-յակ

2020 թվական

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ուղղված՝

Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումներ ընդունելու գործընթացի բարելավմանը՝ ներառելով այդ որոշումների ընդունման թափանցիկության, պատճառաբանվածության և ընդունման համար անհրաժեշտ ձայների արդյունավետ կառուցակարգեր:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

Ներկայումս Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումներն ընդունվում են փակ գաղտնի քվեարկությամբ, ինչն առաջացնում է հասարակության անվստահությունը և կասկածի տակ է դնում որոշումների ընդունման հարցում խորհրդի անդամների անկախությունը և հաշվետվողականությունը։ Բացի այդ, առանձին որոշումների պարագայում օրենքում բացակայում է դրանց պատճառաբանման պահանջը։ Ի հավելումն, Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումներ ընդունելու համար սահմանված անհրաժեշտ ձայների քանակը ներկայումս առաջացրել է այդ մարմնի կողմից կարևորագույն որոշումներ ընդունելու անհնարինության, հատկապես նաև այն դեպքերում, երբ ԲԴԽ անդամներից մեկն օրենքով սահմանված կարգով հայտնում է ինքնաբացարկ: Նման պայմաններում անհրաժեշտ է փոփոխել նաև Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշում ընդունելու համար անհրաժեշտ ձայների քանակի վերաբերյալ կարգավորումները:     Իրավիճակը փոխելու համար անհրաժեշտ է նախատեսել խորհրդի կողմից քվեարկության կարգի թափանցիկության և որոշումներ կայացնելու պատճառաբանվածության պահանջ, ինչպես նաև փոփոխել որոշումներ ընդունելիս ձայների հարաբերակցության վերաբերյալ կարգավորումները:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչա-պետի աշխա-
տակազմ:

 

Հայաս-տանի Հանրապե-տության դատական օրենսգիրք» սահմանա-դրական օրենքում փոփոխու-թյուններ և լրացումներկատարելումասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և կատարելագործում է Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումների ընդունման կարգը:

Կատարված է:

 

Նպատակներ 5, 6 և 7. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում, դատական իշխանության հանրային հաշվետվողականության կառուցակարգերի բարելավում և կոռուպցիայից և հովանավորչությունից զերծ դատական համակարգ

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2019 թվա-կանի
2-րդ կիսամ-յակ

2020 թվական

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված դատավորին և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի կատարելագործմանը, որոնք, ի թիվս այլնի, ներառում են.

 1. հստակեցնել դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին լիազորությունների դադարեցման համար հիմք հանդիսացող էական կարգապահական խախտումների ցանկը.

2. հստակեցնել դատական սխալը դատավորի կողմից իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումից տարանջատելու հիմքերը.

3. հստակեցնել դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի վարքագծի կանոնները՝ դրանցից հանելով այն կանոնները, որոնք ձևակերպված են ոչ հստակ կամ որոնք բնույթով ոչ թե կարգապահական, այլ էթիկայի կանոններ են:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, ուղարկվել ՀՀ ԱԺ և քննարկվել խմբակցությունների հետ:

«Հայաս-տանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և համապատասխանումէեվրոպական (այդ թվում՝ Վենետիկի հանձնաժողովիև ԵԴԽԽ-ի) չափորոշիչ-ներին

Կատարված է: 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական 

Հստակեցնել «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում՝ 1.կարգապահական վարույթի և դատավորին, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության ընթացակարգերը. 2.դատավորին, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ընթացակարգը. 

 3. ընդլայնել Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ դատավորին, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկման հետ կապված լիազորությունները:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է, քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, ուղարկվել ՀՀ ԱԺ և քննարկվել խմբակցությունների հետ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և հստակեցնում է կարգապահական վարույթի և դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի, ինչպես նաև դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ընթացակարգերը:

Կատարված է:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք նախատեսում են՝

ա. դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող մարմինների ցանկը համալրել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովով.

բ. Կարգապա-հական հարցերի հանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, որի անդամները կընտրվեն ոչ թե հինգ, այլ երկու տարով և որը կընդգրկի ոչ միայն դատավորներին, այլև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

 

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրա-կան օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաս-տանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանա-դրական օրենքում փոփոխու-թյուններ և լրացումներ կատարելումասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայաց-վել է ՀՀԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և Կոռուպցիայի կանխար-գելման հանձ-նաժողովին օժտում է դատավորի նկատմամբ կարգապա-հական վարույթ հարուցելու իրավասու-թյամբ, ինչպես նաև փոփոխում է Կարգապա-հական հանձնաժողովի կազմավորման կարգը և գործունեության ժամկետը:

Կատարված է 

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում հստակեցնել դատավորի վարքագծի կանոնները և կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը, ավելացնել  այնպիսի վարքագծի կանոններ, որոնց խախտումը կասկածի տակ է դնում դատավորի անկախությունը, անկողմնակալությունը և անկաշառությունը, սահմանել դատավորների բարեվարքության գնահատման համար անհրաժեշտ կառուցակարգեր՝ ուղղված.

1.ՀՀ բոլոր դատավորների, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայտարարագրերը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացնելուն.

2.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ-ում գործող բոլոր դատավորների և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կողմից ներկայացված հայտարարա-գրերի ուսումնասիրու-թյանը.

3. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների՝ բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարա-գրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկման համար համա-պատասխան նյութերը ԲԴԽ ներկայացնելուն.

4. Դատավորների՝ բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարագրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական վարույթի հարուցմանը և ԲԴԽ ներկայացնելուն.

6.ԲԴԽ կողմից վերոգրյալ հայտարարագրերի արդյունավետ քննությանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը  

մշակվել և քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը մշակված են և ներկայաց-վել են ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և ներառում են կառուցակար-գեր ուղղված ՀՀ բոլոր դատավորներիկողմից օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց և փոխ-կապակցված անձանց գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայ-տարարագրերը Կոռուպցիայի կանխարգել-ման հանձնա-ժողովին ներ-կայացնելուն, Կոռուպցիայի կանխարգել-ման հանձնա-ժողովի կողմից ՀՀ-ում գործող բոլոր դատա-վորների կողմից ներկայացված հայտարարա գրերի ուսում-նասիրությանը, բարեվարքու-թյան տեսանկյունիցխնդրահարույցհայտարարա-գրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգա-պահական վարույթի հարուցմանը և ԲԴԽ ներկա-յացնելուն, ԲԴԽ կողմից վերոգրյալ հայտարարա-գրերի արդյունավետ քննությանը (ըստ անհրա-ժեշտության):

Կատարված է:

2020 թվականի ապրիլից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իրականացրել է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդմաների հայտարարագրերի վերլուծույթւոն, որի արդյունքների հիման վրա ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանաված գործողությունների կատարումն ընթացքի մեջ է։

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն ուսումնասիրել է ԲԴԽ 9 անդամների, նրանց ընտանիքի անդմաների և համատեղ բնակվող անձանց 105 հայտարարագիր։

2020 թվականի մայիսից Հանձնաժողովը վերլուծել է Սահմանադրական դատարանի անդամ/դատավորների, նրանց ընտանիքի անդմաների և համատեղ բնակվող անձանց 105 հայտարարագիր։

2020 թվականի հունիսին Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը մշակել է գործող դատավորների հայտարարագրերի վերլուծության ընտրանքի սկզբունքները, որի հիման վրա ընթացքի մեջ է գործող դատավորների հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացը։ 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություն՝ նպատակ ունենալով Կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, որի անդամները կընտրվեն ոչ թե հինգ, այլ երկու տարով և որը կընդգրկի ոչ միայն դատավորներին, այլև Մարդու իրավունքների պաշտպանի մեկ և այն հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչներ, որոնց կանոնադրական նպատակներից է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կամ դատական իշխանության հանրային հաշվետվողականության բարձրացմանն ուղղված գործունեությունը և որոնք վերջին հինգ տարիներին իրականացնում են նման գործունեություն։

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ։

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը նախատեսում է Կարգապահա-կան հարցերի հանձնաժողովի փոխարեն Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովիստեղծում՝ հասարակական կազմակեր-պությունների ներկայացու-ցիչների մասնակցությամբ:

Կատարված է:

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

Վերապատրաստել

1.ԲԴԽ անդամներին (անհրաժեշտության դեպքում այդ նպատակով կատարելով օրենսդրական փոփոխություն‑
ներ)՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց կարողությունները կատարված օրենսդրական փոփոխություն‑
ների և ներդրված նոր մեխանիզմների կիրառման բնագավառում.

2.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց կարողությունները կատարված օրենսդրական փոփոխությունների և ներդրված նոր մեխանիզմների կիրառման բնագավառում:

ՀՀ արդարադա
տության նախարարություն,

ՀՀ  արդարադա
տության ակադեմիա (համաձայնու
թյամբ), Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնու
թյամբ):

 

Կազմվել են վերապատրաստումների ձեռնարկներ, ընտրվել են վերապատրաստումներն անցկացնող դասընթացավարները, կայացել են ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների վերապատրաս‑
տումներ։

Կայացել են ԲԴԽ և Կոռուպ‑
ցիայի կանխար‑
գելման հանձնա‑

ժողովի անդամների վերապատրաստումներ։

ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգել‑
ման հանձնաժողովիանդամների վերապատրաստվել են և ապահովում են օրենսդրության պահանջների արդյունավետ կատարումը։

Կատարված է մասնակի:

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 2020 թվականի մարտի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո Եվրոպական Միության, Եվրոպայի Խորհրդի, ԱՄՆ ՄԶԳ ծրագրի փորձագետների հետ համատեղ կազմակերպել է մի շարք քննարկումներ, որի շրջանակներում ներկայացվել են օրենսդրական փոփոխությունների հիման վրա իրականացվող գործողությունները, մասնավորապես՝

1. դատավորի թեկնածուի հավակնորդների բարեվարքության ստուգումը և մարդու՝ անձնական կյանքի անձեռնմխելիության, անձնական կյանքը հարգելու իրավունքը,

2. ԲԴԽ անդամների, ՍԴ անդամների, գործող դատավորների գույքային ստուգում և դրա հիման վրա իրականացվող գործողությունները՝ տվյալների հավաքագրում, տվյալների օգտագործում և պահպանում,

3.2020 թվականի Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամները մասնակցել են Միջազգային Իրավական Համագործակցության գերմանական հիմնադրամի (IRZ) հայաստանյան գրասենյակի կողմից Բարձրագույն դատական խորհրդի և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների համար կազմակերպված սեմինարին, որի շրջանակներում ներկայացվել են դատավորների պաշտոնին առաջադրվող պահանջները բարեվարքության տեսանկյունից։ 

 

Նպատակ 5. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական 

 

Մշակել օրենսդրական փոփոխություններ ուղղված՝ դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճար‑
ների, բարձրացմանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, 

ՀՀ ֆինանսների նախարարու‑
թյուն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ):

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը մշակվել է:

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիա‑
կան հասարակու‑
թյան հետ, ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից:

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ և ուղղված է դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանվածհավելավճարների բարձրացմանը:

Կատարված է:

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

Իրականացնել դատավորների վերապատրաստումներ, այդ թվում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ և միջազգային և եվրոպական առաջադեմ փորձի ներկայացմամբ, հետևյալ բնագավառներում՝

ա) կոռուպցիոն, տնտեսական և պաշտոնեական հանցագործությունների քննություն,

բ)  էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդրմանը զուգահեռ կարևորվում է դատավորների՝ էլեկտրոնային կրիչների վրա գտնվող ապացույցների հետ աշխատելու հմտությունների զարգացումը,

գ) մասնագիտական վարքագծի կանոններ և էթիկա,

դ) «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք:

ե) դատավորի դերի, դատական ակտի պատճառաբանվածության, դատավորի անկախության գործնական մարտահրավերների հետ կապված հարցեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,  ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ):

 

 

Մշակվել են համապատաս‑խան վերապատ‑

րաստման ծրագրեր,

մշակված ծրագրի հիման վրա կազմակերպ‑
վում են դատավորների վերապատ‑
րաստման դասընթացներ:

Դատավորների վերապատրաստման դաընթացների ծրագրերը մշակված են, իրականացվում են դատավորների վերապատրաստումներ:

Բարելավվել են դատավորների կարողությունները մատնա‑

նշված բնագավառներում, դատավորներն իրենց գործունեության ընթացքում դրսևորում են էթիկայի կանոններին համապատասխան վարքագիծ:

Կատարված է մասնակի:

 

Մշակվել են համապատասխան վերապատրաստման ծրագրերը ,

մշակված ծրագրի հիման վրա իրականացվել են դատավորների վերապատրաստումները: Նշված թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ մշակվել և իրականացվում են նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդի HELP հեռավար հարթակի շրջանակներում: Դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց տարեկան վերապատրաստման ուսուցման 2020թ. ծրագրով համապատասխան բնագավառներով վերապատրաստման ժամանակացույց է սահմանվել 2020թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները:

Գործողության մասնակի կատարումը պայմանավորված է համավարակով, ինչպես նաև համապատասխան դասընթացներով վերապատրաստումների իրականացման ժամանակացույցով:

 

 

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

Փոփոխություններ կատարել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ուղղված դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացմանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԲԴԽ

(համաձայնությամբ):

Դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ, դրվել են հանրային քննարկման և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը  հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

Դատավորների և նրանց  աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և նախատե‑
սում են դատավորի աշխատա‑
կազմի թվաքանակի աճ:

Կատարված է մասնակի:

Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկության հիման վրա կազմվել է Կառավարության որոշման նախագիծ ուղղված վերաքննիչ վարչական դատարանը  6 դատավորով և Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 6 դատավորով ավելացնելուն և աշխատանքային կարգով քննարկվել է Վարչապետի աշխատակազմի հետ: Ֆինանսների նախարարության հետ քննարկվել են նաև ֆինանսավորման հնարավոր եղանակները: Ակնկալվում է լրացուցիչ հանձնարարական հարցի հետագա քննարկման համար:

Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ քննարկվում է դատավորի աշխատակազմի թվաքանակը մեկ օգնականով ավելացնելու հարցը:

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական 

 

Փոփոխություններ կատարել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ուղղված դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացմանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԲԴԽ

(համաձայնությամբ):

Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերիբարձրացմաննպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ, դրվել են հանրային քննարկման և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Դատավորի աշխատակազմի աշխատա‑
վարձերի բարձրացման նպատակով համապատաս‑խան իրավական ակտերում փոփոխություն‑
ների կատարման նախագծերը  հաստատվել են ՀՀ կառավա‑
րության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և նախատե‑
սում են դատավորի աշխատա‑

կազմի աշխատա‑
վարձերի բարձրացում:

Կատարված չէ:

Ներկայումս քննարկումներ են իրականացվում դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձի բարձրացման հարցի նպատակահարմարության վերաբերյալ:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

Դատարաններին ապահովել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ):

Սկսվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատումը:

Ավարտվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատումը, դատարանները սկսել են ապահովվել  իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի:

 

 

 

 

 

 

 

Դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատման, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը սահմանելու վերաբերյալ տեղեկանք և սկսված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթեր:

Դատարաններն ապահովված են իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով:

Կատարված է մասնակի:

Ներկայումս կատարվում են շենք-շինությունների ուսումնասիրություններ վերջիններս վերակառուցելու և շահագործման հանձնելու նպատակով:

Ավելին, իրականացվել է հակակոռուպցիոն դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների նախնական գնահատում, որի հիման վրա արդեն իսկ սկսվել է հակակոռուպցիոն դատարանների արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովելու գործընթացը:

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թ. 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Դատարաններին ապահովել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ):

Սկսվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկի մշակումը::

Ավարտվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկի մշակումը, սահմանվել են առաջնահերթությունները և տրամադրման ժամանակացույցը,

դատարաններն սկսել են ապահովվել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի:

Դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների կարիքների գնահատման, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը սահմանելու վերաբերյալ տեղեկանք և արդեն տրամադրված աջակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր:

Դատարաններն ապահովված են իրենց արդյունավետ գործունեության համար նյութատեխնիկական բազայով:

Կատարված է մասնակի:

Դատարանների տեխնիկական հագեցվածության բարելավման նպատակով ՀՀ 2020թ պետական բյուջեով նախատեսվել է 629.5 մլն դրամ, որից շուրջ 314.8 մլն դրամը 2020թ 1-ին կիսամյակում:

Միաժամանակ, հակակոռուպցիոն դատարանների նյութատեխնիկական կարիքների գնահատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 2021-2023 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի «Նոր նախաձեռնություններ» հավելվածում նախատեսվել են հակակոռուպցիոն դատարանների կարիքների համար անհրաժեշտ միջոցներ:

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թ. 2-րդ կիսամյակ 

2020 թվական

 

Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահությանբարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ձեռնարկում

 

Արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ)

 

Մշակվել է հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ծրագիր,

հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները սկսել են իրականացվել՝ համապատասխան մշակված ծրագրի:

Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ծրագիրը մշակված է, միջոցառումներն իրականացման փուլում են:

Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները ձեռնարկված են, բարձրացել է հանրության վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ:

Կատարված է:

ՄԱԿի-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) շրջանակներում սկսվել են դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսված բարեփոխումների ազդեցության մասով իրազեկման արշավներ:

Ներկայումս այս ուղղությամբ մշակվում են լայնածավալ ու արդիական էլեկտրոնային հաղորդակցության ծրագրեր, փորձարկվում է դատական իշխանության ընդգրկուն ու թափանցիկ պաշտոնական կայքը, որի ամբողջական և պատշաճ գործարկման նպատակով կազմված՝  Դատական օրենսգրքի պատվիրակված լիազորությունների իրացման շրջանակներում, թվով 3 որոշումների նախագծերը ներկայումս գտնվում են քննարկման վերջնափուլում: Միաժամանակ, նշենք, որ շարունական բնույթ է կրում քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցությունը՝ համապատասխան տեղեկատվության փոխանակման միջոցով:

 

Նպատակ 10. Իրավապահ համակարգի բարեփոխում

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

 Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020թվականի 2-րդ կիսամյակ 

 

Ներդնել դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգ՝ գործի դնելով դատավորների բարեվարքության գնահատման համար որդեգրված սկզբունքները, փոփոխելով Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

Մշակվել է դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը, այդ թվում՝ փոփոխվել է դատախազների բարեվարքության գնահատում իրականացնող Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը՝ ընդլայնելով  ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը և սահմանափակելով Գլխավոր դատախազի դերը հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացում:

Դատախազ-ների բարեվար‑
քության գնահատման կառուցակարգը և Էթիկայի հանձնաժո‑

ղովի կազմավորման կարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարա-կության հետ, հաստատվել է Կառա-վարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ բարեվար‑
քության գնահատման կառուցակարգը և Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավոր-ման կարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարա-կության հետ, հաստատվել է Կառա-վարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը և Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել է Կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Դատախազներիբարեվարքու-թյան գնահատման կառուցակարգը ներկայացվել է ԱԺ և որդեգրել է դատավորների բարեվարքու-թյան գնահատման սկզբունքները, փոփոխվել է դատախազների բարեվարքության գնահատում իրականացնող Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը:

 

Կատարված է մասնակի:

ԵՄ կողմից իրականացվող «Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգի հզորացում» (Consolidation of the Justice system in Armenia) ծրագրի շրջանակներում Միջազգային իրավունքի զարգացման հիմնադրամի (IRZ) և ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ համագործակցությամբ աշխատանքային կարգով հաստատվել է «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում բարեվարքության համակարգի և կարողությունների ուժեղացում» (Action plan on strenghtening framework and capacity in the fight against corruption) ծրագիրը: Վերջինիս շրջանակներում, ի թիվս այլնի, նախատեսված է 2021 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին համապատասխան հետազոտությունների իրականացում և ռեկոմենդացիաների ներկայացում շահառու գերատեսչություններին, այդ թվում նաև՝ դատախազների թեկնածուների բարեվարքության ստուգման, ինչպես նաև դատախազների վարքագծի կանոնների մեկնաբանման ուղենիշների սահմանման նպատակով:

«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 7-րդ մասին համաձայն՝ էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության, ինչպես նաև դատախազ անդամների ընտրության կարգը սահմանվում է ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով: ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով լրացում է կատարվել «Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի դատախազ անդամների ընտրության կարգը սահմանելու մասին» 2018 թվականի ապրիլի 9-ի N 20 հրամանում, որի համաձայն՝ էթիկայի հանձնաժողովի 3 դատախազ անդամներից առնվազն մեկի պաշտոնը պետք է նախատեսված լինի «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ կամ 6-րդ մասերով: Ընդ որում, ներկայումս արդեն էթիկայի հանձնաժողովի դատախազ անդամներից մեկը զբաղեցնում է նման պաշտոն:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

 Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ  

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

 

Փոփոխել Որակավորման հանձնաժողովի կազմման կանոնները, որպեսզի դրա անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

Մշակվել է «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը 

 

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը ներկայացվել է ԱԺ և ապահովում է, որպեսզի Որակավորման հանձնաժողովի անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում

 

Կատարված է մասնակի:

«Դատախազության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայումս ենթարկվում է վերջնական լրամշակման ՀՀ դատախազության տարբեր ստորաբաժանումներից ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա: Օրենքի նախագծով կարգավորման են լրամշակվելու են «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի մի շարք երկիմաստություններ և մեկնաբանությունների տեղիք տվող դրույթներ: Նախագծով, ի թիվս այլնի, նախատեսվում է որակավորման հանձնաժողովի 4 դատախազ անդամների և 3 իրավաբան գիտնականների նշանակման իրավասությունը վերապահել ոչ թե ՀՀ գլխավոր դատախազին, այլ ՀՀ դատախազության կոլեգիային՝ ըստ այդմ իրացնելով սույն կետով նախատեսված դրույթը: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ դատախազության կոլեգիայի անդամների ցանկը սահմանվում է «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և չի կարող հայեցողաբար փոխվել ՀՀ գլխավոր դատախազի կողմից:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

 Այլ նշումներ

 

 2020 թվականի 1–ին կիսամյակ 

2020 թվականի 2–րդ կիսամյակ 

 

Իրականացնել դատախազության կառուցվածքային փոփոխություններ և կարողությունների զարգացում պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, ինչպես նաև կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում:

ՀՀ արդարադատությաննախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ), ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

Մշակվել է կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, մշակվել են համապա-տասխան բնագավա-ռերում դատախազ-ների վերապատրաստումների ծրագրերը։   

 

Կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

Կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ, դատախազները սկսել են վերապատրաստվել՝ մշակված ծրագրերի հիման վրա։

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ և նախատեսում է կառուցվածքային փոփոխություններ պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, իրականացվել են դատախազների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ 

 

Կատարված է մասնակի:

 

Նշված արդյունքին հասնելու նպատակով «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է: Այսպես, «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանում է ՀՀ դատախազության տարածքային ստորաբաժանումները՝ ներառյալ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը և ՀՀ զինվորական դատախազությունը: «Կառավարչական իրավահարաբերությունների մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ պետական մարմնի կանոնադրությամբ սահմանվում են, ի թիվս այլնի, տվյալ մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումները, իսկ նույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի և 2-րդ մասի 8-րդ կետի համադրված վերլուծությունից բխում է, որ ՀՀ դատախազության կանոնադրությունը հաստատելու, դրանում փոփոխություններ կատարելու, ներառյալ՝ նոր կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու լիազորությունը վերապահված է ՀՀ գլխավոր դատախազին: Այսինքն ՀՀ դատախազության, ներառյալ ՀՀ գլխավոր դատախազության կառուցվածքում նոր մասնագիտական ստորաբաժանումները կարող են ստեղծվել ՀՀ գլխավոր դատախազի հրամանով՝ ՀՀ դատախազության կանոնադրության վերաբերելի հատվածներում փոփոխություններ կատարելու ճանապարհով:

Հարկ ենք համարում նշել, որ իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում ՀՀ դատախազության բարեփոխումների տեսլականը, ի թիվս այլնի, հիմնված է ՀՀ դատախազության ստորաբաժանումների՝ ըստ հանցատեսակների մասնագիտացումն առավելագույնս խորացնելու և դրանով պայմանավորված՝ դատախազական գործառույթների արդյունավետությունը ավելի բարձրացնելու սկզբունքի վրա: Հարկ է արձանագրել, որ դատախազության՝ որպես պետական մարմնի գործունեությանը վերաբերող միջազգային-իրավական փաստաթղթերում ևս դատախազների մասնագիտացման անհրաժեշտությունը մշտապես նշվել է որպես դատախազության գործունեության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտ պայման: Մասնավորապես, Եվրոպական դատախազների խորհրդատվական խորհրդի (Consultative Council of European Prosecutors) 2014թ. դեկտեմբերի 17-ի՝ «Դատախազների վերաբերյալ եվրոպական նորմերը և սկզբունքները» թիվ 9 խորհրդատվական կարծիքի 119-րդ կետում, 2016թ. նոյեմբերի 18-ի՝ «Դատախազական աշխատանքի որակի և արդյունավետության վերաբերյալ, ներառյալ ահաբեկչության և կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը» թիվ 11 կարծիքի 27-րդ և 54-րդ կետերում հստակ մատնանշված է, որ դատախազների մասնագիտացման անհրաժեշտությունը, նաև դատախազության կազմակերպական կառուցվածքում, անհրաժեշտ է դիտարկել որպես առաջնահերթություն՝ դատախազների աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև հանցավորության տարբեր դրսևորումներին պատշաճ արձագանքելու համար: Այս ամենով պայմանավորված՝ ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 39 հրամանով հաստատվել է ՀՀ դատախազության կանոնադրությունը, ներառյալ ՀՀ գլխավոր դատախազության հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների ցանկը, որում ընդգրկված են, ի թիվս այլնի, կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով վարչությունը, տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանվագործությունների գործերով վարչությունը, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչությունը: Նման մոտեցումը բարձրացնում է դատախազների առավելագույն մասնագիտացումը՝ նպաստելով դատախազական հսկողության և դատավարական ղեկավարման գործառույթների առավել պատշաճ իրականացմանը:

Անդրադառնալով պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանությանը, հարկ ենք համարում նշել, որ 2020 թվականին ՀՀ գլխավոր դատախազության կազմում ստեղծվել է Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը, որն արդեն իսկ զբաղվում է «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված գործառույթների իրականացմամբ:

Պետական հատվածի արդիականացման 3-րդ ծրագրի շրջանակում «Հայաստանի քրեական գործերի մինչդատական վարույթի էլեկտրոնային կառավարման hամակարգի մատակարարման և տեղադրման» առաջադրանքի իրականացման նպատակով կնքվել է պայմանագիր:

Մշակվել են  համապատասխան բնագավառներում դատախազների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագրեր: Մշակվել և Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվել են Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների 2020 թվականի ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստման և Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց 2020 թվականի երկրորդ խմբի մասնագիտական պատրաստման ուսուցման ծրագրերը:

Մշակված ծրագրի հիման վրա իրականացվել են դատախազների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձանց մասնագիտական պատրաստումները և դատախազների տարեկան վերապատրաստումները:

Նշված թեմաներով վերապատրաստման և մասնագիտական պատրաստման դասընթացներ մշակվել և իրականացվել են նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդի HELP հեռավար հարթակի շրջանակներում:

Իրականացվել են համապատասխան բնագավառներում դատախազների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ:

 

Նպատակ 10. Իրավապահ համակարգի բարեփոխում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ 

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

 

Համապատասխան իրավական ակտերում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի կատարելագործմանը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

 

ՀՀ քննչական կոմիտե,

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն,

 

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը մշակվել է

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ԱԺ և պարունակում է քննիչների բարեվարքության արդյունավետ գնահատման համար անհրաժեշտ կարգավորումներ

Կատարված է մասնակի:

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում 2014 թվականից գործում է Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողների վարքագծի կանոնագիրքը և Հատուկ քննչական ծառայության ծառայողի նկատմամբ ծառայողական քննություն իրականացնելու կարգը, որոնք համապատասխանեցվել են «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված պահանջներին:

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ 

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

 

Իրականացնել քննիչների կարողությունների զարգացում կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

Մշակվել են համապատասխան բնագավառե-րում քննիչների վերապատրաստումների ծրագրերը

Քննիչները սկսել են վերապատրաստվել՝ համաձայն մշակված ծրագրերի

Քննիչները սկսել են վերապատրաստվել՝ համաձայն մշակված ծրագրերի

Իրականացվել են քննիչների կարողությունների զար-գացմանն ուղղված միջոցառումներ 

 

Կատարված է:

 

Մշակվել են համապատասխան բնագավառներում քննիչների վերապատրաստումների ծրագրերը, որոնց հիման վրա իրականացվել են քննիչների վերապատրաստումները:

Նշված թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ մշակվել և իրականացվել են նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդի HELP հեռավար հարթակի շրջանակներում: Իրականացվել են քննիչների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ: 

 

 

Նպատակ 11. Քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխում

 

Գործողություններ 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց 

Ակնկալվող արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ 

 

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Ընտրվել են վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների անցկացման համար մասնագետներ, մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղություններ։

Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, անցկացվում են վերապատրաստումներ։

Մշակվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակից-ների և դատավոր-ների վերա-պատրաստ-ման ծրագրեր, անցկացվում են վերա-պատրաս-տումներ։

Քրեական վարույթի հանրային մասնակիցները և դատավոր-ները իրազեկված են քրեական նոր օրենսգրքի կարգավորումներին։

Կատարված է մասնակի:

 

Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, որոնցում ընդգրկվել են ՀՀ քրեական նոր

օրենսգրքի նախագծի հայեցակարգային դրույթներին, նախատեսվող փոփոխություններին վերաբերող թեմաները:

Մշակված ծրագրի հիման վրա իրականացվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումներ: Իրականացվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների իրազեկմանն ուղղված աշխատանքերը՝ քրեական նոր օրենսգրքի կարգավորումների վերաբերյալ:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ քրեական նոր օրենսգիրքը դեռևս ամբողջությամբ ընդունված չէ՝ ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումների իրականացմանն ուղղված աշխատանքները չեն սկսվել:

 

Գործողություններ 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց 

Ակնկալվող արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ 

 

Օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն տրամադրել քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝դատարաններին: 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ), Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ոստիկանություն

Մշակվել է Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակա-ցույցը։

 

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին սկսել են տրա-մադրվել  օրենսդրականփոփոխություններից բխող գործառույթ-ների իրականացմանհամար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները՝ ըստ առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի։

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարան-ներին օրենսդրականփոփոխություններից բխող գործառույթ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխ-նիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակա-ցույցը մշակված են, միջոցները սկսել են տրամադրվել:

 

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինները, այդ թվում՝ դատարանները հագեցված են օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթներիիրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնի-կական միջոցներով։

 

Կատարված չէ:

Նախատեսված օրենսդրական փոփոխությունները չեն հանգեցնում ՀՀ ոստիկանության գործառույթների այնպիսի փոփոխության, որը կարող է առաջացնել լրացուցիչ նյութատեխնիկական միջոցների ձեռքբերման անհրաժեշտություն:

 

 

Գործողություններ 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման միջոց 

Ակնկալվող արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ 

 

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների  և դատավորների վերապատրաստումներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Ընտրվել են վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների անցկացման համար մասնագետներ, մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղություններ։

Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, անցկացվում են վերապատրաստումներ։

Մշակվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստման ծրագրեր, անցկացվում են վերապատրաստումներ։

Քրեական վարույթի հանրային մասնակիցները և դատավորները իրազեկված են քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կարգավորումներին։

Կատարված է մասնակի:

Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, որոնցում ընդգրկվել են ՀՀ քրեական դատավարության նոր

օրենսգրքի նախագծի հայեցակարգային դրույթներին, նախատեսվող փոփոխություններին վերաբերող թեմաները:

 Մշակված ծրագրերի հիման վրա իրականացվել են վերապատրաստումներ (ՀՀ քննչական կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովի 02.03.2020թ. թիվ 8 որոշման հավելված 1-ին, Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի 2019թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ ԿԽ-010/19/2 որոշման հավելված 1-ին Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի 2019թ. Նոյեմբերի 29-ի թիվ ԿԽ-010-19/1 որոշման հավելված 1-ին):

Իրականացվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների իրազեկմանն ուղղված աշխատանքները՝ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կարգավորումների վերաբերյալ:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը դեռևս ամբողջությամբ ընդունված չէ՝ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումների իրականացմանն ուղղված աշխատանքները չեն սկսվել:

 

Նպատակ 12. Քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության բարեփոխում

 

Գործողություն 

Պատաս-խանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված օրենքների նախագծեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)

Օրենքի նախագծերը 

Մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 

 

Օրենքի նախագծերը 

Հավանության  է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ

Օրենքի նախագծերը 

Մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Օրենսդրությունը համապատասխանում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների զարգացման արդի միտումներին:

Կատարված է մասնակի:

 

Նախագծերը մշակվել են: Միևնույն ժամանակ մի շարք հարցերի մասով փորձագիտական աջակցություն ստանալու համար ակնկալվում է ԵԽ աջակցությունը. այդ մասով մշակվել է տեխնիկական առաջադրանք և ներկայացվել ԵԽ գործընկերներին: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն 

Պատաս-խանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ 

 

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել ՀՀ  «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի, «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի և նշված օրենքներից բխող այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված նախագծեր:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարու-թյուն

ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնու-թյամբ)

Օրենքի նախագծերը 

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 

 

Օրենքի նախագծերը 

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

Օրենքի նախագծերը 

մշակված են և ներ-կայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Օրենսդրությունը համապատասխանում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների զարգացման արդի միտումներին:

Կատարված է մասնակի:

 

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը սույն թվականի հունիս 3-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ և ներկայումս գտնվում է Ազգային ժողովում։

Այնուամենայնիվ, գործողությամբ նախատեսված մյուս օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասով ներկայումս կատարվում են ուսումնասիրություններ՝ փորձագետներ ներգրավելու և նախագծման աշխատանքներն իրականացնելու համար:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

 

Գործողություն 

Պատաս-խանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ քաղաքա-ցիական դատավարության օրենսգրքի կիրառության ընթացքում ծագած խնդիրների առանձնացում և դրանց լուծման նպատակով փոփոխությունների կատարում:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն,

ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

 

Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀկառավարության կողմից

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայաց-վել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախա-գիծը ներ-կայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով գույքագրվել և լուծվել են օրենսգրքի կիրառման ընթացքում ծագած խնդիրները:

Կատարված է մասնակի:

Նախագծերը գտնվում են մշակման փուլում, քննարկումներ են իրականացվում դատական իշխանության ներկայացուցիչների հետ: Այս մասով ակնկալվում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Նպատակ 13. Վարչական արդարադատության և վարչական վարույթի արդյունավետության բարձրացում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

 

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

 

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ նախատեսելով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատ:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերըմշակվելեն, սահմանվածկարգով շրջանառվել են և ուղարկվել ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերըհավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծման նախադրյալների ապահովում :

Կատարված է մասնակի:

Վճռաբեկ դատարանում վարչական պալատի ստեղծմանն ուղղված նախագիծը մշակվել և շրջանառվել է, որի հիման վրա լրամշակվել և կազմվել է նախագծի ամփոփաթերթը:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարու-թյան օրենսգրքում և ՀՀ քրեական դատավարու-թյան օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ:

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել  և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերըհավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով կարգավորվել է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումների, գործողությունների և անգործության վիճարկման ընդդատության հարցը:

Կատարված է մասնակի:

Սահմանադրական դատարանի՝ 2019 թվականի հունվարի 22-ի ՍԴՈ-1439 որոշման հիման վրա մշակվել և 2019 թվականի հուլիսի 16-ին սահմանված կարգով Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել օրենսդրական փաթեթ (լրամշակված տարբերակը), որը համապարփակ կերպով կարգավորում է պատիժները կատարող մարմինների և հիմնարկների, ինչպես նաև դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողության, անգործության կամ ընդունած ակտի դեմ բողոքարկման իրավունքը և դրա իրականացման կարգը:

Բացի այդ, միասնական մոտեցում ձևավորելու նպատակով՝ քննարկումներ են տեղի ունեցել ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերը մշակող աշխատանքային խմբերի հետ: Ըստ այդմ, Նախագիծը լրամշակվել է և 2020 թվականի հուլիսի 15-ին ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ: Վարչապետի աշխատակազմից ստացվել են մի շարք առաջարկներ՝ Նախագծում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:

Նշվածի հաշվառմամբ՝ ներկայումս քննարկումներ են տեղի ունենում շահագրգիռ մարմինների և ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերը մշակող աշխատանքային խմբերի հետ: Ըստ այդմ, Նախագծի լրամշակումից հետո այն կրկին կներկայացվի Վարչապետի աշխատակազմ:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով ծանուցումների նոր ընթացակարգեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Վարչական դատավարությունում ծանուցումների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են վարչական դատավարությունում ծանուցման նոր ընթացակարգեր:

Կատարված է մասնակի:

Նախագիծը մշակվել է և դրվել շրջանառության:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով գրավոր և պարզեցված նոր վարույթներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Վարչական դատավարությունում պարզեցված և գրավոր ընթացակարգերի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքինախագիծըհավանությանէարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են գրավոր և պարզեցված վարույթներ:

Կատարված է մասնակի:

Վարչական դատարանում գործերի քննության գրավոր ընթացակարգի կիրառման մասով մշակված նախագիծը լրամշակվել է և ուղարկվել շրջանառության:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում և «Պետական տուրքի մասին» օրենքում  կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով հարկադիր կատարողների գործողությունները բողոքարկելու վերաբերյալ դիմումներով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ բողոքներով պետական տուրք վճարելու պարտականություն:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով սահմանվել է պետական տուրք վճարելու պարտականություն:

Կատարված է:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով հատուկ վարույթների տեսակները:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է  և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանությանէ արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով կարգավորվել են վարչական դատավարությունում հատուկ վարույթները:

Կատարված է մասնակի:

Կատարվում են ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում և Վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ընդլայնելով վարչական մարմինների և նրանց գործողությունների վիճարկման շրջանակը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Վարչական մարմինների և նրանց գործողությունների վիճարկման շրջանակի ընդլայնումը

Կատարված է մասնակի:

Կատարվում են ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով վարչական ակտերի պարտադիր բողոքարկման ընթացակարգեր:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական կարգով պարտադիր բողոքարկման դեպքերի սահմանում:

Կատարված է մասնակի:

Կատարվում են ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ նախատեսելով վարչական ակտերի վերադասության կարգով բողոքարկման արդյունավետ մեխանիզմներ:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական կարգով պարտադիր բողոքարկման դեպքերի սահմանում և վերադասության կարգով վարչական ակտի բողոքարկման արդյունավետ մեխանընթացակարգեր:

Կատարված է մասնակի:

Կատարվում են ուսումնասիրությունների իրականացման աշխատանքներ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Վարչական իրավախախ-տումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի ընդունում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարա-րություն

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը  

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 

 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը 

Հավանությանէ արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը  

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը  

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական իրավախախտումների ոլորտում խնդիրների կարգավորում:

Կատարված է մասնակի:

Միջազգային իրավունքի զարգացման հիմնադրամի (IRZ) և ՀՀ արդարադատության նախարարության համագործակցության արդյունքում իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի մշակում՝ միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ:

 

Նպատակ 14. Սնանկության համակարգի արդյունավետության բարձրացում 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Ընդունել սնանկության կառավարիչների որակավորման իրականացման կարգ սահմանող նախարարի նորմատիվ իրավական ակտ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է:

Նորմատիվ իրավական ակտն 

ընդունվել է: 

 

Սնանկության կառավարիչների որակավորման նոր կարգը ընդունվել է և գործում է:

Վերանայվել են սնանկության կառավարիչների որակավորման ընթացակարգերը:

Կատարված է:

Նախարարի հրամանն ընդունվել է և գործում է:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Նախաձեռնել  «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկների և (կամ) ուղեցույցների մշակում:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայն-ությամբ), Սնանկության դատարան (համաձայնու-թյամբ):

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, աշխատությունների հիմնական ուղղությունների նախանշում:

Նախանշված ուղղությունների հիման վրա համապատասխան աղբյուրների, աշխատությունների մշակում, խմբագրական աշխատանքների կազմակեր-պում, աշխատանք-ների փորձաքննու-թյուն, ամփոփում, հրապարա-կում:

Կազմվել և հրապարակվել են «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկներ և (կամ) ուղեցույցներ:

Շահագրգիռ անձինք ունեն վստահելի աղբյուրներ՝սնանկության վարույթի վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռքբերելու և ծագած գործնական խնդիրներին լուծում տալու համար:

Կատարված է մասնակի:

Աշխատանքներ են տարվում ՎԶԵԲ/EBRD-ի հետ՝ վերջինիս աջակցությամբ ուղեցույցները մշակելու համար:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Բարելավել սնանկության կառավարիչ-ների վերապատ-րաստման ծրագրերը:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, սնանկության կառավարիչների ինքնակարգա-վորվող կազմակերպու-թյուններ

(համաձայնությամբ)

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղությունների նախագծում:

Նախանշված ուղղությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների իրականացում, վերապատրաստման նոր ծրագրերիմշակում (ծրագրերի արդիականացում), քննարկում, ամփոփում և հաստատում:

Կազմվել և հաստատվել են սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման նոր ծրագրեր:

Բարելավվել է ուսումնական նյութերի արդիականությունը, բազմազանությունը և որակը:

 

Կատարված է մասնակի

 Վերապատրաստումներ իրականացնելու կարգը սահմանող նախարարի հրամանն ընդունվել է: Սնանկության կառավարիչների ԻԿԿ-ն ներկայացրել է դասընթացների ծրագիրը, որի հիման վրա Արդարադատության նախարարությունը առաջիկայում ներկայացնելու է դասընթացավարների թեկնածուներ: Դասընթացները սկսվելու են սեպտեմբեր ամսից:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել գույքի հայտարարագրման ձևանմուշներ, ներդնել գույքագրման և գնահատման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

 

«Սնանկությանմասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

Հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Ներդրվել են գույքագրման և գնահատման հստակ չափանիշներ, պարզ և հստակ ընթացակարգեր, գույքագրման և գնահատման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմներ:

Կատարված է:

 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման կարգը սահմանող Կառավարության որոշման նախագիծ

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Կառավարության որոշման նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Կառավարության որոշումն

Ընդունվել է:

Սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի իրականացման կարգը ընդունվել է և գործում է:

Կանոնակարգվել են սնանկու-թյան վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի հետ կապված հարաբերությունները:

Կատարված է:

Ռազմավարության ընդունումից հետո «Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը, որից բխում էր այս միջոցառման իրականացումը, որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, որի արդյունքում սահմանվել է, որ Արդարադատության նախարարը ընդունելու է սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման կարգ, որն արդեն իսկ ընդունվել է և իրացվել է ռազմավարությամբ սահմանված գործողության արդյունքը: Ինչ վերաբերում է Կառավարության կողմից ակտի ընդունմանը, ապա Կառավարությունը սահմանելու է էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը, որի համար վերոնշյալ նախագծով սահմանվել է ժամկետ մինչև 2021թ. մարտ ամիսը:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Վերանայել սնանկության դատավորների վերապատրաստման ծրագրերը:

Արդարադատության ակադեմիա

(համաձայնությամբ)

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղությունների նախագծում:

Նախանշված ուղղությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների իրականացում, վերապատրաստման նոր ծրագրերի մշակում (ծրագրերի արդիականացում), քննարկում, ամփոփում և հաստատում:

Կազմվել և հաստատվել են դատավորների վերապատրաստման նոր ծրագրեր:

Իրավական հարցերի վերաբերյալ վերապատրաստումից բացի, իրականացվում են սնանկության դատավորների  վերապատրաստումներ նաև ոչ իրավական թեմաներով, ինչպիսիք են՝ տնտեսագիտությունը, բիզնեսը, ֆինանսները, ֆինանսների կառավարումը:

Կատարված  է :

 

Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) և ՎԶԵԲ-ի հետ համատեղ ծրագրի շրջանակներում մշակվում են սնանկության դատավորների էլեկտրոնային վերապատրասման ծրագիր, որը նախատեսվում է մեկնարկել աշնանը: Իր հերթին էլեկտրոնային դասընթացի պլատֆորմ է մշակում նաև Համաշխարհային բանկը, որը տրամադրվելու է Դատական դեպարտամենտին և սնանկության դատավորներին՝ դասընթացներին մասնակցելու համար:

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը կազմվել է:

Ծրագրերի նախապատրաստման գործընթացին ներգրավվել են համապատասխան մասնագետներ:

Հաստատվել է  դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց վերապատրաստման ուսուցման 2020թ. ծրագիրը՝ Արդարադատության ակադեմիայի կառավարման խորհրդի 2019թ. Նոյեմբերի 29-ի թիվ ԿԽ-010-19/1 որոշման հավելված 1-ին, որի 2-րդ մասի 2-րդ կետը նվիրված է սնանկության մասնագիտացմամբ հատուկ մասնագիտական դասընթացների մոդուլին:

Մշակված ծրագրի հիման վրա իրականացվել են սնանկության դատավորների վերապատրաստումներ:

Իրավական հարցերի վերաբերյալ վերապատրաստումից (Սնանկության վարույթի արդի հարցեր, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության արդի հարցեր, Կորպորատիվ իրավունքի արդի հարցեր, Պարտավորական հարաբերությունների արդի հարցեր, Բանկային իրավունքի արդի հարցեր) բացի, իրականացվել է սնանկության դատավորների  վերապատրաստումներ նաև ոչ իրավական դասընթացով՝ ֆինանսական կառավարում վերտառությամբ, որը իր մեջ ներառում է հետևյալ թեմաները՝ ֆինանսական կառավարման ժամանակակից հայեցակարգեր, ֆինանսական կառավարման զարգացման ուղղություններ, ֆինանսական կառավարման հարաբերությունները կարգավորող իրավանորմերի կիրառման գործնական հմտություններ, տվյալ ոլորտին առնչվող արդի այլ հիմնախնդիրներ:

 

Նպատակ 15. Վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացում 

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի
1
-ին կիսամյակ 

2020թվականի
2-րդ կիսամյակ
 

 

Մշակել «Առևտրային արբիտրաժի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

Օրենքի նախագիծը  

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ: 

 

Օրենքի նախագիծը հավանությանէ արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից: 

Օրենքի նախագիծը  

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Կարգավորվել են ինստիտու-ցիոնալ արբիտրաժների (արբիտրա-
ժային կենտրոնների) գործունեու-թյունը, վերանայվել են ներպետական դատարանների կողմից արբիտրաժին աջակցություն ցուցաբերելուն ուղղված կարգավորում-ները:

Կատարված է մասնակի:

Մշակվել է հայեցակարգ, նախագծերի մշակումը պայմանավորված է արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներով: Այս մասով կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք և ներկայացվել դոնոր կազմակերպությանը՝ ֆինանսավորում տրամադրելու և փորձագետներ ներգրավելու համար: Արդյունքում ակնկալվում է կատարել ոչ միայն քննարկվող գործողությունը, այլ նաև արբիտրաժի ոլորտում ռազմավարությունից բխող մյուս գործողությունները (հաջորդ տարիների համար) մեկ փաթեթով: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության, ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Նպատակ 17. Փաստաբանական համակարգի արդյունավետության բարձրացում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ընդլայնելով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ընդլայնվել է անվճար իրավաբանական օգնության շահառուների շրջանակը:

Կատարված է մասնակի: 

Մշակվել է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու մեխանիզմների ընդլայնմանն ուղղված նախագիծ, ինչպես նաև փաստաբանների կողմից անհատույց իրավաբանական օգնության տրամադրման կարգավորումներին ուղված հայեցակարգ, ներկայումս մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն 

Պատասխանատու մարմին 

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Արդյունք 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

2020 թվականի
1
-ին կիսամյակ 

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով pro-bono իրավաբանական ծառայությունների արդյունավետ կառուցակարգը:

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են pro-bono իրավաբանական ծառայությունների կառուցակարգեր:

Կատարված է մասնակի: 

Մշակվել է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու մեխանիզմների ընդլայնմանն ուղղված նախագիծ, ինչպես նաև փաստաբանների կողմից անհատույց իրավաբանական օգնության տրամադրման կարգավորումներին ուղված հայեցակարգ, ներկայումս մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրության իրականացում, ուսումնասիրության արդյունքներով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների կատարում:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման արդիականացված ծրագրերի, ինչպես նաև որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի ներդնում:

Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանն ու հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխմանն ուղղված իրավակարգավորումներ:

Կատարված է մասնակի: 

Մշակվում է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու մեխանիզմների ընդլայնմանն ուղղված նախագիծ, ինչպես նաև մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման,  որակավորման քննության և փաստաբան-ների մասնագի-տական վերապատ-րաստման կատարելագործված կարգերի ներդնում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման կարիքների գնահատում, որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի մշակում:

Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման արդիականացված ծրագրերի, ինչպես նաև որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի ներդնում:

Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի կառուցվածքը, բովանդակությունը և ձևաչափն արդիականացված են, որակավորման քննությունների անցկացման կարգերը կատարելագործված են:

Ներդրվել և գործում են Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների և փաստաբանների վերապատրաստման արդիականացված ծրագրեր, որակավորման գործընթացի կատարելագործված կարգեր:

Կատարված է մասնակի:

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 21.10.2020 թ. Թիվ 21/9-Լ որոշմամբ հաստատվել է «Որակավորման քննության ընդունման հանձնման կարգի» հավելվածը հանդիսացող «Կարանտինի պայմաններում որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգը»: Շարունակվում է համընդհանուր հեռավար վերապատրաստումների կազմակերպումը:

Մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

Փաստաբանների պալատի հետ համագործակցությամբ բարելավել փաստաբանի վարքագծի կանոնները

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն, ՀՀ փաստա-բանների պալատ (համաձայնու-թյամբ):

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը մշակվել է և դրվել քննարկման: 

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը հաստատվել է Փաստաբանների պալատի կողմից:

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը հաստատվել է Փաստաբանների պալատի կողմից:

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը հաստատվել է Փաստաբանների պալատի կողմից:

Կատարված է մասնակի: 

Ներկայումս մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը  

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանովներդրվել են Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր:

Կատարված է մասնակի: 

Ներկայումս մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

                                                                                                     

 

 

Հավելված N 3 

 

Նպատակ 9. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների միասնական հարթակի ապահովում 

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը 

 

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ 

2021

2022

2023

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող  որոշ ծառայությունների մատուցման միասնական կենտրոնի ստեղծումը «մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի կիրառմամբ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ կադաստրի կոմիտե 

Մշակվել է պետական որոշ ծառայությունների մատուցման միասնական կենտրոնի ստեղծման ճանապարհային քարտեզը՝ անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսների, շենքային պայմանների, տեխնիկական մի ջոցների մատնանշմամբ։

Ընդունվել է պետական որոշ ծառայությունների մատուցման միասնական կենտրոնի ստեղծման մասին ՀՀ կառավարության որոշում:

Ստեղծվել է պետական որոշ ծառայությունների մատուցման միասնական առնվազն մեկ կենտրոն:

Պետական որոշ ծառայությունների մատուցման միասնական առնվազն մեկ կենտրոն է ստեղծվել:

Մեկ պատուհանի» սկզբունքով գործող միասնական գրասենյակը ստեղծված է, նվազել են քաղաքացու տեղաշարժը վարչատարածքային շրջանների միջև, տրանսպորտային փոխադրումների ծախսերը, ինչպես նաև կոռուպցիոն ռիսկերը՝ կապված մատուցվող ծառայությունների հետ: 

 

Կատարված է մասնակի: 

Միջոցառման իրականացումը դեռևս ընթացքի մեջ է: Ներկայումս վերանորոգման գնորոշման համար ՀՀ ոստիկանության կողմից

հայտարարվել է  նախագծահետազոտական ծախսերի ձեռքբերման մրցույթ: Քաղաքացիների սպասարկման համար նախատեսվում է սահմանել ութ հաստիք: Աշխատանքներ են տարվում հաստիքներ սահմանելու ուղղությամբ՝ վերանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո ամբողջ ծավալով աշխատանքները մեկնարկելու նպատակով:

Էլեկտրոնային հարթակի շահագործումը հնարավոր կլինի իրականացնել մրցույթն ավարտվելուց հետո:  Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում առցանց եղանակով անձանց հանրային ծառայությունների համարանիշի և անձի հաշվառման վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրման համար։

Համավարակի տարածման, ինչպես նաև ՀՀ-ում ռազմական դրությամբ պայմանավորված 2020 թվականի 2-րդ կիսամյակում միջոցառման իրականացման աշխատանքները կասեցվել են:

ՀՀ ստիկանությունը նախատեսում է միջոցառման իրականացման աշխատանքները վերսկսել 2021 թվականի հունվարից: 

Նպատակ 12. Քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության բարեփոխում

Գործողու‑
թյուն

Պատաս‑
խանատու մարմին

 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ

2021 թվականի 1-ին կիսամյակ 

2021 թվականի 2-րդ կիսամյակ 

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում և Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխությունների կատարում:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

 

Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  և «Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծեր, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել  և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  և «Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  և «Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը մշակված են և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

««ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  և «Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով կատարլելագործվել է դատարանի կողմից հաշտարարության նշանակման ընթացակարգը:

Կատարված է մասնակի

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  և «Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը գտնվում են մշակման փուլում: Արդեն առկա են «Հաշտարարության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի և համապատասխան ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի նախնական տարբերակները: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է երկրում ստեղծված պատերազմական իրավիճակի հետևանքով առաջացած ռազմական դրության ինչպես նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 


                                                                                                 

Հավելված N 4

Նպատակ 1. Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրում

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը 

 

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ 

2019

2-րդ կիսամյակ

2020

1-ին կիսամյակ

Իրականացնել  արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրու-թյուն:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

«Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն 

Իրականցվել է

արդարադատության ոլորտի

մարմիններում գործող տվյալների

շտեմարանների և էլեկտրոնային

համակարգերի ուսումնասիրու-թյուն: 

 

Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, որոնք հասանելի են Փոխգործելիության լուծումների  Catis կատալոգում:

 

էլեկտրոնային համակարգերի միջև փոխգործելիության ապահովմանն ուղղված տեղեկատվության նկարագրությունը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին: 

Գույքագրվել են արդարադատո ւթյան ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, վերհանվել են վերոնշյալ մարմիններում  ներդրված համակարգե-րում և տվյալների շտեմարան-ներում առկա բացերը: 

Կատարված է: 

Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, որոնք հասանելի են Փոխգործելիության լուծումների Catis կատալոգում: ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը կազմել է արդարադատության ոլորտի էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրության արդյունքում ձևավորված տվյալների շտեմարան:

Գործողություն

Պատասխանատումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այ նշումներ 

2020
1-ին եռամսյակ

2020

2-րդ եռամսյակ

Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը

Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին:

Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագրի ամփոփում՝ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված կարծիքների հիման վրա:

Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը:

Կատարված է մասնակի:

Մշակման աշխատանքները որոշ ժամանակով կասեցվել են՝ կապված երկրում հայտարարված արտակարգ և ռազմական դրություններով, որոնք վերսկսել են ս.թ. դեկտեմբերի 15-ից:

Գործողություն

Պատասխանատումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ 

2020 1-ին կիսամյակ

2020 2-րդ կիսամյակ

ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիա-կան դատավարու-թյան օրենսգրքերում կատարել փոփոխու-թյուններ՝ վերանայելով էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումները:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

 

ՀՀ բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ

(համաձայնությամբ)

 Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքին նախագծերը հավանությանեն արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Կատարված է մասնակի:

Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասի օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է հանրային քննարկման:

Ներկայումս քաղաքացիական դատավարւթյան օրենսգիրքը նախատեսում է էլեկտրոնային ծանուցումների հնարավորությունը: Ուստի, նոր փոփոխությունները պետք է իրականացվեն արդարադատության միասնական համակարգի  տեխնիկական նկարագրի մշակման հետ համահունչ, քանի որ նշված տեխնիկական նկարագրով առաջարկվելու են նաև էլեկտրոնային եղանակով ծանուցման մեխանիզմները: Մշակման աշխատանքները որոշ ժամանակով կասեցվել են՝ կապված երկրում հայտարարված արտակարգ և ռազմական դրություններով:

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը 

Այլ նշումներ 

2020

1-ին եռամսյակ

2020

2-րդ եռամսյակ

Դատարաններում ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, արդարադատության ոլորտի շահագրգիռ մարմիններ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Դատարաններում ներդրվել  և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը, որի շրջանակներում ստեղծվել է էլեկտրոնային դատական գործ՝ ապահովելով 

առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը:

 

Իրականցվել է գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը:

Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է:

Դատարաններում ներդրվել  և գործարկվել է էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգը:

Կատարված է մասնակի:

Համակարգը բաղկացած է չորս մոդուլներից՝ ընդհանուր հայցային վարույթի, հատուկ հայցային վարույթի, հատուկ վարույթի և վճարման կարգադրության մոդուլներ: Ներկայումս իրական ռեժիմում գործարկվել է համակարգի վճարման կարգադրություն մոդուլը (https://cabinet.armlex.am/):

Մնացած 3 մոդուլների տեխնիկական առաջադրանքի մշակման համար հայտարարվել է միջազգային փորձագետների ընտրության մրցույթ: Մրցույթի անցկացումը ժամանակավորապես երկարաձգվել է: Հետագայում նախատեսվում է դիմումների բաշխումը ընդլայնել՝ ներբեռնելով մարզային առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանները:

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակ

Այլ նշումներ

 

2021

1-ին կիսամյակ 

2021

2-րդ կիսամյակ 

Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy):

ՀՀ Արդարադատության նախարարություն

 

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

 

 

Ներդրվել և գործարկվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy), ապահովվել է սնանկության վարույթի մասնակիցների էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառությունը, ծանուցումները, տեղեկատվու-թյան փոխանակումը, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը՝ ապահովել սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների  թվայնացումը՝ սկսած սնանկության վարույթի հարուցումից, մինչև սնանկության  գործի ավարտը:

Իրականացվել է սնանկության կառավարիչների ընտրության և  նշանակման գործընթացը, ստեղծվել է հատուկ միջավայր պարտատերերի առցանց ժողովների իրականացման և քվեարկության անցկացման համար:

Ներդրվել է սնանկության վարույթների վերաբերյալ վիճակագրական գործիք:

 

Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է:

Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, սնանկության կառավարիչները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանք-ներ:

 

Սնանկության էլեկտրոնային հարթակը ներդրվել և գործարկվում է:

Կատարված է մասնակի: 

Էլեկտրոնային սնանկության համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը մշակվել է «Աջակցություն Հայաստանում սնանկության համակարգի բարելավմանը» ծրագրի շրջանակում՝ Միացյալ Թագավորության կառավարության «Լավ կառավարման հիմնադրամի» ֆինանսավորմամբ։  Սնանկության էլեկտրոնային հարթակի ստեղծման աշխատանքները ընթանում են ըստ նախատեսված ժամանակային գրաֆիկի:

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակ

Այլ նշումներ

 

2020

2-րդ կիսամյակ

2021

2-րդ կիսամյակ

Նոտարի կողմից էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի և փաստաթղթերի համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային համակարգի ներդրում

ՀՀ արդարա-դաատու-թյան նախարարություն

ՀՀ Կենտրո-նական բանկ (համակատարող)

 

Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն

Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը

 

Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգ՝ ապահովելով էլեկտրոնային կապ նոտարների, բանկային, վարկային կազմակերպությունների միջև:

Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը:Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համա-կարգը:

Ներդրվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որն ապահովում Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաս-տաթղթերի փոխանակումը. կատարո-ղական մակագրության թերթի տրամադրումը:

Կատարված է մասնակի:

Արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել և շրջանառվել է նոտարի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կնքված գործարքների վավերացման, անհրաժեշտ փաստաթղթերի փոխանակման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը, որի արդյունքում լրամշակված տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ:

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակ

Այլ նշումներ

 

2020
2-րդ կիսամյակ

2021
1-ին կիսամյակ

2021 

2-րդ կիսամյակ

Էլեկտրոնա-յին նոտարական e-notary համակարգի զարգացում

ՀՀ արդա-րադատու-թյան նախա-րարու-թյուն

ՀՀ նոտա-րական պալատ (համա-ձայնու-թյամբ)

 

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Մշակվել է «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերըսահմանվածկարգով շրջանառվելեն և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ:

 

«Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին» և«Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը, հավանու-թյան են արժանացել ՀՀ կառա-վարության կողմից:

Իրականացվել է
e-notary համա-կարգի ծրագրային ապահովման զարգա-ցումը՝ ապահո-վելով

նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսա-հաղորդակցության միջոցնե-րով գործարքի վավերա-ցումը և փաստա-թղթեր փոխանա-կումը (փոխան-ցումը)

«Նոտարիատի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» և «Պետա-կան տուրքի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» օրենքների նախա-գծերը, հավանու-թյան են արժանա-ցել ՀՀ կառավա-րության կողմից: Էլեկտրոնային
e-notary համա-կարգի միջոցով ապա-հովվել են նոտարի կողմից էլեկտրո-նային տեսահաղորդակցության միջոցնե-րով գործարք վավերաց-նելու և փաստա-թղթեր փոխանա-կելու (փոխան-ցելու) հնարա-վորությունները:

ՀՀ Նոտա-րիատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Էլեկտրոնային e-notary համակարգի միջոցով իրականցվում է նոտարի կողմից էլեկտրոնային տեսահաղոր-դակցության միջոցներով գործարք վավերացում և փաստաթղթեր փոխանակում (փոխանցում):

Կատարված է մասնակի:

Արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել և շրջանառվել է նոտարի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կնքված գործարքների վավերացման, անհրաժեշտ փաստաթղթերի փոխանակման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը, որի արդյունքում լրամշակված տեխնիկական առաջադրանքը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ:   Աշխատանքները ընթանում են ըստ սահմանված  ժամանակային գրաֆիկի: 

Գործողություն

Պատասխանատումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2020 2-րդ կիսամյակ

2021 2-րդ կիսամյակ

ՀՀ հրապա-րակային ծանուցումների պաշտոնական ինտեր-նետային կայքի և անհատա-կան ծանու-ցումների համակարգի  արդիականացում։ Անհատական և հրա-պարակային ծանուցում-ների միասնական համակարգի ստեղծում:

 

 

ՀՀ Վարչա-պետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

ՀՀ արդա-րադատության նախարարություն

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)

Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն

 Կազմել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը:

Հրապարակային և անհատական ծանուցումների գործող համակարգի հենքի վրա ստեղծվել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։

Առկա է առավել մատչելի և ընկալելի ինտերֆեյսը, կիրառվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման պրակտիկան, որով վերացվում են վերջիններիս մուտքը վեբ կայքեր խոչընդոտող արգելքները:

Ներդրվել է որոնման խելացի համակարգը, բաժանորդագրման հնարավորությունը, անձնական էլեկտրոնային գրասենյակը՝ անվճար կամ վճարովի հիմունքներով հայտարարություն-ներ և ծանուցումներ տեղադրելու համար։

Ապահովվել է Կայքը փոխգործելիությունը էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի, փոստային համակարգի, պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության Մալբրի համակարգերի հետ:

Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանքը, Ստեղծվել և փոր-ձարկվել է Անհատական և հրա-պարակային ծանուցումների միասնական համա-կարգը, նախկին համակարգի տվյալները փոխանց-վել են նոր համակարգ ձեռնարկված են հանրային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված աշխա-տանքներ:

 

Գործում է անհատական և հրապարա-կային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Պարզեցվել է հրապարա-կային և անհատական ծանուցումների ոլորի վարչարարու-թյունը։

Կատարված է:

Քաղաքացիների պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի, ինչպես նաև հրապարականի ծանուցումների միասնական էլեկտրոնային համակարգի ստեղծման նպատակով ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի հետ համատեղ մշակվել է տեխնիկական բնութագիր և ներկայացվել Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերում ներառելու առաջարկ։ Մրցույթի արդյունքում հաղթող կազմակերպությունը ներկայացրել է ծրագրի իրականացման պլան։ Տարվել են աշխատանքներ 2019 թվականի ընթացքում ծանուցումների ծավալների վերլուծության ուղղությամբ համակարգի պահանջվող հզորությունը հասկանալու նպատակով։ Աշխատանքների իրականացման ներկա փուլում կապալառու կազմակերպությունը կատարում է առկա համակարգերի ուսումնասիրություն և վերլուծություն, որը ներկայացվելու է պատվիրատուի հաստատմանը։

Գործողություն

Պատաս-խանա-տու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020
2-րդ կիսամյակ

2021

2-րդ  կիսամյակ 

Իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային գրանցման e-register համակարգի արդիականացում

ՀՀ արդարադաատության նախարարություն

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը:

Արդիականցվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը:

Կազմել է տեխնիկական առաջադրանքը,արդիականցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը:

Արդիականացվել է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության էլեկտրոնային համակարգը և համապատասխանում է արդի պահանջներին:

Կատարվել է մասնակի:

ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի e-register.am էլեկտրոնային համակարգի արդիականացման տեխնիկական նկարագրի մշակման վերաբերյալ ծրագիրը ներկայացվել է փոխվարչապետ Տ. Ավինյանի գրասենյակ: Միաժամանակ, ներկայումս նախատեսվում է փոփոխել էլեկտրոնային համակարգի դիզայնը և թվայնացնել մի շարք ծառայությունների մատուցման գործընթացը:

Գործողու-թյուններ

Պատաս-խանա-տու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոցը

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2021

2-րդ կիսամյակ

2021

1-ին կիսամյակ

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգի (ՀԿԱԾ էլ. համակարգ)

զարգացում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն

Իրականցվել է ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում

Իրականացվել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի արդիականցում:

Արդիականացված ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համակարգ

Կատարողական գործողությունների առավել լայն շրջանակի հասանելիությունը կատարողական վարույթի մասնակիցներին, կայացվող որոշումները և ծանուցումները կատարողական վարույթի կողմերին նույնպես կուղարկվեն էլեկտրոնային եղանակով: Նոր մոբայլ հավելվածների միջոցով տեղեկատվություն տրամադրում, վճարման իրականացումում:

Գործող համակարգեր՝ մեկ ամբողջական ծրագրային ապահովման շրջանակում՝ ըստ պարտականությունների կատարման բաշխվածության:

Կատարված է մասնակի

Արդարադատության նախարարության կողմից մշակվել և շրջանառվել է հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը:

Գործողություններ

Պատաս-խանա-տու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոցը

 

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 2-րդ կիսամյակ

2020 2-րդ կիսամյակ

2021 2-րդ կիսամյակ

Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

 

ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ)

 

Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում, որով կապահովվի այլընտրանքային  վեճերի էլեկտրոնային եղանակով լուծումը:

Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակում:

Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում:

Ապահովվել է էլեկտրոնային եղանակով այլտրանքային վեճերի լուծման հնարավորությունը

Ներդրվել է Այլընտրանքային վեճերի լուծման էլեկտրոնային համակարգը

Կատարված չէ: