17/03/2016

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի նոյեմբերի 18-ի N ՔՀ-66-Ն հրամանում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի «10» մարտի 2016 թ. N 80-Ն հրաման

Արդարադատության նախարար