01/07/2019

Հաշվետվություն՝ ՀՀ ԱՆ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից 01.01.2019-30.06.2019 թվականների ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետու  ժամանակահատվածում  Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության  նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից գրանցվել և հաշվառվել է  3582 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, 67 փակ բաժնետիրական ընկերություն, 1 բաց բաժնետիրական ընկերություն,  1 պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, 19 համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն, 3 գյուղատնտեսական կոոպերատիվ, 6 արտադրական կոոպերատիվ, 38 առանձնացված ստորաբաժանում 12292 անհատ ձեռնարկատեր, որից 1931 վերահաշվառվել է: Նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է թվով 304 հասարակական կազմակերպություն, 1 կուսակցություն,  39 հիմնադրամ, 11 արհեստակցական կազմակերպություն,   9 պետական մարմին, 8 հիմնարկ, 12 սպառողական կոոպերատիվ, 12 համատիրություն: Իրականացվել են միացման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված թվով 6 իրավաբանական անձանց փոփոխությունների և վերակազմակերպման արդյունքում թվով 6 իրավաբանական անձանց գործունեության դադարման պետական գրանցումներ, առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված թվով 12 իրավաբանական անձանց փոփոխությունների և վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծված թվով 19 իրավաբանական անձանց պետական գրանցումներ, Միաձուլման ճանապարհով վերակազմակերպմամբ պայմանավորված թվով 2 իրավաբանական անձանց գործունեության դադարման և վերակազմակերպման արդյունքում նոր ստեղծված թվով 1 իրավաբանական անձի պետական գրանցումներ: Իրականացվել է առևտրային կազմակերպության փոփոխությունների 4464 գրանցում, անհատ ձեռնարկատերերի փոփոխությունների 3793 հաշվառում, անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառումից հանում 3136 և իրավաբանական անձանց լուծարման 287 գրանցում և հաշվառում: Բոլոր գրանցումներն ու հաշվառումները կատարվել են օրենքով սահմանված ժամկետներում: Իրականացվել է նաև իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանից մեկ սուբյեկտի վերաբերյալ պետ. ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրում` 4248, որից 1984 առցանց:

Հաշվառվել է 1 լրատվամիջոց։

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.azdarar.am կայք էջերի վարումը և հրապարակել է  58081 հայտարարություն:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը իրականացրել է www.e-register.am կայք էջերի վարումը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում գրանցել է  ապահովված 1647 իրավունք և տրամադրել 150 քաղվածք:

        30.06.2019թ. դրությամբ գրանցված են`

Կազմակերպաիրավական տեսակ

Քանակ

Անհատ ձեռնարկատեր (Ա/Ձ)

110918

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)

55168

Հասարակական կազմակերպություն (ՀԿ)

4442

Անհատական ձեռնարկություն (Ա/Ձ)

2956

Արտադրական կոոպերատիվ (Ա/Կ)

2857

Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)

2623

Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՊՈԱԿ)

1869

Հիմնարկ (ՀՄ)

1773

Համայնքային ոչ առեւտրային կազմակերպություն (ՀՈԱԿ)

1420

Առանձնացված ստորաբաժանում (ԱՍ)

1831

Հիմնադրամ (ՀՄԴ)

1145

Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ)

722

Համատիրություն (ՀՄՏ)

667

Արհեստակցական կազմակերպություն (ԱՐՀԿ)

651

Լիակատար (տնտեսական) ընկերակցություն (Լ(Տ)Ը)

563

Դուստր ձեռնարկություն (Դ/Ձ)

493

Սպառողական կոոպերատիվ (Ս/Կ)

457

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն (Պ/Ձ)

220

Իրավաբանական անձանց միություն(ոչ առեւտրային) (ԻԱՄ)

231

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն (Գ/ԿՏ)

140

Կուսակցություն (ԿՍ)

82

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ (Գ/Կ)

78

Համայնքային կառավարչական հիմնարկ

59

Կրոնական կազմակերպություն (ԿԿ)

52

Պետական մարմին (ՊՄ)

41

Գործատուների միություն (ԳՄ)

34

Ջրօգտագործողների ընկերություն (ՋԸ)

18

Առեւտրա-արդյունաբերական պալատ

9

 

 

01.01.2019-01.07.2019թթ. ընկած ժամանակահատվածում

 

ԱՁ սկզբնական գրանցում

Նախկինում ԱՁ հաշվառված անձի կրկին հաշվառում

ԱՁ հաշվառումից հանում

ՍՊԸ սկզբնական պետական գրանցում

ՍՊԸ  լուծարում

01.01.2019-01.02.2019

1448

312

540

474

26

01.02.2019-01.03.2019

1806

336

470

696

50

01.03.2019-01.04.2019

1817

340

525

609

22

01.04.2019-01.05.2019

1940

377

591

612

25

01.05.2019-01.06.2019

1810

307

550

583

27

01.06.2019-01.07.2019

1540

259

460

608

35

 

 

 

01.01.2019-30.06.2019թ.թ.  

 գրանցված ՍՊԸ-ների շարժը և գրանցման տևողությունը

     

ԻԱ տեսակ

չափի միավոր

15-ից 30 րոպե

30-ից 60 րոպե

60 րոպեից ավել

 

Ստանդարտ կանոնադրությամբ ՍՊԸ գրանցում

հատ

2735

191

100

 

 

Բաշխվածությունը ըստ մարզերի

Անհատ Ձեռնարկատերերի բաշխվածությունը ըստ մարզերի

          Մարզեր 

Քանակ 

 

ԵՐԵՎԱՆ

45572

ԿՈՏԱՅՔ

9259

ԱՐԱՐԱՏ

8450

ԱՐՄԱՎԻՐ

7986

ԼՈՌԻ

7341

ՍՅՈՒՆԻՔ

5255

ՇԻՐԱԿ

5216

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

4907

ՏԱՎՈՒՇ

4657

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

3280

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

2207

 

Առևտրային կազմակերպությունների բաշխվածությունը ըստ մարզերի

Մարզեր 

Քանակ 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ

37189

 

ԿՈՏԱՅՔ

3247

ԱՐԱՐԱՏ

1969

ԼՈՌԻ

1966

ԱՐՄԱՎԻՐ

1611

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ

1581

ՇԻՐԱԿ

1519

ՍՅՈՒՆԻՔ

1417

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ

975

ՏԱՎՈՒՇ

814

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ

560

 

 

 

 

 


 

Օտարերկրյա ներդրումների վիճակագրություն