Դեպի վեր

03/04/2017 Տառատեսակի
չափսը
A A A

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, հավելվածներն ու հիմնավորումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՈՐՈՇՈՒՄ N --- ---- ապրիլի 

 

2017 թվականի  N ..-Ն

 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2017-2019 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՆԿ-159-Ն կարգադրությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագիրը` համաձայն N 1 հավելվածի:

2. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագրի կատարումը համակարգելու և մշտադիտարկելու նպատակով ստեղծել համակարգող խորհուրդ և հաստատել համակարգող խորհրդի գործունեության կազմակերպման կարգը` համաձայն N 2 հավելվածի:

3.   Համակարգող խորհրդի անհատական կազմը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 45-օրյա ժամկետում:

4. Հանձնարարել պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին և առաջարկել օրենքի հիման վրա ստեղծված մարմինների ղեկավարներին`

1) յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո 5-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն ներկայացնել գրավոր հաշվետվություններ հաշվետու ժամանակահատվածում Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ, ինչպես նաև 5-օրյա ժամկետում ներկայացված հաշվետվությունները տեղադրել պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքի հիման վրա ստեղծված մարմինների պաշտոնական կայքերում,

2) ապահովել համակարգող խորհրդի անդամների մասնակցությունը համակարգող խորհրդի նիստերին և հանրային քննարկումներին,

3) ապահովել համակարգող խորհրդի անդամների կողմից եռամսյակային կտրվածքով Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկույցների ներկայացումը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող օրվանից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

 

2017թ. ապրիլի ---

         Երևան 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի  ապրիլ–ի  ----- Ն որոշման

 

 

ՑԱՆԿ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՒՑ ԲԽՈՂ 2017-2019թթ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ 

 

 

NN

ը/կ

Գործողությունը

Ակնկալվող արդյունքը

Գործողության կատարման վերստուգելի չափանիշը

Պատասխանտու մարմին և համակատարողներ

Կատարման ժամկետը

Ֆինասնավորման աղբյուրը

 1. 1.      

Ընդունել Բժշկական հաշտարարի համակարգի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգ

 

Հիմքեր են ստեղծվել պացիենտների խախտված իրավունքների վերականգնման օպերատիվ մեխանիզմները և նվազել են վերջիններիս իրավունքներ ոտնահարման դեպքերը

 

 

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2017թ. երրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 1. 2.     

Առաջադեմ փորձի հիման վրա տեղայնացնել և ներդնել կլինիկական ուղեցույցները

 

 

 

-Նվազել է բուժ.ծառայությունների որակական և ծավալային անհամաչափությունը,

 

-կրճատվել են արտահիվանդանոցային ախտորոշիչ հետազոտությունների ոչ նպատակային ուղղորդումները,

նվազել է՝

-ոչ հիմնավորված հոսպիտալիզացիաների քանակը,

-տվյալ ախտորոշմամբ հոսպիտալիզացիայի միջին տևողությունը,

 

-տարածված  ախտորոշումների ուղղություններով միջին ծախսերը,

 

-ներդրվել է որակի գնահատման հիմնական ցուցանիշներից մեկը՝ ծառայություններ մատուցողի գործընթացների համապատասխանությունը արդի բժշկագիտության նորմերին, որը հնարավոր կլինի կապել ֆինանսավորման ծավալների հետ,

 

-ձևավորվել է բուժաշխատողի և պացիենտի հարաբերությունները  կարգավորող հիմնավորված և թափանցիկ իրավական դաշտ,

 

-աճել է առանձին ուղղություններով սկրինիգային ծրագրերում բնակչության ներգրավվածությունը մոտ 20%-ով,

 

-բարձրացել է շարունակական մասնագիտական զարգացմանն արդյունավետությունը

Ընդունված են 40 մասնագիտություններով առնվազն 200 կլինիկական ուղեցույցներ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018 թ. առաջին եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 1. 3.     

Առաջադեմ փորձի հիման վրա պացիենտի վարման գործելակարգերի տեղայնացում և ներդրում

 

 

-Նվազել են բուժծառայությունների որակական և ծավալային անհամաչափությունները,

 

-կրճատվել են արտահիվանդանոցային ախտորոշիչ հետազոտությունների ոչ նպատակային ուղղորդումները,

 

- նվազել է ոչ հիմնավորված հոսպիտալիզացիաների քանակը,

 

-նվազել է տվյալ ախտորոշմամբ հոսպիտալիզացիայի միջին տևողությունը,

 

- նվազել են տարածված  ախտորոշումների ուղղություններով միջին ծախսերը,

 

-ներդրվել է որակի գնահատման հիմնական ցուցանիշներից մեկը՝ ծառայություններ մատուցողի գործընթացների համապատասխանությունը արդի բժշկագիտության նորմերին, որը հնարավոր կլինի կապել ֆինանսավորման ծավալների,

 

-ձևավովել է բուժաշխատողի և պացիենտի հարաբերությունները  կարգավորող հիմնավորված և թափանցիկ իրավական դաշտ,

-բնակչության ներգրավվածությունը մոտ 20%-ով աճել է առանձին ուղղություններով սկրինիգային ծրագրերում,

 

-բարձրացել է շարունակական մասնագիտական զարգացմանն արդյունավետությունը

Ընդունված են 10 մասնագիտություններով առնվազն 100 գործելակարգեր

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

 1. 4.     

Ներդնել  էլ-առողջապահության տեղեկատվական համակարգ 

 

 

Համակարգի միջոցով ապահովված է անձի համար իր առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը

Համակարգը ներդրված է

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 1. 5.     

Ապահովել բոլոր ՀՀ առողջապահական հաստատություններում մահացության դեպքերի վերաբերյալ ըստ հատկանիշների (օր.՝ մահվան պատճառ, հիվանդություն, տարիք, սեռ, հաշմանդամության տեսակ և այլն) (առկայության դեպքում) վարվող վիճակագրության հրապարակայնությունը

Հանրությանը հասանելի է դարձել ՀՀ առողջապահական հաստատությունների կողմից մահացության դեպքերի վերաբերյալ վարած վիճակագրությունը 

ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հրապարակված վիճակագրական տվյալների էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է ՀՀ առողջապահության նախարարության կայքէջում

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018թ. երկրորդ եռամսյակ 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

 1. 6.     

Վերանայել բժշկական նպատակներով թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի օգտագործման կարգը և պայմանները սահմանող իրավական ակտերը

 

 

Իրավական հիմքեր են ստեղծվել ցավազրկման կարիք ունեցող պացիենտների համար թմրամիջոցների ստացման գործընթացի բարելավման համար՝ ներդնելով  թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի ստացման, հաշվառման, պահպանման, դուրս գրման, բացթողնման և ոչնչացման արդյունավետ ընթացակարգ

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

2017 թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 

 1. 7.     

Կատարելագործել բժշկական գաղտնիքի մշակման և տարածման, ինչպես նաև բժշկական գաղտնիքի խախտման համար  պատասխանատվություն սահմանող կարգավորումները

 

Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ պացիենտների իրավունքների և բժշկական գաղտնիքի պաշտպանության համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018թ. առաջին եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

 1. 8.     

Ձևավորել հասարակական դիտորդական խումբ ՀՀ-ում հոգեկան առողջության ոլորտում բժշկական և խնամքի ծառայություններ տրամադրող կազմակերպություններում ծառայությունների որակի և մարդու իրավունքների            պաշտպանության վիճակի նկատմամբ  հասարակական վերահսկողության ապահովման նպատակով

Բարձրացել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը

Հասարակական դիտորդական խումբը ձևավորված է

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

 1. 9.     

Մշակել խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի փաստաթղթավորման օրինակելի նմուշի ձևաթղթեր՝ խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասով արդյունավետ քննության իրականացման և փաստաթղթավորման մասին ձեռնարկի (Ստամբուլի արձանագրություն) չափանիշներին համապատասխան

Ազատությունից զրկման վայրերում խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի փաստաթղթավորման իրականացվում է միջազգային չափանիշներին համահունչ

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

 

ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)

 

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

10.   

 

 

 

 

Ենթադրյալ խոշտանգման ենթարկված անձի արդարացի փոխհատուցման ինստիտուտի անշեղ կիրառումն ապահովելու համար կատարել ուսումնասիրություններ և ներկայացնել առաջարկություններ բացահայտված թերությունների վերացման ուղղությամբ

Վեր են հանվել ենթադրյալ խոշտանգման ենթարկված անձի արդարացի փոխհատուցման ինստիտուտի հնարավոր թերությունները և ուրվագծվել են դրանց վերացման ուղղությունները

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2018թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավոր

ում չի պահանջվում

 1. 11.    

 

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով ապահովել ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության կողմից վարվող վիճակագրական տվյալների հրապարակայնությունը` ըստ հարուցված, կասեցված, կարճված և դատարան ուղարկված քրեական

գործերի

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության կողմից վիճակագրական տվյալները հրապարակված են ծառայության պաշտոնական կայքէջում 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ)

2018թ. երկրորդ եռամսյակ 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 

12.   

 

 

 

 

Իրավապահ մարմինների աշխատակիցների և փաստաբանների համար իրականացնել վերապատրաստումներ խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ

Ստեղծված են նախադրյալներ խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ

ՀՀ օրենսդրության արդյունավետ իրացման համար

 

Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվում են

ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ փաստաբանների դպրոց (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

 

2017-2019 թթ. պարբերական

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

13.   

 

 

Կատարել ուսումնասիրություններ խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ հաղորդումը անմիջապես ընդդատյա մարմնին հանձնելու կառուցակարգերում հնարավոր թերությունների և հակասությունների վեր հանման ուղղությամբ

Կատարվել են ուսումնասիրություններ խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի վերաբերյալ հաղորդումներն անհապաղ ընդդատյա մարմնին փոխանցելու կառուցակարգերի հնարավոր թերությունների և հակասությունների վերաբերյալ: Մշակվել են առաջարկություններ բացահայտված հնարավոր թերությունները շտկելու ուղղությամբ

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ գլխավոր դատախազություն

(համաձայնությամբ)

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ քննչական կոմիտե

(համաձայնությամբ)

2019թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

14.   

Ոստիկանության ծառայողների համար կազմակերպել շարունակական վերապատրաստումներ հավաքների ժամանակ «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի, միջազգային լավագույն փորձի պատշաճ  կիրառման վերաբերյալ

Ամրապնդվել են քաղաքացիների՝ հավաքների ազատության իրացման երաշխիքները

Դասընթացների ծրագրերի հաստատում, դասընթացների պարբերական իրականացում

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

2017-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

15.   

Վերանայել և բարեփոխել ցմահ ազատազրկման ձևով պատիժը կրող անձանց ուղղիչ հիմնարկի տեսակը փոխելու օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետը, նոր հանցագործության կատարման հիմքով այդ ժամկետի վերահաշվարկի իրավական կարգավորումները՝ նախատեսելով մեկուսացվածության առավել ցածր աստիճան ունեցող ուղղիչ հիմնարկ տեղափոխվելու ճկուն մեխանիզմ: Վերանայել ցմահ ազատազրկման դատապարտված անձանց որոշակի ժամկետով դատապարտված անձանցից անջատ պահելու կանոնը

Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ ցմահ ազատազրկման ձևով պատիժը կրող անձանց համար պատժի կրման բարենպաստ պայմաններ ապահովելու նպատակով

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2019թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

16.   

Կատարել ուսումնասիրություն՝ ազատությունից զրկված անձանց՝ ընտանիքի անդամների և հարազատների հետ հաղորդակցվելու  նպատակով կապի այլընտրանքային միջոցներից (տեսազանգ) օգտվելու հնարավորության վերաբերյալ՝ հաշվի առնելով  անվտանգության ապահովման  պահանջները

Ազատազրկված անձանց սոցիալական կապերի պահպանման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով վերհանվել են ազատությունից զրկված անձանց՝ ընտանիքի անդամների և հարազատների հետ հաղորդակցվելու նպատակով հնարավոր այլընտրանքային միջոցներից (տեսազանգ) օգտվելու խնդրի հնարավոր լուծումները

 

 

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է,  առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

2017 թ. երրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

17.   

Բարեփոխել ծանր հիվանդության հիմքով ազատազրկման ձևով պատիժը կրող դատապարտյալին պատժից, իսկ  կալանավորված անձին՝ կալանքից ազատելու իրավական կարգավորումները, ինչպես նաև սահմանել գործող բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմինների գործունեության իրավական ընթացակարգեր և այդ հիմքով կալանքից և պատիժի մնացած մասը կրելուց ազատելու դատավարական հստակ մեխանիզմներ

Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ կալանավորված անձանց և դատապարտյալների՝ հիվանդության հիմքով պատժից ազատման իրավունքի իրացման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

2018 թ. երրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

18.   

Վերանայել ազատությունից զրկված անձանց՝ արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու իրավունքի իրացման եղանակները, մասնավորապես,  կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բջջային հեռախոսից օգտվելու թույլտվության հնարավորության  հարցը

Ստեղծվել են իրավական հիմքեր ազատությունից զրկված անձանց՝ արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցվելու եղանակներն ընդլայնելու նպատակով

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 թ. երրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

19.   

Կատարել ուսումնասիրություն կալանավորված անձանց և դատապարտյալների (հատկապես օտարերկրյացիների)՝

կապի այլընտրանքային  միջոցներով արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորության վերաբերյալ

Ստեղծվել են նախադրյալներ ազատությունից զրկված անձանց համար ինտերնետային կապի միջոցով արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորության տրամադրման համար

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 թ. երրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

20.  

Քրեակատարողական ծառայողների գործողությունների, անգործության կամ նրանց կողմից ընդունած ակտերի բողոքարկման մեխանիզմների նախատեսում՝ ընդդատյա դատարանի, բողոքներին ներկայացվող պահանջների, բողոքարկման ժամկետների հստակ ամրագրմամբ

Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ ազատությունից զրկված անձանց կողմից բողոքարկման հստակ ընթացակարգերի սահմանման համար

 

 

 

 

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2017 թ. չորրորդ

եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

21.   

Կատարել ուսումնասիրություն քրեակատարողական հիմնարկներում հաշմանդամություն ունեցող համար մատչելի միջավայր ապահովելու առաջնահերթությունների վերաբերյալ և արդյունքներով մշակվել է համապատասխան գործողությունների ծրագիր

 

Ստեղծվել են նախադրյալներ, ըստ առաջնահերթության, ազատազրկման վայրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների բավարարման նպատակով համապատասխան պայմաններ ապահովելու համար

 

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է, գործողությունների ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

2017թ.  չորրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

22.   

Կատարել ուսումնասիրություն արտադրական դժբախտ պատահարներից և մասնագիտական հիվանդություններից պարտադիր ապահովագրության համակարգի ներդրման նպատակահարմարության վերաբերյալ

 

 

Վեր են հանվել  դժբախտ պատահարներից և մասնագիտական հիվանդություններից պարտադիր ապահովագրության համակարգի ներդրման ուղղությունները

 

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ ֆինանսների նախարություն

 

2018 թ. չորրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

23. 75

Մշակել «Քրեական գործերով իրավական փոխօգնության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

Նախագծով քրեական գործերով իրավական փոխօգնության տրամադրման գործընթացում ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

 

 

 

 

 

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

 

 

 

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

 

 

24. 76

 

 

Մշակել փոփոխություններ և լրացումներ «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում

Նախագծով օրենքը համապատասխանեցվել է ՀՀ Սահմանադրության և ՀՀ ընտրական օրենսգրքի նոր իրավակարգավորումներին՝ երաշխիքներ ստեղծելով տեղական մակարդակում անձանց որոշումներ ընդունելու գործընթացին մասնակցելու իրավունքի իրացման համար

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության

նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

(համաձայնությամբ)

2017թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

25. 77

 

 

Դպրոցական ուսումնական ծրագրերում ներառել ՀՀ ընտրական իրավունքի վերաբերյալ թեմաներ

 

 

 

 

 

 

Բարձրացել է ավագ դպրոցի աշակերտների իրազեկության աստիճանը՝ ընտրական գործընթացների վերաբերյալ

 

Կրթական ծրագրերում ներառված են ընտրական իրավունքի վերաբերյալ թեմաներ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ)

2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

26.  

Իրականացնել հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում` սայլակ օգտագործող,  լսողության և տեսողության խնդիրներ ունեցող) քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման համապարփակ գնահատում և միջոցներ ձեռնարկել նրանց ընտրական իրավունքի լիակատար իրացման ուղղությամբ

 

Նախադրյալներ են ստեղծվել հաշմանդամություն ունեցող ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի իրացման համար լրացուցիչ երաշխիքներ ապահովելու նպատակով

Գնահատումն իրականացված է և առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ)

 

 

2018-2019թթ. պարբերաբար

 

 

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  78

 

 

Մշակել «Կրոնական կազմակերպությունների մասին» նոր օրենքի նախագիծ

Նախագծով  հիմքեր են ստեղծվել խղճի և կրոնի ազատության օրենսդրական երաշխիքներն ամրապնդելու համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2018թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

28.  

Կատարել ուսումնասիրություն ԵԽ նախարարների կոմիտեի 1997թ. և ԵԽ Խորհրդարանական վեհաժողովի 2007թ. առաջարկություններին համապատասխան ատելության խոսքի քրեականացման հնարավոր մոդելների ներդրման նպատակահարմարության վերաբերյալ

Ստեղծվել են հիմքեր ատելության խոսքի դրսևորումների կանխարգելման արդյունավետության գնահատման իրականացման համար

 

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

 

 

 ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2019 թ. չորրորդ

եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում

29. 79

 

 

Վերանայել էրոտիկ բնույթի հեռուստառադիոհաղորդումների, սարսափ ու ակնհայտ բռնություն պարունակող ֆիլմերի, ինչպես նաև անչափահասների առողջության, մտավոր, ֆիզիկական զարգացման, դաստիարակության վրա հնարավոր բացասական ազդեցություն ունեցող հաղորդումների բովանդակության գնահատման չափորոշիչները

Սահմանվել են հստակ չափորոշիչներ՝ կանոնակարգելով բռնության և հակասոցիալական այլ վարքագծի դրսևորումների ցուցադրումը անչափահաս լսարանին

Համապատասխան չափորոշիչները վերանայված են,

իրավական ակտն ընդունվել է

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

(համաձայնությամբ)

 

ՀՀ արդարդատության նախարարություն

 

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի  աշխատակազմ

(համաձայնությամբ)

 

 

 

 

 

 

 

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

30.  

Մշակել մեխանիզմներ զորակոչիկներին իրենց բժշկական զննության եզրակացության ակտի պարտադիր տրամադրման համար

 

 

 

Բժշկական և ռազմաբժշկական հանձնաժողովների կողմից զորակոչիկներին իրենց վերաբերող որոշումները, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների կողմից բժշկական զննության եզրակացության ակտերը տրամադրվում են պարտադիր կարգով

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

2018թ. առաջին եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

31.   

Սահմանել առողջական խնդիրների հիմքով վաղաժամկետ զորացրված անձանց փաստաթղթերի տրամադրման ողջամիտ ժամկետ

 

Առողջական խնդիրների հիմքով վաղաժամկետ զորացրված անձանց իրավունքների իրացման համար սահմանվել է փաստաթղթերի տրամադրման ողջամիտ ժամկետ, որում պատշաճ արտահայտվել են վաղաժամկետ զորացման պատճառները

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018թ.առաջին եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

32.  

«Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» առարկան ներառել ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերում, ինչպես նաև ապահովել հեռուսուցման նպատակով ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում դրա հասանելիությունը

Ուսումնական ծրագրերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, որոնց արդյունքում զինված ուժերի անձնակազմը ստանում է պատշաճ գիտելիքներ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում

«Մարդու իրավունքները զինված ուժերում» առարկան ներառվել է ռազմաուսումնական հաստատությունների ուսումնական ծրագրերում և հեռուսուցման նպատակով հասանելի է ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայքէջում

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

33.  

Ապահովել զորակոչիկներին իրենց իրավունքների և դրանց պաշտպանության մասին տեղեկացնելու մեխանիզմներ՝ մշակելով ծանուցագրի հետ միաժամանակ զորակոչիկներին զորակոչից  տարկետման, զինծառայությունից ազատման, բնակավայրին մոտ ծառայելու և այլ իրավունքները պարզաբանող հուշաթերթի տրամադրման կարգ

Բարձրացել է զորակոչիկների իրազեկվածությունը իրենց իրավունքների վերաբերյալ

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

2018թ. առաջին եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

34.  

Ստեղծել մեխանիզմներ կայազորային մեկուսարաններում մշտադիտարկում իրականացնող դիտորդական խմբի գործունեության համար՝ հաշվի առնելով ՀՀ օրենսդրության պահանջները և միջազգային լավագույն փորձը

 

 

Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ կայազորային մեկուսարաններում պահվող անձանց իրավունքների պաշտպանության համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ

 պաշտպանության նախարարություն

2018թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

35.  

Հստակեցնել առանձին հիվանդությունների բնութագրերը/

հատկանիշ­ները, որոնց առկայության դեպքում զինապարտը կարող է ձեռք բերել տարկետում

 

Անհրաժեշտ պայամաններ են ստեղծվել  հայեցողական որոշումների/ եզրակացությունների ընդունումը կանխելու համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

36.  

Ապահովել զորակոչիկի, զինծառայողի և նրանց հավասարեցված անձանց վերաբերյալ ընդունվող յուրաքանչյուր իրավական ակտի (տույժի և այլնի) վերաբերյալ պարտադիր ծանուցումը և օրինակի տրամադրումը զինծառայողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին, ինչպես նաև մշակել դրանց բողոքարկման մեխանիզմներին ծանոթացնելու համակարգ

 

Հիմքեր են ստեղծվել իրենց վերաբերյալ կայացվող որոշումների վերաբերյալ զորակոչիկների, զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց  իրազեկվածության բարձրացման համար, ինչպես նաև ստեղծվել են կառուցակարգեր նշված որոշումների բողոքարկման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

 

 

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

37.  

Համալիր սոցիալական ծառայությունների  տարածքային կենտրոնների միջոցով, պետության կողմից տրա­մադրվող միջոցների որոշակի գումարի սահմաններում, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի հիման վրա իրականացվող սոցիալական աջակցության ծրագրերից դուրս մնացած կարիքավոր ընտանիքների համար ներդնել սոցիալական աջակցության կենսապահովման ծրագրային փաթեթ

Սոցիալական աջակցության ծրագրերի և սոցիալական աջակցության կենսապահովման ծրագրերում ներառված են առավել մեծ թվով կարիքավոր ընտանիքներ

 

 

Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարիքահեն և արդյունավետ համակարգը ներդրված է

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2019թ. երրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

38. 15

 

 

Ներդնել սոցիալական պաշտ­պանության ոլորտում մատուցվող ծառայու­թյուն­ների և ծրագրերի մշտադիտարկման և արդյու­նավե­տու­թյան գնահատման արդյունավետ համակարգ

Ստեղծվել են հիմքեր սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման համար

Մշտադիտարկման և արդյունավետության գնահատման համակարգը գործում է

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

2017-2019 թթ.պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 

39. 18.

 

 

Մշակել և ներդնել ՔԿԱԳ մարմինների հետ ծննդյան և այլ ակտերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգ

Կրճատվել է քաղաքացիների կողմից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի թիվը, բարձրացել է կենսաթոշակ կամ նպաստ նշանակելու գործընթացի արդյունավետությունը

ՔԿԱԳ մարմինների հետ ծննդյան և այլ ակտերի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգը ներդրված է

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

40. 19

 

 

Բնակչության սոցիալական պայմանների բարելավման նպատակով՝ ներդնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միասնական տեղեկատվական համակարգ՝ (էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունների տեղեկատվական համակարգ) հաշվի առնելով անձնական տվյալների պաշտպանության մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջները

Համակարգի ներդրմամբ անձի և պետական մարմնի համար ապահովվել է  տեղեկատվության հասանելիությունը, բարելավվել է սոցիալական ոլորտի վարչարարությունը

էլեկտրոնային սոցիալական ծառայությունների տեղեկատվական համակարգը ներդրված է

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

41.  20

 

Մշակել բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական երաշխիքներն ամրագրող հիմնարար իրավական ակտ

Լրացուցիչ երաշխիքներ են ստեղծվել բազմազավակ ընտանիքների իրավունքների պաշտպանության և պետական աջակցության համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ

կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության  նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

42.  

Ուսումնասիրել աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի ներդրման հնարավորության հարցը

 

 

Աշխատանքային հարաբերություններում աշխատողների իրավունքների պաշտպանության արտադատական ազգային մեխանիզմի ներդրման հարցի վերաբերյալ առկա են հնարավոր լուծման տարբերակներ

Ուսումնասիրությունն  իրականացվել է, առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

43. 22

Կատարելագործել ընտանիքի անապահովության գնահատման մեթոդաբանությունը, մշակել ընտանիքի անապահովության գնահատման օբյեկտիվ և համակողմանի չափորոշիչներ

Ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր մոտեցումների և մեթոդաբանության կիրառմամբ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգը կատարելագործվել է և բարելավվել է կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների (ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ և հրատապ օգնություն) տրամադրման արդյունավետությունը և հասցեականությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված ընտրանքային հետազոտության, այդ թվում նաև բազմաչափ աղքատության գնահատման արդյունքներով  ներկայացվող առաջարկությունների հիման վրա

ընտանիքի անապահովության բնութագրիչների թիրախային ցուցանիշները մշակված են, ընտանիքների անապահովության գնահատման բարեփոխված  մեթոդաբանությունը սահմանված է

 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

44. 24

 

Հստակեցնել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով բնակարանային պայմանները բարելավելու իրավունք ունեցող ընտանիքներին տրամադրվող պետական աջակցության մոտեցումները և աջակցության տրամադրման գործընթացի հետ կապված հարցերը

 

Նախադրյալներ են ստեղծվել երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 100 ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նկատմամբ ձևավորված պարտավորությունների կատարման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

 

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

 

45.  

Իրականացնել վերապատրաստում անչափահասների գործերով արդարադատության ոլորտում ներգրավված պաշտոնատար անձանց համար

Ստեղծված են նախադրյալներ երեխաների արդարադատության ոլորտի օրենսդրության արդյունավետ իրացման համար

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

 

 

ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ)

2018-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

46.  

Բարելավել մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի տրամադրման, ինչպես նաև երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան միանվագ պետական նպաստների վարչարարությունը

Մինչև  երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, ինչպես նաև երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար դիմումները կարող են ներկայացվել նաև  առցանց

 

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային ծառայությունները ընդլայնվել են, մինչև  երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, ինչպես նաև երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ  երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար առցանց դիմելու համակարգը ներդրվել և գործարկվել է

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 2018թ. առաջին կիսամյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 

47.  

Կատարել ուսումնասիրություն՝ ծնողին կամ կերակրողին արգելանքի վերցնելու կամ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի այլ գործողությունների հետևանքով առանց հսկողության, խնամքի և գոյատևման միջոցների մնացած անչափահասներին և անաշխատունակ անձանց պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հսկողությամբ, խնամքի և գոյատևման միջոցներով ապահովելու նպատակահարմար­ության վերաբերյալ

Ստեղծվել են նախադրյալներ՝ կերակրողին արգելանքի վերցնելու, ինչպես նաև քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի այլ գործողությունների հետևանքով առանց հսկողության, խնամքի և գոյատևման միջոցների մնացած անչափահասների,

ինչպես նաև անաշխատունակ անձանց՝ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ապահովելու հարցում որոշում կայացնելու համար

 

 

 

 

 

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, առաջարկություն­ները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 

ՀՀ քննչական կոմիտե

(համաձայնությամբ)

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

2019թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

48. 25.

Մշակել և ներդնել պարտադիր ուսուցումից  դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմներ

Նախադրյալներ են ստեղծվել կրթությունից դուրս մնացած երեխաների կրթության իրավունքի իրացման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման  նախարարություն

 

2018թ. առաջին եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

49.  

Երեխաների պաշտպանվածության ապահովման համար մշակել երեխաների և ծնողների համար համացանցից օգտվելու ուղեցույցներ

Բարձրացել է թվային միջավայրում երեխաների իրավունքների պաշտպանվածության աստիճանը

Երեխաների և ծնողների համար համացանցից օգտվելու ուղեցույցները հրապարակված են

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

 

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

50. 44

Երաշխավորել որակյալ 12-ամյա միջնակարգ կրթության համընդհանուր մատչելիությունը, այդ թվում՝ հոսքային ուսուցման համընդհանուր հասանելիությունն ու մատչելիությունը, բոլոր երեխաների համար՝ անկախ նրանց բնակվելու վայրից, սեռից, սոցիալական կարգավիճակից, հաշմանդամությունից, կրոնից և այլ առանձնահատկություններից

Ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանում` ավագ դպրոցում՝  անկախ ուսումնական հաստատության ձևից և ենթակայությունից, որակյալ կրթություն ստանալու համար

 

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

2018թ. առաջին եռամսյակ 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

51.  45

Մշակել միջին բեռնվածության և թերբեռնված դպրոցների ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ

 

Մեխանիզմի մշակման արդյունքում ստեղծվել են լրացուցիչ երաշխիքներ կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

 

2018թ. առաջին եռամսյակ 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

52. 29

Մշակել պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների էթիկայի կանոններ՝ հաշվի առնելով Տոլեդոյի սկզբունքները

Ստեղծվել են պայմաններ ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների աշխատանքային գործունեության ընթացքում և հանրային ելույթներում 

Էթիկայի կանոնների պահպանման համար

 

Իրավական ակտերն ընդունված են

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2018թ. առաջին կիսամյակ 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

53.  

Օրենսդրությամբ ամրագրել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման մարմինների կազմում շահերի բախումը բացառող դրույթներ

 

Ստեղծվել են իրավական հիմքեր հանրակրթական ուսումնական հաստատու­թյուն­ներում շահերի բախման դեպքերը կանխելու համար

 

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

 

 

 

2018թ. առաջին կիսամյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

54. 51

Երաշխավորել գիտական անկախությունը, անաչառությունը, անկախ հետազոտական մտքի զարգացումն ու  գիտական հետազոտական համակարգերի անկողմնակալությունը՝ բարձրագույն կրթության համակարգում

Մշակվել և ներդրվել են բուհերում անկախ գիտական հետազոտությունների համակարգի զարգացման և խթանման, ինչպես նաև բուհի և պետական բյուջեներից գիտական հետազոտություններին հատկացվող ֆինանսավորման միջոցների բաշխման մրցակցային և մասնակցային ընթացակարգեր ու մեխանիզմներ

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության

Գիտության պետական կոմիտե

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

55.  

Բացառել ՀՀ

օրենսդրության պահանջների խախտմամբ հուշարձաների տեղափոխման դեպքերը

 

ՀՀ օրենսդրության խախտմամբ հուշարձանների տեղափոխման

դեպքեր չեն արձանագրվել

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

56.  

Կատարել օրենսդրական փոփոխություններ՝ վերանայելով գույքի գնահատման արձանագրության ողջամիտ ժամկետները

Ստեղծվել են իրավական հիմքեր սեփականության իրավունքի առավել արդյունավետ պաշտպանության համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2018 թ. առաջին եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

57.  

Մշակել «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին»  ՀՀ նոր օրենքի նախագիծ

 

Նախադրյալներ են ստեղծվում մթնոլորտային օդի պահպանության արդյունավետ կառավարումը` ժամանակակից մոտեցումներին համապատասխան և կայուն զարգացման համատեքստում ապահովելու համար

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

58.  

Մշակել փոփոխություններ և լրացումներ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքում

 

Լրացուցիչ երաշխիքներ են ստեղծվում էկոլոգիական իրավունքների առավել արդյունավետ իրացման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ բնապահապանության նախարարություն

2019թ. առաջին եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

59.  

Շրջակա միջավայրի օրենսդրությունը և ոլորտի քաղաքականությունը համապատասխանեցնել Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի՝ Հայաստանի վերաբերյալ կայացրած որոշումներին, մասնավորապես՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության ազատության, որոշումների ընդունմանը հանրության արդյունավետ մասնակցության և դատական մատչելիության հարցերում

 

Ստեղծվել են պայմաններ ոլորտի իրավական դաշտը և քաղաքականությունը Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար

 

 

 

Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

2017-2019թթ. պարբերաբար

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

60.  

Գործատուին տրամադրել պետական աջակցություն  զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերով աշխատաշուկայում անմրցունակ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում

 

Կատարելագործվել են աշխատաշուկայում անմրցունակ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կայուն զբաղվածության ապահովման մեխանիզմները

 

Ապահովվել է աշխատաշուկայում անմրցունակ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց կայուն զբաղվածությունը

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

2017-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 

61.   

Ապահովել հաշմանդամություն  ունեցող անձանց համար ­հնարավորություններ՝ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում

Պայմաններ են ստեղծվել  հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով  զբաղվելու, ինչպես նաև հասարակությանն ինտեգրման համար

Ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

 

2018-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 

62. 15

 

 

Բարելավել բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացը՝ նոր համակարգի ձևավորմամբ, որը կապահովի հաշմանդամության հստակ սահմանում` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների առկայությամբ

 

Ներդրվել են հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող հստակ չափորոշիչներ

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

63. 16 

Վերանայել «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը և անհրաժեշտ փոփոխություններ առաջարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց վտանգավոր և արտակարգ իրավիճակներում պատշաճ հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու համար

Առկա է արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ուենցող անձանց օգնություն ցուցաբերելու համար մշակված գործողությունների պլան և ժամանակացույց

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

 

2019 թ. երկրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

64. 17

 

 

Ստեղծել իրավական հիմքեր հանրային կիրառության հասարակական շենք-շինություններում, հանգստի գոտիներում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշմանդամների տեղաշարժման մատչելիությունն ապահովելու նպատակով

Իրավական հիմքեր են ստեղծվել նոր կառուցվող վարչական և հանրային կիրառության շենք-շինությունները, հանգստի վայրերը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի դարձնելու համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 

 

 

 

 

2019թ. առաջին եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

65. 18

Մշակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող տարբեր մասնագիտացումներով համապատասխան մասնագետներ պատրաստելու ծրագիր

 

Հիմքեր են ստեղծվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատելու մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող մասնագետների պատրաստման համար

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

 

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

 

66. 19

 

 

Ընդլայնել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ տրամադրող համայնքային կենտրոնների ցանկը

 

 

 

Համայնքային կենտրոնները տրամադրում են առողջապահության, բժշկական վերականգնման մատչելիություն, զարգացման եւ կրթական աջակցություն, արտադպրոցական եւ ժամանցային զբաղմունքների հասանելիություն, կենսական անկախ հմտությունների զարգացում, ընտանիքի ամրապնդման եւ աջակցության ծառայություններ, այդ թվում՝ տրամադրում են ժամանակավոր խնամք

 

Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքի անդամներին աջակցություն ցուցաբերող համայնքային կենտրոնները ստեղծվել են և ծառայություն են մատուցում հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

2018թ. երկրորդ եռամսյակ

 

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

67. 20

 

 

Ներդնել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրման այլընտրանքային մոդելներ

Նախատեսվել է հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների առնվազն երկու մոդելի ներդրում (մեկը Երևանում, մյուսը՝  հանրապետության որևէ մարզում)

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

2019թ. առաջին  եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

68. 21

 

 

ՀՀ-ում տարեցների սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխման շրջանակներում սահմանել տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի և սոցիալական ծառայությունների նոր մոդելներ, ինչպես նաև խնամքի ծառայությունների՝ վճարովի և համավճարի սկզբունքով մատուցման մեխանիզմներ

Ստեղծվել են իրավական հիմքեր՝

- տարեցներին ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող խնամքի և սոցիալական ծառայությունների տեսակների ընդլայնման, ծառայությունների որակի բարելավման, նոր մոդելների ներդրման համար,

 

 -տարեցների շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում, տնային պայմաններում, ինչպես նաև ցերեկային կենտրոններում վճարովի և համավճարի սկզբունքով ծառայությունների տրամադրման համար,

 

-տարեցների խնամքի գործող հաստատություններում ծառայությունների տեսականին ու որակը կատարելագործելու համար

 

Իրավական ակտի նախագիծը նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն        

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

 

 

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

69. 22

 

 

Մշակել ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց հավասար  իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարական ծրագիր 

Սահմանված են ՀՀ-ում կանանց և տղամարդկանց նկատմամբ պետական քաղաքականության առաջնահերթ ուղղություններն հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում անկախ սեռից, հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովմանն ուղղված քայլերը

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 

2017թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 

70.  

Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների մշտադիտարկման և գնահատման մեխանիզմի ներդրում/կարգ

 

Սահմանվել են կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների քաղաքականության իրականացման մշտադիտարկման ընթացակարգեր

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

2018թ.

չորրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

71.   

Քայլեր ձեռնարկել  պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելմանն ուղղված արդյունավետ պայքարի համար

 

Ստեղծվել են պայմաններ պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների թվի նվազման համար

 

 

Ներդրվել են գործուն մեխանիզմներ՝ ներառյալ տեղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված արշավներ և քննարկումներ՝ հատկապես մարզերում, ըստ անհրաժեշտության՝ մշակվել են համապատասխան իրավական ակտեր

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական  հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի  աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

 

2017-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

72.  23

 

 

 

Փոփոխություններ կատարել «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերում

 

 

 

Հստակեցվել են ՀՀ-ում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման զոհերի ուղղորդման, նույնացման և աջակցության ընթացակարգերը

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրավական ակտի (ակտերի) նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ)

ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

73. 24

 

 

 

Մշակել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման մեխանիզմ

 

 

Կարգավորված են ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց իրավունքների պաշտպանությանը և նրանց աջակցելուն ուղղված պետական մարմինների  համագործակցության, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց նույնականացման և ուղղորդման հետ կապված հարաբերությունները

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

 

 

2018թ.

երրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

74. 25

 

 

 

Սահմանել ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվող համալիր ծառայությունների տրամադրման և գնահատման չափանիշներ, այդ ծառայությունների բովանդակության, ծավալի, պայմանների, որակի և անվտանգության վերաբերյալ պահանջների նկատմամբ միասնական մոտեցման ապահովման համար

 

 

Մշակվել են ծառայությունների մատուցման միասնական չափորոշիչները

 

Համապատասխան իրավական ակտերն ընդունված են

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2018թ.

չորրորդ եռամսյակ

Օրենքով չարգելված միջոցներ

75.  

Հայաստանի 3 մարզերում և մայրաքաղաքում ստեղծել պետության կողմից ֆինանսավորվող աջակցության կենտրոններ

 

 

 

 

Աջակցության կենտրոններն օժտված են ընտանեկան բռնության ենթարկված առնվազն 750 անձանց հետևյալ ծառայությունները  մատուցելու հնարավորությամբ՝ առողջապահական և խորհրդատվական աջակցություն, զոհերին և նրանց ընտանիքներին գործուն օգնության տրամադրում (այդ թվում՝ իրավական, հոգեբանական օգնության տրամադրում, թեժ գիծ), արտակարգ իրավիճակներում ապաստարանի տրամադրում՝ առաջնային հիմնական անհատական կարիքների բավարարման և պետական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությամբ՝ մինչև անմիջական վտանգի վերացումը

 

Ստեղծված են ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցման կենտրոններ Երևանում և 3 մարզերում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

 

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

76. 26

 

 

 

Հայաստանի բոլոր մարզերում և մայրաքաղաքում ստեղծել պետության կողմից ֆինանսավորվող աջակցության կենտրոններ

 

 

 

 

Աջակցության կենտրոններն օժտված են ընտանեկան բռնության առնվազն 2000 զոհերին հետևյալ ծառայությունները  մատուցելու հնարավորությամբ՝ առողջապահական և խորհրդատվական աջակցություն, զոհերին և նրանց ընտանիքներին գործուն օգնության տրամադրում (այդ թվում՝ իրավական, հոգեբանական օգնության տրամադրում, թեժ գիծ), արտակարգ իրավիճակներում ապաստարանի տրամադրում՝ առաջնային հիմնական անհատական կարիքների բավարարման և պետական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությամբ՝ մինչև անմիջական վտանգի վերացումը

 

Ստեղծված են ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցման կենտրոններ Երևանում և մարզերում

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

2018թ. չորրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

77.  29

 

 

Ստորագրել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ կոնվենցիան

Կոնվենցիան վավերացման ներկայացնելու նպատակով ձեռնարկվել են անհրաժեշտ քայլեր

 

 

«Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ կոնվենցիան ստորագրված է

 ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

78. 30

 

Իրականացնել վերապատրաստումներ դատավորների, դատախազների, ՀՀ քննչական կոմիտեի և ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության քննիչների, փաստաբանների, ոստիկանության աշխատակիցների,

ինչպես նաև սոցիալական աշխատողների համար՝ ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության թեմաներով

Ստեղծված են նախադրյալներ ընտանեկան բռնության կանխարգելման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության րայդունավետ իրացման համար

 

Վերապատրաստման դասընթացներն անցկացվում են

ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն

 

ՀՀ փաստաբանների դպրոց (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

 

2018-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

79. 31

 

 

Մշակել «Կանանց, խաղաղության և անվտանգության մասին» ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի N1325 բանաձևի առնչությամբ միջոցառումների ազգային ծրագիր

Նախանշվել են կանանց ներկայացվածության և որոշումների կայացման բոլոր մակարդակներում, կոնֆլիկտների լուծման և խաղաղ բանակցային գործընթացներում նրանց առավել ակտիվ մասնակցության ապահովմանն ուղղված ՀՀ կառավարության

առաջնահերթությունները

Միջոցառումների ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

 

2018թ. երկրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

80. 32

 

 

Ստեղծել օրենսդրական կառուցակարգեր ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավահավասարության ապահովման համար

Իրավական հիմքեր են ստեղծվել օրենքի առջև ընդհանուր հավասարության և խտրականության արգելքի ապահովման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

81.  33

 

 

Ձևավորել ընդհանուր հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի անկախ և արդյունավետ մարմին

Ձևավորվել է ընդհանուր հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի ինստիտուցիոնալ կառուցակարգը

 

 

Ընդհանուր հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի ինստիտուցիոնալ  մարմինը գործում է

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

2018թ. երրորդ եռամսյակ

 

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

82.  

Մշակել հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության կիրառման վերաբերյալ ուսումնա-տեղեկատվական նյութեր

Լրացուցիչ հիմքեր են ստեղծվել դատավորների՝  հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության կիրառման կարողությունների զարգացման համար

Նյութերը հրապարակված են

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

 

2018թ. չորրորդ եռամսյակ

 

Օրենքով չարգելված միջոցներ

83. 34

 

 

Վերապատրաստել դատավորներին և փաստաբաններին հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրությունը կիրառելու համար

 

Բարելավվել են դատավորների և փաստաբանների հմտությունները հավասարության ապահովման և խտրականության արգելքի վերաբերյալ ազգային օրենսդրության կիրառման վերաբերյալ

Դասընթացներն անցկացվում են

ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

 

ՀՀ փաստաբանների դպրոց (համաձայնությամբ)

2018-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

84.  

Վերանայել ուսումնամեթոդական նյութերի բովանդակությանը ներկայացվող չափանիշները, որոնք բացառում են խտրականության և անհանդուրժողականության կարծրատիպերի տարածմանը՝ հիմք ընդունելով  Տոլեդոյի սկզբունքներն ու  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի «Կրթության բնագավառում խտրականության դեմ» և ՄԱԿ-ի Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների կոնվենցիաների սկզբունքները

 

Հանրակրթության վերանայված կրթակարգն ու առարկայական չափորոշիչները մշակված և ընդունված են՝ հիմք ընդունելով իրավահավասարության և հանդուրժողականության, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքներն ու արժեքները

 

Իրավական ակտերն ընդունված են

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

85. 35

 

 

 

Մշակել ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրենց ազգային և էթնիկ ինքնության, ավանդույթների, կրոնի, լեզվի և մշակույթի պահպանման և զարգացման իրավունքի իրականացումը կարգավորող օրենք

Ստեղծվել են օրենսդրական հիմքեր ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունքների իրացման համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

86.  

Ուսումնասիրություն կատարել ազգային փոքրամասնությունների լեզուներով դասավանդող ուսուցիչների, մանկավարժական անձնակազմի և կրթական նոր ծրագրերի կարիքների և հնարավարությունների վերաբերյալ

 

Ազգային փոքրա-մասնությունների լեզուներով դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերում ներառված են նոր մոտեցումներ

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է, արդյունքները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն, համապատասխան փոփոխությունները կատարվել են

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

2017-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

87. 36

 

 

 «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Վանաձորի մանկատուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը   վերակազմակերպել դժվարին իրավիճակներում հայտնված երեխաներին և ընտանիքներին բազմագործառույթ ծառայություններ տրամադրող աջակցության կենտրոնների

 

Վանաձորի մանկատանը խնամվող   շուրջ 65 երեխայի  շուրջօրյա խնամքը կփոխարինվի այլընտրանքային՝ ցերեկային ծառայությունների:

Վանաձոր քաղաքի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին կտրամադրվեն բազմաբնույթ ծառայություններ

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 

 

 

 

 

 

2017թ.  երկրորդ եռամսյակ

 

 

 

 

 

 

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

 

 

88.37 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն)  վերակազմակերպել երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների

Ստեղծված են   երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնները:

Մարզում (համայնքում) կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին տրամադրվում են բազմաբնույթ

ծառայություններ: Հաստատություններում խնամվող շուրջ 550 երեխայի  շուրջօրյա խնամքը կփոխարինվի այլընտրանքային՝ ցերեկային ծառայությունների

 

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

 

 

 

2017թ.  չորրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

89. 38

Դասակարգել  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում (մասնագիտացված մանկատներ)     ծառայությունները

 

Մասնագիտացված մանկատներում խնամվող երեխաների խնամքի տրամադրում՝ ըստ խնամվողների առողջական վիճակի և խնամքի ցուցանիշների

Համապատասխան իրավական ակտն ընդունվել է

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2017թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

90. 39

Իրականացնել բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների համապատասխան  աշխատակիցների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումներ

 

Զարգացել են երեխաների խնամքի  հաստատությունների մասնագետների մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները

 

Վերապատրաստումներն իրականացվել են

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2017թ. չորրորդ եռամսյակ

ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներ

 

Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

91.  40

Ապահովել առանց ծնողական խնամքի մնացած  երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքը, բարձրացնել հաստատությունների բեռնաթափման    և խնամատար ընտանիքների ներդրման գործընթացի արդյունավետությունը

 

 

 

 

 

Խնամատար ընտանիքների ձևավորման գործընթացը կանոնակարգված է,   խնամատար ընտանիքներում խնամվող երեխաների խնամքի նկատմամբ մշտադիտարկման մեխանիզմները ներդված են, խնամատար ընտանիքների տեսակները ու ձևերը սահմանված են, մանկատների բեռնաթափման և այլընտրանքային ծառայությունները զարգացել են

Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

92. 41

Բարելավել որդեգրման գործընթացի կանոնակարգումը, 

ապահովել որդեգրման գործընթացի     թափանցիկությունը,

ներդնել որդեգրման ենթակա երեխաների  անձնական (սահմանափակ) տվյաները, որդեգրել ցանկացող անձանց տրամադրելու մեխանիզմները

Որդեգրման ընթացակարգը բարելավված է,

որդեգրման ենթակա երեխաների վերաբերյալ որոշակի անձնական տվյալները կենտրոնացված հաշվառման վերցված երեխա որդեգրել ցանկացող անձանց տրամադրելու նոր ընթացակարգերը սահմանված են,  

 որդեգրման գործընթացի     թափանցիկությունը ապահովված է

Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2018թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

93. 47

Ստորագրել ՄԱԿ երեխայի իրավունքների կոնվենցիայի Անձնական հաղորդումների ընթացակարգերի մասին կամընտիր արձանագրությունը

 

 

Նախադրյալներ են ստեղծվել երեխայի իրավունքների խախտման դեպքերում,  երեխայի լավագույն շահից ելնելով, անձնական հաղորդումներ ներկայացնելու՝ կամընտիր արձանագրությամբ ամրագրված իրավունքների իրացման համար

Կամընտիր արձանագրությունը ստորագրված է

 

 

 

 

 

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

 

2019 թ. երրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

94. 52

Քայլեր ձեռնարկել ծնողների և ուսուցիչների շրջանում ներառական կրթության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման

ուղղությամբ

Ծնողների և ուսուցիչների շրջանում բարձրացել է ներառական կրության վերաբերյալ իրազեկվածությունը:

Աճել է հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթակաան ուսումնական հաստատություններ փոխադրված երեխաների թիվը

Իրականացվել են իրազեկվածության արշավներ, ստեղծված են համապատասխան տեղեկատվական նյութեր

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

2017-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

95. 53

Ներդնել համընդհանուր ներառական կրթության կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմներ

Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրմամբ նախատեսված է համընդհանուր ներառական կրթության, յուրաքանչյուր երեխայի կրթության առանձնահատուկ  պայմանի կարիքի բացահայտման, գնահատման ու դրան համապատասխան կրթության կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմների ներդնում, ինչը կնպաստի կրթության ոլորտում սահմանված նպատակների իրականացմանը, մասնավորապես կապահովվի հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթություն բոլոր երեխաների համար

Հանրապետության 7 մարզում գործում են տարածքային մանկավարժահոգենական աջակցության կենտրոններ, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվում է եռամակարդակ մանկավարժահոգենական աջակցություն,  հանրակրթական դպրոցներում ներդրվել է ուսուցչի օգնականի հաստիք

 

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

2019թ. չորրորդ եռամսյակ

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

96.  

ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980 
թվականի կոնվենցիայի պահանջներին

 

 

Լրացուցիչ երաշխիքներ են ստեղծվել երեխայի միջազգային  առևանգման դեպքերի վարման ընթացքում երեխայի իրավունքների պաշտպանությունն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2017թ.

չորրորդ 

եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

97.  

ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին» Հաագայի 1993 թվականի Կոնվենցիայի պահանջներին

Լրացուցիչ երաշխիքներ են ստեղծվել օտարերկրյա որդեգրման գործընթացում երեխաների իրավունքների պաշտպանության համար

Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

2017թ.

չորրորդ 

եռամսյակ

 

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

98. 72

Իրականացնել Սիրիայի փախստականների կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրեր

Ծրագրերի  իրականացման արդյունքում պայմաններ են ստեղծվել Սիրիայի փախստականների՝ կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական կյանքին ինտեգրվելու համար

Ծրագրերն իրականացվում են

ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

2017-2019թթ. պարբերաբար

Օրենքով չարգելված միջոցներ

99.  

ՀՀ նախարարին կից հանրային խորհուրդներում քննարկել սույն գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված այլ միջոցառումները

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում ապահովվել է աշխատանքների թափանցիկությունը, ինչպես նաև գործում է հարթակ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի հարցերը քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկելու համար

ՀՀ նախարարին կից հանրային խորհուրդներում պարբերաբար կազմակերպվում են քննարկումներ

ՀՀ նախարարություններ

2017-2019թթ. պարբերաբար

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

 

 

 

 

 

Հավելված N 2 

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼ–Ի  ----- Ն ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ 2017-2019 ԹԹ. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

 1. I.               ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

      1. Սույն հավելվածով կարգավորվում են Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ. գործողությունների ծրագրի կատարումը համակարգող խորհրդի (այսուհետ` Համակարգող խորհուրդ) ձևավորման և գործունեության կազմակերպման հետ կապված հարաբերությունները:

      2. Համակարգող խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն կարգով:

 

II. ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

3. Համակարգող խորհրդի հիմնական նպատակն է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) կատարման ընթացքը համակարգելը, մշտադիտարկելը և գործողությունների կատարմանը նպաստելը:

4. Համակարգող խորհրդի կազմում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարը (Խորհրդի նախագահ), Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը (Խորհրդի նախագահի տեղակալ), Մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի ղեկավարը  (համաձայնությամբ),  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալը, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարի տեղակալը, ՀՀ մշակույթի նախարարի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ոստիկանության պետի տեղակալը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալը (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը (համաձայնությամբ), Երևանի քաղաքապետի տեղակալը (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի տեղակալը (Խորհրդի քարտուղար, Ծրագրի համակարգող):

5. Համակարգող խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք կազմակերպվում են առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ: Համակարգող խորհրդի նիստերը վարում է Խորհրդի նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում` Խորհրդի նախագահի տեղակալը:

6. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը նիստի օրվանից առնվազն 7 օր առաջ տեղեկացնում է Խորհրդի անդամներին նիստի օրվա, ժամի, վայրի և օրակարգի մասին: Նիստերի օրակարգում ընդգրկված հարցերի վերաբերյալ անհրաժեշտ փաստաթղթերը (կարծիքները, առաջարկությունները, և այլ` դրանց առկայության դեպքում) նիստի մասնակիցներին են փոխանցվում նախապես` էլեկտրոնային փոստով, նիստի անցկացման օրվանից առնվազն 3 օր առաջ:

7. Համակարգող խորհուրդը`

1) լսում և քննարկում է պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների կողմից Ծրագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ եռամսյակային զեկույցները.

2) ուսումնասիրում և քննարկում է  պատասխանատու հանրապետական գործադիր և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների կողմից Ծրագրով նախատեսված գործողությունների կատարման վերաբերյալ կիսամյակային գրավոր հաշվետվությունները.

3) կազմակերպում է պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների կողմից Ծրագրով նախատեսված գործողությունների կատարման վերաբերյալ կիսամյակային գրավոր հաշվետվությունների հանրային քննարկումներ.

4) պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների հաշվետվությունները ուսումնասիրելուց և քննարկելուց հետո կարող է ներկայացնել առաջարկություններ Ծրագրի կատարման արդյունավետությունը խթանելու և կատարմանը նպաստելու համար:

8. Համակարգող խորհուրդի որոշումները կայացվում են ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

III. ԿԻՍԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

9. Պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների կողմից ներկայացված կիսամյակային գրավոր հաշվետվությունները պետք է ներառեն ամփոփ տեղեկություններ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ, մասնավորապես`

1) հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ,

2) Ծրագրով նախատեսված այն գործողությունների վերաբերյալ, որոնց կատարման վերջնաժամկետը չի ավարտվում հաշվետու ժամանակահատվածում,

3) այն ռիսկերի կամ հիմնախնդիրների վերաբերյալ` դրանց առկայության դեպքում, որոնք խոչընդոտում կամ վտանգի տակ են դնում Ծրագրով նախատեսված գործողության հաջող կատարման ընթացքը,

4) այն առաջարկությունների վերաբերյալ, եթե այդպիսիք կան, որոնք կարող են նպաստել Ծրագրով նախատեսված գործողությունների կատարմանը:

10.  Անհրաժեշտության դեպքում, Համակարգող խորհուրդը կարող է պահանջել լրացուցիչ պարզաբանումներ և առավել որոշակի տեղեկատվություն ներկայացված կիսամյակային հաշվետվությունների վերաբերյալ:

 

IV. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

11.  Յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո Համակարգող խորհուրդը կազմակերպում է հանրային քննարկում` Ծրագրով նախատեսված գործողությունների կատարման ընթացքի վերաբերյալ:

12. Համակարգող խորհրդի նախաձեռնությամբ հանրային քննարկմանը մասնակցելու համար կարող են հրավիրվել Համակարգող խորհրդի կազմում չընդգրկված պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական ու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

13. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման օրվանից առնվազն 15 օր առաջ իր կայքում հայտարարություն է տեղադրում հանրային քննարկում կազմակերպելու մասին՝ նշելով հանրային քննարկման օրը, վայրը, ժամը և օրակարգը:

14. Հասարակական կազմակերպությունները հանրային քննարկմանը մասնակցելու ցանկության դեպքում էլեկտրոնային եղանակով մասնակցության հայտ են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` նշելով կազմակերպության անվանումը, կազմակերպության կոնտակտները (էլեկտրոնային փոստ և/կամհեռախոսահամար) և մասնակցի (մասնակիցների) տվյալները:  

15. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը նախապես գրանցված հասարակական կազմակերպություններին էլեկտրոնային փոստով տրամադրում է հանրային քննարկման օրակարգի վերաբերյալ փաստաթղթերը (հաշվետվություններ, ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ):

16. Հանրային քննարկման մասնակիցները`

1) լսում են զեկուցողների ներկայացումները և հաշվետվությունները,

2) կարող են ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը և մեկնաբանությունները ներկայացվող գործողության կատարման ընթացքի վերաբերյալ, ինչպես նաև հանդես գալ առաջարկություններով:

17. Համակարգող խորհրդի նախաձեռնությամբ կարող են անցկացվել թեմատիկ հանրային քննարկումներ:

18. Հանրային քննարկումները վարում է Համակարգող խորհրդի քարտուղարը:

 

V. ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄԸ

19. Համակարգող Խորհրդի նիստերը և հանրային քննարկումները արձանագրվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից: Նիստերի արձանագրությունները ստորագրվում են Համակարգող խորհրդի նախագահի կամ նախագահի տեղակալի կողմից, իսկ հանրային քննարկումների արձանագրությունները` համակարգող խորհրդի քարտուղարի կողմից:

20. Նիստերի և հանրային քննարկումների արձանագրությունները ներառում են քննարկված հարցերի, ներկայացված զեկույցների ու ելույթների, հնչեցված կարծիքների և ներկայացված առաջարկությունների հիմնական դրույթները: Նիստերի և հանրային քննարկումների արձանագրություններին կցվում են քննարկված հարցերի վերաբերյալ փաստաթղթեր:

21. Նիստերի և հանրային քննարկումների արձանագրությունները պահվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում:

  

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման 

 

1. Անհրաժեշտությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության բնագավառում արձանագրել է շոշափելի առաջընթաց: Այնուամենայնիվ, պետք է փաստել, որ այս ոլորտում դեռևս առկա են լուծում պահանջող խնդիրներ, և անհրաժեշտ է գործադրել շարունակական ջանքեր նոր առաջընթաց գրանցելու և առկա ձեռքբերումներն ամրապնդելու համար:

2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններով ամրագրվել է, որ մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտականություններն են:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից 2012 թվականի հոկտեմբերի 29-ին հաստատված Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությամբ ամրագրվել է, որ մարդու իրավունքների երաշխավորումը, ապահովումը և պաշտպանությունը ժողովրդավարական, իրավական պետության, քաղաքացիական հասարակության իրավաքաղաքական ու բարոյական առաջնահերթություններից է` սահմանադրական զարգացումների և պետական ու հանրային ինստիտուտների գործունեության առանցքը:

 Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը դիտարկելով որպես առաջնահերթություն՝ ՀՀ կառավարությունը ելնում է այն բանից, որ հասարակական կյանքի քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական ոլորտներում առկա են հիմնահարցեր, որոնց հանգուցալուծումը պահանջում է գործադիր իշխանության մարմինների համակարգված աշխատանք և օրենսդրական փոփոխություններ: Ուստի, ՀՀ կառավարությունն իր գործունեության կարևորագույն ուղղություն է համարում հետևողական աշխատանքը մարդու իրավունքների երաշխիքների ամրապնդման, այդ ոլորտում առկա մարտահրավերներին գործնական լուծումներ տալու ուղղությամբ: Համապատասխանաբար, Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող միջոցառումների այս ծրագրի ընդունումը ամրագրված է 2016 թվականին ընդունված ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում:

 

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշմամբ հաստատվել էր Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող գործողությունների ծրագիր՝ 2014-2016թթ.-ի համար:  Ծրագրով նախատեսված թվով 119 միջոցառումների իրականացումն ավարտվել է 2016 թվականի դեկտեմբերին:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետական մարմինների գործողությունների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն էր առաջացել մշակելու նոր գործողությունների համապարփակ ծրագիր:

Հաշվի առնելով նախորդ գործողությունների ծրագրի իրականացման փորձառությունը՝ նպատակահարմար է ստեղծել նաև համակարգող մարմին, որը կմշտադիտարկի պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների կողմից Ծրագրով նախատեսված գործողությունների կատարման ընթացքը, կկազմակերպի պարբերական` եռամսյակային քննարկումներ, կհամակարգի այդ մարմինների աշխատանքը Ծրագրի կատարման համատեքստում: Նման մոտեցումը թույլ կտա խուսափել այն անցանկալի իրավիճակից, երբ տարբեր պատասխանատու մարմինների միջև կարող են առաջանալ տարընկալումներ միջոցառման կատարման հետ կապված, ինչը կարող է վտանգել Ծրագրով նախատեսված գործողությունների արդյունավետ կատարումը:

 

3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը 

Սույն նախագծի կարգավորման նպատակն է առավել համակարգված և արդյունավետ դարձնել հանրապետական գործադիր և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների գործողությունները, որոնք հնարավոր կդարձնեն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով և Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՆԿ- 159 կարգադրությամբ հաստատված Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության մեջ ամրագրված նպատակների իրագործումը:

Սույն որոշմամբ սահմանվում են այն գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն 2017-2019 թվականների ընթացքում, ինչպես նաև հստակեցվում է այդ գործողությունների կատարման մշտադիտարկման կարգը: Նախագիծն ունի 2 հավելված` 2017-2019 թթ գործողությունների ծրագիր (Հավելված N1) և համակարգող խորհրդի գործունեության կազմակերպման կարգ (Հավելված N2):

Գործողությունների ծրագրում ընդգրկված են թվով 99 միջոցառումներ հետևյալ ոլորտներում` քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների պաշտպանություն (կյանքի իրավունք, խոշտանգումների, դաժան, նվաստացուցիչ ու այլ անմարդկային վերաբերմունքի կամ պատժի չենթարկվելու իրավունք, ազատ արտահայտման, լրատվամիջոցների և հավաքների ազատության իրավունք, մտքի, խղճի և կրոնի ազատություն և այլն), խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանություն (հաշմանդամների, երեխաների ու կանանց իրավունքների պաշտպանություն, ազգային և էթնիկ ինքնությունը պահպանելու իրավունք), զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանություն, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային իրավունքներ (առողջության պահպանման, կրթության, մշակութային, բարենպաստ շրջակա միջավայրի իրավունք և այլն):

          Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներկա փուլի առանձնահատկություններով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության առաջնահերթություններով պայմանավորված՝ միջոցառումների ցանկում շեշտադրում է կատարված քաղաքացիների սոցիալական իրավունքների և խոցելի խմբերի (հաշմանդամների, երեխաների ու կանանց) իրավունքների պաշտպանության համար  լրացուցիչ երաշխիքներ ստեղծելու վրա:

Յուրաքանչյուր ոլորտի համար նախատեսված են հստակ միջոցառումներ, սահմանվել են յուրաքանչյուր միջոցառման ակնկալվող արդյունքն ու կատարման օբյեկտիվ վերստուգելի չափանիշը, միջոցառման կատարման համար պատասխանատու մարմինը և համակատարողները, կատարման վերջնաժամկետները, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել տվյալ միջոցառման կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների աղբյուրներին:

Սույն նախագծով բարելավվում է նաև Ծրագրի կատարման հաշվետվողականության կառուցակարգը՝ ստեղծելով ինստիտուցիոնալ կոլեգիալ մարմին` համակարգող խորհուրդ (այսուհետ՝ Համակարգող խորհուրդ), որը կանոնավոր կերպով կհետևի Ծրագրի կատարման ընթացքին:

Ըստ նախագծի 2-րդ Հավելվածի՝ Համակարգող խորհուրդը բաղկացած է Ծրագրի կատարման համար պատասխանատու պետական մարմինների ներկայացուցիչներից, Խորհուրդը գլխավորում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարը:

Նախագծով սահմանվում են հանրապետական գործադիր իշխանության և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների կողմից տրամադրվող կիսամյակային հաշվետվություններին ներկայացվող հստակ պահանջներ: Բացի այդ, նշված մարմիններն իրենց պաշտոնական կայքերում կհրապարակեն ներկայացվող կիսամյակային հաշվետվությունները:

Ավելին, գործողությունների կատարման ընթացքն առավելագույնս թափանցիկ դարձնելու նպատակով նախատեսվում է, որ յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտից հետո Համակարգող խորհուրդը կկազմակերպի հանրային քննարկում, որին կարող են հրավիրվել Համակարգող խորհրդի կազմում չընդգրկված պետական կառույցների ներկայացուցոիչները, Մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ նրա տեղակալը, ինչպես նաև հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: Նախագծով սահմանվում է, որ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը սահմանված կարգով և ժամկետում կիրականացնի հանրային քննարկումների կազմակերպումը:

 

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Սույն նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից` պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների, Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ:

ՀՀ կառավարության հանձնարարականով նոր գործողությունների ծրագրում ներառելու համար իրենց առաջարկություններն են ներկայացրել հանրապետական գործադիր և օրենքով ստեղծված պետական մարմինները, մարզպետարանները, իրավապահ մարմինները:

Իր առաջարկությունների փաթեթն է ներկայացրել նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանը, ընդ որում, Ծրագրում արտացոլված են Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված առաջարկությունների բացարձակ մեծամասնությունը:

Առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարությունը դեռևս 2016 թվականի օգոստոս ամսից տարածել էր հայտարարություն՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին հնարավորություն ընձեռնելով ներկայացնել իրենց առաջարկությունները: Արդյունքում, հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացվել են 120-ից ավել առաջարկություններ: Ծրագրի այս նախագծում արտացոլված են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացրած առաջարկությունների շուրջ 1/3-ը:

Գործողությունների ծրագիրը մշակելու նպատակով 2016 թվականի նոյեմբերից մինչև 2017 թվականի մարտ ամիսն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ արդարդատության նախարարության կողմից կազմակերպվել են շուրջ 10 ընդլայնված, ինչպես նաև թեմատիկ/սեկտորալ քննարկումներ: Դրանց ընթացքում տվյալ ոլորտի պատասխանատու պետական մարմինների մասնակցությամբ քննարկվել և համաձայնեցվել են ծրագրում նախատեսված յուրաքանչյուր միջոցառում, դրա իրագործելիությունը, ակնկալվող արդյունքը, ժամկետները և պատասխանատու մարմինները: Քննարկումների ընթացքում առաջարկության հեղինակ  հասարակական կազմակերպություններն արտահայտել են իրենց դիրքորոշումը միջոցառումների վերաբերյալ, ներկայացրել հիմնավորումներ: Կատարված աշխատանքների արդյունքում մշակվել են փոխընդունելի ձևակերպումներ՝ հաշվի առնելով գործողությունների իրատեսական և իրագործելի լինելը: Գրեթե բոլոր գործողությունների մասով ձեռք է բերվել ընդհանուր դիրքորոշում` դրանց կատարման բովանդակության, ժամկետների և ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ:

Իրավական ակտի մշակմանը փորձագիտական աջակցություն է ցուցաբերել ՀՀ արդարադատության նախարարության Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների հիմնադրամը: Քննարկումներին կազմակերպական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանում ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը:

 

 

5. Ակնկալվող արդյունքը 

Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում են հետևյալ արդյունքները.

1) կստեղծվի մեկ ամբողջական` ամփոփ փաստաղթուղթ, որը կներառի Ծրագրի կատարման համար պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինների և օրենքով ստեղծված պետական մարմինների միջոցառումները, ակնկալվող արդյունքը, վերստուգելի չափանիշները և դրանց կատարման ժամանակացույցը.

2) կստեղծվի գործողությունների կատարման համակարգման և մշտադիտարկման ինստիտուցիոնալ համակարգ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն սահմանված ժամկետների վերջում գնահատել կատարված աշխատանքները, այլ նաև մինչև վերջնաժամկետների ավարտը քննարկել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծումներ.

3) քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ նրա աշխատակազմը կկարողանան ակտիվ մասնակցություն ունենալ գործողությունների մշտադիտարկման գործընթացին, հայտնել իրենց մտահոգությունները, ներկայացնել իրենց առաջարկությունները:

 

 

  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների մասերում էական ավելացման կամ նվազեցման բացակայության մասին

 

Սույն նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների մասերում էական ավելացում կամ նվազում չի լինի: Սույն նախագծով նախատեսված գործողությունների և միջոցառումների իրականացումը ենթադրում է որոշակի ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն, որոնք արդեն իսկ նախատեսված են կամ կտրամադրվեն ինչպես ՀՀ պետական բյուջեից, այնպես էլ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից, մասնավորապես, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ԱՄՆ ՄԶԳ, ԵԽ և ԵՄ կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող աջակցության միջոցներից: 

Ծրագրի կատարման համար պատասխանատու հանրապետական գործադիր մարմինները ՀՀ պետական բյուջեից միջոցներ ակնկալելու դեպքում, սահմանված կարգով հայտ կներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն և վերջինիս հետ կքննարկեն որևէ միջոցառման ֆինանսավորման հնարավորության հարցը` համապատասխան տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում:

 

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության բացակայության մասին 

 

 

Սույն նախագծի ընդունմամբ անհրաժեշտություն կառաջանա փոփոխություններ և լրացումներ կատարել գործող իրավական ակտերում, ինչպես նաև ընդունել նոր իրավական ակտեր: Սակայն դրանց հստակ թիվը և ցանկը նշել, այս փուլում, հնարավոր չէ, քանի որ մի շարք այդպիսի փոփոխություններին պետք է նախորդեն համապատասխան ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ, որոնք նախատեսված են միջոցառումների ծրագրում (հավելված N 1): Միայն յուրաքանչյուր գործողության շրջանակներում համապատասխան ուսումնասիրություն և վերլուծություն կատարելուց հետո հնարավոր կլինի հստակեցնել այն իրավական ակտերը, որոնցում կառաջարկվեն փոփոխություններ և լրացումներ:

 

 

 

 

 

Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն