01/07/2016

«Իջևան» նոտարական տարածքի նոտար Գուրգեն Անանյանի լիազորությունները «Իջևան» նոտարական տարածքի նոտար Անուշ Ամիրխանյանի վրա դնելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի N 253-Ա հրաման

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն   N 253-Ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 

«30» ՀՈՒՆԻՍԻ 2016 Թ.                                                  ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ

 

§ԻՋԵՎԱՆ¦ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՈՏԱՐ ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՆԱՆՅԱՆԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ §ԻՋԵՎԱՆ¦ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ

ՆՈՏԱՐ ԱՆՈՒՇ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆԻ ՎՐԱ ԴՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 22-րդ հոդվածի 4-րդ մասով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատի նախագահ Վ. Հովսեփյանի 2016 թվականի հունիսի 2-ի N ԵՆՊ-226/16 գրությունը, ինչպես նաև §Իջևան¦  նոտարական տարածքի նոտար  Գ. Անանյանի  դիմումը.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ՝

 

1. 2016 թվականի հուլիսի 15-ից 31-ը ներառյալ  «Իջևան»   նոտարական տարածքի նոտար Գուրգեն Անանյանի ժամանակավոր բացակայության ընթացքում նրա կողմից «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 58-63-րդ հոդվածներով նախատեսված նոտարական գործողություններ կատարելու, ինչպես նաև վավերացված գործարքներում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու կամ դրանք վաղակետ լուծելու լիազորությունները դնել «Իջևան» նոտարական տարածքի նոտար Անուշ Ամիրխանյանի վրա:  

 
   

 

 

 

         

Արդարադատության նախարար