14/04/2005

ՀՀ կառավարության որոշումը քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների վկայականների լրացման կարգը, դրանց նմուշները եվ քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող այլ փաստաթղթերի ձեվաթղթերի նմուշները հաստատելու մասին


«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
27 ապրիլի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 ապրիլի 2005 թվականի N 469-Ն

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԴՐԱՆՑ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓԱՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասերի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների վկայականների լրացման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումների վկայականների նմուշները` համաձայն N 2 հավելվածի.

գ) քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող ձևաթղթերի նմուշները` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ


Ա. Մարգարյան


2005 թ. ապրիլի 23
Երևան

 


Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
ապրիլի 14-ի N 469-Ն որոշման


Կ Ա Ր Գ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

 

1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման հիման վրա քաղաքացիներին տրվում է քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայական (այսուհետ` ՔԿԱԳ վկայական)։

2. ՔԿԱԳ վկայականը լրացվում է կապույտ գրիչով կամ թանաքով, պարզ, ընթեռնելի ձեռագրով։ Չեն թույլատրվում առանձին բառերի բացթողումներ, կրճատումներ, ինչպես նաև ուղղումներ ու ջնջումներ։ Այն տողերում, որոնց լրացման համար տեղեկություններ չկան, որևէ նշում չի կատարվում, այլ միայն տողից վերև դրվում է հորիզոնական գիծ։

3. Սխալ լրացված վկայականները պահվում են տվյալ ՔԿԱԳ մարմնում և ենթակա են սահմանված կարգով ոչնչացման։

4. ՔԿԱԳ վկայականներում նշվող տեղեկությունները պետք է ճշտորեն համապատասխանեն քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման մեջ նշված տեղեկություններին։

5. ՔԿԱԳ վկայականում «Ծննդավայրը», «Մահվան վայրը», ինչպես նաև «Քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման վայրը» տողերում անվանումները նշվում են նոր վարչատարածքային բաժանմանը համապատասխան։

6. ՔԿԱԳ վկայականն ստորագրում է ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարը, և հաստատվում է ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով։

7. Յուրաքանչյուր տեղեկություն լրացվում է, ինչպես նաև ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի ստորագրությունը դրվում է տվյալ տեղեկության նշման համար նախատեսված տողում։

ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի ստորագրությունը դրվում է ստորագրության համար նախատեսված տողի վրա։

8. Որևէ գրառում, ինչպես նաև ՔԿԱԳ մարմնի կնիքը չպետք է ինչ-որ ձևով վատ ընթեռնելի կամ անընթեռնելի դարձնի ՔԿԱԳ վկայականի սերիան և համարը։

9. ՔԿԱԳ մարմինների կողմից` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քաղաքացիներին տրվում են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման փաստը հաստատող կամ քաղաքացիական կացության պետական գրանցման բացակայությանը վերաբերող փաստաթղթեր։

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
 Մ. Թոփուզյան 


Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
ապրիլի 14-ի N 469-Ն որոշման
 
Ձևեր 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7


ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. ԹոփուզյանՀավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
ապրիլի 14-ի N 469-Ն որոշման

 

Ձև N 1

 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՓԱՍՏԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

________________________________________________________

 (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

ծննդյան ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ_________________________

                                                                          (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

________________________տարածքային բաժնում______ __________ թ.

 

ակտ N______________

 

Ծննդյան ժամանակը ________ _________ _____ թ.

 

Ծննդյան վայրը______________________________________________

 

Ծնողները`

 

մայրը______________քաղաքացի_______________________________

(անունը,

________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը)

 

հայրը ______________ քաղաքացի______________________________

(անունը,

________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը)

 

Երեխայի հոր մասին տեղեկությունները ծննդյան ակտի գրանցման մեջ լրացված են _________________________________________________ համաձայն։

 


ՔԿԱԳ

_______________


տարածքային բաժնի պետ

_______________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)________________(ստորագրությունը)

___ _________ 200 թ.

Ձև N 2

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

____________________ քաղաքացի___________________________

                                                             (անունը,

______________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

և _____________________ քաղաքացի ________________________

                                            (անունը,

______________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

ամուսնության ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ____________________

                                                                                   (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

 _______ տարածքային բաժնում __________ թ.,

 

ակտ N _____________

 

Ամուսնությունից հետո ամուսինները կրում են ազգանունները`

ամուսինը ________________________________________________

 

կինը ___________________________________________________

 

Ամուսնությունը լուծվել է ՔԿԱԳ __________________________________

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

տարածքային բաժնում _____ ____________ _______ թ., ակտ N _______________________________________________________ (ամուսնալուծության գրանցման հիմքը)

_____ ____________ ________ թ. N __________________________ ________________________________________________ համաձայն։


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

____ __________ 200 թ.

 

Ձև N 3

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_______________________ քաղաքացի___________________________

                                                              (անունը,

_________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

և ___________________ քաղաքացի _____________________________

                                                              (անունը,

_________________________________________________________ հայրանունը, ազգանունը)

 

ամուսնալուծության ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ _________________

                                                                                                (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

________________ տարածքային բաժնում___________ ______________ թ.

 

ակտ N _____________________________________________________

(ամուսնալուծության գրանցման հիմքը)

_____ ___________ ________ թ. N _____________________________ ___________________________________________________ համաձայն։

 

Ամուսնալուծությունից հետո կրում են ազգանունները`

ամուսինը ____________________________________________________

 

կինը _______________________________________________________

 

Լուծված ամուսնությունը գրանցվել է ՔԿԱԳ______________________________

                                                        (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

_____________տարածքային բաժնում ____ __________թ. ակտ N__________


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

___ __________ 200 թ.

Ձև N 4

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՀԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_______________________________________________________

(երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

հայրության որոշման ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ_________________

                                                                                             (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

____________________ տարածքային բաժնում ______ ______________ թ.

 

ակտ N ___________

 

Երեխայի հայր է ճանաչվել`

_____________________ քաղաքացի____________________________

                                                              (անունը,

_________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

Երեխայի մայրն է`

___________________ քաղաքացի_______________________________

                                         (անունը,

__________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

Հայրության որոշումից հետո երեխան կրում է`

__________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

____ __________ 200 թ.

Ձև N 5

  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

___________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

որդեգրման ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ_________________________

                                                                                           (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

____________________ տարածքային բաժնում ______ _______________ թ.

 

ակտ N ___________

 

Որդեգրողներ (որդեգրող)`ß

 

____________________ քաղաքացի_______________________________

                                                                          (անունը,

__________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

_______________________ քաղաքացի____________________________

                                                                       (անունը,

__________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

Որդեգրումից հետո երեխան կրում է`

 

__________________________________________________________ (անունը, հայրանունը, ազգանունը)__________________________________________________________ (ծննդյան ժամանակը և վայրը)

 

Որդեգրողները գրանցված են որպես երեխայի ծնողներ` այո կամ ոչ (ընդգծել)։


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

____ __________ 200 թ.

Ձև N 6

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՄԱՀՎԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

________________ քաղաքացի _________________________________

                                       (մահացածի անունը, _________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

մահվան ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ___________________________

                                                                   (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

_______________________ տարածքային բաժնում ______ ____________ թ.

 

ակտ N ___________

 

Ծննդյան ժամանակը _____ ____________ ________թ.

 

Մահվան ժամանակը _____ ____________ ________թ.

 

Մահվան վայրը ________________________________________________

 

Մահվան պատճառը _____________________________________________ __________________________________________________________


ՔԿԱԳ

_____________________


տարածքային բաժնի պետ

_____________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)_____________________(ստորագրությունը)

____ ____________ 200 թ.

Ձև N 7

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ԱՆՎԱՆ, ԱԶԳԱՆՎԱՆ, ՀԱՅՐԱՆՎԱՆ ՓՈԽՄԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

____________________ քաղաքացի________________________

                                          (անունը,

___________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

անվան, ազգանվան, հայրանվան փոխման ակտային գրանցումը կատարվել է ____ ________________________________ ՔԿԱԳ տարածքային բաժնում

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

____ ________________ _______ թ. ակտ N ___________

 

Անվան, ազգանվան, հայրանվան փոխումից հետո կրում է`

 

ազգանունը _____________________________________________

անունը ________________________________________________ հայրանունը _____________________________________________


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

___ ___________ 200 թ.

Ձև N 8

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

Քաղ. ______________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

ծնվ. _____ _____________ _________ թ., վերաբերյալ ________________

                                                                                                                (ակտի տեսակի անվանումը)

 

ակտի գրանցում ՔԿԱԳ ___________________________ տարածքային բաժնի

 

արխիվում չի հայտնաբերվել։

 

 


Ստուգված է

 ______ թ.-ից _______ թ.-ը

ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

____ __________ 200 թ.

Ձև N 9

 

Սոցիալական ապահովության

մարմիններին ներկայացնելու համար

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ԾՆՆԴՅԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_______________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

ծննդյան ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ_________________________

                                                                          (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

_________________ տարածքային բաժնում ______ ________________ թ.

 

ակտ N _________

 

Ծննդյան ժամանակը _____ _______________ ______ թ.

 

Ծննդյան վայրը ______________________________________________

 

Ծնողները՝

 

մայրը _____________________ քաղաքացի________________________

                                                                                                                (անունը,_________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը)

 

հայրը__________________ քաղաքացի____________________________

                                                                                                                (անունը,_________________________________________________________ ß

հայրանունը, ազգանունը, ազգությունը)

 

Երեխայի հոր մասին տեղեկությունները ծննդյան ակտի գրանցման մեջ լրացված են ________________________________________________ համաձայն։


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

____ __________ 200 թ.

Ձև N 10

 

Սոցիալական ապահովության

մարմիններին ներկայացնելու համար

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  

ՄԱՀՎԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

______________________ քաղաքացի__________________________

                                    (մահացածի անունը,

_______________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը)

 

մահվան ակտային գրանցումը կատարվել է ՔԿԱԳ_________________________

                                                                   (ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

_____________________ տարածքային բաժնում ______ ____________ թ.

 

ակտ N _________

 

Ծննդյան ժամանակը _____ _______________ _______ թ.

 

Մահվան ժամանակը _____ _______________ _______ թ.

 

Մահվան վայրը ________________________________________________

 

Մահվան պատճառը _____________________________________________

_________________________________________________________


ՔԿԱԳ

___________________


տարածքային բաժնի պետ

___________________

Կ.Տ. 


(անունը, ազգանունը)___________________(ստորագրությունը)

____ __________ 200 թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

 
Մ. Թոփուզյան