Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարության գնումների կազմակերպման և տնտեսական ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար

08/04/2022

 1. 1. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Ծրագրի նպատակն է Վարչության կողմից իրականացվող գործառույթների՝ մասնավորապես Նախարարության և Պրոբացիայի ծառայության կարիքների համար իրականացվող գնումների գործընթացի և գնման ընթացակարգերի արդյունավետության ապահովումը, այդ գործառույթների պատշաճ իրականացմանը խոչընդոտող հանգամանքների վեր հանումը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լուծումների առաջարկումը: Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի, ինչպես նաև գնումների համակարգողի լիազորություններից բխող պարտականությունների իրականացում, գնման ընթացակարգերի և դրանց առնչվող փաստաթղթերի նախապատրաստման, գնումների կազմակերպման վիճակագրական հաշվետվությունների նախապատրաստում և դրանց առնչվող այլ գործառույթների իրականացում:

 1. 2.Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝ մինչև 6 /վեց/ ամիս
 1. 3. Փորձագետի պարտականությունները՝
 • գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի, ինչպես նաև գնումների համակարգողի լիազորություններից բխող պարտականությունների իրականացում,
 • մասնակցին և պատվիրատուի ղեկավարին գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվող պայմանագրի նախագծի ներկայացում,
 • գնումների պլանի վարման աշխատանքների հետևում,
 • տվյալ գնման ընթացակարգի արձանագրության և   պայմանագրի կազմում,
 • գնումների կազմակերպման վիճակագրական հաշվետվությունների նախապատրաստում՝ համապատասխան մարմիններ ներկայացնելու նպատակով,
 • գնումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում:

Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:

  4. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • բարձրագույն կրթություն,
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ նյութատեխնիկական մատակարարման կամ պետական գնումների բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների իմացություն,
 • Քաղաքացիական օրենսգրքի, Գնումների մասին, Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին և Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին օրենքների, «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման, «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և ՀՀ  կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 386-Ն որոշման և «էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը և էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների եվ ծառայությունների ցուցակը հաստատելու մասին N 534-Ն որոշման իմացություն,
  • տիրապետում է հայերեն լեզվին (պարտադիր) և ռուսերեն լեզվին (ազատ),
  • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն,
  • թիմային աշխատանքի ունակություն,
  • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

5. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝

    2022 թ. ապրիլի 13-ը ներառյալ:

6. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝

    ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, հեռախոս՝ 010-59-40-58:

7. Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում:

8. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

 • դիմում՝ (ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի  13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները:

9.Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և    ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն:

10.Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է պատճենների հետ միաժամանակ՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևյալ Էլ. փոստին՝ hr@moj.am:

11.Ընտրված փորձագետի վերաբերյալ տեղեկությունը կհրապարակվի Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջում (https://www.moj.am/)

Դիմումները ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 1000-1200 և  1430-1700-ը:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ հեռ. 010-59-40-58/: