12/07/2004

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը հարկադիր կատարողին արտաժամյա ծառայության ներգրավման դեպքերը եվ ժամանակի հաշվարկման կարգը սահմանելու մասին


«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 հուլիսի 2004 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10204178

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

12 հուլիսի 2004 թ.
ք. Երևան

  թիվ 100-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

  

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ ԱՐՏԱԺԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասով`

 

Հրամայում եմ`

 

Հաստատել հարկադիր կատարողին արտաժամյա ծառայության ներգրավման դեպքերը և ժամանակի հաշվարկման կարգը` համաձայն հավելվածի:

 

 

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2004 թ. հուլիսի 12-ի
թիվ 100-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՂԻՆ ԱՐՏԱԺԱՄՅԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է կատարողական գործողությունների կատարման ընթացքում դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հարկադիր կատարողներին արտաժամյա ծառայության ներգրավման դեպքերը և ժամանակի հաշվարկը:

2. Ոչ աշխատանքային օրերին, ինչպես նաև աշխատանքային օրվա ավարտից հետո անհապաղ կատարում պահանջող, պարտապանի մեղքով կամ այլ պատճառներով կատարողական գործողությունների կատարումը մնացած օրերին և սահմանված ժամերին անհնարին դարձած կատարողական գործողությունները շարունակվում են մինչև դրանց փաստացի կատարումը:

3. Արտաժամյա ծառայության (աշխատանքի) վերաբերյալ հարկադիր կատարողի վերադասի (բաժնի պետ, վարչության պետ) կողմից կազմվում է համապատասխան զեկուցագիր և ներկայացվում Գլխավոր հարկադիր կատարողի հաստատմանը: Հաստատումից հետո այն ուղարկվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության հաշվապահություն` համապատասխան հաշվարկներ և վճարումներ կատարելու համար:

4. Արտաժամյա ծառայության համար հարկադիր կատարողին վճարվում է հավելավճար ՀՀ Կառավարության կողմից սահմանված կարգով:

5. Արտաժամյա ծառայության համար, հարկադիր կատարողի ցանկությամբ, վճարվելիք հավելավճարի փոխարեն նրան կարող է տրամադրվել նույն քանակության հանգստյան ժամեր (օրեր):

6. Արտաժամյա ծառայության համար հավելավճարները տրվում են ամիսը մեկ անգամ հարկադիր կատարողի արտաժամյա ծառայության տվյալ ամսվան հաջորդող ամսվա ընթացքում:

 

 

Դ. Հարությունյան
Արդարադատության նախարար