29/11/2005

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը քրեակատարողական ծառայողի կենսաթոշակի նշանակման (մերժման) մասին հաշվարկ-կարգադրության ձեվերը, ծառայության ժամկետի եվ ապահովագրական ստաժի հաշվարկի ձեվը, կենսաթոշակի վկայականի ձեվը եվ կենսաթոշակի հաշվարկի քարտերի ձեվերը հաստատելու մասին

«Գրանցված է» 
ՀՀ արդարադատության 
նախարարության կողմից
2 դեկտեմբերի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10205448

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

29 նոյեմբերի 2005 թ.       
ք. Երևան

 թիվ 175-Ն


Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ (ՄԵՐԺՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԸ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏԱԺԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՁԵՎԸ, ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՔԱՐՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 12-ի «Կենսաթոշակ նշանակելու համար դիմելու, կենսաթոշակ նշանակելու (վերահաշվարկելու), կենսաթոշակի տեսակ փոխելու, կենսաթոշակ վճարելու և կենսաթոշակի գործ (փաստաթղթեր) վարելու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 930-Ն որոշման 3-րդ կետի համաձայն.


Հրամայում եմ՝

 

1. Հաստատել՝

1) «Կենսաթոշակի նշանակման մասին հաշվարկ-կարգադրության ձևերը»՝ (հավելվածներ թիվ թիվ 1, 2, 3) կցվում են,

2) «Կենսաթոշակի մերժման մասին հաշվարկ-կարգադրության ձևը»՝ (հավելված թիվ 4) կցվում է,

3) «Ծառայության ժամկետի և ապահովագրական ստաժի հաշվարկի ձևը» (հավելված թիվ 5) կցվում է,

4) «Կենսաթոշակի հաշվարկի քարտի ձևը»՝ (հավելված թիվ 6) կցվում է,

5) «Կենսաթոշակի վկայականի ձևը»՝ (հավելված թիվ 7) կցվում է։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:


Դ. Հարությունյան

  

Ձև

Հավելված թիվ 1

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ, համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ օրենք)

____________________________________________________________


ա., ա., հ.

 

Նախկին _______________________________________________________


կոչումը, ծառայության վայրը, պաշտոնը

 

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը _______________________________________

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության____________________________________


ում կողմից է տրված հրամանը

 

__ ___________200 թ.

N _________հրամանի համաձայն


   Արձակվել է _______________________________________________________


ծառայության անցկացման կանոնադրության կետը և ձևակերպումը

 

Երկարամյա ծառայությունը՝ օրացուցային հաշվարկով __________________________

 

Արտոնյալ հաշվարկով _______________ Քաղաքացիական ստաժը ______________

Կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ հաշվի առնված դրամական բավարարման չափը.

 

 

— պաշտոնային դրույքաչափ

______դրամ_____լումա

— կոչման համար տրվող դրույքաչափ

______դրամ_____լումա

— երկարամյա ծառայության տրվող հավելավճար

______դրամ_____լումա

— պարենային ապահովման փոխարեն տրվող

դրամական փոխհատուցում

______դրամ_____լումա

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

______դրամ_____լումա 


     Համաձայն օրենքի _____ հոդվածի, քաղաքացի _________նշանակել երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ (ընդհանուր աշխատանքային ստաժը) ______ տարի, դրամական բավարարման ______%-ի չափով, ամսական _______դրամ ______ լումա գումարով:

Նշանակելով օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հետևյալ հավելումները՝

 

Պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝


բազային կենսաթոշակի 200%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

 

բազային կենսաթոշակի 150%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 3-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝


բազային կենսաթոշակի չափով

______դրամ_____լումա

Որպես պատերազմի մասնակից՝


բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Անաշխատունակ խնամարկյալի համար, յուրաքանչյուրին՝

բազային կենսաթոշակի 30%-ի չափով


______դրամ_____լումա

1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝

 

բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝


բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝ 

______դրամ_____լումա

70 և բարձր տարիքի համար՝


բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝

______դրամ_____լումա

Հավելավճարի ընդհանուր գումարը չպետք է

գերազանցի բազային կենսաթոշակի եռապատիկ չափը


______դրամ_____լումա

Կենսաթոշակը կկազմի

և վճարման է ենթակա

___ __________200 թ-ից

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ՖԲ պետ` ____________ ՖԲ գլխ. մասնագետ` _____________


____ ___________200 թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության

 քրեակատարողական վարչության պետ` 

____ ___________200 թ.


ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

  

Հ/հ

Առաքման ամսաթիվը

Կենսաթոշակի 
թերթիկների հանձնարարագրերի 
N

ժամկետի

Կենսաթոշակի ամսական գումարը

Բանկի 
բաժանմունքի անվանումը

Փաստաթուղթը 
ձևակերպողի ստորագրությունը

սկիզբը

վերջը

դրամ

լումա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

  

Հ/հ

Կենսաթոշակի թերթիկների և հանձնա-րարագրերի 
NN

Որ ժամանա-նակահատ-վածի համար

Ենթակա էր վճարման

Փաստացի վճարվել է

Պակաս է վճարված

Ավել է վճարված

Բանկի բաժանմունքին 
ուղարկված 
հաղորդագրությունների N և ամսաթիվը, սխալ կամ անօրինական վճարված գումարների վերաբերյալ

Փաստաթուղթ 
ստացող անձի ստորագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենսաթոշակի վկայականը
N_______հանձնված է

Ձև

Հավելված թիվ 2

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

________________________________________________________


ա., ա., հ.

Նախկին _______________________________________________________


կոչումը, ծառայության վայրը, պաշտոնը

 

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը _______________________________________

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության____________________________________


ում կողմից է տրված հրամանը

 

__ ___________200 թ.

N _________հրամանի համաձայն


   Արձակվել է _______________________________________________________


ծառայության անցկացման կանոնադրության կետը և ձևակերպումը

 

Երկարամյա ծառայությունը՝ օրացուցային հաշվարկով __________________________

 

Արտոնյալ հաշվարկով _______________ Քաղաքացիական ստաժը ______________

Կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ հաշվի առնված դրամական բավարարման չափը.

 

 

— պաշտոնային դրույքաչափ

______դրամ_____լումա

— կոչման համար տրվող դրույքաչափ

______դրամ_____լումա

— երկարամյա ծառայության տրվող հավելավճար

______դրամ_____լումա

— պարենային ապահովման փոխարեն տրվող

դրամական փոխհատուցում

______դրամ_____լումա

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

______դրամ_____լումա 


    Համաձայն օրենքի _____ հոդվածի, քաղաքացի _________նշանակել երկարամյա ծառայության համար կենսաթոշակ (ընդհանուր աշխատանքային ստաժը) ______ տարի, դրամական բավարարման ______%-ի չափով, ամսական _______դրամ ______ լումա գումարով:

Նշանակելով օրենքի 25-րդ հոդվածով նախատեսված հետևյալ հավելումները՝

Պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝

բազային կենսաթոշակի 200%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

______դրամ_____լումա

բազային կենսաթոշակի 150%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Պատերազմի 3-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝

______դրամ_____լումա

բազային կենսաթոշակի չափով

______դրամ_____լումա

Որպես պատերազմի մասնակից՝


բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

Անաշխատունակ խնամարկյալի համար, յուրաքանչյուրին՝

բազային կենսաթոշակի 30%-ի չափով

______դրամ_____լումա

 

1-ին խմբի հաշմանդամության համար՝ 


բազային կենսաթոշակի 60%-ի չափով

______դրամ_____լումա

2-րդ խմբի հաշմանդամության համար՝


բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝ 

______դրամ_____լումա

70 և բարձր տարիքի համար՝


բազային կենսաթոշակի 40%-ի չափով՝

______դրամ_____լումա

Հավելավճարի ընդհանուր գումարը չպետք է

գերազանցի բազային կենսաթոշակի եռապատիկ չափը

______դրամ_____լումա

Կենսաթոշակը կկազմի

և վճարման է ենթակա

___ __________200 թ-ից

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ՖԲ պետ` ____________ ՖԲ գլխ. մասնագետ` ______________


____ ___________200 թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության

քրեակատարողական վարչության պետ` 

____ ___________200 թ.

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Առաքման ամսաթիվը

Կենսաթոշակի 
թերթիկների հանձնարարագրերի N

ժամկետի

Կենսաթոշակի ամսական գումարը

Բանկի 
բաժանմունքի անվանումը

Փաստաթուղթը 
ձևակերպողի ստորագրությունը

սկիզբը

վերջը

դրամ

լումա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Կենսաթոշակի թերթիկների և հանձնա-րարագրերի 
N N

Որ ժամանա-նակահատ-վածի համար

Ենթակա էր վճարման

Փաստացի վճարվել է

Պակաս է վճարված

Ավել է վճարված

Բանկի բաժանմունքին 
ուղարկված 
հաղորդագրությունների N և ամսաթիվը, սխալ կամ անօրինական վճարված գումարների վերաբերյալ

Փաստաթուղթ 
ստացող անձի ստորագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենսաթոշակի վկայականը
N_______հանձնված է

Ձև

Հավելված թիվ 3

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Կերակրողին կորցնելու կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ, համաձայն «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

(այսուհետ՝ օրենք)______________ընտանիքի անդամներին      

ա., ա., հ.


ՀՀ արդարադատության նախարարության ______________________________________


ստորաբաժանման անվանումը  

Նախկին ________________________________________________________


պաշտոնը, կոչումը


Մահացած __ __________200 թ.
անձնակազմի ցուցակից հանված

ՀՀ արդարադատության նախարարության___ ________200 թ. N_______ հրամանի
համաձայն, նշանակել կենսաթոշակ

Մահը 

կապված է

 կապված չէ

ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ ստացած

վնասվածքների և խեղումների հետ:
Կենսաթոշակի հաշվարկման ժամանակ հաշվի առնված դրամական բավարարման չափը.

— պաշտոնային դրույքաչափ

______դրամ_____լումա

— կոչման համար տրվող դրույքաչափ

______դրամ_____լումա

— երկարամյա ծառայության տրվող հավելավճար

______դրամ_____լումա

— պարենային ապահովման փոխարեն տրվող

դրամական փոխհատուցում

______դրամ_____լումա

  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

______դրամ_____լումա 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ ՆՇԱՆԱԿՎՈՒՄ Է ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ

Հարազատության 
աստիճանը

Ազգանուն, անուն, 
հայրանուն

Ծննդյան օրը, ամիսը
և տարեթիվը

Կենսաթոշակի չափը

 %

գումարը

 

 

 

 

 

         
         
         
         
         

Կենսաթոշակը նշանակվում է 200 թ. __ ______-ից, համաձայն օրենքի _______ հոդվածի, ընտանիքի____ անդամներին դրամական բավարարման ______%-ի չափով, _______դրամ ____լումա գումարով:

 

Կենսաթոշակից ընտանիքի մեկ անդամի հասանելիք մասնաբաժինը _______դրամ ___ լումա:

Ում անունով է գրված կենսաթոշակի թերթիկը _____________________

_______________________

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ՖԲ պետ` ______________ՖԲ գլխ. մասնագետ` ______________


____ ___________200 թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության

քրեակատարողական վարչության պետ` 

____ ___________200 թ.

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՆԿԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԵՐ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Առաքման ամսաթիվը

Կենսաթոշակի 
թերթիկների հանձնարարագրերի N

ժամկետի

Կենսաթոշակի
ամսական գումարը

Բանկի 
բաժանմունքի անվանումը

Փաստաթուղթը 
ձևակերպողի ստորագրությունը

սկիզբը

վերջը

դրամ

լումա

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՆՇՈՒՄՆԵՐ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/հ

Կենսաթոշակի թերթիկների և հանձնա-րարագրերի N N

Որ ժամանա-նակահատ-վածի համար

Ենթակա էր վճարման

Փաստացի վճարվել է

Պակաս է վճարված

Ավել է վճարված

Բանկի բաժանմունքին 
ուղարկված 
հաղորդագրությունների N և ամսաթիվը, սխալ կամ անօրինական վճարված գումարների վերաբերյալ

Փաստաթուղթ 
ստացող անձի ստորագրությունը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կենսաթոշակի վկայականը
N_______հանձնված է

Ձև

Հավելված թիվ 4

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

____________________________________________________________


ա., ա., հ.

Նախկին _______________________________________________________


կոչումը, ծառայության վայրը, պաշտոնը

 

Ծննդյան օրը, ամիսը և տարեթիվը _______________________________________

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության____________________________________


ում կողմից է տրված հրամանը

 

__ ___________200 թ.

N _________հրամանի համաձայն


   Արձակվել է _______________________________________________________


ծառայության անցկացման կանոնադրության կետը և ձևակերպում

 

Երկարամյա ծառայությունը՝ օրացուցային հաշվարկով __________________________

 

Արտոնյալ հաշվարկով _______________ Քաղաքացիական ստաժը ______________

 

Երկարամյա ծառայության, կերակրողին կորցնելու, հաշմանդամության համար կենսաթոշակ նշանակելու վերաբերյալ դիմումը մերժվում է «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքի հետևյալ պահանջներին չբավարարելու պատճառով.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

ՀՀ ԱՆ ՔԿՎ ՖԲ պետ` ______________ՖԲ գլխ. մասնագետ` ______________


____ ___________200 թ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության

քրեակատարողական վարչության պետ` 

 ________________

____ ___________200 թ.

Ձև

Հավելված թիվ 5

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏԱԺԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ

___________________________________________________________


(կոչում, անուն, հայրանուն, ազգանուն)

____________________________________________________________


(պաշտոն, ստորաբաժանման անվանում)
Ծնվել է ___________________
(ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ)
Ծննդյան վայրը ___________________

Առաջին հատուկ (զինվորական) կոչումը _________________________________ 

շնորհված __________200___թ.________թիվ ________ հրամանով

Պրն (տկն) _________________________________ ծառայությունը

ենթակա է հաշվառման ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից կենսաթոշակ նշանակելու (վերահաշվարկելու) համար (ծառայության ընդհանուր ժամկետով, արտոնյալ հաշվարկով)

Ստորաբաժանման անվանումը, զբաղեցրած պաշտոնը

Հրամանի թիվը, ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը

Ծառայության ժամանակահատվածը (ամսաթիվ, ամիս, տարեթիվ)

Ծառայության տարիները, ամիսները, օրերը

օրացուցային

գործակից

արտոնյալ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդհանուր ծառայությունը 200__թ. __________դրությամբ կենսաթոշակ նշանակելու

(վերահաշվարկելու) համար կազմում է__________տարի_______ամիս _____ օր:

Պրն (տկն) ______________ թիվ ______ անձնական գործը գտնվում է

պահպանման ___________________________________ արխիվում:

Վերջնահաշիվը կազմեց ____________________________________________ 


(կադրային ստորաբաժանման աշխատակցի ա.ա.հ., պաշտոնը, կոչումը, ստորագրությունը)
 _____________________
 (կադրային ստորաբաժանման ղեկավար)
_____________________
 (ֆինանսական ստորաբաժանման ղեկավար)
 ________________________
(ա., ազգանունը, պաշտոնը, կոչումը, ստորագրությունը)
___________________________
(ա., ազգանունը, պաշտոնը, կոչումը, ստորագրությունը)

Ծառայության տարիների վերջնահաշիվը կազմված է թիվ ___անձնական գործի հիման վրա

Համաձայն եմ ____________________________________________ 


(ծառայությունից ազատվողի ա., հ., ազգանունը, ստորագրությունը)

ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունից ազատվածի մասին տվյալները.

Ազատված է «Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության

օրենքի _________ հոդվածի _________ կետի _________ ենթակետով_______________________________________________


(ում հրամանով)

 200 __թ________թիվ ____ հրամանով ազատված է_________ 200. թ.

Ընտանիքի կազմը ազատվելու ժամանակ 
(կնոջ, ամուսնու, երեխաների ազգանունը, անունը, հայրանունը)____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 

___________________________________________

____________________________________________
     (ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ կենտրոնական մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալի
_________________________________________
      անունը, ազգանունը, կոչումը, ստորագրությունը)

  

Ձև

Հավելված թիվ 6

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՔԱՐՏ

 01. Ա., ա., հ., ծննդ. թիվը, ամիսը, օրը ______________________________________
02. Հասցեն _______________________________________________________
03. Կենսաթոշակի տեսակը ծառայ. (օրաց. արտ.) ________________________________
04. Կենսաթոշակ ստացողի ա.ա.հ. (կերակրողին կորց. դեպքում կենսաթոշ. ստաց. թիվը)
______________________________________________________________
05. ԱՆ ստորաբաժանումը, պաշտոնը   ______________________________________
06. Կոչումը դրույք   _________________________________________________ 
07. Ազատման հրաման ________գրանցելով կամ չգրանցելով պահեստ ________________ 
08. Հավելավճար տարիների ծառայության համար _______________________________
09. Սննդի փոխհատուցման գումար ________________________________________

10. Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը _______________________________________________

11. Կենսաթոշակի հիմնական չափը

 

 

 

 

 

12. Կենսաթոշակի չափի բարձրացում

 

 

 

 

 

ա. Պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամներին՝

 

 

 

 

 

բազային կենսաթոշակի 200%-ի չափով

 

 

 

 

 

բ. Պատերազմի 2-րդ խմբի հաշմանդամներին՝

 

 

 

 

 

բազային կենսաթոշակի 150%-ի չափով

 

 

 

 

 

գ. Պատերազմի 3-րդ խմբի հաշմանդամներին՝

 

 

 

 

 

բազային կենսաթոշակի չափով

 

 

 

 

 

դ. Պատերազմի մասնակիցներին՝ բազային

 

 

 

 

 

կենսաթոշակի 60 %-ի չափով

 

 

 

 

 

ե. Մեկ խնամարկյալ ունեցող.՝ բազ. կենսաթոշ. 30 %- ի չափով

 

 

 

 

 

զ. 1-ին խմբի խնամքի համար բազային կենսաթոշ.

 

 

 

 

 

60%-ի չափով

 

 

 

 

 

է. 2-րդ խմբի խնամքի համար բազային կենսաթոշ.

 

 

 

 

 

40%-ի չափով

 

 

 

 

 

ը. 75 տարեկանի խնամքի համար բազ. կենսաթոշ.

 

 

 

 

 

40 %-ի չափով

 

 

 

 

 

13. Մեկ ամսվա կենսաթոշակի գումարը

 

 

 

 

 

14. Կենսաթոշակը նշանակված է        200  թ.

 

 

 

 

 

15. Կենսաթոշակի թերթիկի համարը

 

 

 

 

 

Քարտը կազմողի ստորագրությունը

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎՃԱՐՈՒՄ

Ամիսներ

Տարիներ և գումար

Հունվար

 

 

 

 

 

 

 

 

Փետրվար

 

 

 

 

 

 

 

 

Մարտ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ապրիլ

 

 

 

 

 

 

 

 

Մայիս

 

 

 

 

 

 

 

 

Հունիս

 

 

 

 

 

 

 

 

Հուլիս

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգոստոս

 

 

 

 

 

 

 

 

Սեպտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Հոկտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Նոյեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Դեկտեմբեր

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը 1 տարում

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև

Հավելված թիվ 7

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2005 թվականի նոյեմբերի 29-ի
թիվ 175-Ն հրամանով

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎԸ

1. Կենսաթոշակի վկայականի (այսուհետ՝ վկայական) կազմը պատրաստվում է բաց կարմիր գույնի կաշվից կամ կաշվին փոխարինող նյութից:

2. Վկայականի կազմի աջ կողմի արտաքին միջնամասում ոսկեգույնով պատկերվում է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, իսկ զինանշանից ներքև՝ ոսկեգույն հայերեն մեծատառերով, երեք տողով տպագրվում են՝ «Հայաստանի Հանրապետություն արդարադատության նախարարություն» բառերը (հավելված 7/1):

3. Վկայականի կազմի ձախ կողմի արտաքին միջնամասում ոսկեգույն ռուսերեն մեծատառերով, երեք տողով տպագրվում են՝ «Республика Армения министерство юстиции» բառերը (հավելված 7/1):

4. Վկայականի ներսի աջ և ձախ կողմերում փակցվում են բաց վարդագույն ցանցկեն մեկական ներդիր: Վկայականի ներդիրների հետին պլանում պատկերվում է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը՝ 5 սմ բարձրությամբ (հավելված 7/2):

5. Վկայականի ձախ ներդիրի (հավելված 7/2) վերին միջնամասում հայերեն մեծատառերով, երեք տողով տպագրվում են «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն քրեակատարողական ծառայություն» բառերը, որոնք ձախ ներդիրի մնացած մասից անջատվում են հորիզոնական գծով:

Հորիզոնական գծից ներքև հայերեն մեծատառերով տպագրվում է «կենսաթոշակի վկայական N ...» բառերը՝ բազմակետի փոխարեն լրացնելով տվյալ վկայականի հերթական համարը:

Վկայականի ձախ ներդիրի ներքևի ձախ եզրային մասում, հորիզոնական գծի եզրին կից փակցվում է նախկին քրեակատարողական ծառայողի՝ կենսաթոշակառուի 3,5x4,5 սմ չափերի գունավոր դիմահայաց լուսանկարը:

Կենսաթոշակառուի լուսանկարից աջ տպագրվում են կենսաթոշակառուի անունը, ազգանունը, հայրանունը, կենսաթոշակի գործի համարը, կենսաթոշակի տեսակը, կենսաթոշակի չափը, կենսաթոշակի նշանակման և վճարման ժամկետները:

Ձախ ներդիրի ստորին մասում՝ լուսանկարից աջ հայերեն մեծատառերով տպագրվում է «վարչության պետ՝ ...» բառերը, բազմակետի փոխարեն՝ վարչության պետի ստորագրությունը:

6. Վկայականի աջ ներդիրը տպագրվում է ռուսերեն և հանդիսանում է ձախ ներդիրի բառացի թարգմանությունը (հավելված 7/2): Վկայականի աջ ներդիրի վրա լուսանկար չի փակցվում:

7. Վկայականի ներդիրները կնքվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կնիքով: Ձախ ներդիրը կնքվում է այնպես, որ դրա մի մասը լինի լուսանկարի ստորին մասում, իսկ մյուս մասը՝ ներդիրի վրա:

8. Վկայականի ներդիրները կարող են պատվել թափանցիկ շերտով:


Հավելված թիվ 7/1

  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВО 
ЮСТИЦИИ

Հավելված թիվ 7/2

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ


ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն
N...

ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ,
ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ

ԳՈՐԾ N
ՏԵՍԱԿԸ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԸ

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԸ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ Է

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

 


ИМЯ, ФАМИЛИЯ,

ОТЧЕСТВО

 


ДЕЛО N

ТИП

РАЗМЕР ПЕНСИИ

ПЕНСИЯ НАЗНАЧЕНА  С_____ ПО _______

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Արդարադատության նախարար