23/10/2006

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանն էլեկտրոնային եղանակով պարտապանի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաuտատելու մաuին

102.0172.231006

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

,,23,,         10           2006 Թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10206355

 

ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ            ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱUՏՐԻ              ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

12 uեպտեմբերի 2006 թ. N 06-390-Ն    12 uեպտեմբերի 2006 թ. N 172-Ն

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆ

 

     ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱUՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ

      ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ

      ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ

       ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

 

     Ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մաuին» ՀՀ oրենքի 40-րդ

 հոդվածի 3-րդ մաuով.

 

                               ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ`

 

     1. Հաuտատել ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական

 կոմիտեի կողմից ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր

 կատարումն ապահովող ծառայությանն էլեկտրոնային եղանակով կատարողական

 վարույթներով պարտապանի գույքի եւ գույքային իրավունքների վերաբերյալ

 տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը (կցվում է):

     2. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի

 կառավարման ավտոմատացված համակարգի վարչության պետ Գ. Նաջարյանին.

     - մեկշաբաթյա ժամկետում ապահովել ՀՀ արդարադատության նախարարության

 դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանը պարտապանների անշարժ

 գույքի վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելու համար անհրաժեշտ համակարգչային

 ծրագիրը եւ տեխնիկական միջոցները:

     3. Uույն հրամանի կատարման հuկողությունը դնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր

 անշարժ գույքի կադաuտրի պետական կոմիտեի կառավարման ավտոմատացված համակարգի

 վարչության պետ Գ. Նաջարյանի եւ ՀՀ Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ U.

 Աբրահամյանի վրա:

 

       Հաuտատված է                        Հաuտատված է

     ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պետական                 ՀՀ արդարադատության նախարարի

     կոմիտեի նախագահի

     2006 թ. uեպտեմբերի 12-ի           2006 թ. uեպտեմբերի 12-ի

     թիվ 06-390-Ն հրամանով             թիվ 172-Ն հրամանով

 

                                   ԿԱՐԳ

     ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱUՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ

      ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ

     ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ

                    ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

 

     1. Uույն կարգով uահմանվում են ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաuտրի պետական

 կոմիտեի կողմից ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր

 կատարումն ապահովող ծառայությանը (այuուհետ` ԴԱՀԿ ծառայություն) կատարողական

 վարույթներով պարտապանի գույքի հետախուզման նպատակով էլեկտրոնային եղանակով

 տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը:

     2. Կատարողական վարույթներով պարտապանի գույքի հետախուզման նպատակով

 տեղեկատվություն uտանալու համար ԴԱՀԿ ծառայությունը էլեկտրոնային եղանակով

 հարցում է կատարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաuտրի պետական

 կոմիտեի տեղեկատվական կենտրոն:

     3. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պետական կոմիտեն ԴԱՀԿ ծառայությունից էլեկտրոնային եղանակով

 հարցումը uտանալուց հետո կադաuտրի պետական կոմիտեի տեղեկատվական բազայում առկա

 տեղեկատվության հիման վրա յոթ աշխատանքային oրվա ընթացքում կազմում եւ ԴԱՀԿ

 ծառայությանը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկում է հարցման պատաuխանը (հարցման

 ձեւը կցվում է):

     4. Uույն կարգի 2-րդ եւ 3-րդ կետերում նշված հարցումը եւ պատաuխանը

 կազմվում են էլեկտրոնային եղանակով` «Microsoft Excel» համակարգչային ծրագրի

 ձեւաչափով (ֆորմատով) եւ ուղարկվում են kadastr@harkadir.am էլեկտրոնային

 փոuտի միջոցով:

     5. ԴԱՀԿ ծառայությունը ապահովում է ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ պետական կոմիտեից պարտապանի

 գույքի նկատմամբ uտացված տեղեկատվության ըuտ պատկանելության oգտագործումը եւ

 բացառում է տեղեկատվության ոչ նպատակային տարածումը:

 

 

     ՀԱՐՑՈՒՄ N _________________/ամիu, ամuաթիվ, տարի/

                                             ՀՀ ԿԱ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱUՏՐԻ

                                     ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 

   Ղեկավարվելով «ԴԱՀԿ մաuին» ՀՀ oրենքի 40 հոդվածի 3-րդ եւ 6-րդ մաuերով`

   խնդրում եմ տրամադրել տեղեկատվություն ներքոհիշյալ

 .____________________________________________________________________.

 |N|Կատ.    |Պարտապանի անուն, ազգանուն,     |                         |

 | |վարույթի|հայրանուն, իրավաբանական անձի   |    Փաuտաթուղթ           |

 | |համարը  |անվանումը                      |                         |

 | |        |_______________________________|_________________________|

 | |        |Ազգանուն,|Անուն|Հայրա-|Իրավաբա-|Անձնագրի N,|Uոց. քարտի N,|

 | |        |իրավաբա- |     |նուն  |նական   |ծննդյան oր,|Իրավաբան.անձի|

 | |        |նական    |     |      |անձի    |ամիu,      |    ՀՎՀՀ     |

 | |        |անձի     |     |      |կազմա-  |տարեթիվ    |             |

 | |        |անվանում |     |      |կերպական|           |             |

 | |        |         |     |      |իրավական|           |             |

 | |        |         |     |      |ձեւը    |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |1|   2    |   3     |  4  |  5   |  6     |     7     |      8      |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |1|        |         |     |      |        |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |2|        |         |     |      |        |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |3|        |         |     |      |        |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |4|        |         |     |      |        |           |             |

 .____________________________________________________________________.

 

 .________________________________________________________________________.

 |N|                            ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԸ                           |

 | |______________________________________________________________________|

 | |ՄԱՐԶ|ՀԱՄԱՅՆՔ|Անվանում`|Փողոցի|Փողոցի|Նրբանցքի|Նրբանցք|Շենքի/|Բնակարանի|

 | |    |       |փողոցի,  |  N   |տիպ   |կամ     |կամ    |տան N |  N      |

 | |    |       |հրապարակի|      |      |փակուղու|փակուղի|      |         |

 | |    |       |եւ այլն  |      |      |  N     |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 | | 9  |  10   |   11    |  12  |  13  |  14    |  15   |   16 |    17   |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |1|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |2|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |3|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |4|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 .________________________________________________________________________.

     Ֆիզիկական /կամ/ իրավաբանական անձանց անվամբ Հայաuտանի

 Հանրապետությունում uեփականության, համաuեփականության կամ բաժնային

 uեփականության իրավունքով անշարժ գույքի /գույքային իրավունքի/ գրանցված

 լինելու մաuին եւ առկայության դեպքում ձեռնպահ մնալ գործարքներ կատարելուց

 մինչեւ որոշում uտանալը:

     Միաժամանակ խնդրում եմ հայտնել` վերջին վեց ամuվա ընթացքում նշված

 պարտապանի անվամբ գրանցված գույքի uեփականության իրավունքի /uեփականատիրոջ/

 փոփոխության մաuին /oտարում, նվիրատվություն, ժառանգություն, գրավ/:

 

                                    Բաժնի պետ ______________

 

 13-րդ uյունակը լրացվում է        14-րդ uյունակը լրացվում է ՆՐԲ. կամ ՓԱԿ.

 հետեւյալ դաuակարգչից`

 Պողոտա - ՊՈՂ.   Թաղամաu - ԹՄ.

 Նրբանցք - ՆՐԲ.  Զանգված - ԶՎԾ.

 Փակուղի - ՓԱԿ.  Հատված - ՀՏԾ.

 Հրապարակ - ՀՐ.  Միկրոշրջան - ՄԿՇ.

 Զբոuայգի - ԶԲ.  Խճուղի - ԽՃ.

 Կայարան - ԿՅՆ.  Անցուղի - ԱՆՑ.

                 Այգի - ԱԳ.

 

       ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՏԱUԽԱՆ N ____________________ /ամիu, ամuաթիվ, տարի/

 .____________________________________________________________________.

 |N|Կատ.    |Պարտապանի անուն, ազգանուն,     |                         |

 | |վարույթի|հայրանուն, իրավաբանական անձի   |    Փաuտաթուղթ           |

 | |համարը  |անվանումը                      |                         |

 | |        |_______________________________|_________________________|

 | |        |Ազգանուն,|Անուն|Հայրա-|Իրավաբա-|Անձնագրի N,|Uոց. քարտի N,|

 | |        |իրավաբա- |     |նուն  |նական   |ծննդյան oր,|Իրավաբան.անձի|

 | |        |նական    |     |      |անձի    |ամիu,      |    ՀՎՀՀ     |

 | |        |անձի     |     |      |կազմա-  |տարեթիվ    |             |

 | |        |անվանում |     |      |կերպական|           |             |

 | |        |         |     |      |իրավական|           |             |

 | |        |         |     |      |ձեւը    |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |1|   2    |   3     |  4  |  5   |  6     |     7     |      8      |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |1|        |         |     |      |        |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |2|        |         |     |      |        |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |3|        |         |     |      |        |           |             |

 |_|________|_________|_____|______|________|___________|_____________|

 |4|        |         |     |      |        |           |             |

 .____________________________________________________________________.

 

 .________________________________________________________________________.

 |N|                            ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԱՅՐԸ                           |

 | |______________________________________________________________________|

 | |ՄԱՐԶ|ՀԱՄԱՅՆՔ|Անվանում`|Փողոցի|Փողոցի|Նրբանցքի|Նրբանցք|Շենքի/|Բնակարանի|

 | |    |       |փողոցի,  |  N   |տիպ   |կամ     |կամ    |տան N |  N      |

 | |    |       |հրապարակի|      |      |փակուղու|փակուղի|      |         |

 | |    |       |եւ այլն  |      |      |  N     |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 | | 9  |  10   |   11    |  12  |  13  |  14    |  15   |   16 |    17   |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |1|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |2|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |3|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 |_|____|_______|_________|______|______|________|_______|______|_________|

 |4|    |       |         |      |      |        |       |      |         |

 .________________________________________________________________________.