08/09/2005

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը քրեակատարողական ծառայությունում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց վկայականի նմուշը հաստատելու մասին

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

12 սեպտեմբերի 2005 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10205363

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

  

8 սեպտեմբերի 2005 թ.
ք. Երևան

թիվ ՔՀ-44-Ն

  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

  

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՆՄՈՒՇԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել «Քրեակատարողական ծառայությունում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց վկայականի նմուշը» (հավելվածներ 1 և 1/1) կցվում են:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

  

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված 1

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի
2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի
թիվ ՔՀ-44-Ն հրամանով

 

ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՆՄՈՒՇԸ

 

1. Սույն ակտով հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց (այսուհետ` տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձ) վկայականի նմուշը:

2. Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձի վկայականը (այսուհետ` վկայական) տեխնիկական աշխատանքներ կատարելու նպատակով քրեակատարողական հիմնարկներ, դրանց վարչական տարածքներ կամ շենքեր և համապատասխան այլ վայրեր մուտք գործելու նրա իրավունքը հավաստող, 6 x 17,5 սմ չափեր ունեցող փաստաթուղթ է (հավելված 1/1), որը, անհրաժեշտությունից ելնելով, կարող է ներկայացվել տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձի կողմից իր լիազորությունները հավաստելու և անձը հաստատելու համար:

3. Առանց համապատասխան ձևակերպման, ջնջումներով և ուղղումներով վկայականը համարվում է անվավեր:

4. Վկայականը երկկողմանի է, որի առջևի մասը լրացված է, իսկ հետին մասը` ոչ: Վկայականը լամինացված է: Վկայականը կրելու նպատակով կարող է ունենալ ամրակցման տարբեր հնարավորություններ:

5. Վկայականի առջևի մասի հետին պլանում պատկերվում է Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը` 5 սմ բարձրությամբ (հավելված 1/1):

6. Վկայականի առջևի մասի վերին միջնամասում հայերեն մեծատառերով երեք տողով տպագրվում են «Հայաստանի Հանրապետություն արդարադատության նախարարություն քրեակատարողական ծառայություն» բառերը, որոնք մնացած մասից անջատվում են հորիզոնական գծով: Հորիզոնական գծից ներքև հայերեն մեծատառերով տպագրվում է «վկայական N ...» բառերը` բազմակետի փոխարեն լրացնելով տվյալ վկայականի հերթական համարը:

Վկայականի առջևի մասի ներքևի ձախ եզրային մասում, հորիզոնական գծի եզրին կից փակցվում է տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձի 3,5 x 4,5 սմ չափերի գունավոր, դիմահայաց լուսանկարը:

Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձի լուսանկարից աջ տպագրվում է տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձի անունը, հայրանունը, ազգանունը, զբաղեցրած պաշտոնի անվանումը:

Այնուհետ, առանձին տողով տպագրվում են «Ուժի մեջ է մինչև ...» բառերը` բազմակետի փոխարեն լրացնելով համապատասխան ամսաթիվը և տարեթիվը: Այդ տողից ներքև հայերեն մեծատառերով տպագրվում է «վարչության պետ`» բառերը, որի կողքին դրվում է վարչության պետի ստորագրությունը, կամ համապատասխանաբար` վկայականը ստորագրելու իրավասություն ունեցող համապատասխան պաշտոնատար անձի պաշտոնը և ստորագրությունը:

Վկայականի առջևի մասը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համապատասխան կնիքով: Կնիքը դրվում է այնպես, որ դրա մի մասը լինի լուսանկարի ստորին մասում, իսկ մյուս մասը` վկայականի վրա:

 

 

Հավելված 1/1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ


ՎԿԱՅԱԿԱՆ N ....

ԱՆՈՒՆ ՀԱՅՐԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ

ՊԱՇՏՈՆ

Ուժի մեջ է մինչև ...

ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ ......

Արդարադատության նախարար