26/02/2019

Տեղեկություն՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության համակարգի աշխատողների 2018թ. պարգևատրումների վերաբերյալ

Ստորև  ըստ առանձին  մարմինների ներկայացվում է  ՀՀ արդարադատության նախարարության համակարգի աշխատողներին 2018թվականի ընթացքում  աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսման հաշվին  վճարված պարգևատրումների  չափի մասին տեղեկությունը` ապանձնավորված և խմբավորված. 

 ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմ /ներառյալ պրոբացիայի, վերահսկողության ծառայությունները, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, անձնական տվյալների պաշտպանության, իրավական ակտերի փորձաքննության, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունները/

 

2018թ.

N

ՊԱՇՏՈՆ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿ

ԳՈՒՄԱՐ/ներառյալ հարկերը և պարտադիր վճարները/

1

Քաղաքական և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնողներ

16

5293845

2

Գլխավոր քարտուղար, գլխավոր քարտուղարի տեղակալ,վարչության պետ, բաժնի պետ, արչության պետի տեղակալներ

71

21894206

3

Գործակալության և ծառայության պետեր, նրանց տեղակալներ

6

2244130

4

Գլխավոր մասնագետ

152

36690719

5

Առաջատար մասնագետ

70

12865875

6

Առաջին կարգի մասնագետ

25

2779073

7

Սպասարկող անձնակազմ

61

7850068

 

Ընդամենը

401

89617916

 

 

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության հայտարարատու հանդիսացող աշխատողների վերաբերյալ տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում ներառված հայտարարագրերի ռեեստրում:

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայություն

«ՀՀ ԱՆ թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ

ՀՀ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն

«Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ