Հայտարարություն՝ ՀՀ ԱՆ փորձագետ ներգրավելու համար

05/09/2019

Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության  փորձագետ

 

 1. 1.     Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

 

     Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահության իրավական /ինստիտուցիոնալ շրջանակի բարելավումը (այդ թվում` օրենսդրական հիմքերի և բանտերում բուժօգնության տրամադրման ներկայիս մոդելի), Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահության, այդ թվում՝ հոգեբուժական օգնության մատչելիության և որակի բարելավումը, բուժօգնության տրամադրման ամրապնդման նպատակով քրեակատարողական հիմնարկների բուժծառայողների և անձնակազմի վերապատրաստման  ապահովումը:

 2.Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ 1 տարի:

 

3. Փորձագետի պարտականությունները՝

 

 • ՀՀ օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
 • քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում,
 • դեղերի ձեռք բերման այլընտրանքային ճկուն մեխանիզմի ներդրման, ազատությունից զրկված անձանց ձեռք բերած դեղամիջոցները քրեակատարողական հիմնարկներ ընդունելու մեխանիզմների վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում և առաջարկությունների ներկայացում,
 • քրեակատարողական հիմնարկներում առաջնային և երկրորդային (հիվանդանոցային) բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման պայմանների բարելավման, ազատությունից զրկված անձանց տրամադրվող հոգեբանական ծառայության որակի բարձրացման վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում և առաջարկությունների ներկայացում:

     Բարեխղջորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:     

 

4. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 

 •  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 •  բարձրագույն իրավաբանական կրթության առկայություն,
 • իրավական ակտերի նախագծերի մշակման կարողություններ և հմտություններ,
 • համապատասխան բնագավառի օրենսդրության տիրապետում,
 • հայերենի (պարտադիր), ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ իմացություն,
 • հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 

5. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝

 

10 սեպտեմբերի 2019թ.

 

6. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝

    ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, հեռախոս՝ 010-59-40-58:

     Էլ. փոստ՝ expert14@moj.am:

 

 

7.  Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելո ւ, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

 

 

8. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

 

 • դիմում Նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով՝ ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս,
 • հայտարարություն ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) հաստատված պատճենը,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

 

9.  Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի  ուսումնասիրություն:

 

10. Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր և բոլոր փաստաթղթերի պատճեները բնօրինակների հետ միասին:

 

     Դիմումները  ընդունվում  են  ամեն  օր՝  ժամը 930-ից մինչև 1230,  բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն  /հասցե՝ ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ,  հեռ. 010-59-40-58/: