29/11/2005

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը հարկադիր կատարողի կենսաթոշակի նշանակման (մերժման) մասին հաշվարկ-կարգադրության ձեվերը, ծառայության ժամկետի եվ ապահովագրական ստաժի հաշվարկի ձեվը, կենսաթոշակի վկայականի ձեվը եվ կենսաթոշակի հաշվարկի քարտերի ձեվերը հաստատելու մասին

«Գրանցված է» 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
2 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10205451

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

29 նոյեմբերի 2005 թ.       
ք. Երևան

 թիվ 176-Ն

 
Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ (ՄԵՐԺՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏԱԺԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԸ, ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի «Կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու, կենսաթոշակ նշանակելու (վերահաշվարկելու), կենսաթոշակի տեսակ փոխելու, կենսաթոշակ վճարելու և կենսաթոշակի գործ (փաստաթղթեր) վարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 930-Ն որոշման 3-րդ կետի համաձայն.


Հրամայում եմ`

1. Հաստատել՝

1) «Կենսաթոշակի նշանակման մասին հաշվարկ-կարգադրության ձևերը»՝ (հավելվածներ թիվ թիվ 1, 2, 3) կցվում է,

2) «Կենսաթոշակի մերժման մասին հաշվարկ կարգադրության ձևը»՝ (հավելված թիվ 4) կցվում է,

3) «Ծառայության ժամկետի և ապահովագրական ստաժի հաշվարկի ձևը»՝ (հավելված թիվ 5) կցվում է,

4) «Կենսաթոշակի հաշվարկի քարտի ձևը»՝ (հավելված թիվ 6) կցվում է,

5) «Կենսաթոշակի վկայականի ձևը»՝ (հավելված թիվ 7) կցվում է։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Դ. Հարությունյան

Ձև

Հավելված թիվ 1

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 176-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ, համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 

____________________________________________________________


ա., ա., հ.

 

Նախկին _______________________________________________________


կոչումը, ծառայության վայրը, պաշտոնը

 

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը _______________________________________

 

____________________________________________________________


ում կողմից է տրված հրաման

 

__ ___________200  թ.

N _________հրամանի համաձայն


   Արձակվել է _______________________________________________________


«ԴԱՀԿ ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան հոդվածը և կետը

 

Երկարամյա ծառայությունը՝ օրացուցային հաշվարկով _________________________

 

Արտոնյալ հաշվարկով _______________ Քաղաքացիական ստաժը ______________

Կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ հաշվի առնված դրամական բավարարման չափը.

— բազային պաշտոնադրույք

_______դրամ_______լումա 

— հաշվարկման գործակից

_______դրամ_______լումա 

— կոչման հավելավճար

_______դրամ_______լումա 

բազային դրույքաչափի նկատմամբ (տոկոսներով)


     
Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը

  

Համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի _____ հոդվածի, քաղաքացի _______նշանակել երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ (ընդհանուր աշխատանքային ստաժը) ________ տարի, դրամական բավարարման ________%-ի չափով, ամսական _______դրամ _____ լումա գումարով:

 

Նշանակելով օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հետևյալ հավելումները՝

բազային կենսաթոշակի 200%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

 

բազային կենսաթոշակի 150%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 3-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝


բազային կենսաթոշակի չափով

______դրամ_____լումա

Որպես պատերազմի մասնակից՝


բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Անաշխատունակ խնամարկյալի համար, յուրաքանչյուրին՝

բազային կենսաթոշակի 30%-ի չափով

______դրամ_____լումա

1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝

 

բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝


բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝ 

______դրամ_____լումա

70 և բարձր տարիքի համար՝


բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝

______դրամ_____լումա

Հավելավճարի ընդհանուր գումարը չպետք է

գերազանցի բազային կենսաթոշակի եռապատիկ չափը

______դրամ_____լումա

Կենսաթոշակը կկազմի

և վճարման է ենթակա

___ __________200  թ-ից

 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿՎ ՖԲ պետ` _______________ ՖԲ գլխ. մասնագետ` ___________


____ ___________200  թ.

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿԾ Գլխավոր հարկադիր կատարող

________ ____________

____ ___________200 թ.

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Առաքման ամսաթիվը

Կենսաթոշակի 
թերթիկների 
հանձնարարագրերի N

ժամկետի

Կենսաթոշակի 
ամսական գումարը

Բանկի 
բաժանմունքի 
անվանումը

Փաստաթուղթը 
ձևակերպողի 
ստորագրությունը

սկիզբը

վերջը

դրամ

լումա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Կենսաթոշակի թերթիկների և հանձնարարագրերի NN

Որ ժամանա-նակահատ-վածի համար

Ենթակա էր վճարման

Փաստացի վճարվել է

Պակաս է վճարված

Ավել է վճարված

Բանկի բաժանմունքին 
ուղարկված 
հաղորդագրությունների N և ամսաթիվը, սխալ կամ անօրինական վճարված գումարների վերաբերյալ

Փաստաթուղթ 
ստացող անձի ստորագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենսաթոշակի վկայականը
N_______հանձնված Է

Ձև

Հավելված թիվ 2

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 176-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հաշմանդամության կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ, համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ օրենք)
__________________________________________________________


ա., ա., հ.

Նախկին ___________________________________________________


հատուկ կոչումը, ծառայության վայրը, պաշտոնը

 

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը ________________________________

ՀՀ արդարադատության նախարարության_____________________________


ում կողմից է տրված հրամանը

 

__ ___________200  թ.

N _________հրամանի համաձայն


   Արձակվել է ___________________________________________________


«ԴԱՀԿ ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան հոդվածը և կետը

 

Երկարամյա ծառայությունը՝ օրացուցային հաշվարկով _________________________

Արտոնյալ հաշվարկով _______________ Քաղաքացիական ստաժը ______________

Կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ հաշվի առնված դրամական բավարարման չափը.

— բազային պաշտոնադրույք

_______դրամ_______լումա 

— հաշվարկման գործակից

_______դրամ_______լումա 

— կոչման հավելավճար

_______դրամ_______լումա 

բազային դրույքաչափի նկատմամբ (տոկոսներով)

_______դրամ_______լումա 

 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը

  

_______դրամ_______լումա 

 

Համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի _____ հոդվածի, քաղաքացի __________նշանակել երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ (ընդհանուր աշխատանքային ստաժը) __________ տարի, դրամական բավարարման ___________%-ի չափով, ամսական _________դրամ _______ լումա գումարով:

Նշանակելով օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հետևյալ հավելումները՝

Պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝

բազային կենսաթոշակի 200%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

բազային կենսաթոշակի 150%-ի չափով 

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 3-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

բազային կենսաթոշակի չափով

______դրամ_____լումա

Որպես պատերազմի մասնակից՝

բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Անաշխատունակ խնամարկյալի համար, յուրաքանչյուրին՝

բազային կենսաթոշակի 30%-ի չափով 

______դրամ_____լումա

1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝

բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով  

______դրամ_____լումա

2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝

______դրամ_____լումա

70 և բարձր տարիքի համար՝

բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝

______դրամ_____լումա

Հավելավճարի ընդհանուր գումարը չպետք է

գերազանցի բազային կենսաթոշակի եռապատիկ չափը


Կենսաթոշակը կկազմի

և վճարման է ենթակա

___ ___________200  թ.-ից

 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿՎ ՖԲ պետ` ______________ ՖԲ գլխ. մասնագետ` ___________

      ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿԾ Գլխավոր հարկադիր կատարող ____________ _____________

___ _____________200  թ.

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Առաքման ամսաթիվը

Կենսաթոշակի 
թերթիկների 
հանձնարարագրերի N

ժամկետի

Կենսաթոշակի 
ամսական գումարը

Բանկի 
բաժանմունքի անվանումը

Փաստաթուղթը 
ձևակերպողի 
ստորագրությունը

սկիզբը

վերջը

դրամ

լումա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Կենսաթոշակի թերթիկների և հանձնարարագրերի NN

Որ ժամանա-նակահատ-վածի համար

Ենթակա էր վճարման

Փաստացի վճարվել է

Պակաս է վճարված

Ավել է վճարված

Բանկի բաժանմունքին 
ուղարկված 
հաղորդագրությունների N և ամսաթիվը, սխալ կամ անօրինական վճարված գումարների վերաբերյալ

Փաստաթուղթ 
ստացող անձի ստորագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենսաթոշակի վկայականը
N_______հանձնված Է

Ձև

Հավելված թիվ 3

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 176-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ, համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք)
_______________________________________ընտանիքի անդամներին


ա., ա., հ.

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության ________________________________


ստորաբաժանման անվանումը  

Նախկին ____________________________________________________


պաշտոնը, հատուկ կոչումը

 

Մահացած __ __________200  թ.

անձնակազմի ցուցակից հանված

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության_____  ________200  թ. N_______ հրամանի

համաձայն, նշանակել կենսաթոշակ
 կապված է

Մահը 

կապված է

 կապված չէ

ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ ստացած

վնասվածքների և խեղումների հետ:

Կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ հաշվի առնված դրամական բավարարման չափը.

— բազային պաշտոնադրույք

______դրամ_____լումա

— հաշվարկման գործակից

______դրամ_____լումա

— կոչման հավելավճար

բազային դրույքաչափի նկատմամբ (տոկոսներով)

______դրամ_____լումա

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

______դրամ_____լումա 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՆՇԱՆԱԿՎՈՒՄ Է ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ

Հարազատության 
աստիճանը

Ազգանուն, անուն, 
հայրանուն

Ծննդյան օրը, ամիսը
և տարեթիվը

Կենսաթոշակի չափը

 %

գումարը

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         

Կենսաթոշակը նշանակվում է 200  թ. __ ________-ից, համաձայն օրենքի ________ հոդվածի, ընտանիքի _____ անդամներին դրամական բավարարման ______%-ի չափով, ________դրամ ____լումա գումարով:

Կենսաթոշակից ընտանիքի մեկ անդամի հասանելիք մասնաբաժինը ________դրամ ____ լումա:

Ում անունով է գրված կենսաթոշակի թերթիկը _______________________________

_________________________________

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿՎ ՖԲ պետ` ______________ ՖԲ գլխ. մասնագետ` ____________

 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿԾ Գլխավոր հարկադիր կատարող ____________ _____________

____ _______________ 200  թ.

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Առաքման 
ամսաթիվը

Կենսաթոշակի 
թերթիկների հանձնարարագրերի N

ժամկետի

Կենսաթոշակի 
ամսական գումարը

Բանկի բաժանմունքի 
անվանումը

Փաստաթուղթը 
ձևակերպողի 
ստորագրությունը

սկիզբը

վերջը

դրամ

լումա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հ/հ

Կենսաթոշակի թերթիկների և հանձնարարագրերի NN

Որ ժամանա-նակահատ-վածի համար

Ենթակա էր վճարման

Փաստացի վճարվել է

Պակաս է վճարված

Ավել է վճարված

Բանկի բաժանմունքին 
ուղարկված 
հաղորդագրությունների N և ամսաթիվը, սխալ կամ անօրինական վճարված գումարների վերաբերյալ

Փաստաթուղթ 
ստացող անձի ստորագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենսաթոշակի վկայականը

N_______հանձնված է

 

Ձև

Հավելված թիվ 4

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 176-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

__________________________________________________________


ա., ա., հ.

Նախկին _____________________________________________________


հատուկ կոչումը, ծառայության վայրը, պաշտոնը

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը _____________________________________

ՀՀ արդարադատության նախարարության__________________________________


ում կողմից է տրված հրամանը

 

__ ___________200  թ.

N _________հրամանի համաձայն


   Արձակվել է ____________________________________________________


ծառայության անցկացման կանոնադրության կետը և ձևակերպումը

 

Երկարամյա ծառայությունը՝ օրացուցային հաշվարկով _________________________

Արտոնյալ հաշվարկով _______________ Քաղաքացիական ստաժը ______________

Երկարամյա ծառայության, կերակրողին կորցնելու, հաշմանդամության համար կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ դիմումը մերժվում է «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի հետևյալ պահանջներին չբավարարելու պատճառով.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿՎ ՖԲ պետ` ______________ ՖԲ գլխ. մասնագետ` ____________

 

ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿԾ Գլխավոր հարկադիր կատարող ____________ _____________

____ _______________ 200  թ.

Ձև

Հավելված թիվ 5

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 176-Ն հրամանով

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏԱԺԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ

____________________________________________________________


կոչում, անուն, հայրանուն, ազգանուն

____________________________________________________________


բաժանի անվանումը, պաշտոն
Ծնվել է ___________________
ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ
Ծննդյան վայրը ___________________

Առաջին հատուկ (զինվորական) կոչումը _________________________________ 

շնորհված _______________________________200___թ.______________


ում հրամանով

թիվ ________ հրամանով

Պրն _________________________________-ի ծառայությունը,


անուն, հայրանուն, ազգանուն

որը ենթակա է հաշվառման ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության կողմից կենսաթոշակի անցնելու համար (օրացուցային արտոնյալ հաշվարկով)

Ստորաբաժանման անվանումը, զբաղեցրած պաշտոնը

Ում հրամանն է, ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ և համար

Երբվանից մինչև երբ(ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ)

Ծառայության տարիները, ամիսները, օրերը

օրացուցային

գործակից

արտոնյալ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

Ընդհանուր ծառայությունը ___________200  թ. դրությամբ կենսաթոշակի անցնելու համար կազմում է ______ տարի _______ամիս _________ օր:

Պրն _____________________ անձնական գործը N ______գտնվում է

պահպանման ________________________________

____________________________________________________

Հաշվարկը կազմեց __________________________________________


կադրային ապարատի աշխատակցի պաշտոնը, կոչումը, ստորագրությունը


_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________ _________________________ 


կադրային ապարատի ղեկավարի    ֆինանսական ապարատի ղեկավարի

______________________ _______________________________


կոչումը, ստորագրությունը    կոչումը, ստորագրությունը 

Ծառայած տարիների հաշվարկը կազմված է N ________անձնական գործի հիման վրա

Համաձայն եմ______________________________________


ծառայությունից ազատվողի ստորագրությունը

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏՎՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Ազատված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ապահովման ծառայությունից «ԴԱՀԿ մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

_____________ հոդվածի _________________կետով

_________________________ ____ _________200  թ.


ում հրամանով

N ____________հրամանով:

Ազատված է___ ________200  թ.

Ընտանիքի կազմը ազատվելու ժամանակ (կնոջ, երեխաների ազգանունը, անունը, հայրանունը)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________________________
____________________________
կադրային ապարատի ղեկավարի կոչումը, ստորագրությունը

  Կ. Տ.

Ձև

Հավելված թիվ 6

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 176-Ն հրամանով

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՔԱՐՏ

գործ թիվ_____________
___________________

01. Ա., ա., հ., ծննդ. թիվը, ամիսը, օրը ____________________________________
02. Հասցեն ____________________________________________________
03. Կենսաթոշակի տեսակը ծառայ. տար. արտ. _______________________________
04. Կենսաթոշակ ստացողի ա.ա.հ. (կերակրողին կորց. դեպքում կենսաթոշ. ստաց. թիվը)
____________________________________________________________
05. ԱՆ ստորաբաժանումը, պաշտոնը   ____________________________________
06.Զինվորական հատուկ կոչումը ________դրույք   _________________________
07. Ազատման հրաման ________գրանցելով կամ չգրանցելով պահեստ ______________
08. Հավելավճար տարիների ծառայության համար _____________________________
09. Ընդամենը________________________________________

10. Կենսաթոշակի հիմնական չափը

 

 

 

 

 

11. Կենսաթոշակի չափի բարձրացում

 

 

 

 

 

ա. Պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամներին՝

 

 

 

 

 

բազային կենսաթոշակի 200%-ի չափով

 

 

 

 

 

բ. Պատերազմի 2-րդ խմբի հաշմանդամներին՝

 

 

 

 

 

բազային կենսաթոշակի 150%-ի չափով

 

 

 

 

 

գ. Պատերազմի 3-րդ խմբի հաշմանդամներին՝

 

 

 

 

 

բազային կենսաթոշակի չափով

 

 

 

 

 

դ. Պատերազմի մասնակիցներին՝ բազային

 

 

 

 

 

կենսաթոշակի 60 %-ի չափով

 

 

 

 

 

ե. Մեկ խնամարկյալ ունեցող.՝ բազ. կենսաթոշ. 30 %- ի չափով

 

 

 

 

 

զ. 1-ին խմբի խնամքի համար բազային կենսաթոշ.

 

 

 

 

 

60%-ի չափով

 

 

 

 

 

է. 2-րդ խմբի խնամքի համար բազային կենսաթոշ.

 

 

 

 

 

40%-ի չափով

 

 

 

 

 

ը. 75 տարեկանի խնամքի համար բազ. կենսաթոշ.

 

 

 

 

 

40 %-ի չափով

 

 

 

 

 

12. Մեկ ամսվա կենսաթոշակի գումարը

 

 

 

 

 

13. Կենսաթոշակը նշանակված է 200  թ.

 

 

 

 

 

14. Կենսաթոշակի թերթիկի համարը

 

 

 

 

 

Քարտը կազմողի ստորագրությունը____________________

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՈՒՄԸ

Ամիսներ

Տարիներ և գումար

Հունվար

 

 

 

 

 

 

 

 

Փետրվար

 

 

 

 

 

 

 

 

Մարտ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ապրիլ

 

 

 

 

 

 

 

 

Մայիս

 

 

 

 

 

 

 

 

Հունիս

 

 

 

 

 

 

 

 

Հուլիս

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգոստոս

 

 

 

 

 

 

 

 

Սեպտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Հոկտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Նոյեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Դեկտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը 1 տարում

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև

Հավելված թիվ 7

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ N___

ԳՈՐԾ  N___

Կենսաթոշակի նշանակման և
վճարման ժամկետները____

 


Ազգանուն_____________________

Անուն________________________

Հայրանուն_____________________

Կենսաթոշակի տեսակը______________

Կենսաթոշակի չափը_______________

ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂ_____