Դեպի վեր

15/12/2011 Տառատեսակի
չափսը
A A A

ՀՀ կառավարության որոշումը հանրային ծառայության առանձին տեսակների պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը սահմանելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1796-Ն

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել հանրային ծառայության առանձին տեսակների պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2011 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն որոշման

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քաղա-քա-ցիական ծառա-յության պաշտոն-ներ

Քաղա-քացիական հատուկ ծառայու-թյան պաշ-տոններ

Համայն-քային ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ դիվանագի-տական ծառա-յության պաշտոններ

ՀՀ սահ-մանա-դրական դատա-րանում ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ Ազգային ժողովում պետական ծառայության պաշտոններ

Դատա-կան ծառա-յության պաշ-տոններ

Դատա-խազու-թյունում ծառայու-թյան պաշ-տոններ

ՀՀ փրկա-րարա-կան ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ մաք-սային ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ հար-կային ծառա-յության պաշ-տոններ

Հատուկ քննչա-կան ծառա-յության պաշ-տոններ

ԴԱՀԿ ծառա-յու-թյան պաշ-տոն-ներ

Քրեակատա-րողական ծառայության պաշտոններ

Դատական կարգադրիչ-ների ծառա-յության պաշտոններ

ՀՀ պաշտպանու-թյան նախա-րարության զինվորական ծառայության պաշտոններ

ՀՀ ազգային անվտանգու-թյան ծառա-յության պաշտոններ

ՀՀ ոստիկա-նության պաշ-տոններ

բարձրա-գույն

բարձրա-
գույն

 

բարձրա-
գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-
գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձ-րագույն

բարձրա-
գույն

 

ավագ

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխա-վոր

գլխա-վոր

գլխավոր

գլխավոր

ավագ

ավագ

առաջա-տար

առաջա-
տար

առաջա-տար

առաջա-
տար

առաջա-
տար

առաջա-
տար

առաջա-տար

առաջա-
տար

ավագ, միջին

առաջա-տար

առաջա-տար

առաջա-
տար

առա-ջատար

առաջատար, միջին

առաջատար

միջին

միջին

միջին

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

 

 

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն