02/07/2005

ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վերաբերյալ վկայականների կրկնօրինակների եվ տեղեկանքների տրման կարգը եվ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մատյանների ձեվերը հաստատելու մասին

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

11 հուլիսի 2005 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10205253

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

2 հուլիսի 2005 թ.
ք. Երևան

  N 96-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 80-րդ հոդվածով.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վերաբերյալ վկայականների կրկնօրինակների և տեղեկանքների տրման կարգը (հավելված N 1)` կցվում է:

2. Հաստատել Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման դիմումների հաշվառման մատյանի ձևը (հավելված N 2)` կցվում է:

3. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծննդյան դիմումների հաշվառման մատյանի ձևը (հավելված N 3)` կցվում է:

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տեղեկանքների վերաբերյալ դիմումների հաշվառման մատյանի ձևը (հավելված N 4)` կցվում է:

5. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականների ելքի հաշվառման մատյանի ձևը (հավելված N 5)` կցվում է:

6. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

  Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 1

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2005 թվականի հուլիսի 2-ի
թիվ 96-Ն հրամանով

 

Կ Ա Ր Գ

  

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ

 

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումների (այսուհետ` ՔԿԱԳ) վերաբերյալ վկայականի կրկնօրինակներն ու տեղեկանքները քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումը հաստատող փաստաթղթեր են, որոնք տրվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության հանրապետական արխիվի (այսուհետ` Արխիվ), Ամուսնության պալատի, Երևանի հատուկ սպասարկման տարածքային բաժինների և Հայաստանի Հանրապետության ՔԿԱԳ տարածքային մարմինների կողմից` քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների հիման վրա, քաղաքացիների դիմումների համաձայն:

1. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակը տրամադրվում է`

ա) այն անձին, որի վերաբերյալ կատարվել է տվյալ քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը.

բ) մահացածի ազգականին կամ շահագրգիռ անձին, եթե քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը վերաբերում է մահացածին.

գ) ծնողներին, օրինական ներկայացուցիչներին կամ խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցչին, այն դեպքում, եթե անձը, որի վերաբերյալ կատարվել է քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, վկայականի կրկնօրինակի տրամադրման օրն անգործունակ է.

դ) այլ անձի, եթե նա քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակ ստանալու իրավունք ունեցող անձի կողմից ներկայացնում է օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորագիր:

16-18 տարեկան երեխաները ծննդյան վկայականների կրկնօրինակներ կարող են ստանալ իրենց դիմումի հիման վրա, եթե ունեն անձը հաստատող փաստաթուղթ:

2. Քաղաքացիական կացության ակտի պետական գրանցման վկայականի կրկնօրինակ չի տրամադրվում`

ա) երեխայի ծննդյան վկայականը` այն ծնողներին, որոնք այդ երեխայի նկատմամբ զրկված են ծնողական իրավունքներից կամ սահմանափակված են նրանց ծնողական իրավունքները: Այդ ծնողների դիմումով նրանց տրամադրվում է երեխայի ծննդյան պետական գրանցումը հաստատող տեղեկանք.

բ) քաղաքացիական կացության ակտերի այն գրառումների վերաբերյալ, որոնք անվավեր կամ չեղյալ են հայտարարվել, կամ վերացել են, կամ դադարել է այն իրավաբանական փաստը, որը հիմք է համարվել տվյալ գրանցումը կատարելու համար: Շահագրգիռ անձանց խնդրանքով ՔԿԱԳ տարածքային մարմինը տրամադրում է տեղեկանք, որով հաստատվում են քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումները: Տեղեկանքում նշվում է նաև ՔԿԱԳ անվավեր, չեղյալ հայտարարման, դադարման կամ վերացման հիմքը:

3. Վկայականի կրկնօրինակ ստանալու մասին դիմումի հետ միասին դիմումատուն ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթը:

Եթե վկայականի կրկնօրինակ ստանալու խնդրանքով ՔԿԱԳ տարածքային մարմին է դիմել լիազորված անձը, ապա նա վերը նշված փաստաթղթերից բացի ՔԿԱԳ տարածքային բաժին պետք է ներկայացնի նաև դիմումատուի անունից հանդես գալու վերաբերյալ օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորագիրը, լիազորողի անձը հաստատող փաստաթղթի լուսապատճենը:

4. Արխիվը վկայականի կրկնօրինակ և տեղեկանք է տրամադրում հետևյալ դեպքերում.

ա) երբ քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման առաջին օրինակի գտնվելու վայրի ՔԿԱԳ տարածքային մարմնում բացակայում է տվյալ ակտային գրանցումը.

բ) արխիվում պահպանվող օտարերկրյա պետություններում ՀՀ դեսպանությունների և հյուպատոսությունների կողմից կատարված ակտային գրանցումների հիման վրա.

գ) արխիվում պահպանվող Երևան քաղաքի մինչև 1947 թ. ծննդյան ակտային գրանցումների հիման վրա:

5. Եթե քաղաքացիական կացության ակտի գրանցումը, որի վերաբերյալ պահանջվում է վկայականի կրկնօրինակը, գտնվում է քաղաքացու (որի վերաբերյալ կազմվել է ակտային գրանցում) ոչ մշտական բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմնի արխիվում կամ ակտի առաջին օրինակի գտնվելու վայրի ՔԿԱԳ մարմնի արխիվում այն բացակայում է (կորսվել է, այրվել է և այլն), նա կարող է դիմել իր բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմին` ակտի գրանցման վայրից կամ Արխիվից իր վկայականի կրկնօրինակը ստանալու խնդրանքով:

ՔԿԱԳ տարածքային մարմինն ընդունելով անձի դիմումը, այն համապատասխան գրությամբ ուղարկում է ակտի գտնվելու վայրի ՔԿԱԳ տարածքային մարմնին: Վերջինս ստանալով փաստաթղթերը` վկայականի կրկնօրինակն ուղարկում է համապատասխան ՔԿԱԳ տարածքային մարմին դիմողին հանձնելու համար:

ՔԿԱԳ տարածքային մարմնի արխիվում տվյալ ակտային գրանցման բացակայության (կորսված, այրված, անընթեռնելի և այլն) դեպքում ՔԿԱԳ տարածքային մարմնի աշխատակիցն այդ մասին նշում է կատարում վկայականի կրկնօրինակը տալու վերաբերյալ ստացված դիմումի վրա և ՔԿԱԳ մարմնի գրության հետ ուղարկում է Արխիվ: Ստանալով ՔԿԱԳ մարմնի կողմից ուղարկված փաստաթղթերը` Արխիվը վկայականի կրկնօրինակն ուղարկում է համապատասխան ՔԿԱԳ տարածքային մարմին` դիմողին հանձնելու համար:

Արխիվում ակտի գրանցման բացակայության դեպքում ՔԿԱԳ տարածքային մարմին է ուղարկվում համապատասխան տեղեկանք` դիմողին հանձնելու համար:

6. Վկայականի կրկնօրինակ չի տրամադրվում այն դեպքում, երբ չեն համապատասխանում ակտային գրանցման և անձի անձնագրում նշված տեղեկությունները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան ժամանակը և վայրը) և կամ քաղաքացիական կացության ակտում կան անճշտություններ, թերի լրացված տեղեկություններ: Քաղաքացուն բացատրվում է քաղաքացիական կացության ակտերում փոփոխություններ, ուղղումներ և լրացումներ կատարելու կարգը, և նրա խնդրանքի առկայության դեպքում տրվում է քաղաքացիական կացության ակտի գրանցման փաստը հաստատող փաստաթուղթ:

7. Վկայականի կրկնօրինակներ տալու վերաբերյալ դիմումների ստուգումը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գրքերով` դիմումում նշված օրվանից երկու տարի առաջ և երկու տարի հետո արձանագրված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներով:

8. Կրկնօրինակ վկայականների տվյալները (սերիա և համար) գրանցվում են տվյալ տեսակի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար նախատեսված վկայականների հաշվառման մատյանում և տրվում են դիմումատուի ստորագրությամբ:

9. Կրկնօրինակ վկայականների տրամադրման համար հիմք հանդիսացող քաղաքացիական կացության ակտերի «անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ» սյունակում նշվում է տրված կրկնօրինակ վկայականի սերիան, համարը և տրման ժամանակը:

10. ՔԿԱԳ տարածքային մարմիններում պահպանվող ծննդյան ակտային գրանցման մատյաններում «ծննդավայրը» սյունակի բացակայության դեպքում վկայականի կրկնօրինակում քաղաքացու ծննդավայրը նշվում է նրա խնդրանքի առկայության դեպքում այն տարածքի անվանումը, որտեղ գրառվել է քաղաքացիական կացության ակտը:

11. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վերաբերյալ վկայականների կրկնօրինակներ տալու դեպքում բնակավայրերի անունները նշվում են վկայականը տալու օրվա դրությամբ գոյություն ունեցող վարչատարածքային բաժանման համապատասխան, իսկ գրանցման վայրը` ՔԿԱԳ այն տարածքային մարմնի անվանումը, որը սպասարկում է տվյալ տարածքը:

12. Տրվող վկայականների վրա դրվում է «կրկնօրինակ» դրոշմակնիք:

13. ՔԿԱԳ առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքներ տրամադրվում են`

ա) անձին, որը դիմել է ՔԿԱԳ մարմին իր վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար.

բ) ծնողներին (օրինական ներկայացուցիչներին), խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին.

գ) այլ անձի, եթե նա ներկայացնում է ՔԿԱԳ վերաբերյալ տեղեկանք ստանալու իրավունք ունեցող անձի կողմից սահմանված կարգով տրված լիազորագիր.

դ) երեխաներին` իրենց մահացած ծնողների վերաբերյալ:

16-18 տարեկան երեխաները ՔԿԱԳ վերաբերյալ տեղեկանք կարող են ստանալ իրենց դիմումի հիման վրա, եթե ունեն անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Ծննդյան և հայրության ճանաչման ակտային գրանցման վերաբերյալ տեղեկանք կարող է տրամադրվել նաև չափահաս երեխայի ծնողներին:

Մահվան ակտային գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքներ տրամադրվում է մահացածի հարազատներին կամ այլ շահագրգիռ անձի:

Որդեգրման վերաբերյալ ակտային գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքներ կարող են տրամադրվել միայն որդեգրողներին:

Որդեգրման վերաբերյալ ակտային գրանցման բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքներ քաղաքացիներին չեն տրամադրվում:

14. Ամուսնության ակտային գրանցման բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքները ստանալու համար քաղաքացիները դիմում են ներկայացնում իրենց մշտական բնակության վայրի ՔԿԱԳ մարմին:

15. Տեղեկանքների տրամադրման վերաբերյալ դիմումների ստուգումը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գրքերով` դիմումում նշված օրվանից երկու տարի առաջ և երկու տարի հետո արձանագրված քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներով:

Ամուսնության բացակայման վերաբերյալ տեղեկանքների դիմումների ստուգումն իրականացվում է սկսած անձի ամուսնության տարիքի հասնելու օրվանից:

16. ՔԿԱԳ տարածքային մարմինների կողմից վկայականի կրկնօրինակներ և ՔԿԱԳ վերաբերյալ տեղեկանքներ տրամադրվում են ՔԿԱԳ մարմին դիմելուց հետո մեկ օրվա ընթացքում:

17. Ամուսնության և ամուսնալուծության ակտային գրանցման առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքները տրամադրվում են ՔԿԱԳ մարմին դիմելուց հետո եռօրյա ժամկետում:

18. ՔԿԱԳ վերաբերյալ տեղեկանքներ ստանալու վերաբերյալ քաղաքացիների դիմումները հաշվառվում են դրա համար նախատեսված մատյանում և տրվում են դիմումատուի ստորագրությամբ:

19. ՔԿԱԳ վկայականի կրկնօրինակների և ՔԿԱԳ վերաբերյալ տեղեկանքների տրման համար գանձվում է պետական տուրք` օրենքով սահմանված կարգով և չափով:

 

 

Հավելված N 2

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2005 թվականի հուլիսի 2-ի
թիվ 96-Ն հրամանով

 

Ք Կ Ա Գ  Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

______________________________________

անվանումը

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

__________________________________________

ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի անվանումը

 

Սկսված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

Ավարտված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

............... թ.

 

N/N

Դիմումի տրման ժամանակը

Դիմողների ազգանունը, անունը, հայրանունը

Գրանցելու համար նշանակված ժամանակը

Ակտի գրանցման համարը և ժամանակը

 
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
         
      N
       
       
        N

 

 

Հավելված N 3

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2005 թվականի հուլիսի 2-ի
թիվ 96-Ն հրամանով

 

Ք Կ Ա Գ  Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ԾՆՆԴՅԱՆ

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

__________________________________________

ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի անվանումը

 

Սկսված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

Ավարտված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

............... թ.

N/N

Երեխայի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ակտի գրանցման համարը և ժամանակը

Տրման ժամանակը

Վկայականի անվանումը

Վկայականի սերիան և համարը

Վկայական ստացողի ազգանունը և ստորագրությունը

 
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        

 

 

Հավելված N 4

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2005 թվականի հուլիսի 2-ի
թիվ 96-Ն հրամանով

 

Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

ՔԿԱԳ ՏԵՂԵԿԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

______________________________________

անվանումը

 

________________________________________

ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի անվանումը

 

Սկսված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

Ավարտված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

............... թ.

N/N

Քաղաքացու ազգանունը, անունը, հայրանունը

Տրման ժամանակը

Տեղեկանքի անվանումը

Վկայական ստացողի ազգանունը և ստորագրությունը

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Հավելված N 5

 

 

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
արդարադատության նախարարի
2005 թվականի հուլիսի 2-ի
թիվ 96-Ն հրամանով

 

Ք Կ Ա Գ  Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

______________________________________

անվանումը

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵԼՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

 

__________________________________________

ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի անվանումը

 

Սկսված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

Ավարտված է ______ __________________________ 20____ թ.

 

 

N/N

Դիմողի(ների) ազգանունը, անունը, հայրանունը

Ակտի գրանցման համարը և ժամանակը

Տրման ժամանակը

Վկայականի անվանումը (առաջնակի կամ կրկնակի)

Վկայականի սերիան և համարը

Վկայական ստացողի(ների) ստորագրությունը(ները)

 
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N        
           
    N