Սնանկության կառավարիչների որակավորման ստուգում

Ստուգման անհրաժեշտությունը

Ի՞նչ պարբերականությամբ է կատարվում որակավորման ստուգումը

Ո՞վ է իրականացնում որակավորման ստուգումը

Ո՞վ կարող է դիմել կառավարչի որակավորման ստուգման համար

Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

Որքա՞ն է կազմում պետական տուրքի չափը

Ո՞ր դեպքերում է մերժվում մասնակցության դիմումը

Ո՞ր դեպքերում է դիմողը զրկվում մասնակցության իրավունքից

Ի՞նչ կարգով է իրականացվում որակավորումը

Ի՞նչ ժամկետում են հրապարակվում ստուգման արդյունքները

Ի՞նչ կարգով է իրականցվում ստուգման արդյուքների բողոքարկումը

Սնանկության կառավարիչների թեկնածուների որակավորման ստուգման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են<<Սնանկության մասին>> ՀՀ օրենքով և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի <<Սնանկության գործովկառավարչի որակավորման կարգը հաստատելու մասին>> N 1179-Ն որոշմամբ (փոփոխված ՀՀ կառավարության 2012թվականի հունիսի 28-ի N 850-Ն որոշմամբ):

Դիմումի ձև