14/04/2005

ՀՀ կառավարության որոշումը քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձեվաթղթերի նմուշները, այդ ձեվաթղթերի լրացման կարգը, ինչպես նաեվ քաղաքացիական կացության ակտերի գրառման դիմումի ձեվաթղթերի նմուշները հաստատելու մասին

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
3 մայիսի 2005 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

14 ապրիլի 2005 թվականի N 492-Ն

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ, ԱՅԴ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՌՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մասի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի լրացման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի, ինչպես նաև քաղաքացիական կացության ակտերի գրառման դիմումի ձևաթղթերի նմուշները` համաձայն N 2 հավելվածի։

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2005 թ. ապրիլի 29
Երևան

 
  

 Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
ապրիլի 14-ի N 492-Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ


ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

 

1. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների մատյանները կազմված են քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի 2 օրինակից, որոնք լրացվում են միաժամանակ և համարակալվում միևնույն հերթական համարով:

2. Քաղաքացիական կացության ակտային գրառումների համարակալումն սկսվում է 1-ին համարից և հաջորդաբար շարունակվում տարվա ընթացքում` հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ։

3. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը և գործավարությունը կատարվում են հայերեն:

4. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի առաջին օրինակները (քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների յուրաքանչյուր տեսակը` առանձին), որոնք կազմվել են մեկ տարվա ընթացքում, ժամանակագրական կարգով հավաքվում են քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցման մատյանում (ակտային գրքում)։

5. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (այսուհետ` ՔԿԱԳ) տարածքային մարմնի կողմից ծննդյան, մահվան, ամուսնության և ամուսնալուծության ակտային գրառումների ձևաթղթերի երկրորդ օրինակները յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումներ:

6. Ծննդյան, մահվան, ամուսնության և ամուսնալուծության ակտային գրառումների ձևաթղթերի երկրորդ օրինակները` յուրաքանչյուր տարվա կտրվածքով վիճակագրական մշակման աշխատանքների ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից վերադարձվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության հանրապետական արխիվ:

7. Հայրության ճանաչման, որդեգրման, անվան փոխման, ինչպես նաև վերականգնված ակտային գրառումների ձևաթղթերի երկրորդ օրինակները տարեկան մեկ անգամ, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ տարվա հունվարի 20-ը, ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության ՔԿԱԳ գործակալության հանրապետական արխիվ:

8. Քաղաքացիական կացության ակտի յուրաքանչյուր գրառում ընթերցվում է դիմողի կողմից, ստորագրվում նրա և գրառումը կատարող ՔԿԱԳ մարմնի աշխատողի ու ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի կողմից և հաստատվում ՔԿԱԳ մարմնի կնիքով, իսկ հաշմանդամ քաղաքացիների դեպքում` ընթերցվում և ստորագրվում է նաև նրանց ներկայացուցչի կողմից` ըստ «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի։

9. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառման փչացած ձևաթուղթը (առաջին և երկրորդ օրինակները) ջնջվում է` վրան գծեր քաշելով, և թողնվում քաղաքացիական կացության ակտերի գրառման մատյանում։ Փչացած ձևաթղթի վրա դրված քաղաքացիական կացության ակտի գրառման համարը լրացվում է հաջորդ այն ձևաթղթի վրա, որի վրա կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը։

10. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումները լրացվում են կապույտ թանաք ունեցող գրչով, պարզ, ընթեռնելի ձեռագրով, բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխաններով։ Առանձին բառերի բացթողումներ կամ կրճատումներ, ինչպես նաև ուղղումներ և ջնջումներ չեն թույլատրվում։ Այն սյունակներում, որոնց լրացման համար տեղեկություններ չկան, որևէ նշում չի կատարվում, և գծեր չեն քաշվում։

11. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերում այլ ազգություն ունեցող քաղաքացիների ազգության մասին գրառում կատարվում է անձը հաստատող փաստաթղթերում համապատասխան նշման առկայության դեպքում։ Ծննդյան ակտային գրառման մեջ երեխայի ազգությունը լրացվում է ծնողների գրավոր համաձայնությամբ:

12. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում լրացվում են հայրանունների ուղիղ ձևերը։

13. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի «Ծննդավայրը», «Մահվան վայրը» և «Մշտական բնակության վայրը» սյունակներում գյուղը, քաղաքը, տարածաշրջանը նշվում են «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

14. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի «Որտեղ և որպես ինչ է աշխատում» սյունակում նշվում է զբաղեցրած պաշտոնը կամ կատարած աշխատանքը։

15. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի «Ընտանեկան դրությունը» սյունակում լրացվում է` «ամուրի, այրի կամ ամուսնալուծված»:

16. Ծննդյան (ծնողի, ծնողների), մահվան (մահացածի), ամուսնության (ամուսինների) և ամուսնալուծության (ամուսնալուծվողների) ակտային գրառումների ձևաթղթերի «Այլ տեղեկություններ» սյունակում նշվում է կրթությունը:

17. Զինծառայողներին վերաբերող սյունակում նշվում է զորամասի կամ այլ հիմնարկի անվանումը` ըստ զինծառայողների փաստաթղթերի կամ համապատասխան տեղեկանքի։

18. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների ձևաթղթերի «Անձը հաստատող փաստաթղթերը» սյունակներում նշվում են փաստաթղթի անվանումը, սերիան, համարը և այն տալու ժամանակը։

19. ՔԿԱԳ մարմինը քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումների վերաբերյալ կազմում է այբբենական քարտեր` 2 օրինակից, որտեղ լրացվում են այն անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը, ում վերաբերյալ կազմված է քաղաքացիական կացության ակտի գրառումը, գրառման տեսակը և համարը։ Այբբենական քարտի մեկ օրինակը մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 20-ը ուղարկվում է ՔԿԱԳ գործակալության հանրապետական արխիվ։

20. Եթե անձը չի տիրապետում այն լեզվին, որով կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումը, պետք է բանավոր թարգմանվի ակտի գրառման տեքստը և դրա մասին համապատասխան նշում կատարվի քաղաքացիական կացության ակտի գրառման ձևաթղթի «Նշումների համար» սյունակում։

21. Իրավասու մարմինների պահանջով տրամադրվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներից տրվող ձևաթղթերի պատճենները դրոշմակնքվում և կնքվում են ՔԿԱԳ մարմնի ղեկավարի կողմից, և նշվում է տալու ժամանակը, իսկ «Այլ տեղեկություններ» սյունակում նշվում է ակտային գրանցման վայրի ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը։

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան 
 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
ապրիլի 14-ի N 492-Ն որոշման

Ձև N 1

քաղ. կացության

ակտերի գրանցման

բաժնի դրոշմը

 

ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա Կ Տ Ի  Գ Ր Ա Ն Ց ՈՒ Մ   N  _____

______________   _________թ.

Տեղեկություններ որդեգրվողի մասին

Մինչև որդեգրվելը

Որդեգրվելուց հետո

1. Անունը  
2. Հայրանունը  
3. Ազգանունը  

4. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

___  _____________  _______ թ.
____  _____________  _______ թ.


5. Ծննդավայրը

____________________________

(երկիրը, մարզը)

  

____________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

 ____________________________

  

  

____________________________

  

 

 

6. Ծննդյան ակտի գրանցման

 

N _________

_____________________
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

________ թ.

 

 

 

 

N _________

_____________________

________ թ.

Տեղեկություններ հոր մասին

Տեղեկություններ մոր մասին

7. Անունը

 

8. Հայրանունը

 

9. Ազգանունը

 

10. Ազգությունը

 

11.Քաղաքացիությունը  
12. Որդեգրման գրանցման հիմքը

N _______________________________ ______ թ.

(վճռի համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը)

______________________
(երկիրը և որոշում ընդունած մարմինը)

______________________________________

 

Տեղեկություններ որդեգրող հոր մասին

Տեղեկություններ որդեգրող մոր մասին

13. Անունը

 

14. Հայրանունը

 

15. Ազգանունը

 

16. Ազգությունը

 

17. Քաղաքացիությունը

 

18. Մշտական բնակավայրը

_____________________________

(երկիրը, մարզը)

  

_____________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

 

__________________________

(փողոցը, տունը, բնակարանը)

 

 

մշտապես բնակվում է ____ _____ ____ թ-ից

 

_____________________________

(երկիրը, մարզը)

  

_____________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

 

__________________________

(փողոցը, տունը, բնակարանը)

 

 

մշտապես բնակվում է ____ _____ ____ թ-ից

19. Որդեգրողների ամուսնությունը

______________________________________

(որտեղ է գրանցվել ակտը)

ակտի գրանցման N

___________________ ____ ________ _____  թ.
(գրանցման օրը, ամիսը, տարեթիվը)

20. Գրանցվում են արդյոք որդեգրողները
որպես երեխայի ծնողներ
 

21. Դիմողի (դիմողների) անձը (անձերը)
հաստատող փաստաթուղթը (փաստաթղթերը) և
ստորագրությունը(ստորագրությունները)

_____________________________

 

սերիան ________ N _____________

 

_________________  _____ _____ թ.

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

______________________________

(ում կողմից է տրված)

_________________

 

 

_____________________________

 

սերիան ________ N _____________

 

________________ _____ ______ թ.

 

_____________________________


_________________

22. Տրված է վկայական`   սերիա _______ N _________  սերիա _______ N _______

23. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ

 


Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)

(Ձև N 1 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

 

Ձև N 2

քաղ. կացության

ակտերի գրանցման

բաժնի դրոշմը
ԱՆՈՒՆԸ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ N  _____

_________________   _________թ.

    

Մինչև փոխելը

Փոխելուց հետո

1. Անունը
2. Հայրանունը 
3. Ազգանունը 
4. Ծննդյան ժամանակը _________________  _______ թ. 
5. Ծննդավայրը  

_______________________________

(երկիրը, մարզը)

_______________________________

_______________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

_______________________________

 

Ծննդյան վերաբերյալ ակտի գրանցման

        վայրը, համարը և ժամանակը   _________________________________

 

N___________   ____________________  ________թ.

  

6. Ազգությունը

7. Մշտական բնակավայրը

_______________________________

(երկիրը, մարզը)

_______________________________

_______________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

_______________________________
     ___________________________________________________ _______  _____
          (փողոց, տուն, բնակարանը)
8. Քաղաքացիությունը

9. Անունը, հայրանունը, ազգանունը փոխելու վերաբերյալ գրանցման հիմքը

 

10. Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը ________ սերիա __________ N _________
                                                               

___________________ ________թ. ______________________________

(տրման ժամանակը, ում կողմից է տրված)

11. Դիմողի ստորագրությունը  _________________________

12. Տրված է վկայական`    սերիա_______ N _______________

13. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ

 

Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)

քաղ. կացության

 

ակտերի գրանցման

 

բաժնի դրոշմը

ՄԱՀՎԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա Կ Տ Ի  Գ Ր Ա Ն Ց ՈՒ Մ  N  _____

_________________   _________թ.

Ձև N 3

1. Անունը

2. Հայրանունը

3. Ազգանունը

4. Սեռը

 

5. Ազգությունը

 
 

6. Մահվան օրը, ամիսը, տարեթիվը ____ ___________ _______ թ.

    
 

7. Մահվան վայրը _____________________________________________________

(երկիրը, մարզը)

 

________________________________________________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

 

 
 

8. Մահվան պատճառը

 
 
 

9. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվն ու վայրը

 
_____ ___________ ______ թ.

 

_______________________________

(երկիրը, մարզը)

___________________________


_______________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

___________________________

 

 

լրացել է ____ տարին

Մեկ տարուց փոքր երեխաների համար նշել _____ ամիս ______օր

10. Որտեղ է բնակվել մինչև մահը

 

______________________________

(երկիրը, մարզը)

__________________________

 

 _____________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

__________________________

 

  

մշտապես ապրել է  __________  թ-ից

11. Անձը հաստատող փաստաթուղթը _____________ սերիա  _______ N _______

  

___ _____________ _______ թ. _______________________________

12. Քաղաքացիությունը

13. Ընտանեկան դրությունը

14. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը

 

 

 
____________
կրթությունը        

 

15.Մահվան փաստը հաստատող փաստաթղթեր    N ________________

 

____________________________________________________________

__________________________  _____ թ. ________________________

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, և ում կողմից է տրված)

 

16. Դիմողի անունը, հայրանունը,  ___________________   ___________________

 

ազգանունը _________________________________

 

________________________________________ _________________

(բնակության (կազմակերպության գտնվելու) վայրը և ստորագրությունը)

 

17. Դիմողի անձը հաստատող փաստաթուղթը
     ___________ սերիա ________ N _______

  

___________________________  _______  թ. _______________________

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, և ում կողմից է տրված)

18. Տրված է վկայական`    սերիա ________ N __________

  

19 Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ

  

 

 
Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________ (անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 (ստորագրություն)

(Ձև N 3 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

քաղ. կացության

 

ակտերի գրանցման

 

բաժնի դրոշմը

ՀԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ N  _____

_________________   _________թ.

Ձև N 4

Տեղեկություններ որդեգրվողի մասին

1. Անունը 2. Հայրանունը
3. Ազգանունը 4. Սեռը
4. Ծննդյան ժամանակը  _________________  _______ թ.
5. Ծննդավայրը

____________________________

(երկիրը, մարզը)

____________________________

(համայնքը, բնակավայրը)

____________________________

  

____________________________

Ծննդյան վերաբերյալ ակտի գրանցման

        վայրը, համարը և ժամանակը   _______________________________

  

N___________   ____________________  ________թ.

7. Հայրություն ճանաչելուց հետո

____________________ _______________ _____________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

 

Տեղեկություններ հոր մասին

Տեղեկություններ մոր մասին

8. Անունը  
9. Հայրանունը  
10. Ազգանունը  
11. Ծննդյան ժամանակը

_________________  _______ թ.

_________________  _______ թ.

12. Ծննդավայրը

____________________________

(երկիրը)

____________________________

(մարզը)

____________________________

(համայնքը)

____________________________

(բնակավայրը)

  

  

  

____________________________

  

____________________________

  

____________________________

  

____________________________


 

13. Ծնողների անձը հաստատող փաստաթղթեր

_____________________________

սերիան ______ N ______________ թ.

____________________  ________ թ.

(տրման ժամանակը)

_______________________________

(ում կողմից է տրված)


_____________________________

սերիան _______ N _______________ թ.

____________________  ________

(տրման ժամանակը)

_______________________________

(ում կողմից է տրված)

14. Բնակության վայրը

____________________________

(երկիրը)

____________________________

(մարզը)

____________________________

(համայնքը)

____________________________

(բնակավայրը)

__________________ ____ _____

(փողոց, տուն, բնակարանը)

մշտապես բնակվում է  ________ թ-ից


____________________________

  

____________________________

  

____________________________

  

____________________________

  

__________________ ____ _____

  

մշտապես բնակվում է  ________ թ-ից

15. Քաղաքացիությունը  
16. Ազգությունը

17. Հայրության ճանաչման համար հիմք համարվող փաստաթղթի տվյալները

ա) ծնողների  _______________ _____ թ.  համատեղ դիմումը

___________________

(հոր ստորագրությունը)

__________________

(մոր ստորագրությունը)

բ) ծնողներից մեկի  _____________ _____ թ. դիմումը    ________________


(ստորագրությունը)

գ) _________________________________________________________

(երկիրը, հ/ճ. վճռի կայացման վայրի անվանումը)

  ______________ դատարանի ___________  ______ թ. N ____________ վճիռը

  

18. Դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը, բնակության վայրը և ստորագրությունը

______________________ _______________ _____________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

______________________ _______________ _____________________

(երկիրը, մարզը, համայնքը)

_______________________________________ ____ ___ __________________

(փողոցը, տունը, բնակարանը և ստորագրությունը)

19. Անձը հաստատող փաստաթուղթը_______________սերիա ________ N ___________

 

________________ _______ թ. _________________________________

(տրման ժամանակը, և ում կողմից է տրված)

20. Տրված է վկայական`    սերիա ______ N _____________

21. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ
 

Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)

քաղ. կացության

 

ակտերի գրանցման

 

բաժնի դրոշմը

ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա Կ Տ Ի  Գ Ր Ա Ն Ց ՈՒ Մ  N

________________   _________թ.

Ձև N 5

Տեղեկություններ երեխայի մասին

1. Անունը 2. Հայրանունը
3. Ազգանունը
4. Ազգանունը
5. Սեռը
 
6. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը  ____  _____________  _______ թ.
7. Ծննդավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 
8. Բնակության վայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 
9. Քանի երեխա է ծնվել`
մեկ` երկվորյակ, եռյակ

 

 

Կենդանածին կամ մեռելածին

 
10. Նորածինը մոր որերորդ երեխան է
(հաշված մեռածներին և չհաշված մեռելածիններին)
 
 
11. Երեխայի ծննդյան փաստը հաստատող փաստաթղթեր ___________________ N _________

______________________________________________________________

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, և ում կողմից է տրված)

Տեղեկություններ հոր մասին

Տեղեկություններ մոր մասին

12. Անունը

 
13. Հայրանունը  
14. Ազգանունը  

15. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

 

_______________  _____ թ.

 

 
     
 

լրացել է _______ տարին 

 

  

______________  _______ թ.

 

 
     
 

լրացել է _______ տարին 

 

 
16. Ծննդավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 

 

 

_____________________
 

 

_____________________
 

 
 
17. Ազգությունը

 

 

 

 
 
18. Քաղաքացիությունը

 

 
 

Տեղեկություններ հոր մասին

Տեղեկություններ մոր մասին

19. Մշտական բնակավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 

 

 

________________________

(փողոցը, տունը, բնակարանը)

 

 

մշտապես բնակվում է ____ _____ ____ թ-ից

  

_____________________
 

 

 

_____________________
 

 

 

_______________________

 

 

 

մշտապես բնակվում է ____ _____ ____ թ-ից

20. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը

 

 

 

___________________
(կրթությունը)                

 
 

 

___________________
(կրթությունը)                

 

21. Հոր մասին տեղեկությունների գրանցման հիմքը`

 

ա) ամուսնության վկայականը

______________________________
(ակտի գրանցման վայրը, համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

վկայականի սերիան և N

____________________________

    

բ) հայրության ճանաչման վկայականը

______________________________
(ակտի գրանցման վայրը, համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

վկայականի սերիան և N

__________________________

   

գ) մոր հայտարարությունը  ____________________________________       

 

 

 
օրը, ամիսը, տարեթիվը և ստորագրությունը ____ __________ _____ թ. ________
 
  
 

22. Դիմողի անունը, հայրանունը,  ___________________   _________________

 

ազգանունը _________________________________

 

________________________________________ ________________

(բնակության (կազմակերպության գտնվելու) վայրը և ստորագրությունը)

23. Անձը հաստատող փաստաթուղթը ___________ սերիա ________ N _______

  

___________________________  ________  թ. __________________________

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը, և ում կողմից է տրված)

24. Տրված է վկայական`               սերիա ___________N___________________

25. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ

 

 


Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)

(Ձև N 5 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

քաղ. կացության

 

ակտերի գրանցման

 

բաժնի դրոշմը

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա Կ Տ Ի  Գ Ր Ա Ն Ց ՈՒ Մ  N

_________________   _________թ.

Ձև N 6

Տեղեկություններ ամուսնալուծվողների մասին

Ամուսին

Կին

1. Անունը  
2. Հայրանունը  

3. Ազգանունը

մինչև ամուսնալուծվելը

_________________

ամուսնալուծվելուց հետո

 
_________________

4. Ծննդավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 

 

_____________________
 

 

 

_____________________
 

 

5. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

 

____ ___________  _____ թ.

 

 
     
 

լրացել է _______ տարին 

 

 
 

5. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

____ ___________  _____ թ.

 

 
     
 

լրացել է _______ տարին 

 

 
6. Ազգությունը

 

 
 

 

 
7. Քաղաքացիությունը  

8. Մշտական բնակավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

  

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 

 

__________________________

(փողոցը, տունը, բնակարանը)

 

մշտապես բնակվում է ____ ______ _____ թ-ից

 

 

_____________________
 

 
 

  

_____________________
 

 

 

__________________________

 

 

   ____ _______ _____ թ-ից

9. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը

 

 

 

___________________
(կրթությունը)                

 

 

 

 

 

___________________
(կրթությունը)                

 

10. Թվով որերորդ ամուսնությունն է

 

 

 

 

 

11. Ամուսնությունը գրանցվել է _______________________________________

(վայրը)

 

գրանցման N  ________  ___________________  _______ թ.

12. Ամուսնալուծության վերաբերյալ գրանցման հիմք`

ա) ամուսինների ___  ___________  _____ թ. N _______ համատեղ դիմումը

  

բ) _________________________ հանրապետության, մարզի ______________

  

դատարանի` ամուսնալուծության վերաբերյալ ___  __________  ____ թ. N _____ վճիռը

  

գ) _______________հանրապետության, մարզի _______________դատարանի

  

___ _______  ____ թ. N ___ վճիռը` անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչելու մասին

  

____________________________________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

  

դ) ________________ հանրապետության, մարզի _________________ դատարանի

  

____ _________  _____ թ. N ____ վճիռը` ________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

  

______________  տարով ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ

13. Մինչև 18 տարեկան համատեղ երեխաների թիվը

14. Անձը հաստատող փաստաթղթեր

____________________________

սերիա __________ N _________

__________________ ________ թ.

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

____________________________

(ում կողմից է տրված)

  

____________________________

սերիա __________ N _________

__________________ ________ թ.

 

____________________________

15. Ամուսնալուծվողներիների տորագրությունները

 

_____________ ____________


_____________ ____________
16. Տրվել են վկայականներ` 

սերիա __________N____________


սերիա __________N____________

17. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ

 


Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)

(Ձև N 6 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

քաղ. կացության

 

ակտերի գրանցման

 

բաժնի դրոշմը

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ N

_________________   _________թ.

Ձև N 7

Տեղեկություններ ամուսնացողների մասին

Այր

Կին

1. Անունը
2. Հայրանունը

3. Ազգանունը

մինչև ամուսնությունը

_____________________________________________

ամուսնությունից հետո

 

 4. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

____  ____________  ____ թ.

 

 

 

Լրացել է _______ տարին 

 
 

  

____  ____________  ____ թ.

 

 

 

լրացել է _______ տարին 

 

5. Ծննդավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 
 

 

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 
6. Ազգությունը

 

 
 

 

 
7. Քաղաքացիությունը

 

 
 

 

 

8. Ընտանեկան դրությունը 

 

 
 

 

 

9. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը

 

 

 

___________________
(կրթությունը)                

 

 

 

 

 

 

___________________
(կրթությունը)                

 

10. Թվով որերորդ ամուսնությունն է

 

 

 

 

 

11. Մշտական բնակավայրը

 

_____________________
(երկիրը, մարզը)

 

_____________________
(համայնքը, բնակավայրը)

 

 

________________________

(փողոցը, տունը, բնակարանը)

 

 

մշտապես բնակվում է ____ _____ _____ թ-ից

 

 

_____________________
 

 

_____________________
 

 

 

________________________

 

 

 

մշտապես բնակվում է ____ ______ ____ թ-ից

12. Անձը հաստատող փաստաթղթեր

____________________________

սերիա __________ N _________

__________________ ________ թ.

(տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

____________________________

(ում կողմից է տրված)

 

____________________________

սերիա __________ N _________

__________________ ________ թ.

 

____________________________

13. Ամուսինների ստորագրությունները
(մինչամուսնական ազգանունները)

____________

___________

(ազգանունը)

(ստորագրությունը)

____________

___________

(ազգանունը)

(ստորագրությունը)

14. Ամուսնությունը վկայող անձանց անունները,
   ազգանունները և նրանց ստորագրություններ

 

____________

___________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

____________

___________

(անունը, ազգանունը)

(ստորագրությունը)

15. Տրված է վկայական` սերիա ___________N___________________

16. Անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ

 

 


Կ.Տ. ՔԱՂ. ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
_______________________ _________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)


ՄԱՍՆԱԳԵՏ

_______________________

_________________(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

(ստորագրություն)

(Ձև N 7 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

 

 

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի
կողմից
__________________
__________________
__________________

Ձև N 8  

ՔԿԱԳ ____________________
___________տարածքային բաժնին
քաղ. ____________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
______________________ -ից
բնակվող __________________

անձը հաստատող փաստաթուղթ______

(անվանումը,

________________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)
քաղ._____________________

_______________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________ -ից
բնակվող __________________
________________________

անձը հաստատող փաստաթուղթ______

(անվանումը,

_________________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԾՆՆԴԻ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում եմ գրանցել երեխայի ծնունդը և տրամադրել ծննդյան վկայական։

Երեխայի մասին հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները`

անունը ____________________________________________________________

հայրանունը _________________________________________________________

ազգանունը _________________________________________________________

սեռը _________________________ազգությունը ___________________________

ծննդյան վայրը և օրը, ամիսը, տարեթիվը _______________________________________

երեխան բնակվելու է ___________________________________________________

ծնողների ազգությունը, կրթությունը, աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը ____________________

_________________________________________________________________

 

Կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

________________________________________________________________
________________________________________________________________
Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

 

ԴԻՄՈՂ (ԴԻՄՈՂՆԵՐ)`

_________________________
(անունը, ազգանունը)

_________________________
(ստորագրությունը)


_________________________
(անունը, ազգանունը)

_________________________
(ստորագրությունը)

_____ _______________ 200 թ. 


(Ձև N 8 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 9 

ՔԿԱԳ ___________________
_________տարածքային բաժնին
Քաղ. ___________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
____________________ -ից
բնակվող ________________
Անձը հաստատող փաստաթուղթ___
(անվանումը,
______________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ԾՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՆԵՐԿԱ ԳՏՆՎԱԾ ԱՆՁԻ

Հայտարարում եմ, որ իմ ներկայությամբ ____ ________ 200 թ. քաղ. ___________________


(մոր անունը,


_____________________________ծննդաբերել է____________________________

(հայրանունը, ազգանունը)

(նշել կենդանածին, թե մեռելածին)__________________________ սեռի երեխա, առանց բժշկական օգնության և բժշկական հիմնարկից դուրս։
Երեխայի ծննդյան ժամանակը` ______________________________________________

 (ամիսը, ամսաթիվը, տարին)


Երեխայի ծննդյան վայրը` ___________________________________________ _____
Տեղյակ եմ, որ սույն հայտարարությունը հիմք է հանդիսանում երեխայի ծննդի գրանցման համար։
      Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։_________________________
(անունը, ազգանունը)

_________________________
(ստորագրությունը)


 

_____ _______________ 200 թ.

Ձև N 10

ՔԿԱԳ ___________________
_________տարածքային բաժնին
Քաղ. ___________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
____________________ -ից
բնակվող ________________
Անձը հաստատող փաստաթուղթ___
(անվանումը,
______________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԳՏՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում ենք կատարել _____ __________________ 200 թ. ______________________


(գտնվելու վայրը)

___________________________ գտնված արական (իգական) սեռի երեխայի ծննդի գրանցում։

Երեխան գտնվել է հետևյալ անձի (անձանց) կողմից`
_________________________________________________________________
     (անունը, հայրանունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթուղթը (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ներկա պահին երեխան գտնվում է`_________________________________________


(նշել գտնվելու վայրը (հիմնարկության անվանումը)

Ծննդի գրանցման մեջ խնդրում ենք նշել երեխայի մասին հետևյալ տեղեկությունները`
անունը _____________________________________________
հայրանունը___________________________________________
ազգանունը___________________________________________
Կից ներկայացնում եմ______________________________________________
Առդիր` ______ թերթ


_________________________
(անունը, ազգանունը)

_________________________
(ստորագրությունը)


 

_____ _______________ 200 թ.

 

Ձև N 11 

ՔԿԱԳ ____________________
___________տարածքային բաժնին
քաղ. ____________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
______________________ -ից
բնակվող __________________

անձը հաստատող փաստաթուղթ______

(անվանումը,

________________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)
________________________

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ  (Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն)

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՉԳՏՆՎՈՂ ՄՈՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՆԴԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀՈՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Խնդրում եմ գրանցել իմ երեխայի ծնունդը և տրամադրել ծննդյան վկայական։

Երեխայի մասին հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները.

անունը ____________________________________________________________

հայրանունը _________________________________________________________

ազգանունը` իմ ազգանունով_______________________________________________

սեռը__________________ ազգությունը ___________________________________

ծննդյան վայրը և օրը, ամիսը, տարեթիվը _______________________________________

երեխան բնակվելու է ___________________________________________________

ծնողի ազգանունը, կրթությունը, աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը _______________________

_________________________________________________________________

Հայտարարում եմ, որ ամուսնության մեջ չեմ գտնվում։


Խնդրում եմ գրանցել իմ երեխայի ծնունդը և ծննդյան ակտային գրանցման մեջ հոր մասին լրացնել հետևյալ տեղեկությունները`
անունը ____________________________________________________________
հայրանունը _________________________________________________________
ազգանունը իմ ազգանունով_______________________________________________
Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

 

 

 

_________________________
(մոր ստորագրությունը)


_____ _______________      թ.

(Ձև N 11 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 12

 

 

Դիմումն ընդունված է

Ամուսնության գրանցումը նշանակված է

Ամուսնությունը գրանցված է

____ _________ ___ թ.

____ ________ ____ թ.

____ _________ ____ թ.

և մատյանում գրանցված է ժամը __________ րոպե __________ գրանցման N _________
N _____


____________________
(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ


ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Տղամարդ

Կին

1. Ազգանունը    
2. Անունը    
3. Հայրանունը    

4. Ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը
Տարիքը

 _____ _________ ____ թ.

լրացել է _________ տարին
_____ _________ ___  թ.

լրացել է _________ տարին
5. Ծննդավայրը    
6. Ազգությունը    
7. Քաղաքացիությունը    
8. Ընտանեկան դրությունը
(ընդգծել)
ամուսնացած չի եղել, 
ամուսնալուծված, այրի
ամուսնացած չի եղել, 
ամուսնալուծված, այրի
9. Տեղեկություններ ընդհանուր
երեխաների մասին (անունը, ծննդյան
տարեթիվը)
 

10.Մշտական բնակության վայրը
(լրիվ հասցեն)

Մշտապես բնակվում է
_____________ թվականից____________ թվականից
11. Կրթությունը (ընգծել)

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

12. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը    
13. Թվով որերորդ ամուսնությունն է    
14. Անձը հաստատող փաստաթղթերը
(անվանումը, սերիան, համարը, երբ և
ում կողմից է տրված)
   

Ամուսնություն կնքելու համար արգելքներ չունենք:
Ամուսնության համար փոխադարձ համաձայնություն հայտնելով` խնդրում ենք գրանցել այն օրենքով սահմանված կարգով:

 

Ամուսնության գրանցումից հետո ցանկանում ենք կրել ազգանուններ`

 __________
(ամուսինը)
__________
(կինը)

Ծանոթացել ենք ամուսնության կնքման պայմաններին և կարգին, փոխադարձաբար տեղեկացել ենք առողջական վիճակին ու ընտանեկան դրությանը: Որպես ապագա ամուսիններ և ծնողներ, մեր իրավունքներն ու պարտականությունները մեզ պարզաբանված են:

Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։

Ամուսնացողների ստորագրությունները` փեսացու __________________________
     (նախաամուսնական ազգանունը) (ստորագրությունը)

հարսնացու _________________________
(նախաամուսնական ազգանունը) (ստորագրությունը)

___ ______________ ____ թ.

 

 


Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից ___________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

(Ձև N 12 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 13

 

 

Դիմումն ընդունված է

Ամուսնության գրանցումը նշանակված է

Ամուսնությունը գրանցված է

____ _________ ____ թ.

____ _________ ____ թ.

____ _________ ____ թ.

և մատյանում գրանցված է ժամը __________ րոպե _____  գրանցման N _________
N _____


____________________
(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ


ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

 

Տղամարդ

Կին

1. Ազգանունը    
2. Անունը    
3. Հայրանունը    
4. Ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Տարիքը
 ____ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
 ___ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
5. Ծննդավայրը    
6. Ազգությունը    
7. Քաղաքացիությունը    
8. Ընտանեկան դրությունը
(ընդգծել)
ամուսնացած չի եղել, 
ամուսնալուծված, այրի
ամուսնացած չի եղել, 
ամուսնալուծված, այրի
9. Տեղեկություններ ընդհանուր
երեխաների մասին (անունը, ծննդյան
օրը, ամիսը, տարեթիվը)  

10.Մշտական բնակության վայրը

(լրիվ հասցեն)

Մշտապես բնակվում է

_____________ թվականից
____________ թվականից
11. Կրթությունը
(ընդգծել)

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

12. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը    
13. Թվով որերորդ ամուսնությունն է    
14 Անձը հաստատող փաստաթղթերը
(անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)
   

15 Օտարերկրացու ՀՀ մուտք գործելու վիզան (համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

   


Ամուսնություն կնքելու համար արգելքներ չունենք:
Ամուսնության համար փոխադարձ համաձայնություն հայտնելով` խնդրում ենք գրանցել այն օրենքով սահմանված կարգով:

Ամուսնության գրանցումից հետո ցանկանում ենք կրել ազգանուններ`

 __________
(ամուսինը)
__________
(կինը)

Ծանոթացել ենք ամուսնության կնքման պայմաններին և կարգին, փոխադարձաբար տեղեկացել ենք առողջական վիճակին ու ընտանեկան դրությանը: Որպես ապագա ամուսիններ և ծնողներ, մեր իրավունքներն ու պարտականությունները մեզ պարզաբանված են:
Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։

Ամուսնացողների ստորագրությունները` փեսացու __________________________
     (նախաամուսնական ազգանունը) (ստորագրությունը)

հարսնացու _________________________
(նախաամուսնական ազգանունը) (ստորագրությունը)

___ ______________ ____ թ.

 

 


Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից ____________________________
________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

(Ձև N 13 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 14

 

 

Դիմումն ընդունված է

Ամուսնության գրանցումը նշանակված է

Ամուսնությունը գրանցված է

____ _________ ____ թ.

____ _________ ____ թ.

____ _________ ____ թ.

և մատյանում գրանցված է ժամը __________ րոպե __________ գրանցման N _________
N _____


____________________
(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

____________________

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Մենք` ներքոստորագրողներս, փոխադարձ համաձայնությամբ խնդրում ենք օրենքով սահմանված կարգով լուծել ամուսնությունը։
Մեր մասին հայտնում ենք հետևյալ տեղեկությունները`

 

 

 

Տղամարդ

Կին

1. Ազգանունը    
2. Անունը    
3. Հայրանունը    
4. Ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Տարիքը
 ____ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
 ___ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
5. Ծննդավայրը    
6. Ազգությունը    
7. Քաղաքացիությունը    
8. Մինչև 18 տարեկան
համատեղ երեխաների
թիվը
 

9. Մշտական բնակության վայրը
(լրիվ հասցեն)

Մշտապես բնակվում է

____________ թվականից
___________ թվականից

10. Որտեղ է գրանցված լուծվող ամուսնությունը, ակտի գրանցման համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը

   
11. Կրթությունը
(ընդգծել)
բարձրագույն, թերի
բարձրագույն,
միջնակարգ մասնագիտական,
միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական
բարձրագույն, թերի
բարձրագույն,
միջնակարգ մասնագիտական,
միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական
12. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը    
13. Թվով որերորդ ամուսնությունն է    
14. Անձը հաստատող փաստաթղթերը
(անվանումը, սերիան, համարը, երբ և
ում կողմից է տրված)
   
15. Որ ազգանունն է ցանկանում կրել ամուսնալուծությունից հետո նախաամուսնական կամ ամուսնության ժամանակ ընդունվածը)    
16. Ամուսնալուծության պատճառը    

Կից ներկայացնում ենք հետևյալ փոստաթղթերը`

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։

 

Ամուսնալուծվողների ստորագրությունը`

 

 

կին ___________________________
     (ամուսնական ազգանունը)           (ստորագրությունը)
        
տղամարդ __________________________
     (ամուսնական ազգանունը)          (ստորագրությունը)

___ _______________ ____  թ.

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից ___________________________
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________

(Ձև N 14 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 15

 

 
Դիմումն ընդունված է

_____ ________________ ____ թ.

Ամուսնալուծության գրանցումը
նշանակված է      
_____ ________________ ____ թ.

Ծանուցագիրը դատապարտված ամուսնուն,
անգործունակ ամուսնու խնամակալին, անհայտ
բացակայող ամուսնու գույքի նկատմամբ խնամակալին
(անհրաժեշտն ընդգծել) ուղարկված է

________________________________

(ում և երբ է ուղարկված)Պատասխանն սպասվում է մինչև ___ ________ ___ թ. 
_____ __________________ ____ թ. ստացվել է
վիճարկության բացակայության, վիճարկության
առկայության (անհրաժեշտն ընդգծել) մասին
պատասխան
________________________________

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)


________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ` ԱՄՈՒՍԻՆՆԵՐԻՑ ՄԵԿԻ ԴԻՄՈՒՄՈՎ

Խնդրում եմ լուծել ________________________________________________

 

 

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


հետ ամուսնությունը, որը օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող, անգործունակ, դատապարտվել է ազատազրկման երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով (անհրաժեշտն ընդգծել)։

Հայտնում եմ ամուսնալուծվողների մասին հետևյալ տեղեկությունները.

 

 

 

 

Տղամարդ

Կին

1. Ազգանունը    
2. Անունը    
3. Հայրանունը    
4. Ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Տարիքը
 ____ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
 ___ ________ ____ թ.


լրացել է ______տարին
5. Ազգությունը    
6. Քաղաքացիությունը    
7. Մինչև 18 տարեկան
համատեղ երեխաների թիվը
 

8. Մշտական բնակության վայրը
(լրիվ հասցեն)

Մշտապես բնակվում է

____________ թվականից
___________ թվականից
9. Կրթությունը
(ընդգծել)

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

10. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը    
11. Թվով որերորդ ամուսնությունն է    

12. Որտեղ է գրանցվել լուժվող ամուսնությունը: Ամուսնության ակտի գրանցման համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը

   

13. Անձը հաստատող փաստաթղթերը (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

   

14. Որ ազգանունն է ցանկանում կրել ամուսնալուծությունից հետո (նախաամուսնական կամ ամուսնության գրանցման ժամանակ ընդունածը)

   

15. Դատապարտված ամուսնու, անգործունակ ամուսնու խնամակալի, անհայտ բացակայող ամուսնու գույքի նկատմամբ խնամակալի (անհրաժեշտն ընդգծել) մշտական բնակության վայրը

   

16. Դատապարտված ամուսնու պատիժը կրելու վայրը

   

17. Դատարանի վճռի (դատավճռի) կայացման վայրը, համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը

   


Կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։

 

 

 

ԴԻՄՈՂ`

_______________________

________________________


(անունը, ազգանունը)

 (ստորագրությունը)

  ___ _______________ ____ թ.

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից __________________________
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________

(Ձև N 15 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն) 

 Ձև N 16

   ______________________________

 

 


(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)


Դիմող (ներ) __________________________


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

______________________________

 


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃՌԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում ենք (եմ)__________________________________________________

 

 

(դատարանի անվանումը)_____________________________________________________________

(վճռի կայացման, օրը, ամիսը, տարեթիվը և համարը)դատարանի վճռի հիման վրա գրանցել ամուսնալուծությունը։
Իմ (մեր) մասին հայտնում եմ (հայտնում ենք) հետևյալ տեղեկությունները`

 

Տղամարդ

Կին
1. Ազգանունը մինչև
ամուսնալուծությունը
   
Ամուսնալուծությունից հետո    
2. Անունը    
3. Հայրանունը    
4. Ծննդյան օրը, ամիսը,
տարեթիվը

Տարիքը
 ____ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
 ____ ________ ____ թ.


լրացել է _________ տարին
5. Ծննդավայրը    
6. Ազգությունը    
7. Մինչև 18 տարեկան
համատեղ
երեխաների թիվը
   
8. Մշտական բնակության 
 վայրը (լրիվ հասցեն)

Մշտապես բնակվում է
 ____________ թվականից  ____________ թվականից
9. Կրթությունը
(ընդգծել)

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

10. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը    
11. Թվով որերորդ ամուսնությունն է    
12. Քաղաքացիությունը    
13. Լուծվող ամուսնությունը 
որտեղ է գրանցվել և ամուսնության ակտի
գրանցման համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը
   

14. Անձը հաստատող փաստաթուղթը (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

   

Դիմումին կցում ենք (եմ)`


_______________________________________________

_______________________________________________ _______________________________________________

 

Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։

 

Ամուսնալուծվողների ստորագրությունները`

 

 

 ամուսինը _________________________
     (ամուսնական ազգանունը, ստորագրությունը)
        
կինը ________________________
     (ամուսնական ազգանունը, ստորագրությունը)

___ _______________ ____  թ.

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից ___________________________
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________

(Ձև N 16 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

 

 

 Ձև N 17 

ՔԿԱԳ ______________________ 
_______________ տարածքային բաժին
Պատճենը` հանրապետական արխիվ

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն__________________________________________________________

(դատարանի անվանումը, վճռի կայացման ժամանակը և համարը)


___________________________________________________________________

(ամուսինների համատեղ կամ ամուսիններից մեկի դիմումը)


ՔԿԱԳ _____________________________________________________ տարածքային

(ամուսնալուծության գրանցման ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)


բաժնում _____ _________________ 200  թ., ակտ N ___________, գրանցվել է քաղաքացիներ
____________________________________________________________________

(ամուսնալուծվողների անունները, ազգանունները, հայրանունները, ծննդյան ժամանակները և վայրերը)____________________________________________________________________
ամուսնալուծությունը։

Նրանց ամուսնությունը գրանցված է ՔԿԱԳ _______________________________________

 

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը) 
__________ տարածքային բաժնում ____ ___________ 200  թ., ակտ N _______։
 
 Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   _________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի
կողմից
__________________
__________________
__________________

Ձև N 18  

ՔԿԱԳ ____________________
___________տարածքային բաժնին
քաղ. ____________________
________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
______________________ -ից
բնակվող __________________
քաղ. ____________________
________________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_____________________ -ից
բնակվող __________________
________________________

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ, ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ԿԱՄ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃՌԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում եմ (ենք) կատարել հայրության որոշման պետական գրանցում ____________________

________________________________________________________________

(երեխայի անունը,


___________________________________________________________ նկատմամբ,

հայրանունը, ազգանունը)


ծնված _____ __________________ ______ թ., _____________________________

 

(ծննդյան վայրը)


սեռը _____________________________

Երեխայի ծնունդը գրանցվել է ՔԿԱԳ _________________________________________

տարածքային բաժնում _____ __________________ ______ թ., ա/գ. N _______________

Երեխայի ծնողների մասին հայտնում եմ (ենք) հետևյալ տեղեկությունները`

 

Հայրը

Մայրը

1. Անունը

 

 

2. Հայրանունը

 

 

3. Ազգանունը

 

 

4. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը

 

 

5. Քաղաքացիությունը

 

 

6. Ազգությունը

 

 

7. Կրթությունը (ընդգծել)

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

8. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը

 

 

9. Բնակության վայրը

 

 

10. Երեխայի ծնողների անձը հաստատող փաստաթղթերը (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

 

 

    
Երեխայի ծնողների ամուսնության ակտի գրանցման վերաբերյալ տեղեկություններ ____________
________________________________________________________________

(ա/գ. վայրը, համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը)


Երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը հայրությունը որոշելուց հետո ____________________
__________________________________________________________________
Մինչև երեխայի ծնունդը տրված դիմումում տալիս ենք մեր համաձայնությունը (կախված երեխայի սեռից) երեխային շնորհել`
____________________________________ անունը` իգական սեռի երեխա ծնվելու դեպքում
    
____________________________________ անունը` արական սեռի երեխա ծնվելու դեպքում

և _________________________________________________________________

(ազգանունը, հայրանունը, ազգությունը)

Կից ներկայացնում եմ`

1. _________________________________________________________________

(դատարանի անվանումը, վճռի կայացման ժամանակը և համարը)

______________________________________________________ դատարանի վճիռը։
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________
 
Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

ԴԻՄՈՂ (ՆԵՐ)`

_____________________
(անունը, ազգանունը)

_____________________
(ստորագրությունը)


_____________________
(անունը, ազգանունը)

_____________________
(ստորագրությունը)


_____ __________________ ____ թ.

(Ձև N 18 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 19

Դ.Կ

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժնին
Պատճենը` ՔԿԱԳ հանրապետական արխիվ


Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

ՀԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտնում ենք, որ _______________________________________________________

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)


__________________________________________________________________

(նշել հիմքը` դատարանի վճիռ, հայտարարություն)


հիման վրա__ _______ ________թ., N __________ կատարվել է հայրության որոշման գրանցում

__________________________________________________________________

(երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը)

նկատմամբ, որի ծնունդը գրանցվել է ___________________________________________

 

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)Խնդրում ենք_______________ թ., N _____ ծննդյան ակտի գրանցման մեջ երեխայի հոր մասին լրացնել հետևյալ տեղեկությունները`

անունը ________________________________________
հայրանունը _____________________________________
ազգանունը _____________________________________
ծննդյան ժամանակը ________________________________
ծննդյան վայրը ___________________________________
քաղաքացիությունը ________________________________
ազգությունը ____________________________________
մշտական բնակության վայրը (լրիվ հասցեն) ______________________________

անձը հաստատող փաստաթուղթը______________________________________________

 

(անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)Մոր ազգանունը ամուսնությունը գրանցելուց հետո__________________________________
Հայրությունը որոշելուց հետո երեխային շնորհվել է __________________________________
__________________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


Փոփոխությունները կատարելուց հետո խնդրում ենք ուղարկել երեխայի ծննդյան նոր վկայական` ծնողներին հանձնելու համար և համապատասխան հաղորդում ուղարկել երեխայի ծննդյան գրանցման 2-րդ օրինակի գտնվելու վայրի ՔԿԱԳ մարմին։

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   _________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի
կողմից
__________________
__________________
__________________

Ձև N 20  

ՔԿԱԳ ____________________
___________տարածքային բաժնին
քաղ. ____________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
______________________ -ից
բնակվող __________________

անձը հաստատող փաստաթուղթ______

(անվանումը,

________________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)
քաղ._____________________
          (անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________ -ից
բնակվող __________________
________________________

անձը հաստատող փաստաթուղթ______

(անվանումը,

_________________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՎՃՌԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում եմ (ենք) կատարել երեխայի որդեգրման պետական գրանցում ______________________
_________________________________________________________________

(դատարանի անվանումը, վճռի կայացման օրը, ամիսը, տարեթիվը և համարը)

դատարանի վճռի հիման վրա։
Երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը մինչև որդեգրումը___________________________
_______________________________________ ծնված ________ ________ ____թ.

__________________________________________________________________։

(ծննդյան վայրը)


Երեխայի ծնունդը գրանցվել է ___________________________________________ ՔԿԱԳ 
տարածքային բաժնում ______________________ թ., ա/գ. N ______________________։

Որդեգրողների (որդեգրողի) մասին հայտնում եմ (ենք) հետևյալ տեղեկությունները`

 

Տղամարդ

Կին

1. Անունը

 

 

2. Հայրանունը

 

 

3. Ազգանունը

 

 

4. Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

 

5. Ծննդյան վայրը

 

 

6. Քաղաքացիությունը

 

 

7. Ազգությունը

 

 

8. Կրթությունը (ընդգծել)

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

բարձրագույն, թերի բարձրագույն, միջնակարգ մասնագիտական, միջնակարգ, թերի միջնակարգ, տարրական

9. Աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը

 

 

10. Բնակության վայրը

 

 

11. Ամուսնության գրանցման համարը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, գրանցող ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի անվանումը

 

 

12. Դիմողի (դիմողների) անձը (անձերը) հաստատող փաստաթղթի (փաստաթղթերի) տվյալները (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

 

 

Երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը որդեգրումից հետո 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ծնված __________ _____________ _______թ. _____________________________։


(ծննդյան վայրը)


ա/գ. համարը և օրը, ամիսը, տարեթիվը _________________________________________

Խնդրում եմ (խնդրում ենք) գրանցել (չգրանցել) որդեգրողին (որդեգրողներին) որպես երեխայի ծնող (ծնողներ)։

Կից ներկայացնում եմ դատարանի վճիռը`
__________________________________________________________________

(դատարանի անվանումը, վճռի կայացման օրը, ամիսը, տարեթիվը և համարը)


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

Առդիր`_______ էջ


_______________________

_______________________

(տղամարդ)

(կին)

 

___ ___________ ____ թ.

(Ձև N 20 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

 Ձև N 21

Դ.Կ

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժին
Պատճենը` ՔԿԱԳ հանրապետական արխիվ

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

ՈՐԴԵԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

___ ___________ 200  թ. որդեգրության ակտային գրքում կատարված է գրանցում N ______

քաղաքացիներ _________________________________________________________

(որդեգրողների անունները, հայրանունները, ազգանունները)


______________________________________________________________կողմից

երեխային____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը մինչև որդեգրվելը)


համաձայն ___________________________________________________________

(դատարանի անվանումը, վճռի կայացման ժամանակը և համարը)


_______________________________________ վճռի, որդեգրվածին տրվում է որդեգրողի

ազգանունը __________________________________________________________

(նշել որդեգրվողի նոր անունը, հայրանունը)


հայրանունը __________________________________________________________

(նշել որդեգրվողի նոր ազգանունը)


Որդեգրվածը ծնվել է ______ ___________ ____ թ. _____________________________

 

ծննդյան վայրը)


______________________________, նրա ծննդյան մասին կատարվել է գրանցում N _______

______ ________________________ թ. __________________________________

(գրանցման ժամանակը)


(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)


Ծնողները ____________________________________________________________

(նշել հոր և մոր անունները, հայրանունները, ազգանունները)


Խնդրում ենք համապատասխան ուղղում կատարել ___________________________________

 

(երեխայի ազգանունը)


_______________________________________________ ծննդյան ակտի գրանցման մեջ

(մինչև որդեգրվելը)


և կատարված ուղղմանը համապատասխան ուղարկել մեզ_______________________________

___________________________________________________________-ի անվամբ

(երեխայի անունը, հայրանունը, ազգանունը որդեգրվելուց հետո)


ծննդյան վկայական։

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   _________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի
կողմից
__________________
__________________
__________________

Ձև N 22

ՔԿԱԳ ____________________
___________տարածքային բաժնին
քաղ. ____________________
          (անունը, հայրանունը, ազգանունը)
______________________ -ից
բնակվող __________________

անձը հաստատող փաստաթուղթ______

(անվանումը,

________________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)
________________________

Դ Ի Մ ՈՒ Մ  ( Հ  Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն )

ՄԱՀՎԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Խնդրում եմ կատարել քաղ. _________________________________________________

 

 

 

(մահացածի անունը, հայրանունը, ազգանունը)


___________________________________մահվան (ժամկետանց) գրանցում և
տրամադրել մահվան վկայական։

Մահվան վայրը և օրը, ամիսը, տարեթիվը ______________________________________
_______ __________________________________ ______________________թ.։

Մահացածի վերաբերյալ հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները՝

կրթությունը ________________________________________________________

աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը մինչև մահը ___________________________________
________________________________________________________________
մահացածի ընտանեկան դրությունը __________________________________________

մահացածի վերջին բնակության վայրը  ________________________________________


Կից ներկայացնում եմ`

 

 


________________________________________________________ դատարանի

_________ _______________ ________________ թ. N ________________ վճիռը

● _________________________________________________________________
● _________________________________________________________________
● _________________________________________________________________ 

 


Անձնագիր ներկայացնել չեմ կարող`  __________________________________

 

(նշել պատճառը)


_______________________________________________________________ ,
_________________________________________________________________։

Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։


 

 


_________________________


(դիմողի ստորագրությունը)

___ _______________ _____ թ.
(Ձև N 22 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 23

ՔԿԱԳ _______________________

______________տարածքային բաժնին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ՄՏՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ես` ________________________________________________________________

 

 

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


Խնդրում եմ ___________________________________________________________

 

(ինչ գրանցում է, երբ, որտեղ


________________________________________________ ակտի գրանցման մեջ մտցնել։

և ում կողմից է կազմվել)

___________________________________________________________________

 

 

(ինչ փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ է


___________________________________________________________________

խնդրում մտցնել խնդրատուն)

Փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ մտցնելու պատճառները _______________________
___________________________________________________________________

Իմ (նրա) մասին հաղորդում եմ հետևյալ տեղեկությունները`

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը  _______________________________________________

Ծննդյան վայրը ________________________________________________________

 

 

(հանրապետությունը, երկրամասը, մարզը, քաղաքը, շրջանը, գյուղը)


__________________________________________________________________

Ազգությունը _____________________________________

Մշտական բնակության վայրը________________________________________________

Առնչությունը զինվորական ծառայությանը________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

որտեղ է գտնվում զինվորական հաշվառման մեջ)

Ընտանեկան դրությունը ___________________________________________________

Կրթությունը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը ________________________________________________

Տեղեկություններ երեխայի (երեխաների) մասին (այդ թվում` չափահաս) _____________________

 

 

 

(անունը, հայրանունը,


____________________________________________________________________

ազգանունը, ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը,


____________________________________________________________________

 

ծնունդը գրանցելու վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, համարը,


____________________________________________________________________

 

բնակության վայրը)


___________________________________________________________________

Տեղեկություններ բնակության վայրերի լրիվ ցանկի և ժամանակի մասին ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Դիմումիս կցում եմ գրանցման մեջ փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ մտցնելու անհրաժեշտությունը հաստատող փաստաթղթերը

 

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

4. ____________________________

5. ____________________________

 

6. ____________________________

 

7. ____________________________

 

8. ____________________________

Անձը հաստատող փաստաթուղթը _____________________________________________

 

(անվանումը, սերիան, համարը,


 __________________________________________________________________

 

երբ և ում կողմից է տրված)


Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691 -րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

 


_________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ _____ թ.
(Ձև N 23 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 24

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարության
 ՔԿԱԳ գործակալության պետ`

______________________
(ստորագրությունը)
___ __________ 200  թ.

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ՄՏՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՔԿԱԳ____________________________________ տարածքային բաժինը` քննության առնելով

քաղ._____________________________________________________________ -ի,

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


ծնված___________________________ ,____________________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարին)

(ծննդյան վայրը)


___________________________________________________________________,
դիմումը _____________________________________________________________

(ինչ գրանցում է,


____________________________________________________________________

երբ և ՔԿԱԳ որ մարմնի կողմից է կազմված, ինչ փոփոխություններ, լրացումներ,


____________________________________________________________________

ուղղումներ է խնդրում մտցնել դիմողը)


___________________________________________________________________։

Պարզեց

_______________________________________________________ ակտի գրանցման
մեջ, սերիա__________ N ______ ____________ ______ _________________ թ., որը 
կազմվել է _____________________________________________ նշված է ________

(գրանցման վայրը)

 

____________________________________________________________________

(գրանցման մեջ այն տեղեկությունները, որոնք դիմողը խնդրում է փոփոխել,

 

____________________________________________________________________

լրացնել, ուղղել)


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________             
Ի հաստատումն իր խնդրանքի դիմողը ներկայացրել է ________________________________
____________________________________________________________________

(փաստաթղթերի անվանումները)


____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ։

Ստուգման շնորհիվ պարզվել է________________________________________________

 

(նշել ՔԿԱԳ մարմնի կողմից կատարված


 ____________________________________________________________________

ստուգման արդյունքները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև ոստիկանության մարմինների


____________________________________________________________________

կողմից կատարված ստուգումների արդյունքները)


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Գտնում եմ

____________________________________________________________________

(դիմողի խնդրանքը բավարարելու կամ մերժելու մասին ՔԿԱԳ մարմնի կարծիքը,


____________________________________________________________________

նշելով ակտի գրանցման փոփոխման, լրացման, ուղղման հիմքերը)


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________             
Բացի դրանից անհրաժեշտ է փոփոխություններ մտցնել քաղաքացիական կացության ակտերի
հետևյալ գրանցումների մեջ_________________________________________________

(թվարկվում են կոնկրետ գրանցումները


____________________________________________________________________

նշելով դրանց համարները, տարեթվերը, կազմման տեղերը և կատարվող փոփոխությունները)


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   _________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 25

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժին
Պատճենը` ՔԿԱԳ հանրապետական արխիվ

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒՄՆԵՐ ՄՏՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

__________________________________________________________________

(նշել փոփոխությունների, լրացումների կամ ուղղումների հիմքը)

 

հիման վրա ՔԿԱԳ ______________________________________________ տարածքային

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

 

բաժնի կողմից կազմված`

1) քաղ. _____________________________________________________________

N ________________________________________ թ., ______________________

(ա/գ. համարը և ժամանակը)

(գրանցման տեսակը)


ակտի գրանցման մեջ կատարվել է_____________________________________________

 

(նշել փոփոխությունը, լրացումը, ուղղումը)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ,

2) քաղ. _____________________________________________________________

N ________________________________________ թ., ______________________

(ա/գ. համարը և ժամանակը)

(գրանցման տեսակը)


ակտի գրանցման մեջ կատարվել է_____________________________________________

 

(նշել փոփոխությունը, լրացումը, ուղղումը)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________:
             
Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   _________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 26

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժնին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ, ԱՆՈՒՆԸ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ես`  _______________________________________________________________

 

 

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


խնդրում եմ փոխել իմ ____________________________________________________

 

(նշել ինչ է ցանկանում փոխել դիմողը)

__________________________________________________________________

(ընտրած ազգանունը, անունը, հայրանունը)


այն կապակցությամբ, որ ___________________________________________________

(փոխելու պատճառը)


___________________________________________________________________

Իմ մասին հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները`

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը ____________________________________________

Ծննդյան վայրը _______________________________________________________

 

 

(հանրապետությունը, երկրամասը, մարզը, քաղաքը, շրջանը, գյուղը)

Քաղաքացիությունը ______________________________________________________

Ազգությունը  __________________________________________________________

Ընտանեկան դրությունը ___________________________________________________

Մշտական բնակության վայրը  ________________________________________________

Առնչությունը զինվորական ծառայությանը ________________________________________

 

 

 

(որտեղ է գտնվում զինվորական հաշվառման մեջ)__________________________________________________________________

Կրթությունը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը ______________________________________

Տեղեկություններ երեխաների մասին (այդ թվում` չափահաս)____________________________

 

 

 

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


_________________________________________________________________

(ծննդյան վայրը,  օրը, ամիսը, տարեթիվը)

_________________________________________________________________

 

(ծնունդը գրանցելու վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը և համարը)

_________________________________________________________________

 

(բնակության վայրը)


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
            
Տեղեկություններ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու մասին ____________________
_________________________________________________________________

Տեղեկություններ դատվածության մասին _______________________________________

Տեղեկություններ նախկինում անունը, ազգանունը, հայրանունը փոխելու մասին _______________
_________________________________________________________________

 

 

(փոխման հիմքը, որտեղ և երբ է փոխվել)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Տեղեկություններ բնակության վայրերի լրիվ ցանկի և ժամանակի մասին ___________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Կից ներկայացվում է հետևյալ փաստաթղթերը`

 

 

1. ____________________________

 

2. ____________________________

 

3. ____________________________

 

4. ____________________________

5. ____________________________

 

6. ____________________________

 

7. ____________________________

 

8. ____________________________

Անձը հաստատող փաստաթուղթը _____________________________________________

 

(անվանումը, սերիան, համարը,


 __________________________________________________________________

 

ում կողմից և երբ է տրվել)


Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691 -րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

 


_________________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ _____ թ.

 

(Ձև N 26 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 27

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարության
 ՔԿԱԳ գործակալության պետ`

______________________
(ստորագրությունը)
___ __________ 200  թ.

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՔԿԱԳ____________________________________ տարածքային բաժինը` քննության առնելով

քաղ._____________________________________________________________ -ի,

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


ծնված___________________________ ,___________________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարին)

(ծննդյան վայրը)


___________________________________________________________________,

դիմումը _____________________________________________________________

(ինչ է ցանկանում փոխել)


________________________________________________________ պատճառով

(փոխելու պատճառը)


___________________________________________________ -ով փոխելու մասին։

Պարզեց

___________ թվականին կազմված ա/գ. N_______________ծննդյան ակտի գրանցման մեջ
լրացված է`____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)_________________________________ -ով, ծնված` _________________________


(ամիսը, ամսաթիվը, տարին, ծննդյան վայրը)

___________________________________________________________________              

ծնողները` ____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


___________________________________________________________________

ամուսնացած է` ________________________________________________________

(ամուսնու անունը, հայրանունը, ազգանունը)


ամուսնության ակտի գրանցումը կազմվել է _____________________ թ. ա/գ. N____________
___________________________________________________________________

(գրանցման վայրը)


Երեխաները (այդ թվում` չափահաս)`____________________________________________

 

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


___________________________________________________________________

(ծննդյան վայրը, ժամանակը, ծննդի գրանցման վայրը, ժամանակը, ա/գ. համարը)


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Բնակվում է ___________________________________________________________

(մշտական բնակության վայրը)


Աշխատում է  __________________________________________________________

(աշխատավայրը և պաշտոնը)


Առնչությունը զինվորական ծառայությանը ________________________________________

 

(որտեղ է գտնվում զինվորական հաշվառման մեջ)

___________________________________________________________________

ՀՀ ոստիկանության _________________________ բաժինը _______________________

(անվանումը)

(ամիսը, ամսաթիվը և տարին)


իր եզրակացությամբ հայտնել է, որ _____________________________________________
___________________________________________________________________

Գտնում եմ

_________________________________________________________________

(ՔԿԱԳ մարմնի կարծիքը խնդրատուի անունը, ազգանունը, հայրանունը փոխելու մասին,


___________________________________________________________________

դիմումը բավարարելու կամ մերժելու հիմքը)


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Փոխման թույլտվության առկայության դեպքում, անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել քաղաքացիական կացության գրանցման հետևյալ ակտերում`

___________________________________________________________________

(ա/գ. ամիսը, ամսաթիվը, տարին, համարը, կազմելու վայրը,


___________________________________________________________________

ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ կատարել)


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   _____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 28

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժին
Պատճենը` ՔԿԱԳ հանրապետական արխիվ

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայտնում ենք, որ ՔԿԱԳ գործակալության կողմից հաստատված եզրակացությամբ թույլատրված է

քաղ._____________________________________________________________ -ի,

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


փոխել ______________________________________________________________

(նշել փոխված տեղեկությունը)


__________________________________________________________________

(նշել նոր տեղեկությունը)


Փոխումը կատարված է ՔԿԱԳ _______________________ տարածքային _______________

(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)


բաժնում _____________________________  թ., գրանցում N _____________________

Խնդրում ենք համապատասխան փոփոխություն կատարել _______________________________

 

(նշել ակտային գրանցման տեսակները,


___________________________________________________________________

կազմման ժամանակը և փոփոխության ենթակա տեղեկությունները)
Հայրը` __________________________________
Մայրը` __________________________________

ամուսնության գրանցում N ____________________________

որտեղ է գրանցվել ամուսնությունը _______________________
և ուղարկվել նոր ամուսնության վկայական

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   ____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 29

Դ. Տ.

_______________ անձնագրային բաժին

____________ զինվորական կոմիսարիատ

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ, ՀԱՅՐԱՆՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայտնում ենք, որ ՔԿԱԳ գործակալության կողմից հաստատված եզրակացությամբ թույլատրված է

քաղ._____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)


ծնված` ________________________  թ. ա/գ. N ______________________________

__________________________________________________________________

(բնակության վայրը)

__________________________________________________________________

(անձը հաստատող փաստաթուղթը (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրված)

փոխել ______________________________________________________________

(նշել փոխված տեղեկությունը)

__________________________________________________________________

(նշել նոր տեղեկությունը)

Փոխումը կատարված է ՔԿԱԳ________________________________________________
տարածքային բաժնում _______ ______________ _________ թ. ա/գ. N ______________

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ___________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   ____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 30

ՔԿԱԳ ___________________
_________տարածքային բաժնին
Քաղ. ___________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
____________________ -ից
բնակվող _________________
_______________________

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

______________________________________________ ԱԿՏԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

 

(քաղաքացիական կացության ակտի անվանումը)


ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ես` _______________________________________________________________

 

 

(խնդրատուի անունը, հայրանունը, ազգանունը (եթե անունը, հայրանունը կամ

__________________________________________________________________

ազգանունը նախկինում փոխվել են, ապա, երբ, որտեղ և ինչ կապակցությամբ են

__________________________________________________________________

դրանք փոփոխվել, ցույց տալ նախկին անունը, հայրանունը, ազգանունը)

__________________________________________________________________

ազգանունը)

__________________________________________________________________

Խնդրում եմ վերականգնել _____________________ ակտի գրանցումը _________________

 

 

(նշել երբ և ՔԿԱԳ

__________________________________________________________________

որ մարմնի կողմից է կազմվել գրանցումը)

Վկայականն անհրաժեշտ է __________________________________________________
_____________________________________________________________ hամար։

Իմ մասին հաղորդում եմ հետևյալ տեղեկությունները`
տոհմական ազգանունը ____________________________________________________
ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը ____________________________________________

 

(ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

ծննդավայրը __________________________________________________________

(հանրապետությունը, երկրամասը, մարզը, քաղաքը, շրջանը, գյուղը)

ազգությունը __________________________________________________________

ընտանեկան դրությունը ___________________________________________________

(եթե ամուսնացած է` ցույց է տրվում ամուսնու անունը,

___________________________________________________________________

հայրանունը, ազգանունը, նրա ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը,

___________________________________________________________________

ամուսնությունը գրանցելու օրը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը)

վերաբերմունքը զինվորական ծառայության նկատմամբ դիմում տալու օրվա դրությամբ ___________

__________________________________________________________________

 

(որտեղ է գտնվում զինվորական հաշվառման մեջ,

__________________________________________________________________

 

քաղաքի անունը և այն զորամասի համարը, որտեղ ծառայում է)

աշխատանքի (ուսման) վայրը և զբաղեցրած պաշտոնը դիմում տալու օրվա դրությամբ __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

այն բնակավայրերի լրիվ ցանկը, որտեղ բնակվել է, նշելով բնակվելու օրը, ամիսը, տարեթիվը 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Տեղեկություններ անչափահաս և չափահաս երեխաների մասին ___________________________

 

 

(անունը, հայրանունը, ազգանունը,

____________________________________________________________________

 

 ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը)

____________________________________________________________________

 

(բնակության վերջին վայրը)

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

Տեղեկություններ ծնողների մասին`

Հայրը`
ազգանունը, անունը, հայրանունը _____________________________________________
__________________________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը ______________________________________________


ազգությունը _________________________ կրթությունը _________________________

աշխատանքի վայրը, պաշտոնը ________________________________________________

___________________________________________________________________

Մայրը`
ազգանունը, անունը, հայրանունը _____________________________________________
__________________________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը ______________________________________________

ազգությունը _________________________ կրթությունը _________________________

աշխատանքի վայրը, պաշտոնը ________________________________________________

___________________________________________________________________

Տեղեկություններ եղբայրների և քույրերի մասին`
__________________________________________________________________

 

 

(ազգանունը, անունը, հայրանունը, ծննդյան ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

__________________________________________________________________

 

(ծննդյան վայրը, ազգությունը)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Դիմումին կցում եմ հետևյալ փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են ակտային գրանցման վերականգնման համար`

 

 

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

9. ____________________________

10. ____________________________


Հաստատում եմ, որ նախկինում իմ վերաբերյալ ________________ ակտի գրանցում չի կատարվել։


Ներկայացնում եմ ______________________________________________________

 

 

 

(անձը հաստատող փաստաթուղթը (անվանումը, սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

__________________________________________________________________


Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված եմ։

  ____________________

 

 


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.
(Ձև N 30 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 31

 

Հաստատված է
ՀՀ արդարադատության նախարարության
 ՔԿԱԳ գործակալության պետ`

______________________
(ստորագրությունը)
___ __________ 200  թ.

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

______________________________________________ ակտի գրանցումը

(քաղաքացիական կացության ակտի անվանումը)


վերականգնելու մասին

ՔԿԱԳ _____________________________________________ տարածքային բաժինը`

քննության առնելով _____________________________ գրանցումը վերականգնելու մասին

(վերականգնվող ակտի անվանումը)

քաղ. __________________________________________________________ -ի,

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ծնված _____________________________ , _____________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարին)

(ծննդյան վայրը)

_______________________________________________________________ ,
_________________________________ դիմումը, ՔԿԱԳ հանրապետական արխիվի կողմից

(դիմումի տրման ժամանակը)


____________________________գրանցման բացակայության մասին տեղեկանքը և հետևյալ

(վերականգնվող ակտի անվանումը)


փաստաթղթերը`
________________________________________________________________

(փաստաթղթի անվանումը, տրման ժամանակը)

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Պարզեց

 

Քաղ. ____________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

ծնվել է ____________________________________________________________

(ծննդյան ժամանակը, վայրը)

_________________________________________________________________
Քաղաքացու ____________________________ գրանցումը վերականգնելու մասին խնդրանքը

(վերականգնվող ակտի անվանումը)


հաստատվում է _______________________________________________________

(փաստաթղթերը, որոնք հաստատում են ակտի գրառման ժամանակը, վայրը)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________ փաստաթղթերով։

Բնակվում է  _________________________________________________________
Աշխատում է (սովորում է) _________________________________________________

Առնչությունը զինվորական ծառայությանը ______________________________________

 

(որտեղ է գտնվում զինվորական հաշվառման մեջ)


__________________________________________________________________

Ծնողները

Հայրը`
ազգանունը, անունը, հայրանունը _____________________________________________
ծննդյան ժամանակը _____________________________________________________

(ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

ազգությունը  _________________________________________________________

Մայրը`
ազգանունը, անունը, հայրանունը _____________________________________________
ծննդյան ժամանակը _____________________________________________________

(ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)

ազգությունը  _________________________________________________________

Քույրերը և եղբայրները`
__________________________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգանունը, ծննդյան ժամանակը, վայրը, ազգությունը)


ՀՀ ոստիկանության _________________________ բաժինը _______________________

(անվանումը)

(ամիսը, ամսաթիվը և տարին)

իր եզրակացությամբ հայտնել է, որ ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Գտնում եմ

________________________________________________________________

(ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի կարծիքը քաղաքացիական կացության ակտի գրանցումը վերականգնելու մասին,

__________________________________________________________________

դիմումը բավարարելու կամ մերժելու հիմքը)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
   ____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 32

Նշումներ ՔԿԱԳ մարմնի կողմից
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________

ՔԿԱԳ ___________________
_________տարածքային բաժնին
Քաղ. ___________________
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
____________________ -ից
բնակվող ________________
Անձը հաստատող փաստաթուղթ___
(անվանումը,
______________________
սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

Խնդրում եմ տրամադրել ________________________________________________


(քաղ. կացության ակտի գրանցման անվանումը)

վկայականի կրկնօրինակ, ակտի գրանցման վերաբերյալ տեղեկանք (անհրաժեշտն ընդգծել)։ 
Նշված փաստաթղթի վերաբերյալ հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները`
Սուտ տեղեկություններ հայտնելու համար ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 1691-րդ հոդվածով նախատեսված պատասխանատվության մասին նախազգուշացված ենք։

1. Անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, հայրանունը՝ ում (որոնց) վերաբերյալ պահանջվում է փաստաթուղթը (անունը, ազգանունը, հայրանունը  քաղ. կացության ակտի գրանցման պահին), ծննդյան ժամանակը և վայրը  
2. Քաղ. կացության ակտի գրանցման վայրը, ժամանակը և համարը  
3. Քաղ. կացության ակտի գրանցումից հետո քաղաքացու անունը, ազգանունը, հայրանունը  
4. Ծնողների անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ժամանակը և ազգությունը (եթե պահանջվում է ծննդյան, հայրության ճանաչման կամ որդեգրման վերաբերյալ փաստաթուղթ)  
5. Փաստաթուղթն ստանալու նպատակը  
6. Այլ նշումներ  

____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 33

ՔԿԱԳ _____________________
______________տարածքային բաժնին

Հ Ա Ր Ց ՈՒ Մ

Խնդրվում է ստուգել և ուղարկել ___________________________________________


(քաղ. կացության ակտի գրանցման անվանումը)

վկայականի կրկնօրինակ, ակտի գրանցման պատճեն, ակտի գրանցման վերաբերյալ տեղեկանք (անհրաժեշտն ընդգծել)։

1. Անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, հայրանունը՝ ում (որոնց) վերաբերյալ պահանջվում է փաստաթուղթը (անունը, ազգանունը, հայրանունը  քաղ. կացության ակտի գրանցման պահին), ծննդյան ժամանակը և վայրը  
2. Քաղ. կացության ակտի գրանցման վայրը, ժամանակը և համարը  
3. Քաղ. կացության ակտի գրանցումից հետո քաղաքացու անունը, ազգանունը, հայրանունը  
4. Ծնողների անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ժամանակը և ազգությունը (եթե պահանջվում է ծննդյան, հայրության ճանաչման կամ որդեգրման վերաբերյալ փաստաթուղթ)  
5. Փաստաթուղթն ստանալու նպատակը  
6. Այլ նշումներ  

Նշված փաստաթղթի վերաբերյալ հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները`

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 34

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժնին

Ձեր ________ _______ _________ թ. N _________ հարցմանն ի պատասխան ուղարկում ենք
քաղաքացի ______________________________________________________ -ի


(անունը, հայրանունը, ազգանունը)

_____________________________________________________ , սերիա_____

(նշել փաստաթղթի անվանումը` վկայականը, ակտի գրանցման պատճենը, տեղեկանքը)


N __________________ ։

Առդիր`

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 35 

Դ. Կ.

ՀՀ արդարադատության նախարարության
ՔԿԱԳ գործակալության պետ`
_________________________

Ձեր քննարկմանն է ուղարկվում____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________ վերաբերյալ գործը,
բաղկացած __________ թերթից։

 

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)

Ձև N 36

Դ. Կ.

ՔԿԱԳ _______________________
______________տարածքային բաժնին

Խնդրում ենք հայտնել __________________________________________________


(նշել ստուգման ժամանակահատվածը)

ՔԿԱԳ _____________________________________________ տարածքային բաժնում


(ՔԿԱԳ մարմնի անվանումը)

ծննդյան ակտային գրանցումների «տեղեկություններ մոր մասին» սյունակում ________________


(մոր անունը,

________________________________________________________________


ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան ժամանակը)

տվյալներով գրառում կա, թե ոչ։

Ակտային գրանցում հայտնաբերելու դեպքում խնդրում ենք ուղարկել պատճենը։

 

 

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 37

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՔԿԱԳ_________________________________________ տարածքային բաժնի կողմից

____ թ. ____________________________________ գանձված պետական տուրքի մասին

 

 

NN ը/կ

Գրանցման ակտի կամ գործարքի անվանումը

Գործարքի քանակը

Գանձված պետական տուրքը

1.

Ծննդյան ակտի գրանցում

 

 

2.

Ամուսնության ակտի գրանցում

 

 

3.

Ամուսնալուծության ակտի գրանցում

 

 

4.

Հայրության որոշման ակտի գրանցում

 

 

5.

Որդեգրման ակտի գրանցում

 

 

6.

Քաղաքացիական կացության վերականգնված ակտի գրանցում

 

 

7.

Անվան, ազգանվան, հայրանվան փոխման ակտի գրանցում

 

 

8.

ՔԿԱԳ գրանցումներում ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու համար

 

 

9.

ՔԿԱԳ վկայականի կրկնօրինակ տալու համար

 

 

10.

Ակտային գրանցումների առկայության կամ բացակայության մասին տեղեկանք տալու համար

 

 

11.

ՔԿԱԳ վկայականի կրկնօրինակ ստանալու ծանուցում ուղարկելու համար

 

 

12.

Այլ վայրից ստացված ՔԿԱԳ վկայականի կրկնօրինակ և տեղեկանք տրամադրելու համար

 

 

13.

Ընդամենը

 

 

14.

Մահվան ակտի գրանցում

 

 

15.

Ընդամենը

 

 

16.

Պետական տուրքի մուծման բանկային հաշվի համարը

 

 

Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)


___ _______________ ____ թ.

Ամսական հաշվետվությունը ներկայացնել ոչ ուշ, քան հաջորդ ամսվա 5-ը։
(Ձև N 37 խմբ. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 38

Դ.Կ

 _______________________________ԶԻՆ. ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ

 

Ուղարկվում է ՔԿԱԳ __________________________ տարածքային բաժնում սույն թվականի
_______ամսվա 18-55 տարեկան զինապարտների մահվան գրանցման մասին տեղեկատվություն։

NN
ը/կ

Անունը, հայրանունը, ազգանունը

Հասցեն
(մարզը, համայնքը, փողոցը, տունը, բնակարանը)

Ծննդյան
ժամանակը

Մահվան
ա/գ.
համարը

Մահվան
ժամանակը

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)


___ _______________ 200 թ.

Ձև N 39

   ____________________ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆ

Ուղարկվում է ՔԿԱԳ ___________________________ տարածքային բաժնում սույն թվականի
__________________ ամսում գրանցված մահացած քաղաքացիների անձնագրերը։

Առդիր`____________ անձնագիր

 

NN
ը/կ
Անունը, հայրանունը, ազգանունը Անձնագրի
սերիան,
համարը
Երբ և ում կողմից է տրված Հասցեն
(մարզը, համայնքը, փողոցը,
տունը, բնակարանը)
Մահվան
ա/գ.
համարը
Գրանցման
ժամանակը
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)


___ _______________ 200 թ.

Ձև N 40

ՔԿԱԳ____________________ տարածքային բաժնի կողմից

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԼԱՆԿՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՄԱՍԻՆ

ՔԿԱԳ վկայականների
բլանկների անվանումը
Բլանկների
մնացորդը`
առ հաշվե-
տու ժամա-
նակաշրջա-
նի սկիզբը
Հաշվետու
ժամանակա-
շրջանում
ստացվել են
բլանկներ
Տրվել են
վկայակա-
ներ առաջին
անգամ
Տրվել են
կրկնօրինակ
վկայական-
ներ
Ուղարկված
վկայական-
ներ
Փչացվել են
լրացնելիս
Կորսվել են Ընդամենը
ծախսվել է
Բլանկների
մնացորդը`
 առ
հաշվետու
ժամանա-
կաշրջանի
վերջը
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ծննդյան                  
2. Ամուսնության                  
3. Ամուսնալուծության                  
4. Որդեգրման                  
5. Հայրության որոշման                  
6. Անվան, հայրանվան,
ազգանվան փոխման
                 
7. Մահվան                  
Կ. Տ.

ՔԿԱԳ____________________________

տարածքային բաժնի պետ` _______________
 (անունը, ազգանունը)
_____________________


(ստորագրությունը)

___ _______________ 200 թ.

Ձև N 41

Դ.Կ.

ՀՀ ոստիկանության_____________________________

_________________________________________

_________________________________ բաժնի պետ

_________________________________________

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի ________________-րդ

հոդվածով` խնդրում ենք հայտնել __________________________________________

(անունը,

_______________________________________________________________-ի

հայրանունը, ազգանունը,

_______________________________________________________________

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը և վայրը,

   
_______________________________________________________________

անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել),

_______________________________________________________________

բնակության վայրը)

 

վերաբերյալ քրեական գործ հարուցված լինելու, քրեական պատիժ կրելու և դատվածություն ունենալու վերաբերյալ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է

_______________________________________________________________

(նշել պատճառը,


_____________________________պատճառով։

փոփոխվող տեղեկությունը)

Կից ներկայացվում են՝

դիմումի պատճենը

դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը
 
Առդիր _____ էջ:


ՔԿԱԳ_______________________________________________

տարածքային բաժնի պետ

________________________
(անունը, ազգանունը)____________________
(ստորագրությունը)

(Ձև N 41 լրաց. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 42

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

  

Ա Ր Դ Ա Ր Ա Դ Ա Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն

  

Ք Կ Ա Գ  Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

N _____________

_____ ______________ թ.

 ______________________________________ՔԿԱԳ
 
 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ _______________________

Հանձնարարվում է ուղարկել _______________________________________ ____________________________________________________________

________________________ , ա/գ.______________________ N _________,

(ակտի տեսակը)

__________________________________________________________,

c վկայականի կրկնօրինակը c ակտի գրանցման լուսապատճենը
ակտի գրանցման պատճենը՝ š հայերեն š ռուսերեն` ոչ պաշտոնական
թարգմանությամբ
տեղեկանք՝ š հայերեն š ռուսերեն` ոչ պաշտոնական
թարգմանությամբ

Առդիր՝ _____ էջ։
(Ձև N 42 լրաց. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 43

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

  

Ա Ր Դ Ա Ր Ա Դ Ա Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն

  

Ք Կ Ա Գ  Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

N _____________

_____ ______________ թ.

 ______________________________________ՔԿԱԳ
 
 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ _______________________

Հանձնարարվում է հայտնել _________________________________________
         
 ________________________________________________________
         
հասցեի բնակիչ _______________ ծնված`___________________________ 
         
___________________________ ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություն         

(տրամադրել ամուսնության, ամուսնալուծության ակտի գրանցման պատճենները, ամուսնության դադարումից հետո նոր ամուսնության գրանցման վերաբերյալ տեղեկություն)։

         
 Առդիր` _____ էջ։
(Ձև N 43 լրաց. 11.01.07 N 69-Ն)

Ձև N 44

 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի  Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

  

Ա Ր Դ Ա Ր Ա Դ Ա Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն  Ն Ա Խ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն

  

Ք Կ Ա Գ  Գ Ո Ր Ծ Ա Կ Ա Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

N _____________

_____ ______________ թ.

 ______________________________________ՔԿԱԳ
 
 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ _______________________

Քաղաքացի ___________________________________________________

(անունը, հայրանունը, ազգությունը)

__________________ փոխման եզրակացությունը հաստատված է և նա կկոչվի

__________________________________________________________:
(Ձև N 44 լրաց. 11.01.07 N 69-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան