15/12/2011

ՀՀ կառավարության որոշումը հանրային ծառայության առանձին տեսակների պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը սահմանելու մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1796-Ն

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել հանրային ծառայության առանձին տեսակների պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան


2011 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն որոշման

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Քաղա-քա-ցիական ծառա-յության պաշտոն-ներ

Քաղա-քացիական հատուկ ծառայու-թյան պաշ-տոններ

Համայն-քային ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ դիվանագի-տական ծառա-յության պաշտոններ

ՀՀ սահ-մանա-դրական դատա-րանում ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ Ազգային ժողովում պետական ծառայության պաշտոններ

Դատա-կան ծառա-յության պաշ-տոններ

Դատա-խազու-թյունում ծառայու-թյան պաշ-տոններ

ՀՀ փրկա-րարա-կան ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ մաք-սային ծառա-յության պաշ-տոններ

ՀՀ հար-կային ծառա-յության պաշ-տոններ

Հատուկ քննչա-կան ծառա-յության պաշ-տոններ

ԴԱՀԿ ծառա-յու-թյան պաշ-տոն-ներ

Քրեակատա-րողական ծառայության պաշտոններ

Դատական կարգադրիչ-ների ծառա-յության պաշտոններ

ՀՀ պաշտպանու-թյան նախա-րարության զինվորական ծառայության պաշտոններ

ՀՀ ազգային անվտանգու-թյան ծառա-յության պաշտոններ

ՀՀ ոստիկա-նության պաշ-տոններ

բարձրա-գույն

բարձրա-
գույն

 

բարձրա-
գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-
գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձրա-գույն

բարձ-րագույն

բարձրա-
գույն

 

ավագ

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխավոր

գլխա-վոր

գլխա-վոր

գլխավոր

գլխավոր

ավագ

ավագ

առաջա-տար

առաջա-
տար

առաջա-տար

առաջա-
տար

առաջա-
տար

առաջա-
տար

առաջա-տար

առաջա-
տար

ավագ, միջին

առաջա-տար

առաջա-տար

առաջա-
տար

առա-ջատար

առաջատար, միջին

առաջատար

միջին

միջին

միջին

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

 

 

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

կրտսեր

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան