Հայտարարություն` Արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ՝ քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

08/09/2020

Արդարադատության նախարարությունը  հայտարարում է Ներքին մրցույթ՝ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝12-34.2-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար (նստավայր՝ Հայաստան, ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Կոմիտաս 49/3):

Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել տվյալ մարմնի հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝          12-34.2-Մ2-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված գործառույթների, իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, աշխատանքի բնագավառում փորձի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ Պաշտոնի անձնագիր:

Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Երևան քաղաքի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝             12-34.2-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն  (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

  1. 1.      դիմում (կցվում է),
  2. 2.     անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտ՝ պատճեններով (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճեններով),
  3. 3.     բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
  4. 4.     աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ պատճենով,
  5. 5.     արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ՝ պատճենով կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով 
  6. 6.     մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափսի: 

 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ից մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 17-ը ներառյալ՝ աշխատաքային օրերին: Դիմումները յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ընդունվում են ժամը 10:00-ից 12:00-ը և 14:30-ից 17:30-ն:

Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2020 թվականի հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 10:00-ին, Արդարադատության նախարարության վարչական շենքում (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8):

Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով:

Հիմնական աշխատավարձը 212 309 (երկու հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր ինը) ՀՀ դրամ է:

Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

 

Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝

 

Սահմանադրություն. հոդվածներ՝ 2-6, 10, 15, 21, 32, 35, 57, 66, 69, 73, 78-79, 89,            93-94, 122, 127, 135, 144, 151, 159, 173, 180, 191-198.

հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510

 «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենք. հոդվածներ` 4-11, 13-21, 24, 31, 37.
հղումը՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138910

           ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (գլուխ 5, գլուխ 19,  հոդված 1166.1, հոդված 1167-1170)

հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=137919

         «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 10-15-րդ, 17-18-րդ, 21-22-րդ, 24-րդ, 27- 28-րդ, 32-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 44-րդ, 46-րդ, 61-րդ, 51-րդ, 63-րդ հոդվածներ

հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=138935

 

       «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 16-ի 1-3.2 կետեր և հոդված 20-ի 31-րդ կետ

հղումը՝  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D138249

             «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 28-րդ,33-րդ,  34-րդ, 50-րդ հոդվածներ

հղումը՝  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D134784

          «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ, 18-րդ, 87-րդ հոդվածներ

հղումը՝  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D140829

     «Համատիրության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդված

հղումը՝  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D140217

       «Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի 3-5-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 35-րդ հոդվածներ

հղումը՝   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D137796

Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ, 5-7-րդ, 9-րդ, 14-17-րդ, 25-րդ հոդվածներ

հղումը՝   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D137799

        «Կուսակցությունների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ, 3-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 12-րդ հոդվածներ

հղումը՝   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D110534

        «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին, 8-րդ, 20-րդ և 13-րդ հոդվածներ

հղումը՝   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx%3FDocID%3D67169

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 8-ի «ֆիրմային անվանումների մեջ տարբերակող նշանակության անուններում «Հայ», «Հայաստան», «Հայկական» բառերը ևդրանց թարգմանությունները, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների անվանումները, ինչպես նաև ֆիրմային անվանումների մեջ հանրահայտ անձի լրիվ կամ կրճատ անունը՝ նրա մահվան և ժառանգներ չունենալու դեպքում, օգտագործելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 7-ի N 289 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1617-ն որոշում

      հղումը՝   https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=98245

ՀՀ կառավարություն 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» 1918-ն որոշում

հղումը՝   https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=121068

 

Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2012։

Հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx

Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։

Հղումը՝ http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2

«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012 թ., էջեր՝ 71, 74-75, 82, 85-87, 96.

Հղումը՝ http://www.parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf

 

Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝

  • «Խնդրի լուծում»

Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf

  • «Հաշվետվությունների մշակում»

Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, հեռախոսահամարներ՝ 010-59-40-56, 010-59-40-59 էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ mrcuyt12@justice.am):