10/07/2018

ՀՀ արդարադատության նախարարի 2018 թվականի մարտի 21-ի N 114-ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի N 323-Ն հրաման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ  22-Ի N 9-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածով.

 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ Ո Ւ Մ   Ե Մ`

 

          1. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2018 թվականի հունվարի 22-ի «Նոտարական տարածքները, նոտարական գրասենյակներին առաջադրվող նվազագույն պահանջները և գտնվելու վայրերի չափանիշները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 608-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 9-Ն hրամանով հաստատված հավելված N 1-ի 6-րդ կետի դ) ենթակետում «-գյուղ Բաղրամյան:» բառը փոխարինել «-գյուղ Մյասնիկյան:» բառով:

         2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

Ժամանակավոր պաշտոնակատար՝    

ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Արդարադատության նախարար