Տեղեկատվության հարցման օրինակելի ձև

13/01/2017

ՀՀ արդարադատության նախարարությունն, առաջնորդվելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 8-րդ կետով և նպատակ ունենալով էականորեն կրճատել քաղաքացիների դիմումների, բողոքների, հարցումների և առաջարկությունների պատասխանների թղթային առաքման համար անհրաժեշտ ժամանակային և նյութական միջոցները, խրախուսում է դիմումատուներին իրենց հարցումների պատասխանը ստանալու նախընտրելի տարբերակ նշել էլեկտրոնային փոստը: Օրինակելի դիմումի ձևը այստեղ՝ http://moj.am/page/591: