Հայտարարություն՝ ՀՀ ԱՆ քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

13/08/2019

1. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ3-1)

1)   ապահովում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների առաջնահերթությունների վերհանման նպատակով ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների աշխատանքները.

2)  ապահովում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներից բխող ռազմավարական ուղղությունների պլանավորման, ծրագրերի մշակման և համակարգման համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման աշխատանքները.

3)  ապահովում է էլեկտրոնային արդարադատության և Նախարարության էլեկտրոնային կառավարման ոլորտի քաղաքականության առաջնահերթությունների վերհանման նպատակով ուսումնասիրությունների, վերլուծությունների աշխատանքները.

4)  ապահովում է էլեկտրոնային արդարադատության և Նախարարության էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ներդրմանն ու արդյունավետ գործունեության ապահովմանն ուղղված ծրագրերի, այդ թվում՝ ինովացիոն, մշակման, իրականացման  և սպասարկման համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման աշխատանքները, այդ թվում՝ պետական ծառայությունների մատուցման միասնական գրասենյակների գործունեության ոլորտներում քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, միջազգային ֆինանսավորում ներգրավելու նպատակով հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների համակարգումը և այլն:

 

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  

 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգը տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ համաձայն հավելվածի.
 • պաշտոնի անձնագրով սահմանված անհրաժեշտ կոմպետենցիաների տիրապետում:

 

 • Աշխատավարձի չափը՝

310 858 (երեք հարյուր տաս հազար ութ հարյուր հիսունութ) ՀՀ դրամ:

 

2. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Ղ4-1)

1) կազմակերպում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներից բխող ռազմավարական ծրագրերի մշակման աշխատանքները.

2)   կազմակերպում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների և ռազմավարական պլանավորման կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները.

3)   արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարական ուղղությունների մշակման նպատակով կազմակերպում է միջազգային լավագույն փորձի, իրավակիրառ պրակտիկայում արձանագրված խնդիրների և վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.

4)   միջազգային ֆինանսավորում ներգրավելու նպատակով կազմակերպում է ծրագրերի նախագծման և մշակման աշխատանքները.

5)   կազմակերպում է հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աշխատանքների համակարգումը.

6) օժանդակում է ռազմավարական կամ գործողությունների պլանի մշակման աշխատանքներին:

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  

 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգը տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ համաձայն հավելվածի.
 • պաշտոնի անձնագրով սահմանված անհրաժեշտ կոմպետենցիաների տիրապետում:

 

 • Աշխատավարձի չափը՝

      256 623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ:

 

3. Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության ռազմավարական պլանավորման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 12-32.5.1-Մ1-1)

1) իրականացնում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներից բխող ռազմավարական ծրագրերի մշակման աշխատանքները.

2)   իրականացնում է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների և ռազմավարական պլանավորման կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները.

3)   արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարական ուղղությունների մշակման նպատակով իրականացնում է միջազգային լավագույն փորձի, իրավակիրառ պրակտիկայում արձանագրված խնդիրների և վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները.

4)   միջազգային ֆինանսավորում ներգրավելու նպատակով իրականացնում է ծրագրերի նախագծման և մշակման աշխատանքներ.

5)   իրականացնում է հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աշխատանքների համակարգումը.

6)   օժանդակում է ռազմավարական կամ գործողությունների պլանի մշակման աշխատանքներին:

 

Ժամանակավոր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  

 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ համաձայն հավելվածի.
 • պաշտոնի անձնագրով սահմանված անհրաժեշտ կոմպետենցիաների տիրապետում:

 

 • Աշխատավարձի չափը՝

      256 623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ:
4.

Արդարադատության նախարարության ռազմավարական պլանավորման և էլեկտրոնային արդարադատության վարչության էլեկտրոնային արդարադատության և ինովացիոն ծրագրերի բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝  12-32.5.1-Մ1-2)

1)   իրականացնում է էլեկտրոնային արդարադատության և Նախարարության էլեկտրոնային կառավարման ոլորտի քաղաքականության մշակման աշխատանքները.

2)  իրականացնում է էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ստեղծմանն ուղղված իրավական ակտերի, ռազմավարությունների, հայեցակարգերի և այլ նախագծերի մշակման աշխատանքները.

3)  իրականացնում է այլ պետական մարմինների կողմից  մշակվող էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի ստեղծմանն ուղղված իրավական ակտերի, ռազմավարությունների, հայեցակարգերի, այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների ներկայացման աշխատանքները.

4)  իրականացնում է Բաժնի կողմից համակարգվող ոլորտի վերաբերյալ քաղաքացիների (այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց) և իրավաբանական անձանց գրավոր առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների օրենքով սահմանված կարգով քննարկման և վերլուծության արդյունքում պատասխանների նախագծերի կազմման աշխատանքներ.

5)  իրականացնում է էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում նորարարական լուծումների մշակման և ներդրման աշխատանքները.

6)  իրականացնում է Նախարարության կողմից ներդրված էլեկտրոնային համակարգերի և կայքերի իրազեկման աշխատանքները, պետական մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրերի իրականացումը.

7)  իրականացնում է Նախարարության կառուցվածքում առկա էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի սպասարկման (բացառությամբ՝ տեխնիկական) աշխատանքները:

 

Ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  

 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն.
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում` չորս տարվա աշխատանքային ստաժ.
 • ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ համաձայն հավելվածի.
 • պաշտոնի անձնագրով սահմանված անհրաժեշտ կոմպետենցիաների տիրապետում:

 

 • Աշխատավարձի չափը՝

      256 623 (երկու հարյուր հիսունվեց հազար վեց հարյուր քսաներեք) ՀՀ դրամ:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  է՝

<<16>> օգոստոսի  2019թ.

 

Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահարմարը՝

ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, 010-59-40-56:

 

Էլ. փոստ՝  kadrer14@moj.am:

 

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝

դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

 

Վերը  նշված  պաշտոնները կարող են զբաղեցնել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին:  Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:

 Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, որը՝

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը.

4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

 • դիմում` համապատասխան ձևաչափով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) հաստատված պատճենը՝ բնօրինակների հետ միասին,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի, հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

 

ՀՀ քաղաքացին  փաստաթղթերը հանձնում է՝

 

Անձամբ /ներկայացնելով անձնագիր կամ նույնականացման քարտ/ կամ էլեկտրոնային փոստով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր, ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության  անձնակազմի կառավարման վարչություն /ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. 010-59-40-56/: