23/07/2020

Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը հաստատելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 1441-Լ որոշմամբ հաստատված գործողությունների ծրագրերի 2020 թվականի առաջին կիսամյակում կատարման ենթակա գործողությունների ընթացքի վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2019-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-Ի N 1441-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

 

                   Հավելված N 2 

 

 

Նպատակ 2. Անցումային արդարադատության գործիքակազմի կիրառման միջոցով իրական ժողովրդավարության հաստատում և իրավունքի գերակայության ամրապնդում

 

 

 

Գործողու‑
թյուն

Պատաս‑
խանատու մարմին

 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագծի (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթի) մշակում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) մշակվել է

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել Կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստահավաք հանձնաժողովի կազմավորման կարգի և գործունեության մասին» օրենքի նախագիծը (անհրաժեշտության դեպքում՝ օրենքների նախագծերի փաթեթը) ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և պարունակում է սույն ռազմավարությամբ մատնանշված կարգավո-րումները:

Կատարված է մասնակի:

Նախագծերի փաթեթը մշակվել է, ներկայացվել է հանրային քննարկման: Ներկայումս գտնվում է առաջարկությունների ամփոփման և նախագծերի լրամշակման փուլում: Ներկայացվել է նաև միջազգային փորձագիտական կարծիքի: Առաջիկայում նախատեսվում են նաև հանրային քննարկումներ շահագրգիռ անձանց հետ:

 

 

Նպատակ 3. Սահմանադրական բարեփոխումների անցկացում

 

Գործողու‑

թյուն

 

 

 

 

Պատասխա
նատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի կազմն ու աշխատակարգը սահմանող փաստաթղթի (կազմավորման կարգի) մշակում և ընդունում

ՀՀ արդարադատության նախարարու-թյուն

Վարչապետի աշխատա-կազմ

 

Մշակվել և հրապարակվել է

Հանձնաժողովի կազմավորման կարգի նախագիծ, որը նախատեսում է Հանձնաժողովի անդամի ընտրության պատշաճ մեխանիզմներ և ենթակա է հաստատ-ման Կառավա-րության կողմից:

 

Հանձնաժողովի կազմավորման կարգի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ, ընդունվել է, Հանձնաժողովը ձևավորվել է:

 

Հանձնաժողովի կազմավորման կարգի նախագիծը ընդունված է,

Հանձնաժողովը ձևավորված է:

 

Սահմանադրա-կան բարեփո-խումների հանձնաժողովը ձևավորված է և մշակում է սահմանադրա-կան բարեփոխում-ների փաթեթը

Կատարված է:

 

 

 

Նպատակ 4. Ընտրական օրենսդրության բարեփոխում

 

Գործողու‑
թյուն

 

 

 

 

Պատասխա-նատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի մշակում և ներկայացում ԱԺ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

Մշակվել և հրապա-րակվել է

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ,

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների և քաղաքացիական հասարակության հետ և հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։

 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթն ուղարկվել է ԱԺ։

 

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը մշակված է, ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և ապահովում է ռազմավարությամբ ամրագրված համապատաս-խան նպատակների իրականացումը:

Կատարված է մասնակի:

ՀՀ ընտրական օրենսգրքում անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների  կատարման համար ԱԺ-ում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը մշակել է ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների և լրացումների փաթեթ: Առաջիկայում նախատեսվում է կազմակերպել մշակված փաթեթի առնչությամբ համատեղ քննարկումներ ՀՀ արդարադատության նախարարության և այլ շահագրգիռ մամինների միջև, որից հետո մշակված  փաթեթը շրջանառել և ներկայացնել հանրային քննարկման:

 

Նպատակ 5. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ուղղված՝

ա) գնահատման հանձնաժո-ղովի կազմավորման կարգի փոփոխու-թյանը.

բ) գնահատման պատճառաբանվածության ապահովմանը.

գ) հարցազրույցի փուլում միջազգային առաջատար հոգեբանական ինստիտուտների կողմից կազմված հոգեբանական թեստի անցկացմանը.

դ) քննության արդյունքների բողոքարկման ընթացակարգի ներդրմանը և Բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման ընդունման թափանցիկության ապահովմանը.

ե) դատավորների այդ թվում՝ սույն ռազմավարությամբ նախատեսված Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների  թեկնածուների ընտրության գործընթացում միջազգային փորձագետների ներգրավվածության ապահովմանը;

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնու-թյամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատա-կան օրենս-գիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչա-պետի աշխա-
տակազմ:

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներկատարելումասին ՀՀ օրենքի նախագիծըմշակված է և ներ-կայացվել է ՀՀ ԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և կատարելագործում է դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման ստուգման կարգը:

ա) Կատարված է:

բ) Կատարված է:

գ) Կատարված է:

դ) Կատարված է:

ե) Կատարված է մասնակի:

 

գ) ՄԱԶԾ փորձագետների կողմից մշակվել է համապատասխան զեկույց հոգեբանական թեստավորման ու դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ընտրության  էլեկտրոնային համակարգի (e-recruitment) վերաբերյալ: Տեղական և միջազգային փորձագետների կողմից ԲԴԽ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ մշակվում են հոգեբանական թեստավորման չափորոշիչները,  որի հիման վրա պետք է ձևավորվի համապատասխան էլեկտրոնային հարթակ՝ գործընթացներն ամբողջովին թվայնացնելու համար:

ե) Հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծմանն ուղղված «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է միջազգային գործընկերների հետ: Քննարկումների արդյունքում նախագիծը լրամշակվել է և մոտ օրերս կներկայացվի հանրային քննարկման:

Նախագծով նախատեսվում է, որ Հակակոռուպցիոն դատարանի ենթակայությունն ընդգրկելու է կոռուպցիոն հանցագործությունների, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերի քննությունը:

Միաժամանակ,  Նախագծի համաձայն հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորների թեկնածուների որակավորման ստուգման գործընթացում ներգրավվելու են  միջազգային փորձագետներ: Հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծվելու է միաժամանակ՝ կոռուպցիոն գործերի պատշաճ և արդյունավետ քննությունն ապահովելու համար: Վերջինս օժտված կլինի դատարանների տնօրինության տակ գտնվող մարդկային, վարչական և նյութական ռեսուրսներով։

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ ուղղված՝

 Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումներ ընդունելու գործընթացի բարելավմանը՝ ներառելով այդ որոշումների ընդունման թափանցիկության, պատճառաբանվածության և ընդունման համար անհրաժեշտ ձայների արդյունավետ կառուցակարգեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչա-պետի աշխա-
տակազմ:

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

Հայաստանի Հանրապե-տության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներկատարելումասին ՀՀ օրենքի նախագիծըմշակված է և ներկա-յացվել է ՀՀ ԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և կատարելագործում է Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումների ընդունման կարգը:

Կատարված է

 

Նպատակներ 5, 6 և 7. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում, դատական իշխանության հանրային հաշվետվողականության կառուցակարգերի բարելավում և կոռուպցիայից և հովանավորչությունից զերծ դատական համակարգ

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված դատավորին և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի կատարելագործմանը, որոնք, ի թիվս այլնի, ներառում են.

 1. հստակեցնել դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին լիազորությունների դադարեցման համար հիմք հանդիսացող էական կարգապահական խախտումների ցանկը.

2. հստակեցնել դատական սխալը դատավորի կողմից իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումից տարանջատելու հիմքերը.

3. հստակեցնել դատավորի և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի վարքագծի կանոնները՝ դրանցից հանելով այն կանոնները, որոնք ձևակերպված են ոչ հստակ կամ որոնք բնույթով ոչ թե կարգապահական, այլ էթիկայի կանոններ են:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, ուղարկվել ՀՀ ԱԺ և քննարկվել խմբակցությունների հետ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և համապատասխանումէեվրոպական (այդ թվում՝ Վենետիկի հանձնաժողովիև ԵԴԽԽ-ի) չափորոշիչ-ներին

Կատարված է:

 

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Հստակեցնել «Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում՝

1.կարգապահական վարույթի և դատավորին, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննության ընթացակարգերը.

2.դատավորին, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ընթացակարգը.

3. ընդլայնել Բարձրագույն դատական խորհրդի՝ դատավորին, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկման հետ կապված լիազորությունները:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է, քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և հստակեցնում է կարգապահական վարույթի և դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի, ինչպես նաև դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ընթացակարգերը:

Կատարված է:

 

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնք նախատեսում են՝

ա. դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող մարմինների ցանկը համալրել Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովով.

բ. Կարգապա-հական հարցերի հանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, որի անդամները կընտրվեն ոչ թե հինգ, այլ երկու տարով և որը կընդգրկի ոչ միայն դատավորներին, այլև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

 

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաս-տանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխու-թյուններ և լրացումներ կատարելումասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀԱԺ:

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և Կոռուպցիայի կանխար-գելման հանձ-նաժողովին օժտում է դատավորի նկատմամբ կարգապա-հական վարույթ հարուցելու իրավասու-թյամբ, ինչպես նաև փոփոխում է Կարգապահական հանձնաժողովի կազմավորման կարգը և գործունեության ժամկետը:

Կատարված է:

Դատավորների ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովների վերակազմավորման իրավական հիմքերը նախատեսվել են «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, սակայն որոշ առանձնահատկություններով (տարբերություններով): Մասնավորապես, Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի անդամների նախատեսված 2 տարվա պաշտոնավարման ժամկետի փոխարեն սահմանվել է պաշտոնավարման 4 տարվա ժամկետ:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում հստակեցնել դատավորի վարքագծի կանոնները և կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը, ավելացնել  այնպիսի վարքագծի կանոններ, որոնց խախտումը կասկածի տակ է դնում դատավորի անկախությունը, անկողմնակալությունը և անկաշառությունը, սահմանել դատավորների բարեվարքության գնահատման համար անհրաժեշտ կառուցակարգեր՝ ուղղված.

1.ՀՀ բոլոր դատավորների, Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կողմից օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայտարարագրերը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացնելուն.

2.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ-ում գործող բոլոր դատավորների և Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների կողմից ներկայացված հայտարարա-գրերի ուսումնասիրու-թյանը.

3. Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների՝ բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարա-գրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննարկման համար համա-պատասխան նյութերը ԲԴԽ ներկայացնելուն.

4. Դատավորների՝ բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարագրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական վարույթի հարուցմանը և ԲԴԽ ներկայացնելուն.

6.ԲԴԽ կողմից վերոգրյալ հայտարարագրերի արդյունավետ քննությանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը

մշակվել և քննարկվել են շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը մշակված են և ներկայաց-վել են ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» և «Հանրային ծառայության մասին» օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և ներառում են կառուցակար-գեր ուղղված ՀՀ բոլոր դատավորներիկողմից օրենքով սահմանված ժամկետում իրենց և փոխ-կապակցված անձանց գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախսերի հայ-տարարագրերը Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին ներկայացնելուն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ՀՀ-ում գործող բոլոր դատավորների կողմից ներկայացված հայտարարա գրերի ուսում-նասիրությանը, բարեվարքության տեսանկյունից խնդրահարույց հայտարարագրերի վերհանմանը, դրանց հիման վրա կարգապահական վարույթի հարուցմանը և ԲԴԽ ներկա-յացնելուն, ԲԴԽ կողմից վերոգրյալ հայտարարագրերի արդյունավետ քննությանը (ըստ անհրաժեշտության):

Կատարված է:

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

«Հայաստանի Հանրապետու-թյան դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում կատարել փոփոխություն՝ նպատակ ունենալով Կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողով, որի անդամները կընտրվեն ոչ թե հինգ, այլ երկու տարով և որը կընդգրկի ոչ միայն դատավորներին, այլև Մարդու իրավունքների պաշտպանի մեկ և այն հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչներ, որոնց կանոնադրական նպատակներից է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կամ դատական իշխանության հանրային հաշվետվողականության բարձրացմանն ուղղված գործունեությունը և որոնք վերջին հինգ տարիներին իրականացնում են նման գործունեություն։

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ):

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել և քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է ՀՀԱԺ։

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը նախատեսում է Կարգապահական հարցերի հանձնաժողովիփոխարեն Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովիստեղծում՝ հասարակա-կան կազմակեր-պությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Կատարված է:

Դատավորների ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովների վերակազմավորման իրավական հիմքերը նախատեսվել են «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում, սակայն որոշ առանձնահատկություններով (տարբերություններով): Մասնավորապես, Էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի անդամների նախատեսված 2 տարվա պաշտոնավարման ժամկետի փոխարեն սահմանվել է պաշտոնավարման 4 տարվա ժամկետ, իսկ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մեկ և հասարակական կազմակերպությունների երկու ներկայացուցիչների փոխարեն սահմանվել է հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջադրված իրավաբան-գիտնականներին ներգրավելու հնարավորությունը:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Վերապատրաստել

1.ԲԴԽ անդամներին (անհրաժեշտության դեպքում այդ նպատակով կատարելով օրենսդրական փոփոխություններ)՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց կարողությունները կատարված օրենսդրական փոփոխությունների և ներդրված նոր մեխանիզմների կիրառման բնագավառում.

2.Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներին՝ նպատակ ունենալով զարգացնել նրանց կարողությունները կատարված օրենսդրական փոփոխությունների և ներդրված նոր մեխանիզմների կիրառման բնագավառում:

 

ՀՀ արդարադա‑
տության նախարարություն, ՀՀ  արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ), Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով (համաձայնությամբ):

 

Կազմվել են վերապատրաստումների ձեռնարկներ, ընտրվել են վերապատրաստում‑ներն անցկացնող դասընթացավարները, կայացել են ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների վերապատրաստումներ։

Կայացել են ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխար‑
գելման հանձնա‑

ժողովի անդամների վերապատրաստումներ։

ԲԴԽ և Կոռուպցիայի կանխարգել‑
ման հանձնաժողովի անդամները վերապատրաստվել են և ապահովում են օրենսդրության պահանջների արդյունավետ կատարում։

Կատարված է:

2. Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում նոր ներդրված մեխանիզմների արդյունավետ կիրառման նպատակով մշակվել են մի շարք մեթոդաբանություններ, այդ թվում՝ հայտարարագրերի վերլուծության, բարեվարքության ուսումնասիրության իրականացման մեթոդաբանություններ: Մեթոդաբանությունների առանձնահատկությունների քննարկման, ԿԿՀի կարողությունների զարգացման նպատակով միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ անցակացվել են մի շարք քննարկումներ:

Միևնույն ժամանակ 2019 թվականի դեկտեմբերին ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ ԿԿՀ-ի անդամները վերապատրաստվել են «Ռազմավարական պլանավորում», «Կառավարչական հմտություններ», «Կոմունիկացիոն հմտությունների զարգացում» թեմաներով:

 

Նպատակ 5. Դատական իշխանության անկախության և անաչառության ամրապնդում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Մշակել օրենսդրական փոփոխություններ ուղղված՝ դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճար‑
ների, բարձրացմանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, 

ՀՀ ֆինանսների նախարարու‑
թյուն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ):

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը մշակվել է:

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիա‑
կան հասարակու‑
թյան հետ, ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ և հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից:

«Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ և ուղղված է դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանվածհավելավճարների բարձրացմանը:

Կատարված է մասնակի

Դատավորի աշխատավարձի և դրա նկատմամբ սահմանված հավելավճարների բարձրացման վերաբերյալ ներկայումս իրականացվում են քննարկումներ, մասնավորապես, քննարկվում է 2021 թվականից դատավորների աշխատավարձը 50%-ով բարձրացնելու հարցը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առկա չէ վերջնական որոշում, վերջնական նախագիծը դեռևս պատրաստ չէ:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Իրականացնել դատավորների վերապատրաստումներ, այդ թվում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ և միջազգային և եվրոպական առաջադեմ փորձի ներկայացմամբ, հետևյալ բնագավառներում՝

ա) կոռուպցիոն, տնտեսական և պաշտոնեական հանցագործությունների քննություն,

բ)  էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդրմանը զուգահեռ կարևորվում է դատավորների՝ էլեկտրոնային կրիչների վրա գտնվող ապացույցների հետ աշխատելու հմտությունների զարգացումը,

գ) մասնագիտական վարքագծի կանոններ և էթիկա,

դ) «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք:

ե) դատավորի դերի, դատական ակտի պատճառաբանվածության, դատավորի անկախության գործնական մարտահրավերների հետ կապված հարցեր:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,  ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ):

 

 

Մշակվել են համապատաս‑խան վերապատ‑

րաստման ծրագրեր,

մշակված ծրագրի հիման վրա կազմակերպ‑
վում են դատավորների վերապատ‑
րաստման դասընթացներ:

Դատավորների վերապատրաստման դաընթացների ծրագրերը մշակված են, իրականացվում են դատավորների վերապատրաստումներ:

Բարելավվել են դատավորների կարողությունները մատնա‑

նշված բնագավառներում, դատավորներն իրենց գործունեության ընթացքում դրսևորում են էթիկայի կանոններին համապատասխան վարքագիծ:

Կատարված է մասնակի

 

Մշակվել են Ռազմավարությամբ նախատեսված վերապատրաստման ծրագրերը, մասնավորապես, «Հանրային ծառայության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հարցեր», «Կոռուպցիոն դեպքերի քննությունը», «Պաշտոնական կոռուպցիոն դեպքերի քննությունը», «Կոռուպցիոն բնույթի ֆինանսական հանցագործություններ և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը», «Քրեական իրավունքի արդի հարցեր» վերտառությամբ դասընթացները: Դատավորների՝ էլեկտրոնային կրիչների վրա գտնվող ապացույցների հետ աշխատելու հմտությունների զարգացմանը նպաստելու նպատակով Արդարադատության ակադեմիայի ուսուցման ծրագրերում ներդրվել է

 «Էլեկտրոնային ապացույցների կիրառման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում»

վերտառությամբ դասընթացը:

Մասնագիտական վարքագծի կանոններ և էթիկա թեմաներով ներդրվել են հետևյալ դասընթացը՝

«Դատավորի էթիկա, վարքագծի կանոններ և գործունեության գնահատում»,

«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի կոնկրետ հոդվածների վերաբերյալ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի վերաբերյալ՝ «Քաղաքացիական գործերով ՄԻԵԴ դիրքորոշումների կիրառման արդի հարցեր», «Վարչական գործերով ՄԻԵԴ դիրքորոշումների կիրառման արդի հարցեր», «Քրեական գործերով ՄԻԵԴ դիրքորոշումների կիրառման արդի հարցեր» վերտառությամբ դասընթացները,

Դատավորի դերի, դատական ակտի պատճառաբանվածության, դատավորի անկախության գործնական մարտահրավերների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ՝ «Դատական ակտերի մշակման հմտություններ», «Դատարանի անկախություն և թափանցիկություն» վերտառությամբ դասընթացները։

Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ ադապտացվել է «Բռնություն կանանց նկատմամբ և ընտանեկան բռնություն», «Քրեական գործերով կայացվող դատական ակտերի պատճառաբանումը» և «Վատ վերաբերմունքի արգելքը» HELP հեռավար դասընթացները:

Ներկայումս մշակման փուլում են գտնվում Ներածություն ՄԻԵԿ-ին և ՄԻԵԴ-ին և Դատավարական երաշխիքները քրեական վարույթում և տուժողների իրավունքները HELP հեռավար դասընթացները:

ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության «Քրեական արդարադատության բարեփոխումների» ծրագրի շրջանակում մշակվել են առարկայական նոր դասընթացներ հետևյալ թեմաներով` «Կոռուպցիոն դեպքերի քննությունը»,  «Պաշտոնական կոռուպցիայի դեպքերի քննությունը»,  «Ներքին ուսումնասիրություններ (քննություն)», «Կոռուպցիոն բնույթի ֆինանսական հանցագործություններ և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը», «Մտավոր սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննությունը և դրանց դեմ պայքարը»,  «Դատական իշխանության անկախություն և թափանցիկություն»: Դատավորների և դատավորների թեկնածուների ցուցակում ընդգրկված անձանց տարեկան վերապատրաստման ուսուցման 2020թ. ծրագրով

համապատասխան բնագավառներով վերապատրաստման ժամանակացույց է սահմանվել 2020թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները:

Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ որոշ դատավորներ  մասնակցել են Եվրոպայի խորհրդի և ԱՄՆ դեսպանատան կողմից կազմակերպված «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքի կիրարկման առանձնահատկություններ թեմայով պարբերական վերապատրաստումներին:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Փոփոխություններ կատարել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ուղղված դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացմանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԲԴԽ

(համաձայնությամբ):

Դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ, դրվել են հանրային քննարկման և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը  հաստատվել են ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

Դատավորների և նրանց  աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Դատավորների և նրանց աշխատակազմի թվաքանակի ավելացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և նախատե‑
սում են դատավորի աշխատա‑
կազմի թվաքանակի աճ:

Կատարված է մասնակի:

 Բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկության հիման վրա կազմվել է վերաքննիչ վարչական դատարանը  6 դատավորով և Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 6 դատավորով ավելացնելուն համաձայնություն տալու մասին Կառավարության որոշման նախագիծ և աշխատանքային կարգով քննարկվել է Վարչապետի աշխատակազմի հետ: Ֆինանսների նախարարության հետ քննարկվել են նաև ֆինանսավորման հնարավոր եղանակները: Ակնկալվում է լրացուցիչ հանձնարարական հարցի հետագա քննարկման համար:

Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ քննարկվում է դատավորի աշխատակազմի թվաքանակը մեկ օգնականով ավելացնելու հարցը:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Փոփոխություններ կատարել համապատասխան իրավական ակտերում՝ ուղղված դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացմանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԲԴԽ

(համաձայնությամբ):

Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերիբարձրացմաննպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակվել են, քննարկվել են շահագրգիռ կողմերի հետ, դրվել են հանրային քննարկման և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Դատավորի աշխատակազմի աշխատա‑
վարձերի բարձրացման նպատակով համապատաս‑խան իրավական ակտերում փոփոխություն‑
ների կատարման նախագծերը  հաստատվել են ՀՀ կառավա‑
րության կողմից և ներկայացվել ՀՀ ԱԺ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձերի բարձրացման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխությունների կատարման նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և նախատե‑
սում են դատավորի աշխատա‑

կազմի աշխատա‑
վարձերի բարձրացում:

Կատարված չէ

Ներկայումս քննարկումներ են իրականացվում դատավորի աշխատակազմի աշխատավարձի բարձրացման հարցի նպատակահարմարության վերաբերյալ:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Դատարաններին ապահովել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ):

Սկսվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատումը:

Ավարտվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատումը, դատարանները սկսել են ապահովվել  իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի:

 

 

 

 

 

 

 

Դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների գնահատման, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը սահմանելու վերաբերյալ տեղեկանք և սկսված շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթեր:

Դատարաններն ապահովված են իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով:

Կատարված է մասնակի

Իրականացվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմանների բարելավման կարիքների նախնական գնահատում:

Կարիքների գնատահատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 2021-2023 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում նախատեսվել են հակակոռուպցիոն դատարանների կառուցմանն ուղղված ծախսեր:

 

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թ. 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Դատարաններին ապահովել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ԲԴԽ (համաձայնությամբ):

Սկսվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկի մշակումը::

Ավարտվել է դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկի մշակումը, սահմանվել են առաջնահերթությունները և տրամադրման ժամանակացույցը,

դատարաններն սկսել են ապահովվել իրենց արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազայով՝ ըստ սահմանված առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի:

Դատարաններին արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների կարիքների գնահատման, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը սահմանելու վերաբերյալ տեղեկանք և արդեն տրամադրված աջակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր:

Դատարաններն ապահովված են իրենց արդյունավետ գործունեության համար նյութատեխնիկական բազայով:

Կատարված է մասնակի:

Դատարանների տեխնիկական հագեցվածության բարելավման նպատակով ՀՀ 2020թ պետական բյուջեով նախատեսվել է 629.5 մլն դրամ, որից շուրջ 314.8 մլն դրամը 2020թ 1-ին կիսամյակում:

Միաժամանակ, հակակոռուպցիոն դատարանների նյութատեխնիկական կարիքների գնահատման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 2021-2023 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի «Նոր նախաձեռնություններ» հավելվածում նախատեսվել են հակակոռուպցիոն դատարանների կարիքների համար անհրաժեշտ միջոցներ:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման
միջոց

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2019 թ. 2-րդ կիսամյակ

2020 թվական

 

Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահությանբարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ձեռնարկում

 

Արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ)

 

Մշակվել է հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ծրագիր,

հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները սկսել են իրականացվել՝ համապատասխան մշակված ծրագրի:

Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումների ծրագիրը մշակված է, միջոցառումներն իրականացման փուլում են:

Հանրության մոտ դատական իշխանության դերի ընկալման և դրա նկատմամբ վստահության բարձրացմանն ուղղված իրազեկման միջոցառումները ձեռնարկված են, բարձրացել է հանրության վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ:

Կատարված է մասնակի:

Ներկայումս բանակցություններ են իրականացվում ՄԱԿի-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP) հետ՝ դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսված բարեփոխումների ազդեցության մասով իրազեկման արշավներ սկսելու համար: Իրազեկման աշխատանքների ժամանակացույցը կազմվել և ներկայացվել է դոնորի քննարկմանը:

 

Նպատակ 10. Իրավապահ համակարգի բարեփոխում

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Ներդնել դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգ՝ գործի դնելով դատավորների բարեվարքության գնահատման համար որդեգրված սկզբունքները, փոփոխելով Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

Մշակվել է դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը, այդ թվում՝ փոփոխվել է դատախազների բարեվարքության գնահատում իրականացնող Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը՝ ընդլայնելով  ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը և սահմանափակելով Գլխավոր դատախազի դերը հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացում:

Դատախազ-ների բարեվար‑
քության գնահատման կառուցակարգը և Էթիկայի հանձնաժո‑

ղովի կազմավորման կարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարա-կության հետ, հաստատվել է Կառա-վարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ բարեվար‑
քության գնահատման կառուցակարգը և Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավոր-ման կարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարա-կության հետ, հաստատվել է Կառա-վարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Դատախազների բարեվարքության գնահատման կառուցակարգը և Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել է Կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Դատախազներիբարեվարքու-թյան գնահատման կառուցակարգը ներկայացվել է ԱԺ և որդեգրել է դատավորների բարեվարքու-թյան գնահատման սկզբունքները, փոփոխվել է դատախազների բարեվարքության գնահատում իրականացնող Էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը:

 

Կատարված է մասնակի:

Ռազմավարությամբ 2020 թվականին կատարման ենթակա գործողությունները

գտնվում են ընթացքի մեջ:

2020 թվականի մարտի 25-ին ընդունված «Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքով հստակեցվել են բարեվարքության ուսումնասիրությանն առնչվող կարգավորումները: Միաժամանակ սահմանվել է, որ հանձնաժողովը օրենքով սահմանված դեպքերում ու կարգով Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների թեկնածուների, Սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածուների, դատավորների թեկնածուների հավակնորդների, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում բարեվարքության վերաբերյալ իրականացնում է ուսումնասիրություններ և դրանց արդյունքներով ներկայացնում խորհրդատվական եզրակացություններ: Նշվածից բխում է, որ դատախազների թեկնածուների բարեվարքության ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը ենթակա է սահմանման «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում:

2020 թվականի ապրիլի 16-ին ընդունված «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքով նախատեսվել է, որ   «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված գործառույթներ (այսուհետ՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ) իրականացնող դատախազների թեկնածությունների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվում է բաց մրցույթ: Բաց մրցույթի ընթացքում վերջիններիս բարեվարքությունը ստուգվում է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից:

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը,

ՀՀ արդարադատության նախարարության հետ համագործակցությամբ մշակել և հաստատել է պետական պաշտոնների նշանակման ենթակա անձանց/թեկնածուների բարեվարքության գնահատման մեթոդաբանություն և բարեվարքության հարցաթերթիկ։

Արդյունքում,  Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իրականացրել է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձմանն ուղղված գործառույթներ իրականացնող դատախազների և ՀՀ գլխավոր դատախազի՝ այդ ոլորտը համակարգող տեղակալի թեկնածությունների ցուցակներում ընդգրկված անձանց բարեվարքության ստուգում, և ներկայացրել է 26 թեկնածուի բարեվարքության վերաբերյալ եզրակացություն, որից 2-ը եղել է բացասական, 11-ը՝ դրական վերապահումով, իսկ 13-ը՝ դրական։

Հարկ է նշել, որ հետագայում նախատեսվում է բարեվարքության ուսումնասիրություն անցնելու պահանջ ներդնել բոլոր դատախազների համար:

Միաժամանակ, ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 30-ի N 59 հրամանով փոփոխվել է ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը՝ ընդլայնելով ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը: Մասնավորապես, նշված հրամանի համաձայն՝ ՀՀ գլխավոր դատախազին առնընթեր էթիկայի հանձնաժողովի անդամներից ազնվազն մեկը պետք է լինի «Դատախազության մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ, 5-րդ կամ 6-րդ մասերով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող դատախազ:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Փոփոխել Որակավորման հանձնաժողովի կազմման կանոնները, որպեսզի դրա անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

Մշակվել է «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը 

 

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը ներկայացվել է ԱԺ և ապահովում է, որպեսզի Որակավորման հանձնաժողովի անդամների պարզ մեծամասնությունը նշանակվի գլխավոր դատախազի մասնակցությունը չներառող գործընթացով և ընդլայնել ոչ ավագ պաշտոններում դատախազների ներկայացվածությունը դատախազների ներկայացուցչական մարմիններում

 

Կատարված է մասնակի:

Ռազմավարությամբ 2020 թվականին կատարման ենթակա գործողությունները

գտնվում են ընթացքի մեջ:

Գլխավոր դատախազության կողմից մշակվել է «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը սեղմ ժամկետում նախատեսվում է ուղարկել ՀՀ արդարադատության նախարարություն: Նշյալ նախագծով նախատեսվում է, որ ՀՀ գլխավոր դատախազին առընթեր որակավորման հանձնաժողովի անդամները ընտրվեն ՀՀ դատախազության կոլեգիայի կողմից:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 Այլ նշումներ

 

 2020 թվականի 1–ին կիսամյակ

2020 թվականի 2–րդ կիսամյակ

 

Իրականացնել դատախազության կառուցվածքային փոփոխություններ և կարողությունների զարգացում պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, ինչպես նաև կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում:

ՀՀ արդարադատությաննախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ), ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ)

Մշակվել է կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, մշակվել են համապա-տասխան բնագավա-ռերում դատախազ-ների վերապատրաստումների ծրագրերը։   

 

Կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Կառուցվածքային փոփոխություններ նախատեսող՝ «Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ և ներկայացվել է ԱԺ, դատախազները սկսել են վերապատրաստվել՝ մշակված ծրագրերի հիման վրա։

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ և նախատեսում է կառուցվածքային փոփոխություններ պետական շահերի ոչ քրեադատավարական միջոցներով պաշտպանության բնագավառում, իրականացվել են դատախազների կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ

 

Կատարված է մասնակի

 

ՀՀ գլխավոր դատախազությունում իրականացվել են կառուցվածքային փոփոխություններ: Մասնավորապես, ՀՀ գլխավոր դատախազի 2020 թվականի հունիսի 3-ի N 50 հրամանով ստեղծվել է ՀՀ գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն, որը զբաղվելու է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթների իրականացմամբ:

ՀՀ գլխավոր դատախազի 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ի «ՀՀ դատախազության կանոնադրությունը հաստատելու և ՀՀ գլխավոր դատախազի 2007 թվականի հունիսի 29-ի N 43 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 39 հրամանով ստեղծվել և գործում է ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն հանցագործությունների գործերով վարչությունը:

Մշակվել են Ռազմավարությամբ նախատեսված բնագավառներում դատախազների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման ծրագրեր, դրանցում պահանջվող թեմատիկայով ներառվել են հետևյալ առարկայական կուրսերը՝ «Հանրային ծառայության ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հարցեր», «Տնտեսական հանցագործությունների որակման հիմնահարցեր», «Կոռուպցիոն դեպքերի քննությունը», «Պաշտոնական կոռուպցիայի դեպքերի քննությունը», «Կոռուպցիոն բնույթի ֆինանսական հանցագործություններ և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը», 

«Էլեկտրոնային ապացույցների կիրառման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում»:

Նշված թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ մշակվել և իրականացվում են նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդի HELP հեռավար հարթակի շրջանակներում:

Դատախազների տարեկան վերապատրաստման ուսուցման 2020թ. ծրագրով համապատասխան բնագավառներով վերապատրաստման ժամանակացույց է սահմանվել 2020թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները:

 

 

Նպատակ 10. Իրավապահ համակարգի բարեփոխում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Համապատասխան իրավական ակտերում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ՝ ուղղված քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի կատարելագործմանը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

 

ՀՀ քննչական կոմիտե,

 

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն,

 

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը մշակվել է

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը քննարկվել է շահագրգիռ մարմինների, քաղաքացիական հասարակության հետ, հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ

Քննիչներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի փոփոխություն նախատեսող համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ԱԺ և պարունակում է քննիչների բարեվարքության արդյունավետ գնահատման համար անհրաժեշտ կարգավորումներ

Կատարված է մասնակի:

Քննիչների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի և ընթացակարգերի կատարելագործման նպատակով մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, որը ներկայումս գտնվում է ՀՀ ազգային ժողովում:

Նախագծով առաջարկվում է հստակեցնել քննչական կոմիտեի ծառայողներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կարգը, տույժերի տեսակները, ինչպես նաև դրանց կիրառման կարգը:

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Իրականացնել քննիչների կարողությունների զարգացում կոռուպցիոն, տնտեսական, պաշտոնեական և այլ հանցագործությունների քննության, էլեկտրոնային ապացույցների հետ աշխատելու և այլ բնագավառներում

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ)

Մշակվել են համապատասխան բնագավառե-րում քննիչների վերապատրաստումների ծրագրերը

Քննիչները սկսել են վերապատրաստվել՝ համաձայն մշակված ծրագրերի

Քննիչները սկսել են վերապատրաստվել՝ համաձայն մշակված ծրագրերի

Իրականացվել են քննիչների կարողությունների զար-գացմանն ուղղված միջոցառումներ

 

Կատարված է մասնակի

 

Մշակվել են Ռազմավարությամբ նախատեսված բնագավառներում քննիչների վերապատրաստումների ծրագրերը, դրանցում ներառվել են, մասնավորապես, «Կոռուպցիոն դեպքերի քննությունը», «Պաշտոնական կոռուպցիայի դեպքերի քննությունը», «Կոռուպցիոն բնույթի ֆինանսական հանցագործություններ և անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը», «Սեփականության և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության մեթոդիկան», ինչպես նաև «Էլեկտրոնային ապացույցների կիրառման հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում»

վերտառությամբ դասընթացները:

Նշված թեմաներով վերապատրաստման դասընթացներ մշակվել և իրականացվում են նաև միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ, այդ թվում՝ Եվրոպայի խորհրդի HELP հեռավար հարթակի շրջանակներում: ՀՀ քննչական կոմիտեի ծառայողների (քննիչների) վերապատրաստման

ուսուցման 2020թ. ծրագրով վերապատրաստման ժամանակացույց է սահմանվել 2020թ. մայիս-դեկտեմբեր ամիսները՝ հետևապես վերապատրաստումները դեռ ընթացքի մեջ են:

 

Նպատակ 11. Քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխում

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

Մշակել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀքրեականնորօրենսգրքինախագիծը մշակվել է:

 

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է:

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով ՀՀ քրեական օրենսդրությունը կատարելագործվել է, արդիականացվել է պատժահամակարգը, հստակեցվել են անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հետ կապված հարցերը, բարելավվել են անչափահասների նկատմամբ քրեական ներգործության միջոցները, վերանայվել է հանցանք համարվող արարքների շրջանակը, հստակեցվել են հանցանքների որակման կանոնները, վերացվել են գործող օրենսգրքում առկա հակասությունները, քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին:

Կատարված է:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

 

 

 

Կազմակերպել ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի հանրային քննարկումը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը քննարկվել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա լրամշակվել է։

 

ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված տարբերակը մշակված է, առկա է նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների և դիտողություն-ների ամփո-փաթերթը։

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը լրամշակվել է՝ քաղաքացիական հասարակության, բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մասնագիտական համայնքի կարծիքները հաշվի առնելով։

Կատարված է:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացնել ՀՀ կառավարության, ապա՝ ՀՀ ԱԺ քննարկմանը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով։

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը  հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ։

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը  հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ։

ՀՀ ԱԺ ներկայացված նախագծով ՀՀ քրեական օրենսդրությունը կատարելագործվել է, արդիականացվել է պատժահամակարգը, հստակեցվել են անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հետ կապված հարցերը, բարելավվել են անչափահասների նկատմամբ քրեական ներգործության միջոցները, վերանայվել է հանցանք համարվող արարքների շրջանակը, հստակեցվել են հանցանքների որակման կանոնները, վերացվել են գործող օրենսգրքում առկա հակասությունները, քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին:

Կատարված է:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստումներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Ընտրվել են վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների անցկացման համար մասնագետներ, մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղություններ։

Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, անցկացվում են վերապատրաստումներ։

Մշակվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակից-ների և դատավոր-ների վերա-պատրաստ-ման ծրագրեր, անցկացվում են վերա-պատրաս-տումներ։

Քրեական վարույթի հանրային մասնակիցները և դատավոր-ները իրազեկված են քրեական նոր օրենսգրքի կարգավորումներին։

Կատարված չէ

 

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերը կրկին դրվել են շրջանառության մեջ, հանրային մեծ քննարկումների փուլ անցել և բավական լրամշակվել, ուստի, հնարավոր չի եղել այդ պահի դրությամբ առկա տեքստով վերապատրաստումներ անցկացնել: Ներկա դրությամբ որդեգրվել է հետևյալ քաղաքականությունը՝ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի վերջնական ընդունումից հետո՝ մինչև նշված օրենսգրքերն ուժի մեջ մտնելը (առնվազն մեկ տարի), կմշակվեն համապատասխան վերապատրաստման ծրագրեր և ըստ այդմ քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների համար կկազմակերպվեն վերպատրաստման դասընթացներ:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

Օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն տրամադրել քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝դատարաններին: 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ), Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ոստիկանություն

Մշակվել է Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակա-ցույցը։

 

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին սկսել են տրա-մադրվել  օրենսդրականփոփոխություններից բխող գործառույթ-ների իրականացմանհամար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները՝ ըստ առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի։

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարան-ներին օրենսդրականփոփոխություններից բխող գործառույթ-ների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխ-նիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակա-ցույցը մշակված են, միջոցները սկսել են տրամադրվել:

 

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինները, այդ թվում՝ դատարանները հագեցված են օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթներիիրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնի-կական միջոցներով։

 

Կատարված է մասնակի, սակայն կատարումը կասեցված է:

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերը կրկին դրվել են շրջանառության մեջ, հանրային մեծ քննարկումների փուլ անցել և բավական լրամշակվել՝ անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական որոշարկված կարգավորումների բացակայության պայմանններում հնարավոր չի եղել ամբողջությամբ տրամադրել:

Մասնակի կատարումը պայմանավորված է անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների սպառիչ ցանկ կազմելու անհրաժեշտությամբ:

Իրականացված ուսումնասիրություններով վեր են հանվել օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար ՀՀ ոստիկանությանն անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների շրջանակը:

Դրանք են՝ գաղտնի քննչական գործողությունների կատարման, քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող առարկաների և փաստաթղթերի, ինչպես նաև դեպքի վայրի պահպանության, ձերբակալում դատավարական հարկադրանքի միջոցի պատշաճ իրականացման համար  համապատասխան ստորաբաժանումներին անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները, որոնց կոնկրետ ցանկը, առաջնահերթություններն ու նախնական ֆինանսական գնահատականները կներկայացվեն մինչև սույն թվականի օգոստոսի 15-ը:

Բացի այդ, կասեցումը պայմանավորված է եղել COVID-19 համավարակով:

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

Մշակել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀքրեական դատավարության նորօրենսգրքինախագիծը մշակվել է։

 

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է։

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով հստակեցվել և կատարելագործվել են ՀՀ-ում քրեական վարույթի ընթացակարգերը, ներդրվել են համաձայնեցման և համագործակցության վարույթներ, քրեական վարույթի մասնակիցների գործառույթները և դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները, բարելավվել են քրեական վարույթում մարդու իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական հիմքերը և գործնական կառուցակարգերը, արդիականացվել են քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարման վերաբերյալ կարգավորումները, բարեփոխվել են դատական ակտերի վերանայման հետ կապված կանոնակարգումները, օրենսգիրքը համապատասխանեցվել է ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 4-րդ փուլի արդյունքում ներկայացված առաջարկներին :

Կատարված է:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

Կազմակերպել ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի հանրային քննարկումը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

- ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը քննարկվել է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, ստացված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա լրամշակվել է։

 

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ համաձայնեցված տարբերակը մշակված է, առկա է նախագծի վերաբերյալ ամփոփա-թերթը։

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը մշակվել է քաղաքացիա-կան հասարակու-թյան, բոլոր շահագրգիռ կողմերի, մասնագիտա-կան համայնքի կարծիքները հաշվի առնելով։

Կատարված է:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացնել ՀՀ կառավարության, ապա՝ ՀՀ ԱԺ քննարկմանը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ, հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից։

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով։

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծը ներկայացվել է ԱԺ։

ՀՀ ԱԺ ներկայացված՝ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով հստակեցվել և կատարելագործվել են ՀՀ-ում քրեական վարույթի ընթացակարգերը, ներդրվել են համաձայնեց-ման և համագործակցության վարույթներ, քրեական վարույթի մասնակիցների գործառույթները և դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները, բարելավվել են քրեական վարույթում մարդու իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական հիմքերը և գործնական կառուցակարգերը, արդիականացվել են քննչական և այլ դատավարական գործողությունների կատարման վերաբերյալ կարգավորումները, բարեփոխվել են դատական ակտերի վերանայման հետ կապված կանոնակարգումները, օրենսգրքի նախագիծը համապատասխանեցվել է ՏՀԶԿ Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի 4-րդ փուլի արդյունքում ներկայացված առաջարկներին :

Կատարված է:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի վերաբերյալ քրեական վարույթի բոլոր հանրային մասնակիցների  և դատավորների վերապատրաստումներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության ակադեմիա

Ընտրվել են վերապատրաստումների ծրագրերի մշակման և վերապատրաստումների անցկացման համար մասնագետներ, մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղություններ։

Մշակվել են վերապատրաստման ծրագրերը, անցկացվում են վերապատրաստումներ։

Մշակվել են քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների վերապատրաստման ծրագրեր, անցկացվում են վերապատրաստումներ։

Քրեական վարույթի հանրային մասնակիցները և դատավորները իրազեկված են քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կարգավորումներին։

Կատարված է մասնակի, սակայն կատարումը կասեցված է  (համավարակով, ինչպես նաև համապատասխան դասընթացներով վերապատրաստումների իրականացման ժամանակացույցով պայմանավորված):

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերը կրկին դրվել են շրջանառության մեջ, հանրային մեծ քննարկումների փուլ անցել և բավական լրամշակվել, ուստի, հնարավոր չի եղել այդ պահի դրությամբ առկա տեքստով վերապատրաստումներ անցկացնել: Ներկա դրությամբ որդեգրվել է հետևյալ քաղաքականությունը՝ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի վերջնական ընդունումից հետո՝ մինչև նշված օրենսգրքերն ուժի մեջ մտնելը (առնվազն մեկ տարի), կմշակվեն համապատասխան վերապատրաստման ծրագրեր և ըստ այդմ քրեական վարույթի հանրային մասնակիցների և դատավորների համար կկազմակերպվեն վերպատրաստման դասընթացներ:

 

 

Գործողություններ

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 2019 թ.-ի

2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

Օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն տրամադրել քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին: 

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Մշակվել է Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություն-ներից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնա-հերթություն-
ները և ժամանակացույցը։

 

Քրեական վարույթն իրականաց-նող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին սկսել են տրամադրվել  օրենսդրա-կան փոփոխություններից բխող գործառույթների իրա-կանացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցները՝ ըստ առաջնահերթությունների և ժամանակացույցի։

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական փոփոխություններից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ցանկը, առաջնահերթությունները և ժամանակացույցը մշակված են, միջոցները սկսել են տրամադրվել:

 

 

Քրեական վարույթն իրականացնող մարմինները, այդ թվում՝ դատարանները հագեցված են օրենսդրական փոփոխություն-ներից բխող գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ նյութատեխնի-կական միջոցներով։

 

Կատարված է մասնակի, սակայն կատարումը կասեցված է:

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի Նախագծերը կրկին դրվել են շրջանառության մեջ, հանրային մեծ քննարկումների փուլ անցել և բավական լրամշակվել՝ անհրաժեշտ նյութատեխնիկական աջակցություն քրեական վարույթն իրականացնող մարմիններին, այդ թվում՝ դատարաններին օրենսդրական որոշարկված կարգավորումների բացակայության պայմանններում հնարավոր չի եղել տրամադրել:

Բացի այդ, կասեցումը պայմանավորված է եղել COVID-19 համավարակով:

 

Նպատակ 12. Քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության բարեփոխում

 

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելուն ուղղված օրենքների նախագծեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ)

Օրենքի նախագծերը

Մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

Օրենքի նախագծերը

Հավանության  է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ

Օրենքի նախագծերը

Մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Օրենսդրությունը համապատասխանում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների զարգացման արդի միտումներին:

Կատարված է մասնակի:

 

Նախագծերը գտնվում են մշակման փուլում, կատարվում է նաև միջազգային փորձի ուսումնասիրություն: Միևնույն ժամանակ մի շարք հարցերի մասով փորձագիտական աջակցություն ստանալու համար ակնկալվում է ԵԽ աջակցությունը. այդ մասով մշակվել է տեխնիկական առաջադրանք և ներկայացվել ԵԽ գործընկերներին: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել ՀՀ  «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքի, «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքի, «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի և նշված օրենքներից բխող այլ իրավական ակտերում փոփոխություններկատարելուն ուղղված նախագծեր:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարու-թյուն

ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնու-թյամբ)

Օրենքի նախագծերը

Մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

Օրենքի նախագծերը

Հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

Օրենքի նախագծերը

մշակված են և ներ-կայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Օրենսդրությունը համապատասխանում է քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների զարգացման արդի միտումներին:

Կատարված է մասնակի

«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը սույն թվականի հունիս 3-ին Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ և ներկայումս գտնվում է Ազգային ժողովում։

 

 

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

 

Ստուգման

միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ քաղաքա-ցիական դատավարության օրենսգրքի կիրառության ընթացքում ծագած խնդիրների առանձնացում և դրանց լուծման նպատակով փոփոխությունների կատարում:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն,

ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

 

Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀկառավարության կողմից

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայաց-վել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախա-գիծը ներ-կայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով գույքագրվել և լուծվել են օրենսգրքի կիրառման ընթացքում ծագած խնդիրները:

Կատարված է մասնակի:

Նախագծերը գտնվում են մշակման փուլում, քննարկումներ են իրականացվում դատական իշխանության ներկայացուցիչների հետ: Այս մասով ակնկալվում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Նպատակ 13. Վարչական արդարադատության և վարչական վարույթի արդյունավետության բարձրացում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

 

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

 

 

ՀՀ վարչական դատավարու-թյան օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ նախատեսելով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատ:

 

ՀՀ արդարադա-տության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերըմշակվելեն, սահմանվածկարգով շրջանառվել են և ուղարկվել ՀՀ վարչապետիաշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերըհավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «ՀՀ դատական  օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի ստեղծման նախադրյալների ապահովում :

Կատարված է մասնակի, սակայն կասեցված է:

Վճռաբեկ դատարանում վարչական պալատի ստեղծմանն ուղղված նախագիծը մշակվել է, քննարկվել է նաև դատական իշխանության ներկայացուցիչների հետ: Ներկայումս նախագծի քննարկման հետագա ընթացքը կասեցվել է՝ հաշվի առնելով դատավորների թվաքանակի հետագա ավելացման, ինչպես նաև սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում դատական իշխանությանը վերաբերող դրույթների փոփոխության հնարավորությունը:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարու-թյան օրենսգրքում և ՀՀ քրեական դատավարու-թյան օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ:

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել  և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերըհավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով կարգավորվել է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի որոշումների, գործողությունների և անգործության վիճարկման ընդդատության հարցը:

Կատարված  է մասնակի:

Սահմանադրական դատարանի՝ 2019 թվականի հունվարի 22-ի ՍԴՈ-1439 որոշման հիման վրա մշակվել և 2019 թվականի հուլիսի 16-ին սահմանված կարգով Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել օրենսդրական փաթեթ (լրամշակված տարբերակը), որը համապարփակ կերպով կարգավորում է պատիժները կատարող մարմինների և հիմնարկների, ինչպես նաև դատապարտյալի վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինների պաշտոնատար անձանց գործողության, անգործության կամ ընդունած ակտի դեմ բողոքարկման իրավունքը և դրա իրականացման կարգը:

Բացի այդ, միասնական մոտեցում ձևավորելու նպատակով՝ քննարկումներ են տեղի ունեցել ՀՀ քրեական և քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերի նախագծերը մշակող աշխատանքային խմբերի հետ: Ըստ այդմ, Նախագիծը լրամշակվել է և 2020 թվականի հուլիսի 15-ին ներկայացվել Վարչապետի աշխատակազմ:

 

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով ծանուցումների նոր ընթացակարգեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Վարչական դատավարությունում ծանուցումների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են վարչական դատավարությունում ծանուցման նոր ընթացակարգեր:

Կատարված է մասնակի:

Վարչական դատարանում ծանուցումների ինստիտուտի վերանայմանն ուղղված նախագիծը մշակվել և ներկայացվել է հանրային քննարկման, սակայն նախատեսվում է դրանց հետագա ընթացքը պայմանավորել վարչական դատավարության մյուս ինստիուտիների վերանայմանը համահունչ: Այս մասով ակնկավում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով գրավոր և պարզեցված նոր վարույթներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Վարչական դատավարությունում պարզեցված և գրավոր ընթացակարգերի վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքինախագիծըհավանությանէարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են գրավոր և պարզեցված վարույթներ:

Կատարված է մասնակի:

Վարչական դատարանում գործերի քննության գրավոր ընթացակարգի կիրառման մասով մշակված նախագիծը ներկայացվել է Վարչապետի աշխատակազմ: Այս մասով ակնկավում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում և «Պետական տուրքի մասին» օրենքում  կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով հարկադիր կատարողների գործողությունները բողոքարկելու վերաբերյալ դիմումներով, ինչպես նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատասխան լիազորված մարմինների ընդունած որոշման դեմ բողոքներով պետական տուրք վճարելու պարտականություն:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերըհավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ և դրանով սահմանվել է պետական տուրք վճարելու պարտականություն:

Կատարված է մասնակի:

 Նախագիծը մշակվել և ներկայացվել է հանրային քննարկման, գտնվում է ամփոփման փուլում: Նշված ռազմավարական նպատակի շրջանակներում Ճանապարհային ոստիկանության ակտերի վիճարկման մասով օրենսդրական փոփոխությունները կատարվել են պատգամավորների նախաձեռնությամբ:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ վերանայելով հատուկ վարույթների տեսակները:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

Մշակվել է «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է  և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանությանէ արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով կարգավորվել են վարչական դատավարությունում հատուկ վարույթները:

Կատարված է մասնակի:

Մշակվել և Վարչապետի աշխատակազմ է ներկայացվել վարչական դատավարությունում նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման վարույթի վերանայմանն ուղղված նախագիծ: Նախագծի հետագա քննարկումները պայմանավորվել են վարչական դատավարության մյուս ինստիտուտների վերանայման հետ:  Այս մասով ակնկավում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում և Վարչական դատավարության օրենսգրքում կատարել փոփոխություններ՝ ընդլայնելով վարչական մարմինների և նրանց գործողությունների վիճարկման շրջանակը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձրագույն դատական խորհուրդ (համաձայնությամբ):

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակվել են, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանությանենարժանացելՀՀկառավարությանկողմից և ներկայացվել են ԱԺ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Վարչական մարմինների և նրանց գործողությունների վիճարկման շրջանակի ընդլայնումը

Կատարված չէ:

Այս մասով ակնկալվում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ սահմանելով վարչական ակտերի պարտադիր բողոքարկման ընթացակարգեր:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական կարգով պարտադիր բողոքարկման դեպքերի սահմանում:

Կատարված է մասնակի:

Ճանապարհային ոստիկանության ակտերի վիճարկման մասով օրենսդրական փոփոխությունները կատարվել են պատգամավորների նախաձեռնությամբ: Մյուս ակտերի մասով կատարվում են ուսումնասիրությունների իրականացման և նախագծի մշակման աշխատանքներ: Այս մասով ակնկավում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ նախատեսելով վարչական ակտերի վերադասության կարգով բողոքարկման արդյունավետ մեխանիզմներ:

 

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

««Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական կարգով պարտադիր բողոքարկման դեպքերի սահմանում և վերադասության կարգով վարչական ակտի բողոքարկման արդյունավետ մեխանընթացակարգեր:

Կատարված չէ:

Այս մասով ակնկալվում է միջազգային փորձագիտական աջակցություն գերմանական IRZ հիմնադրամի ծրագրով, հանդիպումներ են տեղի ունեցել ծրագրի փորձագետների հետ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

 

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Վարչական իրավախախ-տումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի ընդունում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարա-րություն

 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

 

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

Հավանությանէ արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից և ներկայացվել է ԱԺ:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգրքի նախագիծը

ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և նախատեսում է վարչական իրավախախտումների ոլորտում խնդիրների կարգավորում:

Կատարված է մասնակի:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիրքը ներկայումս գտնվում է լրամշակման փուլում: Հարկ է նշել, որ նախագիծը անհրաժեշտ է եղել քննարկել Քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման հետ համատեղ՝ հաշվի առնելով երկու նախագծերում առկա նույնանման իրավական կարգավորումները: Նախագիծը՝ օրենքով սահմնաված կարգով շրջանառվելուց և անհրաժեշտության դեպքում լրամշակվելուց հետո կներկայացվի Վարչապետի աշխատակազմ:

 

Նպատակ 14. Սնանկության համակարգի արդյունավետության բարձրացում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Ընդունել սնանկության կառավարիչների որակավորման իրականացման կարգ սահմանող նախարարի նորմատիվ իրավական ակտ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է:

 

Նորմատիվ իրավական ակտն

ընդունվելէ:

 

 

 

 

 

 

Սնանկության կառավարիչների որակավորման նոր կարգը ընդունվել է և գործում է:

Վերանայվել են սնանկության կառավարիչների որակավորման ընթացակարգերը:

Կատարված է:

Արդարադատության նախարարի հրամանն ընդունվել է և գործում է:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Նախաձեռնել  «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկների և (կամ) ուղեցույցների մշակում:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայն-ությամբ), Սնանկության դատարան (համաձայնու-թյամբ):

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, աշխատությունների հիմնական ուղղությունների նախանշում:

Նախանշվածուղղությունների հիման վրա համապատասխան աղբյուրների, աշխատությունների մշակում, խմբագրական աշխատանքների կազմակեր-պում, աշխատանք-ների փորձաքննու-թյուն, ամփոփում, հրապարա-կում:

Կազմվել և հրապարակվել են «Սնանկության մասին» օրենքի գիտագործնական մեկնաբանությունների, ձեռնարկներ և (կամ) ուղեցույցներ:

Շահագրգիռ անձինք ունեն վստահելի աղբյուրներ՝սնանկության վարույթի վերաբերյալ գիտելիքներ ձեռքբերելու և ծագած գործնական խնդիրներին լուծում տալու համար:

Կատարված է:

Աշխատանքներ են տարվում ՎԶԵԲ/EBRD-ի հետ՝ վերջինիս աջակցությամբ ուղեցույցները մշակելու համար:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Բարելավել սնանկության կառավարիչ-ների վերապատ-րաստման ծրագրերը:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, սնանկության կառավարիչների ինքնակարգա-վորվող կազմակերպու-թյուններ

(համաձայնությամբ)

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղությունների նախագծում:

Նախանշված ուղղությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների իրականացում, վերապատրաստման նոր ծրագրերիմշակում (ծրագրերի արդիականացում), քննարկում, ամփոփում և հաստատում:

Կազմվել և հաստատվել են սնանկության կառավարիչների վերապատրաստման նոր ծրագրեր:

Բարելավվել է ուսումնական նյութերի արդիականությունը, բազմազանությունը և որակը:

 

Կատարված է մասնակի

 Վերապատրաստումներ իրականացնելու կարգը սահմանող արդարադատության նախարարի հրամանն ընդունվել է: Սնանկության կառավարիչների ԻԿԿ-ն ներկայացրել է դասընթացների ծրագիրը, որի հիման վրա նախարարությունը առաջիկայում ներկայացնելու է դասընթացավարների թեկնածուներ: Դասընթացները սկսվելու են սեպտեմբեր ամսից:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել գույքի հայտարարագրման ձևանմուշներ, ներդնել գույքագրման և գնահատման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմներ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Սնանկությանմասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

Հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Ներդրվել են գույքագրման և գնահատման հստակ չափանիշներ, պարզ և հստակ ընթացակարգեր, գույքագրման և գնահատման գործընթացի նկատմամբ վերահսկողական մեխանիզմներ:

Կատարված է

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման կարգը սահմանող Կառավարության որոշման նախագիծ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

Կառավարության որոշման նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

Կառավարության որոշումն

Ընդունվել է:

 

Սնանկության վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի իրականացման կարգը ընդունվել է և գործում է:

Կանոնակարգվել են սնանկու-թյան վարույթում պարտապանի գույքի վաճառքի հետ կապված հարաբերությունները:

Կատարված է:

Ռազմավարության ընդունումից հետո «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը, որից բխում էր այս միջոցառման իրականացումը, որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել, որի արդյունքում սահմանվել է, որ Արդարադատության նախարարը ընդունելու է սնանկության վարույթում գույքի վաճառքի իրականացման կարգ, որն արդեն իսկ ընդունվել է և իրացվել է ռազմավարությամբ սահմանված գործողության արդյունքը: Ինչ վերաբերում է Կառավարության կողմից ակտի ընդունմանը, ապա Կառավարությունը սահմանելու է էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգը, որի համար վերոնշյալ նախագծով սահմանվել է ժամկետ մինչև 2021թ. մարտ:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի 2-րդ կիսամյակ

 

Վերանայել սնանկության դատավորների վերապատրաստման ծրագրերը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

Բարձրագույն դատական խորհուրդ

(համաձայնությամբ)

 

Արդարադատության ակադեմիա

(համաձայնությամբ)

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի կազմում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, վերապատրաստման ծրագրերի հիմնական ուղղությունների նախագծում:

Նախանշված ուղղությունների հիման վրա ուսումնասիրությունների իրականացում, վերապատրաստման նոր ծրագրերի մշակում (ծրագրերի արդիականացում), քննարկում, ամփոփում և հաստատում:

Կազմվել և հաստատվել են դատավորների վերապատրաստման նոր ծրագրեր:

Իրավական հարցերի վերաբերյալ վերապատրաստումից բացի, իրականացվում են սնանկության դատավորների  վերապատրաստումներ նաև ոչ իրավական թեմաներով, ինչպիսիք են՝ տնտեսագիտությունը, բիզնեսը, ֆինանսները, ֆինանսների կառավարումը:

Կատարված է

 

  Իրավունքի զարգացման միջազգային կազմակերպության (IDLO) և ՎԶԵԲ-ի հետ համատեղ ծրագրի շրջանակներում մշակվում են սնանկության դատավորների էլեկտրոնային վերապատրասման ծրագիր, որը նախատեսվում է մեկնարկել աշնանը: Աշխատանքների ժամանակացույցը կազմվել է, ներգրավվել են համապատասխան մասնագետները, ներկայումս աշխատանքներ են տարվում վերապատրաստման նյութերի ուղղությամբ: Իր հերթին էլեկտրոնային դասընթացի պլատֆորմ է մշակում նաև Համաշխարհային բանկը, որը տրամադրվելու է Դատական դեպարտամենտին և սնանկության դատավորներին՝ դասընթացներին մասնակցելու համար:

Միաժամանակ, արդարադատության ակադեմիայում նախատեսվել է սնանկության մասնագիտացմամբ հատուկ մասնագիտական դասընթացների մոդուլ հետևյալ դասընթացներով՝ «Սնանկության վարույթի արդի հարցեր», «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության արդի հարցեր», «Կորպորատիվ իրավունքի արդի հարցեր», «Պարտավորական հարաբերությունների արդի հարցեր» ներառվել են նաև ոչ իրավական դասընթացներ՝ «Բանկային իրավունքի արդի հարցեր», «Ֆինանսական կառավարում»։

 

Նպատակ 15. Վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների զարգացում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի
1
-ին կիսամյակ

2020թվականի
2-րդ կիսամյակ

 

Մշակել «Առևտրային արբիտրաժի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

Օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

Օրենքի նախագիծը հավանությանէ արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից:

Օրենքի նախագիծը

մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Կարգավորվել են ինստիտու-ցիոնալ արբիտրաժների (արբիտրա-
ժային կենտրոնների) գործունեու-թյունը, վերանայվել են ներպետական դատարանների կողմից արբիտրաժին աջակցություն ցուցաբերելուն ուղղված կարգավորում-ները:

Կատարված չէ:

  Նախագծերի մշակումը պայմանավորված է արբիտրաժային կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներով: Այս մասով կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք և ներկայացվել դոնոր կազմակերպությանը՝ ֆինանսավորում տրամադրելու և փորձագետներ ներգրավելու համար: Արդյունքում ակնկալվում է կատարել ոչ միայն քննարկվող գործողությունը, այլ նաև արբիտրաժի ոլորտում ռազմավարությունից բխող մյուս գործողությունները (հաջորդ տարիների համար) մեկ փաթեթով: Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Նպատակ 17. Փաստաբանական համակարգի արդյունավետության բարձրացում

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ընդլայնելով անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ընդլայնվել է անվճար իրավաբանական օգնության շահառուների շրջանակը:

Կատարված է մասնակի: 

Մշակվում է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու մեխանիզմների ընդլայնմանն ուղղված նախագիծ, ինչպես նաև մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019 թվականի 2-րդ կիսամյակ

2020 թվականի
1
-ին կիսամյակ

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով pro-bono իրավաբանական ծառայությունների արդյունավետ կառուցակարգը:

 

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են pro-bono իրավաբանական ծառայությունների կառուցակարգեր:

Կատարված է մասնակի: 

Մշակվում է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու մեխանիզմների ընդլայնմանն ուղղված նախագիծ, ինչպես նաև մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրության իրականացում, ուսումնասիրության արդյունքներով համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների կատարում:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

Հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության և հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխման վերաբերյալ համապարփակ ուսումնասիրությունն իրականացվել է, մշակվել է համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ, նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման արդիականացված ծրագրերի, ինչպես նաև որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի ներդնում:

Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանով ամրագրվել են հանրային պաշտպանների ծանրաբեռնվածության թեթևացմանն ու հանրային պաշտպանի գրասենյակի ենթակառուցվածքների բարեփոխմանն ուղղված իրավակարգավորումներ:

Կատարված է մասնակի: 

Մշակվում է անվճար իրավաբանական օգնություն ստանալու մեխանիզմների ընդլայնմանն ուղղված նախագիծ, ինչպես նաև մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման,  որակավորման քննության և փաստաբան-ների մասնագի-տական վերապատ-րաստման կատարելագործված կարգերի ներդնում:

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

Առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման կարիքների գնահատում, որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի մշակում:

Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցման, փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստման արդիականացված ծրագրերի, ինչպես նաև որակավորման քննության կատարելագործված կարգերի ներդնում:

Ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի կառուցվածքը, բովանդակությունը և ձևաչափն արդիականացված են, որակավորման քննությունների անցկացման կարգերը կատարելագործված են:

Ներդրվել և գործում են Փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների և փաստաբանների վերապատրաստման արդիականացված ծրագրեր, որակավորման գործընթացի կատարելագործված կարգեր:

Կատարված է մասնակի:

  1.ՀՀ փաստաբանների դպրոցի խորհրդի 27.05.2020 թ. Թիվ 04/03-Լ որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի կազմակերպման ընթացակարգը

2.ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 08.04.2020 թ. Թիվ 7/6-Լ որոշմամբ հաստատվել է «Որակավորման քննության ընդոնման և հանձնման կարգ»-ի հավելվածը հանդիսացող «Արտակարգ դեպքերում որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգը»

3.ՀՀ փաստաբանների պալատը գործարկել է համընդհանուր հեռավար վերապատրաստումների կազմակերպման ինստիտուտը:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

Փաստաբանների պալատի հետ համագործակցությամբ բարելավել փաստաբանի վարքագծի կանոնները

ՀՀ արդարա-դատության նախարարություն, ՀՀ փաստա-բանների պալատ (համաձայնու-թյամբ):

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը մշակվել է և դրվել քննարկման: 

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը հաստատվել է Փաստաբանների պալատի կողմից:

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը հաստատվել է Փաստաբանների պալատի կողմից:

Փաստաբանի վարքագծի կանոնների բարելավման նախագիծը հաստատվել է Փաստաբանների պալատի կողմից:

Կատարված է մասնակի: 

Ներկայումս մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020 թվականի 1-ին կիսամյակ

2020 թվականի

2-րդ կիսամյակ

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում կատարել փոփոխություններ՝ ներդնելով Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ):

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել է և ուղարկվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ և դրանովներդրվել են Փաստաբանների պալատի ինքնակառավարման գործուն կառուցակարգեր:

Կատարված է մասնակի: 

Ներկայումս մշակվում է ոլորտի բարեփոխման հայեցակարգային փաստաթուղթ:

Աշխատանքների իրականացման ընթացքը ձգձգվել է նաև կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով:

 

                                                                                                     

 

 

 

 

                   Հավելված N 3

 

Նպատակ 14. Սնանկության համակարգի արդյունավետության բարձրացում

 

Գործողու‑
թյուն

Պատաս‑
խանատու մարմին

 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

2021 թվականի 1-ին կիսամյակ

2021 թվականի 2-րդ կիսամյակ

«Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` վերանայելով սնանկության կառավարչին ներկայացվող պահանջները և նշանակման կարգը

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Սնանկության մասին » օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից:

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Սնանկության գործերը մասնակցում են միայն բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող թեկնածուներ:

Կատարված է:

 

Գործողու‑
թյուն

Պատաս‑
խանատու մարմին

 

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոց

Ակնկալվող արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

2021 թվականի 1-ին կիսամյակ

2021 թվականի 2-րդ կիսամյակ

«Սնանկության մասին» օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություններ` սահմանելով ֆինանսական առողջացման ծրագրերի իրականացումը խթանող գործիքակազմ, մասնավորապես՝ ֆինանսական առողջացման ծրագրերի հաստատման դեպքում սնանկության կառավարիչների վարձատրության և պարգևավճարների ճկուն մեխանիզմներ, ընկերությունների ֆինանսական առողջացմանը պետության օժանդակության ապահովման գործիքներ:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

մշակվել է, սահմանված կարգով շրջանառվել և ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

 

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը

հավանության է արժանացել ՀՀ կառավարու-թյան կողմից:

«Սնանկության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրենքի նախագիծը մշակված է և ներկայացվել է ՀՀ ԱԺ:

Բարձրացել է ֆինանսական առողջացման ինստիտուտի արդյունավետությունը:

Կատարած է:

 

                     

 

 

 

 

                                                                                                

 

Հավելված N 4

 

Նպատակ 1. Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ներդրում

 

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

 

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2019

2-րդ կիսամյակ

2020

1-ին կիսամյակ

 

Իրականացնել  արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանների և էլեկտրոնային համակարգերի ուսումնասիրու-թյուն:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

«Էկենգ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Իրականցվել է

արդարադատության ոլորտի

մարմիններում գործող տվյալների

շտեմարանների և էլեկտրոնային

համակարգերի ուսումնասիրու-թյուն:

 

Գույքագրվել են արդարադատության ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, որոնք հասանելի են Փոխգործելիության լուծումների  Catis կատալոգում:

 

էլեկտրոնային համակարգերի միջև փոխգործելիության ապահովմանն ուղղված տեղեկատվության նկարագրությունը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին:

Գույքագրվել են արդարադատո ւթյան ոլորտի մարմիններում գործող տվյալների շտեմարանները և էլեկտրոնային համակարգերը, վերհանվել են վերոնշյալ մարմիններում  ներդրված համակարգե-րում և տվյալների շտեմարան-ներում առկա բացերը:

Կատարված է մասնակի:

ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվել է արդարադատության ոլորտի մարմիններում առկա տեղեկատվական համակարգերի ուսումնասիրություն, ինչպես նաև քննարկվել է նշված համակարգերի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների հարցը (Cast դատական կառավարման համակարգ, քննչական կոմիտեի էլեկտրոնային համակարգ, բնակչության պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգ և այլն): Առկա բոլոր համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը նախատեսվում է ներառել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի տեխնիկական նկարագրում: 

 

Գործողություն

Պատասխանատումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այ նշումներ

 

2020
1-ին եռամսյակ

2020

2-րդ եռամսյակ

 

Մշակել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը

Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը ներկայացվել է կարծիքի շահագրգիռ մարմիններին:

Էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագրի ամփոփում՝ շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված կարծիքների հիման վրա:

Մշակվել է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի ընդհանուր տեխնիկական նկարագիրը:

Կատարված է մասնակի:

1-ին փուլում ԵՄ պատվիրակության փորձագետների կողմից հավաքագրվել է տեղեկատվություն էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի տեխնիկական նկարագրի մշակման նպատակով: Համավարակով պայմանավորված գործընթացը որոշակի ժամկետով կասեցվել էր, սակայն ներկայում աշխատանքները վերսկսվել են, մասնավորապես տեխնիկական նկարագրի մշակման նպատակով ԵՄ պատվիրակությունը հայտարարել է փորձագետների ներգրավման մրցույթ, որը արդեն ամփոփվել է:

 

Գործողություն

Պատասխանատումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020

1-ին կիսամյակ

2020

2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ վարչական և ՀՀ քաղաքացիա-կան դատավարու-թյան օրենսգրքերում կատարել փոփոխու-թյուններ՝ վերանայելով էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումները:

 

ՀՀ արդարադատության նախարարություն,

 

ՀՀ բարձրա-գույն դատա-կան խորհուրդ

(համաձայնությամբ)

 Մշակվել է «ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը, նախագծերը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը հավանության են արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքին նախագծերը հավանությանեն արժանացել ՀՀ կառավարության կողմից:

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծերը մշակված են և ներկայացվել են ՀՀ ԱԺ:

Կատարված է մասնակի

Վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասի օրենքի նախագիծը մշակվել է և ներկայացվել է հանրային քննարկման:

Ներկայումս քաղաքացիական դատավարւթյան օրենսգիրքը նախատեսում է էլեկտրոնային ծանուցումների հնարավորությունը: Ուստի, նոր փոփոխությունները պետք է իրականացվեն արդարադատության միասնական համակարգի  տեխնիկական նկարագրի մշակման հետ համահունչ, քանի որ նշված տեխնիկական նկարագրով առաջարկվելու են նաև էլեկտրոնային եղանակով ծանուցման մեխանիզմները:

 

Գործողություն

Պատասխանատումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020

2-րդ կիսամյակ

2021

2-րդ կիսամյակ

 

ՀՀ հրապա-րակային ծանուցումների պաշտոնական ինտեր-նետային կայքի և անհատա-կան ծանու-ցումների համակարգի  արդիականացում։ Անհատական և հրա-պարակային ծանուցում-ների միասնական համակարգի ստեղծում:

 

 

ՀՀ Վարչա-պետի աշխատակազմ (համաձայնությամբ)

ՀՀ արդա-րադատության նախարարություն

«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ (համաձայնությամբ)

Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն

 Կազմել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը:

Հրապարակային և անհատական ծանուցումների գործող համակարգի հենքի վրա ստեղծվել է Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգը։

Առկա է առավել մատչելի և ընկալելի ինտերֆեյսը, կիրառվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման պրակտիկան, որով վերացվում են վերջիններիս մուտքը վեբ կայքեր խոչընդոտող արգելքները:

Ներդրվել է որոնման խելացի համակարգը, բաժանորդագրման հնարավորությունը, անձնական էլեկտրոնային գրասենյակը՝ անվճար կամ վճարովի հիմունքներով հայտարարություն-ներ և ծանուցումներ տեղադրելու համար։

Ապահովվել է Կայքը փոխգործելիությունը էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի, փոստային համակարգի, պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառության Մալբրի համակարգերի հետ:

Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանքը, Ստեղծվել և փոր-ձարկվել է Անհատական և հրա-պարակային ծանուցումների միասնական համա-կարգը, նախկին համակարգի տվյալները փոխանց-վել են նոր համակարգ ձեռնարկված են հանրային իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված աշխա-տանքներ:

 

Գործում է անհատական և հրապարա-կային ծանուցումների միասնական համակարգը։ Պարզեցվել է հրապարա-կային և անհատական ծանուցումների ոլորի վարչարարու-թյունը։

Կատարված է մասնակի:

Կազմվել է անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը, որը ՀՀ փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի գրասենյակի կողմից շրջանառվել է շահառու մարմինների միջև։ Ամփոփված տարբերակն արդեն իսկ ներկայացվել Թվայնացման խորհրդի քննարկմանը։

Պետական հատվածի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Փոխվարչապետի գրասենյակը «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ հետ համատեղ մշակել է «Անհատական և հրապարակային ծանուցումների միասնական համակարգ»-ի (այսուհետ՝ Համակարգ) տեխնիկական պահանջների փաստաթուղթը: Սույն թվականի հունիսի 9-ին տեխնիկական պահանջների փաստաթուղթը  ներկայացվել է շահագրգիռ մարմինների կարծիքին և վերջիններիս կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա ամփոփված և լրամշակված տարբերակը ս.թ հունիսի 30-ին հաստատվել է Թվայնացման խորհրդի կողմից:

Մրցութային փաստաթուղթը ներկայացվել է Համաշխարհային բանկ և նախատեսվում է Համակարգի ներդրումը իրականացնել 14-ամսյա ժամկետում:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2020

1-ին եռամսյակ

2020

2-րդ եռամսյակ

 

Դատարաններում ներդնել և գործարկել էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն, արդարադատության ոլորտի շահագրգիռ մարմիններ

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Դատարաններում ներդրվել  և գործարկվել է էլեկտրոնային կառավարման միասնական համակարգը, որի շրջանակներում ստեղծվել է էլեկտրոնային դատական գործ՝ ապահովելով 

առցանց եղանակով գործի նյութերին ծանոթանալը, պատճեններ ստանալը, ապացույցներ ներկայացնելը, միջնորդություններ և դատավարական այլ գործողություններ կատարելը:

 

Իրականցվել է գործերի մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան և միևնույն ատյանի դատարանի նստավայրերի միջև փոխանցումը:

Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է:

Դատարաններում ներդրվել  և գործարկվել է էլեկտրոնային դատարանների համապարփակ համակարգը:

Կատարված չէ

Նշված համակարգի ներդրումը կապված է էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի  տեխնիկական նկարագրի մշակման հետ: Տեխնիկական նկարագրով նախատեսվում է սահմանել էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի և ենթահամակարգերի, այդ թվում դատական կառավարման համակարգի, գործիքակազմի, ֆուկցիոնալության նկարագրությունը:  Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության «Դատական գործերի փաստաթղթերի թվայնացում և էլեկտրոնային դատարանների համակարգի ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում մշակվել և ներդրվել է վճարման կարգադրության էլեկտրոնային համակարգը  Տվյալ համակարգն ապահովել է վճարման կարգադրություն արձակելու հետ կապված գործընթացի ամբողջական թվայնացումը՝ այդ թվում դատարանների կողմից դատավարական գործողություններ կատարելու հնարավորությունը:

 

Գործողություն

Պատաս-խանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2022
1-ին
եռամսյակ

2023
2-րդ եռամսյակ

2023
4-րդ եռամսյակ

 

Ներդնել և գործարկել  քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամա-կարգը:

ՀՀ Արդարա-դատու-թյան նախարա-րություն

 

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

 

ՀԿԱԾ
(համաձայնությամբ),

 

Պրոբացիայի ծառայու-թյուն
(համաձայնությամբ),

 

Քրեակատարողա-կան ծառայու-թյուն
(համաձայնությամբ),

 

ՀՀ գլխավոր դատա-խազու-թյուն
(համաձայնությամբ),

 

Ոստիկանություն
(համաձայնությամբ),

 

Հատուկ Քննչական ծառայու-թյուն
(համաձայնությամբ),

 

ԱԱծ
(համաձայնությամբ),

 

Քննչական կոմիտե
(համաձայնությամբ),

 

ՊԵԿ
(համաձայնությամբ)

 

 

Մշակվել է «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը սահմանված կարգով շրջանառվել են և ուղարկվել են ՀՀ վարչապետի աշխատա-կազմ:

ՀՀ քրեական դատավարության օրենս-գրքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» օրենս-գրքում փոփոխություններ կատարե-լու մասին» օրենքի նախա-գիծը հավանության է արժանա-ցել ՀՀ կառավարության կողմից:

Մշակել և ներդրվել է էլեկտրոնային քրեական գործեր համակարգը՝ ապահովելով իրավա-պահ (հետա-քննության և նա-խաքննու-թյան մարմին-ներ, դատախազություն), դատական և իրավա-կիրառ մարմինների (ՀԿԱԾ, քրեակա-տարողա-կան ծառայու-թյուն, պրոբա-ցիայի ծառայու-թյուն) մարմին-ների միջև փաստա-թղթա-շրջանա-ռությունը և փոխ-գործելիու-թյունը:

Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է:

Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, իրականացվել են հանրային իրազեկվա-ծության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ:

 

էլեկտրոնային արդարադատության միասնական համակարգի  քրեական գործերով էլեկտրոնային ենթահամա-կարգի միջոցով ապահովելով իրավապահ, դատական և իրավակիրառ մարմինների միջև փաստա-թղթաշրջա-նառությունը և փոխգործելիու-թյունը:

Կատարվել է մասնակի:

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ մշակվել է մինչդատական վարույթում գտնվող քրեական գործերի կառավարման էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը և ներկայացվել է Թվայնացման խորհրդի նիստում քննարկման:

 

Գործողություն

Պատասխանատու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակ

Այլ նշումներ

 

2021

1-ին կիսամյակ

2021

2-րդ կիսամյակ

 

Ներդնել և գործարկել սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy):

ՀՀ Արդարադատության նախարարություն

 

 

Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

 

 

Ներդրվել և գործարկվել է սնանկության էլեկտրոնային հարթակը (e-bankruptcy), ապահովվել է սնանկության վարույթի մասնակիցների էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթաշրջանառությունը, ծանուցումները, տեղեկատվու-թյան փոխանակումը, ինչպես նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրումը՝ ապահովել սնանկության վարույթի հետ կապված գործընթացների  թվայնացումը՝ սկսած սնանկության վարույթի հարուցումից, մինչև սնանկության  գործի ավարտը:

Իրականացվել է սնանկության կառավարիչների ընտրության և  նշանակման գործընթացը, ստեղծվել է հատուկ միջավայր պարտատերերի առցանց ժողովների իրականացման և քվեարկության անցկացման համար:

Ներդրվել է սնանկության վարույթների վերաբերյալ վիճակագրական գործիք:

 

Համակարգը ներդրվել է և շահագործվել է:

Վերապատրաստվել են դատական համակարգի աշխատակիցները, դատավորները, սնանկության կառավարիչները, իրականացվելեն հանրային իրազեկվածության բարձրացմաննուղղված աշխատանք-ներ:

 

Սնանկության էլեկտրոնային հարթակը ներդրվել և գործարկվում է:

Կատարված է մասնակի

Գործարկվել է սնանկության գործերով կառավարիչների թեկնածուների ընտրության համակարգչային ծրագիրը: Ծրագիրը հնարավորությունը է տալիս հաշվառելու սնանկության կառավարիչներին և ավտոմատ եղանակով պատահականության սկզբունքով ընտրում է կառավարչի թեկնածուին՝ հաշվի առնելով կառավարչի սպասարկման տարածքը և ծանրաբեռնվածությունը (նվազագույն գործից մինչև 20 գործ ունեցող կառավարիչներ): Միաժամանակ, ԵՄ պատվիրակության կողմից հայտարարվել և ամփոփվել է էլեկտրոնային սնանկության համակարգի գնման մրցույթը: Առկա է հաղթող կազմակերպություն: Տեխնիկական պատճառներով պայմանագրի կնքման գործընթացը երկարաձգվել է մինչև սույն թվականի հուլիսի 31-ը:

 

Գործողու-թյուն

Պատաս-խանա-տումարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման

միջոցը

Ակնկալվող

Արդյունք

 

Կատարման կարգավիճակը

 

Այլ նշումներ

 

2020

2-րդ կիսամյակ

2021

2-րդ կիսամյակ

 

Նոտարի կողմից  Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաստա-թղթերի փոխանակման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային համակարգի ներդրում

 

ՀՀ արդարա-դաատու-թյան նախարարություն

ՀՀ Կենտրո-նական բանկ (համակատարող)

 

Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն

Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը

 

Ներդրվել է նոտարիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համակարգ՝ ապահովելով էլեկտրոնային կապ նոտարների, բանկային, վարկային կազմակերպություն-ների միջև:

Հաստատվել է էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա պայմանագրերի տիպային ձևերի և դրանց էլեկտրոնային վավերացման կարգը:Ներդրվել է նոտա-րիատի բնագավառում էլեկտրոնային կառավարման համա-կարգը:

Ներդրվել է էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որն ապահովում Էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա էլեկտրոնային պայմանագրերի և փաս-տաթղթերի փոխանակումը. կատարո-ղական մակագրության թերթի տրամադրումը:

Կատարված է մասնակի

Համաշխարհային բանկի հետ բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել մշակել նոտարի կողմից գործարքների վավերացման էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը: Ներկայումս նշված համակարգի տեխնիկական նկարագիրը գտնվում է մշակման փուլում:

Միաժամանակ, Կենտրոնական բանկի հետ քննարկումներ են իրականացվում էլեկտրոնային եղանակով վավերացման ենթակա տիպային պայմանագրերի շրջանակը որոշելու վերաբերյալ:

 

 

Գործողու-թյուններ

Պատաս-խանա-տու մարմին

Կատարման ժամկետ

Ստուգման միջոցը

Ակնկալվող

արդյունք

Կատարման կարգավիճակը

Այլ նշումներ

 

2021

2-րդ կիսամյակ

2021

1-ին կիսամյակ

 

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգի (ՀԿԱԾ էլ. համակարգ)

զարգացում

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

 

 

Բարձր տեխնոլո-գիական արդյունաբերության նախարարություն

Իրականցվել է ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համակարգիարդիականացում

Իրականացվել է էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի արդիականացում:

Արդիականացված ՀԿԱԾ էլեկտրոնային համա-կարգ

Կատարո-ղական գործողու-թյունների առավել լայն շրջանակի հասանելիու-թյունը կատարողա-կան վարույթի մասնակից-ներին, կայացվող որոշումները և ծանուցումները կատարողա-կան վարույթի կողմերին նույնպես կուղարկվեն էլեկտրոնային եղանակով: Նոր մոբայլ հավելվածների միջոցով տեղեկատվու-թյուն տրամադրում, վճարման իրականացու-մում:

Գործող համակարգեր՝ մեկ ամբողջական ծրագրային ապահովման շրջանակում՝ ըստ պարտակա-նությունների կատարման բաշխվածու-թյան:

Կատարված է մասնակի

Համաշխարհային բանկի հետ բանակցությունների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել արդիականացնել Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգերը: Ներկայումս մշակման փուլում է գտնվում Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության էլեկտրոնային համակարգերի արդիականացման և մեկ միասնական համակարգի ներդրման տեխնիկական նկարագիրը: