Հայտարարություն՝ Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

13/09/2021

       Արդարադատության նախարարության իրավական ապահովման վարչության փորձագետ

 1. 1.       Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը՝

Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Արդարադատության նախարարության իրավասության ոլորտում Վարչապետի կողմից տրված կոնկրետ հանձնարարականների իրականացման ծավալների ավելացմամբ՝ մասնավորապես. դատական գործերի մանրամասն ուսումնասիրություն, օրենքով  սահմանված ժամկետներում  անհրաժեշտ դատավարական գործողությունների իրականացում, ինչպես նաև դատարանում ներկայացուցչության ապահովում:

 1. Փորձագետ ներգրավելու ժամկետն է՝  7  /յոթ/ ամիս:

3. Փորձագետի պարտականությունները՝

 • դատական գործերի մանրամասն ուսումնասիրություն,
 • օրենքով  սահմանված ժամկետներում  անհրաժեշտ դատավարական գործողությունների իրականացում,
 • դատարանում ներկայացուցչության ապահովում:

Բարեխղջորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել Նախարարության ներքին կարգապահական կանոնները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, Հանրային ծառայության մասին օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:

4. Փորձագետին ներկայացվող պահանջները՝

 • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
 • իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,
 • հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ չորս տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ իրավունքի բնագավառում՝ չորս տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
 • քաղաքացիական, քաղաքացիադատավարական, վարչական, վարչադատավարական  օրենսդրության իմացություն,
 • տիրապետում է հայերեն լեզվին,
 • տիրապետում է ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին (ազատ),
 • տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն.
 • հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
 • թիմային աշխատանքի ունակություն.
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

5. Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 

2021 թ. սեպտեմբերի 16-ը ներառյալ: 

6. Աշխատանքի վայրը, հեռախոսահամար՝

    ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8, հեռախոս՝ 010-59-40-58:   

 

7.  Չի թույլատրվում հավակնորդի հետ պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելո ւ, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները չստանալու դեպքում: 

8. Դիմողի կողմից ներկայացվող փատաթղթերի անհրաժեշտ ցանկ՝

 • դիմում՝ (ձևը կցվում է),
 • հայտարարություն (ձևը կցվում է) ՀՀ կառավարության 02.08.2018թ. N 878-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի     13-րդ կետով նախատեսված սահմանափակումների բացակայության մասին,
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմ(ների), վկայականի(ների) պատճենները, աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթի հաստատված պատճենները,
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր՝ զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • ինքնակենսագրական,
 • մեկ լուսանակար՝ 3 x 4սմ չափսի,
 • անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշի (սոցիալական քարտի) կամ նույնականացման քարտի պատճենները: 

9.  Ընտրություն կատարելու եղանակն է՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի և ինքնակենսագրականների ուսումնասիրություն: 

10. Դիմողը փաստաթղթերը ներկայացնում է պատճենների հետ միաժամանակ՝ անձամբ կամ էլեկտրոնային տարբերակով՝ հետևյալ Էլ. փոստին՝ hr@moj.am:

11. Ընտրված փորձագետի վերաբերյալ տեղեկությունը կհրապարակվի Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք էջում (https://www.moj.am/) 

Դիմումները ընդունվում են աշխատանքային օրերին՝  ժամը 1000-1200 և  1430-1700-ը: 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել Արդարադատության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն՝ հեռ. 010-59-40-58/: