04/06/2001

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը պետական նոտարական գրասենյակում նոտարի մոտ ստաժավորում անցնելու կարգի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

4 հունիսի 2001 թ.
ք. Երևան

N 189

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆՈՏԱՐԻ ՄՈՏ ՍՏԱԺԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Պետական նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1997 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 532 որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կանոնադրության 5-րդ կետի ժզ ենթակետի համապատասխան

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել`

ա) «Պետական նոտարական գրասենյակում նոտարի մոտ ստաժավորում անցկացնելու կարգը»,

բ) «Նոտարի ստաժորների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը»:

2. Սույն հրամանով հաստատված կարգերի պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը դնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Գ. Մալխասյանի վրա:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2000 թվականի փետրվարի 21-ի «Պետական նոտարական գրասենյակում նոտարի մոտ ստաժավորում անցնելու կարգը» հաստատելու մասին» թիվ 67 հրամանը:

 


Դ. Հարությունյան

 


Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2001 թվականի հունիսի 4-ի
N 189 հրամանով

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ ՆՈՏԱՐԻ ՄՈՏ ՍՏԱԺԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑՆԵԼՈՒ

 

1. «Պետական նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5 հոդվածի համաձայն նոտարի պաշտոնում կարող է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որն ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, անցել է առնվազն մեկ տարի տևողությամբ ստաժավորում պետական նոտարական գրասենյակում, հանձնել է որակավորման քննություն:

Առանձին դեպքերում, երբ ստաժավորում անցնող անձը, ունենալով բավարար գիտելիքներ կարող է հանձնել որակավորման քննություններ, ստաժավորման ժամկետը կարող է կրճատվել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի (այսուհետև արդարադատության նախարար) կողմից: Եթե կարճաժամկետ ստաժավորում անցած անձը չի հանձնում որակավորման քննությունները, ապա նա իրավունք ունի շարունակել ստաժավորումը մինչև ժամկետի ավարտը:

Ստաժավորման տևողությունը կարող է երկարացվել ստաժավորումն անցնողի հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառներով նրա բացակայության ժամկետով` արդարադատության նախարարի հրամանով:

Ստաժավորումը դադարեցվում է «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

2. Պետական նոտարական գրասենյակում ստաժավորում անցնողի պաշտոնում նշանակումը կատարվում է արդարադատության նախարարի հրամանով` ստաժորների թեկնածուների որակավորումն ստուգող հանձնաժողովի առաջարկության համաձայն:

3. Ստաժավորում անցնող անձինք չեն վարձատրվում և նրանք այդ ընթացքում իրավունք ունեն աշխատել: Ստաժավորում անցկացնելու հետ կապված նոտարական գրասենյակների լրացուցիչ ծախսերը կատարվում են ստաժավորում անցնող անձանց կողմից, որը չի կարող ամսական քսան հազար դրամից ավելի լինել:

Ստաժավորում անցնելու պայմանները և ժամերը սահմանվում են ստաժավորում անցնող անձի և նրա ղեկավար պետական նոտարի փոխադարձ համաձայնությամբ: Անհամաձայնության դեպքում ստաժավորման ժամկետն ու պայմանները սահմանում է արդարադատության նախարարի համապատասխան տեղակալը:

Ստաժավորում անցնող անձինք պարտավոր են պահպանել նոտարական գրասենյակի աշխատանքային ներքին կարգապահության կանոնները:

4. Պետական նոտարական գրասենյակում ստաժավորում անցնող անձի ստաժավորման աշխատանքները ղեկավարում է արդարադատության նախարարի հրամանով նշանակված պետական նոտարը: Հնարավորության դեպքում արդարադատության նախարարը ստաժավորման աշխատանքների ղեկավարին նշանակելիս հաշվի է առնում նաև նրա կարծիքը:

Ստաժավորում անցնող անձի դիմումի համաձայն արդարադատության նախարարը փոխում է ստաժավորում անցնող անձի ղեկավարին:

5. Պետական նոտարական գրասենյակում աշխատող նոտարը միաժամանակ կարող է իրականացնել ոչ ավելի, քան մեկ ստաժավորում անցնողի ղեկավարման աշխատանք:

6. Ստաժավորում անցնողի անձը կարող է իրականացնել հետևյալ գործառույթները`

ա) նոտարական փաստաթղթերի նախագծերի պատրաստումը.

բ) քաղաքացիների ընդունելության կազմակերպումը.

գ) նոտարական գործողությունների համար ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը և դրանք օրենսդրության համապատասխանությանը վերաբերյալ եզրակացությունը նոտարին ներկայացնելը.

դ) նոտարական գրասենյակում պահվող իրավական ակտերի համակարգումը և վերահսկչական վիճակում պահումը.

ե) իրավաբանական բնույթի գրավոր հարցումների կամ դրանց պատասխանների նախագծերի նախապատրաստումը.

զ) նոտարական գործերը արխիվ հանձնելուն նախապատրաստելը.

է) նոտարի հանձնարարությամբ գործավարական աշխատանքների իրականացումը:

Ստաժավորում անցնողը կարող է մասնակցել նոտարական պրակտիկայի ամփոփման աշխատանքներին:

Սույն կետով նախատեսված գործառույթների իրականացման կարգը որոշում է ստաժավորում անցնող անձի աշխատանքները ղեկավարող նոտարը:

7. Ստաժավորման ընթացքում ստաժավորում անցնողը պարտավոր է յուրացնել նոտարիատի հետ առնչվող հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերը:

8. Ստաժավորման ավարտին ստաժավորում անցած անձի աշխատանքները ղեկավարող պետական նոտարը կազմում է եզրակացություն ստաժավորման արդյունքների մասին, որում պետք է նշվի ստաժավորում անցած անձի ընդհանուր պատրաստվածության մակարդակը, ստաժավորման ընթացքում նրա կողմից ստացված պրակտիկ հմտությունները և գիտելիքները, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանքի համար ստաժավորում անցած անձի պատրաստության աստիճանը: Եզրակացության մեկ օրինակը պահվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում (այսուհետև` նախարարություն), իսկ մյուսը տրվում է ստաժավորում անցած անձին:

9. Ստաժավորման արդյունքների մասին եզրակացությունը կցվում է որակավորման քննություններ հանձնելու դիմումին: Քննությանը մասնակցել թույլատրվում է ստաժավորում անցած բոլոր անձանց, անկախ ստաժավորման ղեկավարի եզրակացության գնահատականից:

10. Նոտարական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող և նոտարական գործունեության ղեկավարման գործառույթներ իրականացնող նախարարության պաշտոնատար անձինք նոտարի պաշտոնում նշանակվում են առանց ստաժավորում անցնելու և որակավորման քննություններ հանձնելու:

Նոտարական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեցող նախարարության այն աշխատողները (մասնագետներ), որոնց աշխատանքային գործառույթները կապված են նոտարիատի կամ նոտարիատի հետ առնչվող օրենսդրական հարցերի հետ (նախագծերի նախապատրաստում, փորձաքննություն և այլն) ստաժավորում են անցնում արդարադատության նախարարի կողմից սահմանված կրճատ ժամկետներում:

11. Ստաժավորում անցնող անձի ստաժավորումը կարող է վաղաժամկետ դադարեցվել արդարադատության նախարարի հրամանով`

ա) նրա դիմումի համաձայն.

բ) անհարգելի պատճառով տաս օր անընդմեջ ստաժավորում չանցնելու.

գ) նոտարական գրասենյակի աշխատանքային ներքին կարգապահության կանոնները կոպիտ խախտելու.

դ) որակավորման ստուգման համար կեղծ փաստաթղթեր ներկայացնելու:

 


Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարի
2001 թվականի հունիսի 4-ի
N 189 հրամանով

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՆՈՏԱՐԻ ՍՏԱԺՈՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

1. Նոտարի ստաժոր դառնալու համար համար կարող են դիմել գործունակ այն քաղաքացիները, որոնք ունեն բարձրագույն իրավաբանական կրթություն:

2. Որակավորման ստուգման համար դիմողը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն (այսուհետև նախարարություն) ներկայացնում է`

1) դիմում, որում պետք է նշվեն`

ա) նրա անունը, ազգանունը և հայրանունը (անձը հաստատող փաստաթղթում դրա առկայության դեպքում).

բ) դիմողի բնակության վայրը, հեռախոսի համարը` դրա առկայության դեպքում.

2) երկու գունավոր լուսանկար 4 X 6 չափսի.

3) անձնագիր.

4) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը.

5) լրացված անձնական թերթիկ:

Սույն կետի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթակետերում նշված փաստաթղթերից կազմված դիմողների անձնական գործերը վերցվում են հաշվառման և պահվում են նախարարությունում: Ստուգման անցկացման հետ կապված ծախսերը կատարում է դիմողը, որը չափը սահմանում է հանձնաժողովը:

3. Դիմողների որակավորման ստուգումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի (այսուհետև` արդարադատության նախարար) կողմից ստեղծած հանձնաժողովը (այսուհետև` հանձնաժողով):

4. Հանձնաժողովը`

1) կազմակերպում է դիմողների ստուգման աշխատանքները.

2) ընտրում է ստուգման համար կիրառելի հարցերը.

3) որոշում է ստուգման վայրը, ժամանակը և դրա մասին հայտնում դիմողներին.

4) կազմակերպում է հանձնաժողովի աշխատանքները.

5) իրականացնում է սույն կարգով սահմանված այլ լիազորություններ:

5. Դիմողների որակավորումը որոշելու համար ստուգման համար կիրառելի հարցերը մշակվում են նկատի ունենալով դիմողների մասնագիտական կարողություններն իրավունքի հետևյալ բնագավառներում`

ա) քաղաքացիական իրավունք.

բ) հողային իրավունք.

գ) նոտարիատի մասին օրենսդրություն.

դ) սահմանադրական իրավունք:

6. Ստուգումներն անցկացվում են արդարադատության նախարարի կողմից սահմանված ժամկետներում:

7. Որակավորման ստուգումն անցկացվում է հայերեն լեզվով:

8. Ստուգման արդյունքների գնահատումն իրականացնում է հանձնաժողովը: Ստուգման արդյունքների գնահատումն իրականացվում է 20 միավոր համակարգով: Դրական են համարվում տաս և բարձր միավորները:

9. Ստուգումների արդյունքների մասին դիմողին պատշաճ ձևով հայտնվում է կամ դրանք նրան են ուղարկվում ոչ ուշ քան ստուգման անցկացման հաջորդող օրը:

10. Ստուգման արդյունքները կարող են բողոքարկվել արդարադատության նախարարին տասնօրյա ժամկետում:

11. Եթե արդարադատության նախարարը բավարարում է դիմողի բողոքը, ապա այդ որոշման հիման վրա դիմողի գնահատականը համապատասխանաբար ավելացվում է:

 

Գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարության կողմից
4 հունիսի 2001 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10201097

Արդարադատության նախարար