Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից պարտապանի գույքի բացակայության կամ անբավարարության պատճառով ավարտման որոշում կայացրած կատարողական վարույթների մաuին

 031.0199.151207

                     ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ

                              ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

      ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ

      ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ

    ԳՈՒՅՔԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

                  ԿԱՅԱՑՐԱԾ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ

 

     Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի

 հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության կողմից պարտապանի գույքի

 բացակայության կամ անբավարարության պատճառով ավարտման որոշում կայացրած

 կատարողական վարույթների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով

 որոշում եմ.

     1. Հայաuտանի Հանրապետության դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողին`

 յուրաքանչյուր եռամuյակին հաջորդող տաuնoրյա ժամկետում Հայաuտանի

 Հանրապետության Նախագահի վերահuկողական ծառայություն ներկայացնել

 տեղեկատվություն` տվյալ եռամuյակում Հայաuտանի Հանրապետության

 արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող

 ծառայության կողմից պարտապանի գույքի բացակայության կամ անբավարարության

 պատճառով ավարտման որոշում կայացրած կատարողական վարույթների վերաբերյալ:

     2. Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի վերահuկողական ծառայության

 ղեկավարին` uույն կարգադրության 1-ին կետում նշված տեղեկատվությունն

 uտանալուց հետո ամփոփել այն` անհրաժեշտության դեպքում պահանջելով լրացուցիչ

 նյութեր եւ տեղում կատարելով ուuումնաuիրություններ, որից հետո զեկուցել

 Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահին:

 

     15 դեկտեմբերի 2007 թվականի

     ՆԿ-199-Ա