Դեպի վեր

30/04/2010 Տառատեսակի
չափսը
A A A

«Առևտրային կազմակերպությունների գրանցման (ստեղծման) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշային ձևերը հաստատելու մասին» ՀՀ արդարադատության նախարարի հրաման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

30 ապրիլի 2010 թ.

ք. Երևան N 66-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՍՏԵՂԾՄԱՆ) ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆՄՈՒՇԱՅԻՆ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 21-ի «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 775-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 97-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետով.

 

Հրամայում եմ`

1. Հաստատել

1) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրության նմուշային ձևը (հավելված 1),

2) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադրի որոշման նմուշային ձևը (հավելված 2),

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրության նմուշային ձևը (հավելված 3),

4) Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրության նմուշային ձևը (հավելված 4),

5) Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադրի որոշման նմուշային ձևը (հավելված 5),

6) Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրության նմուշային ձևը (հավելված 6),

7) Բաց բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության նմուշային ձևը (հավելված 7),

8) Բաց բաժնետիրական ընկերության հիմնադրի որոշման նմուշային ձևը (հավելված 8),

9) Բաց բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրության նմուշային ձևը (հավելված 9),

10) Փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրության նմուշային ձևը (հավելված 10),

11) Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադրի որոշման նմուշային ձևը (հավելված 11),

12) Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրության նմուշային ձևը (հավելված 12),

13) Լիակատար ընկերակցության կանոնադրության նմուշային ձևը (հավելված 13),

14) Լիակատար ընկերակցության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրության նմուշային ձևը (հավելված 14),

15) Արտադրական կոոպերատիվի կանոնադրության նմուշային ձևը (հավելված 15),

16) Արտադրական կոոպերատիվի հիմնադիր-անդամների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի արձանագրության նմուշային ձևը (հավելված 16)։

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Գ. Դանիելյան

 

Հավելված 1

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«Կազմված է «_____»______________20 թ.

Բաղկացած է 4 թերթից

Տպագրված է ընդամենը ___ օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ _____

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

« »

սահմանափակ պատասխանատվությամբ

ընկերության հիմնադիրների (միակ հիմնադրի)

«_____»______________20 թ. կայացած

(կայացրած) հիմնադիր ժողովի որոշմամբ

(միանձնյա որոշմամբ)

արձանագրություն (որոշում) թիվ ____ տնօրեն`

_____________ ___________________

«_____»______________20 թ. ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ

 

____________________________ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

ԲԱԺՆԻ ԿՈՂՄԻՑ

 

«_____»______________20 թ.

գրանցման թիվ _______________.

վկայական ___ ___________

_________________________տարածքային

 

բաժնի պետ՝ ____________ ________________

 

«_____»______________20 թ.

 

 

« »

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

201_ թ.

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. «__________________________________________» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (հետագայում` Ընկերություն) համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի կանոնադրական կապիտալը բաժանված է սույն կանոնադրությամբ սահմանված չափերով բաժնեմասերի:

1.2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական Օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

1.3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «__________________________________________» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

կրճատ՝ «_________________________________________ » ՍՊԸ

ռուսերեն լրիվ՝ « __________________________________________» Обшество с Ограничеенной Ответственностью

կրճատ՝ «_______________________________________________» ՕՕՕ

անգլերեն լրիվ՝ «__________________________________________________» LIMITED LIABILITY COMPANY

կրճատ՝ «__________________________________________» LLC

1.4. Ընկերության գտնվելու վայրը և իրավաբանական (փոստային) հասցեն է`

_________________________________________________________________________________

 

2. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2.1. Անձը համարվում է ընկերության մասնակից իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից Ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում նրա որպես այդպիսին գրանցվելու պահից:

2.2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալում բաժնեմասը փոխանցելը.

2.2.1. Ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի իր բաժնեմասը (դրա մասը) վաճառել կամ այլ` օրենքով չարգելված ձևով, օտարել Ընկերության մեկ կամ մի քանի մասնակիցների, ինչպես նաև երրորդ անձանց: Ընդ որում, մյուս մասնակիցներն ունեն այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք՝ Ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն: Եթե Ընկերության մյուս մասնակիցները չեն օգտագործել բաժնեմասը (դրա մասը) գնելու իրենց նախապատվության իրավունքը կամ այն օգտագործել են մասամբ, ապա Ընկերությունն ունի այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք:

2.2.2. Երրորդ անձանց օտարման անհնարինության դեպքում մասնակցի պահանջով Ընկերությունն ինքը պարտավոր է ձեռք բերել մասնակցի բաժնեմասը, այն իրացնել մեկ տարվա ընթացքում այլ մասնակիցների կամ երրորդ անձանց կամ որոշում ընդունել բաժնեմասի չբաշխված մասի մարման ճանապարհով Ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին:

2.2.3. Նախապատվության իրավունքի (այլ մասնակիցների կողմից վաճառվող բաժնեմասերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է մեկ ամիս:

2.3. Ընկերությունից դուրս եկող մասնակցի բաժնեմասը դուրս գալու դիմումը ներկայացնելու պահից փոխանցվում է ընկերությանը:

2.4. Ընկերության մասնակիցները կարող են տեղեկություններ ստանալ, ընկերության գործունեության մասին գաղտնի փաստաթղթերից բացի, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվառման, հաշվետվության, ընկերության արտադրատնտեսական գործունեության այլ փաստաթղթերի հետ:

2.5. Ընկերության մասնակիցները պարտավոր են`

– Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի սահմանված կարգի համաձայն կատարել ներդրումներ Ընկերության կանոնադրական կապիտալում:

 

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

 

3.1. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է __________________________________ (____________________________________________________________________) դրամ, որը բաժանված է ___________ բաժնեմասերի, մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է _____________ դրամ:

Կանոնադրական կապիտալը սահմանում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող ընկերության գույքի նվազագույն չափը:

Ընկերության բոլոր __________ բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և պատկանում են սույն կանոնադրության հավելվածում նշված մասնակցին (մասնակիցներին):

 

4. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

4.1. Ընկերության կառավարման մարմիններն են Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը և Ընկերության գործադիր մարմինը՝ տնօրենը:

4.2. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է, որն ունի Ընկերության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

4.3. Ընկերության մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողովը հրավիրում է Ընկերության տնօրենի կողմից տարեկան մեկ անգամ ֆինանսական տարվա ավարտից ոչ շուտ, քան երկու ամիս ոչ ուշ, քան չորս ամիս անց: Ընկերությունը պարտավոր է ամեն տարի գումարել մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողովը` Ընկերության գործունեության տարեկան արդյունքները հաստատելու համար:

4.4. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է տնօրենը, որն ընտրվում է Ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից:

Տնօրենը իրավունք ունի առանց լիազորության գործարքներ կատարել Ընկերության անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում ընկերության զուտ ակտիվների մեծության 25%-ից:

 

« _______________________» ՍՊԸ

կանոնադրության հավելված

 

« __________________________»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

 

մասնակիցների ցուցակ

 

Մասնակցի քաղաքացիությունը, անունը, ազգանունը

(պետությունը որտեղ հիմնադրվել է, անվանումը)

անձնագրի (գրանցման) տվյալները

հասցեն (գտնվելու վայրը) բաժնե-մասերի

քանակը բաժնեմասի

չափը

% ստորագրություն

 

Պետությունը որտեղ հիմնադրվել է __________________

Քաղաքացիությունը ______________________________

Անունը, ազգանունը (անվանումը) __________________

Սոց. քարտի համարը (առկայության դեպքում) _________

անձնագրի (գրանցման) տվյալները__________________

բնակության (գտնվելու) վայրը______________________

 

Պետությունը որտեղ հիմնադրվել է __________________

Քաղաքացիությունը ______________________________

Անունը, ազգանունը (անվանումը) __________________

Սոց. քարտի համարը (առկայության դեպքում) _________

անձնագրի (գրանցման) տվյալները_________________

բնակության (գտնվելու) վայրը_____________________

 

Պետությունը որտեղ հիմնադրվել է __________________

Քաղաքացիությունը ______________________________

Անունը, ազգանունը (անվանումը) __________________

Սոց. քարտի համարը (առկայության դեպքում) _________

անձնագրի (գրանցման) տվյալները__________________

բնակության (գտնվելու) վայրը____________________________________

 

Պետությունը որտեղ հիմնադրվել է __________________

Քաղաքացիությունը _____________________________

Անունը, ազգանունը (անվանումը) __________________

Սոց. քարտի համարը (առկայության դեպքում) _________

անձնագրի (գրանցման) տվյալները_________________

բնակության (գտնվելու) վայրը_____________________

(Հավելվածը խմբ. 16.03.11 N 29-Ն)

Հավելված 2

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«___________________________»

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադրի որոշում թիվ 1

/ՈՐՈՇՈՒՄ/

 

(Կազմված է «_____»______________20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

____________________ «_____»______________20 թ.

 

Ես «______________________________________________» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միակ հիմնադիր ___________________________________________________ միանձնյա որոշեցի`

1. Հիմնադրել «________________________________________ » անվանումով սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի ստեղծման նպատակն է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել ______________________________ (________________________________________________________________________________) դրամ, որը բաժանված է __________________ բաժնեմասերի` յուրաքանչյուրը ____________ դրամ անվանական արժեքով:

3. Ընկերության բոլոր բաժնեմասերը պատկանում են ինձ` _________________________________:

4. Հաստատել «__________________________________________» ՍՊԸ կանոնադրությունը:

5. Ընկերության տնօրեն հաստատել ________________________________________________ -ին անձ. ________________ տրվ. «______» «______________________» ______________թ. ________ -ի կողմից, հասցե` _______________________________________________________________________ նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր _____ տարի ժամկետով:

 

 

 

 

 

Ընկերության միակ հիմնադիր` ______________ ____________________________________

 

(Հավելվածը խմբ. 16.03.11 N 29-Ն)

 

Հավելված 3

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«____________________________________»

սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

 

(Կազմված է «_____»______________20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

«_____»_____________20 թ.

 

Մասնակցեցին ընկերության բոլոր հիմնադիրները

1 ______________________________ 2 ______________________________

3 ______________________________ 4 ______________________________

Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն)

Ժողովի նախագահ ընտրել ______________________, քարտուղար`_____________________

Օրակարգ. 1. Ընկերության կանոնադրության հաստատում

2. Ընկերության տնօրենի հաստատում

______________________________ առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը

«__________________________________» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ որոշեց

(քվեարկության դրված բոլոր հարցերով միաձայն).

1. Հիմնադրել «_____________________________________» անվանումով սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

2. Ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել ________________________ (_________________________________________________________) դրամ, որը բաժանված է _________ բաժնեմասերի, յուրաքանչյուրը ______________________ դրամ անվանական արժեքով:

3. Հաստատել ընկերության մասնակիցների ցանկը և նրանց ունեցած բաժնեմասերի չափը (տոկոսներով)

1 ____________________________ _____% 2 ____________________________ _____%

3 ____________________________ _____% 4 ____________________________ _____%

4. Հաստատել « _________________________________ » ՍՊԸ կանոնադրությունը:

5. Ընկերության տնօրեն հաստատել _______________________________________________-ին, անձ. ______________________ տրվ. «_____» «______________» ______________թ. _______-ի կողմից, հասցե` __________________________________________________________ նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր _____ տարի ժամկետով:

 

Ընկերության հիմնադիրներ _______________ ____________________________

_______________ ____________________________

_______________ ____________________________

_______________ ____________________________

(Հավելվածը խմբ. 16.03.11 N 29-Ն)

Կազմված է «—» «——————» 20 թ.

 

Բաղկացած է ———— թերթից

Ընդամենը ———- օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ ——

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

«——————————————————»

լրացուցիչ պատասխանատվությամբ

ընկերության հիմնադիրների (միակ

մասնակցի) «—» «————————» 20 թ. կայացած (կայացրած) հիմնադիր ժողովի որոշմամբ

(միանձնյա որոշմամբ) արձանագրություն (որոշում) թիվ ——— տնօրեն`

—————————————————— «—»

«————————————» 20 թ. Հավելված 4

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության

 

———————— տարածքային բաժնի կողմից

 

«—» «————————————» 20 թ.

 

գրանցման N ——————————————— վկայական N———————————————

—————————————————————

տարածքային

բաժնի պետ` ———————————————

 

«———————————————————————————————»

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. « —————————————————————————» Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «—————————————————————————» Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն

կրճատ՝ « ——————————————————————» ԼՊԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Обшество с Дополнительной Ответственностью «—————————————————————————»

կրճատ՝ ОДО «———————————————»

անգլերեն լրիվ՝ «———————————————————————» ADDITIONAL LIABILITY COMPANY

կրճատ՝ «—————————————————————» ALC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է` —————————————————————————————————————————————————————

 

ԵՐԵՎԱՆ-2010 թ.

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Անձը համարվում է ընկերության մասնակից իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի կողմից ընկերության մասնակիցների գրանցամատյանում գրանցվելու պահից:

6. Ընկերության մասնակիցն իրավունք ունի իր բաժնեմասը (դրա մասը) օտարել ընկերության մեկ կամ մի քանի մասնակիցների, ինչպես նաև երրորդ անձանց: Ընդ որում, մյուս մասնակիցներն ունեն այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնեմասերին համամասնորեն: Եթե ընկերության մյուս մասնակիցները չեն օգտագործել բաժնեմասը (դրա մասը) գնելու իրենց նախապատվության իրավունքը կամ այն օգտագործել են մասամբ, ապա ընկերությունն ունի այդ բաժնեմասը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք:

7. Երրորդ անձանց օտարման անհնարինության դեպքում մասնակցի պահանջով ընկերությունն ինքը պարտավոր է ձեռք բերել մասնակցի բաժնեմասը, այն իրացնել մեկ տարվա ընթացքում այլ մասնակիցների կամ երրորդ անձանց կամ որոշում ընդունել բաժնեմասի չբաշխված մասի մարման ճանապարհով ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին:

8. Նախապատվության իրավունքի (այլ մասնակիցների կողմից վաճառվող բաժնեմասերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է մեկ ամիս:

9. Ընկերությունից դուրս եկող մասնակցի բաժնեմասը դուրս գալու դիմումը ներկայացնելու պահից փոխանցվում է ընկերությանը:

10. Ընկերության մասնակիցները կարող են տեղեկություններ ստանալ ընկերության գործունեության մասին՝ գաղտնի փաստաթղթերից բացի, ծանոթանալ հաշվապահական հաշվառման, հաշվետվության, ընկերության արտադրատնտեսական գործունեության այլ փաստաթղթերի հետ։

11. Ընկերության մասնակիցները պարտավոր են ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի սահմանած կարգի համաձայն կատարել ներդրումներ ընկերության կանոնադրական կապիտալում:

12. Ընկերության մասնակիցները ընկերության պարտավորությունների համար համապարտ սուբսիդիար պատասխանատվություն են կրում ներդրված ավանդների արժեքի ————-ապատիկի չափով:

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

 

13. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է ————————————

(———————————————————————————————————————) դրամ, որը բաժանված է ————— բաժնեմասերի, մեկ բաժնեմասի անվանական արժեքը կազմում է ———————————————————————— դրամ:

14. Ընկերության բոլոր ———— բաժնեմասերը տեղաբաշխված են, լրիվ վճարված և պատկանում են սույն կանոնադրության հավելվածով նշված մասնակիցներին:

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

15. Ընկերության կառավարման մարմիններն են ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովը և ընկերության գործադիր մարմինը՝ տնօրենը։

16. Ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինը ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովն է, որն ունի ընկերության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

17. Ընկերության մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողովը հրավիրվում է ընկերության տնօրենի կողմից տարեկան մեկ անգամ ֆինանսական տարվա ավարտից ոչ շուտ, քան երկու ամիս և ոչ ուշ, քան վեց ամիս անց: Ընկերությունն իր գործունեության տարեկան արդյունքները հաստատելու նպատակով պարտավոր է ամեն տարի գումարել մասնակիցների հերթական ընդհանուր ժողովը:

18. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարությունը իրականացնում է տնօրենը, որն ընտրվում է ընկերության մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կողմից երեք տարի ժամկետով: Տնօրենն իրավունք ունի առանց լիազորագրի գործարք կատարել ընկերության անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում զուտ ակտիվների մեծության 25%-ը:

 

«———————————————————————»

ԼՊԸ կանոնադրության հավելված

 

«——————————————————————————»

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

մասնակիցների ցուցակ

 

1. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

Բնակության (գտնվելու) վայրը —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

2. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

3. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ————————————————————————————————————————————————————————————————

 

4. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Հավելված 5

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«——————————————————————————————»

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության

հիմնադրի որոշում թիվ 1

 

(կազմված է «———» «—————————» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

Ես « ———————————————————————————————————»

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիր————————————— միանձնյա որոշեցի`

1. հիմնադրել «——————————————————————————————» անվանումով «Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել ———————————————————————— (————————————————————————————————————————————————————————————) դրամ,

 

3. սահմանել, որ հիմնադիրն ընկերության պարտավորությունների համար սուբսիդիար պատասխանատվություն է կրում ներդրված ավանդի արժեքի -------ապատիկի չափով,

4. հաստատել «——————————————————————————————» ԼՊԸ կանոնադրությունը,

5. ընկերության տնօրեն հաստատել———————————————————— -ին

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

 

Ընկերության հիմնադիր` ———————————— —————————

 

 

Հավելված 6

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«————————————————————————————»

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության

հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

 

(կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Մասնակցեցին ընկերության հիմնադիրները

1. —————————————————— 2. ——————————————————

3. —————————————————— 4. ——————————————————

 

Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն)

Ժողովի նախագահ ընտրել ——————————, քարտուղար` —————————

 

Օրակարգ` 1. ընկերության կանոնադրության հաստատում

2. ընկերության տնօրենի հաստատում

 

——— ————————————————————————— առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը

«———————————————————————————————» Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց՝

1. հիմնադրել «—————————————————————————» անվանումով «Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել —————————————(—————————————————————————————————————) դրամ, որը բաժանված է ————————————— բաժնեմասերի, յուրաքանչյուրը ——————————————— դրամ անվանական արժեքով,

3. սահմանել, որ հիմնադիրներն ընկերության պարտավորությունների համար համապարտ սուբսիդիար պատասխանատվություն են կրում ներդրված ավանդների արժեքի ————ապատիկի չափով:

4. հաստատել ընկերության մասնակիցների ցանկը և նրանց ունեցած բաժնեմասերի չափը,

1. ————————————— ——— % 2. ————————————— ——— %

3. ————————————— ——— % 4. ————————————— ——— %

5. հաստատել «——————————————————————» ԼՊԸ կանոնադրությունը,

6. ընկերության տնօրեն հաստատել———————————————————— -ին,

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ——————————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

 

Ժողովի նախագահ` —————————— ———————————

Ժողովի քարտուղար` —————————— ———————————

 

Կազմված է «—» «—————————» 20 թ.

 

Բաղկացած է ———— թերթից

Ընդամենը ———- օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ ——

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

«————————————» ԲԲԸ

հիմնադիրների (միակ հիմնադրի)

«—» «————» 20 թ. կայացած (կայացրած) հիմնադիր ժողովի որոշմամբ (միանձնյա որոշմամբ) արձանագրություն (որոշում) թիվ ——— տնօրեն`

—————————————————— «—»

«————————————» 20 թ. Հավելված 7

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության

 

———————— տարածքային բաժնի կողմից

 

«—» «————————————» 20 թ.

 

գրանցման N ——————————————— վկայական N———————————————

—————————————————————

տարածքային

բաժնի պետ` ———————————————

 

«———————————————————————————»

Բաց բաժնետիրական ընկերության

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «——————————————————————————————» Բաց բաժնետիրական ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «———————————————————» Բաց բաժնետիրական ընկերություն

կրճատ՝ «—————————---------—————————» ԲԲԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Открытое Акционерное Обшество «———————————————————————»

կրճատ՝ ОАО «———————————————————»

անգլերեն լրիվ՝ «——————————————————————» Open Joint Stock Company

կրճատ՝ «——————————————————————» OJSC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է` ———————————————————————-———————————————————————-—-—-—-—-—-—-—-—-—-

 

ԵՐԵՎԱՆ-2010 թ.

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

 

5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է ————————————(————————————————————————————————————) դրամ, որը կազմում է ———————————— (—————————————————) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմս,

մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է ——————————————————————— դրամ:

Բոլոր —————————— բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում է ————————————————— (————————————————————————————————————————) դրամ՝ ——————————————————(———————————————————————————————————) հատ ——————————————————— դրամ անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսեր:

6. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ կանոնադրական կապիտալի ———————— տոկոսի չափով:

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԸ

 

7. Ընկերության յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքներ:

8. Սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը մեկամսյա ժամկետում առաջնահերթ կարգով իրավունք ունի ձեռք բերել ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերն օրենքով սահմանված կարգով:

9. Ընկերության բաժնետերերի իրավունքներն ու պարտավորությունները սահմանվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 

10. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է:

Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում:

11. Ժողովի գումարման մասին բաժնետերերը ծանուցվում են ժողովի գումարման օրվանից առնվազն ——— օր առաջ:

12. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությունները և որոշումներ ընդունելու կարգը սահմանվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

13. Ընկերությունում խորհուրդ չի ձևավորվում:

14. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ընկերության տնօրենը, որը գործում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իր իրավասությունների շրջանակներում, ինչպես նաև իրականացնում է նույն օրենքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ-դ» ենթակետերով սահմանված իրավասությունները:

 

Հավելված 8

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«—————————————————————————————-»

Բաց բաժնետիրական ընկերության

 

ՀԻՄՆԱԴՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 1

 

Կազմված է «———» «—————————» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Ես՝ « ———————————————————————————————————» Բաց բաժնետիրական ընկերության հիմնադիր——————————————————ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

1. հիմնադրել «——————————————————————————————» անվանումով «Բաց բաժնետիրական ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի ստեղծման նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. ընկերության գործունեության ժամկետը չսահմանափակել,

3. հաստատել ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները,

4. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել —————————(———————————————————————————) դրամ, որը բաժանվում է —————— հատ հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը —————— դրամ անվանական արժեքով,

5. ոչ մի տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսեր չթողարկել,

6. հաստատել «————————————————————————————» ԲԲԸ կանոնադրությունը,

7. սահմանել, որ՝

● ընկերության խորհուրդ չի ձևավորվում,

● ընկերության խորհրդի, ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների գումարման և դրանց օրակարգի հաստատման լիազորությունները կատարում է ընկերության տնօրենը,

8. ընկերության տնօրեն հաստատել———————————————————— -ին

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

Ընկերության հիմնադիր` —————————— ———————————

 

Հավելված 9

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«———————————————————————————»

Բաց բաժնետիրական ընկերության

հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

 

(կազմված է «———» «—————————» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Մասնակցեցին ընկերության բոլոր հիմնադիրները

1. —————————————————— 4. ——————————————————

2. —————————————————— 5. ——————————————————

3. —————————————————— 6. ——————————————————

Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն)

Ժողովի նախագահ ընտրել ——————————, քարտուղար` —————————

 

Օրակարգ` 1. ընկերության կանոնադրության հաստատում

2. ընկերության տնօրենի հաստատում

———————————————————— առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը

«—————————————————————————————» Բաց բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց՝

1. հիմնադրել «—————————————————————————» անվանումով «Բաց բաժնետիրական ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել —————————————(—————————————————————————————————————) դրամ, որը բաժանվում է ————————————— բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը ——————————————— դրամ անվանական արժեքով,

3. հաստատել ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները

1. ————————————— ——— հատ 4. ————————————— ——— հատ

2. ————————————— ——— հատ 5. ————————————— ——— հատ

3. ————————————— ——— հատ 6. ————————————— ——— հատ

4. հաստատել «——————————————————————» ԲԲԸ կանոնադրությունը,

5. ընկերության տնօրեն հաստատել———————————————————— -ին,

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

 

Ժողովի նախագահ` —————————— ———————————

Ժողովի քարտուղար` —————————— ———————————

 

Կազմված է «—» «—————————» 20 թ.

 

Բաղկացած է ———— թերթից

Ընդամենը ———- օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ ——

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

«——————————————» ՓԲԸ

հիմնադիրների (միակ հիմնադրի)

«—» «————————» 20 թ. կայացած (կայացրած) հիմնադիր ժողովի որոշմամբ (միանձնյա որոշմամբ) արձանագրություն (որոշում) թիվ ——— տնօրեն`

—————————————————— «—»

«————————————» 20 թ. Հավելված 10

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության

 

———————— տարածքային բաժնի կողմից

 

«—» «————————————» 20 թ.

 

գրանցման N ——————————————— վկայական N———————————————

—————————————————————

տարածքային

բաժնի պետ` ———————————————

 

«—————————————————————————————»

Փակ բաժնետիրական ընկերության

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «———————————————————————————————» Փակ բաժնետիրական ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ:

2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «———————————————————» Փակ բաժնետիրական ընկերություն

կրճատ՝ «—————————————————————-» ՓԲԸ

ռուսերեն լրիվ՝ Закрытое Акционерное Обшество «———————————————————————»

կրճատ՝ ЗАО «———————————————————»

անգլերեն լրիվ՝ «—————————————————————» Closed Joint Stock Company

կրճատ՝ «——————————————————————» CJSC

4. Ընկերության գտնվելու վայրն է` ——————————————————————

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

 

5. Ընկերության կանոնադրական կապիտալը կազմում է ————————————(——————————————————————————————————) դրամ, որը կազմում է ————— ( ——————————————————————————) հատ հասարակ անվանական բաժնետոմս, մեկ բաժնետոմսի անվանական արժեքը կազմում է ——————————————————————— դրամ:

Բոլոր —————————- բաժնետոմսերը տեղաբաշխված են բաժնետերերի միջև և լրիվ վճարված են նրանց կողմից:

Ընկերության հայտարարված բաժնետոմսերի առավելագույն ծավալը կազմում է

 

——————————— (—————————————————————————————————) դրամ՝ ——————————— ( ———————————————————————————) հատ ——————————————————— դրամ անվանական արժեքով հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսեր:

6. Ընկերությունում ստեղծվում է պահուստային հիմնադրամ կանոնադրական կապիտալի—————— ----- տոկոսի չափով:

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԸ

 

7. Ընկերության յուրաքանչյուր սովորական բաժնետոմս տալիս է իր սեփականատեր հանդիսացող բաժնետիրոջը միևնույն իրավունքները:

8. Սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերը մեկամսյա ժամկետում առաջնահերթ կարգով իրավունք ունի ձեռք բերել ընկերության կողմից տեղաբաշխվող բաժնետոմսերն օրենքով սահմանված կարգով:

9. Ընկերության բաժնետերն իրավունք ունի իր բաժնետոմսերը օտարել ընկերության մեկ կամ մի քանի բաժնետերերի, ինչպես նաև երրորդ անձանց: Ընդ որում, մյուս բաժնետերերն ունեն այդ բաժնետոմսերը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք՝ ընկերության կանոնադրական կապիտալում իրենց բաժնետոմսերին համամասնորեն: Եթե ընկերության մյուս բաժնետերերը չեն օգտագործել բաժնետոմսերը գնելու իրենց նախապատվության իրավունքը կամ այն օգտագործել են մասամբ, ապա ընկերությունն ունի այդ բաժնետոմսերը նույն գնով ձեռքբերման նախապատվության իրավունք:

10. Երրորդ անձանց օտարման անհնարինության դեպքում բաժնետիրոջ պահանջով ընկերությունն ինքը պարտավոր է ձեռք բերել բաժնետիրոջ բաժնետոմսերը, այն իրացնել մեկ տարվա ընթացքում այլ բաժնետերերի կամ երրորդ անձանց կամ որոշում ընդունել ընկերությանը պատկանող բաժնետոմսերի մարման ճանապարհով ընկերության կանոնադրական կապիտալի նվազեցման մասին:

11. Նախապատվության իրավունքի (այլ բաժնետերերի կողմից վաճառվող բաժնետոմսերի ձեռքբերման) իրականացման ժամկետը սահմանվում է մեկ ամիս:

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ

 

12. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովն ընկերության կառավարման բարձրագույն մարմինն է: Տարեկան ժողովը գումարվում է հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 6 ամսվա ընթացքում:

13. Ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի իրավասությունները և որոշումներ ընդունելու կարգը սահմանվում են «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

14. Ընկերությունում խորհուրդ չի ձևավորվում:

15. Ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է ընկերության տնօրենը, որը գործում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված իր իրավասությունների շրջանակներում, ինչպես նաև իրականացնում է նույն օրենքի 84-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ-դ» ենթակետերով սահմանված իրավասությունները:

 

Հավելված 11

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«—————————————————————————————-»

Փակ բաժնետիրական ընկերության

 

ՀԻՄՆԱԴՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 1

 

Կազմված է «———» «—————————» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Ես՝ « ———————————————————————————————————» Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադիր——————————————————ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով,

ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՄ`

1. հիմնադրել «——————————————————————————————» անվանումով «Փակ բաժնետիրական ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի ստեղծման նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. ընկերության գործունեության ժամկետը չսահմանափակել,

3. հաստատել ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները,

4. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել —————————(———————————————————————————) դրամ, որը բաժանվում է —————— հատ հասարակ (սովորական) անվանական բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը —————— դրամ անվանական արժեքով,

5. ոչ մի տեսակի արտոնյալ բաժնետոմսեր չթողարկել,

6. հաստատել «————————————————————————————» ՓԲԸ կանոնադրությունը,

7. սահմանել, որ՝

● ընկերության խորհուրդ չի ձևավորվում,

● ընկերության խորհրդի, ընկերության բաժնետերերի ընդհանուր ժողովների գումարման և դրանց օրակարգի հաստատման լիազորությունները կատարում է ընկերության տնօրենը,

8. ընկերության տնօրեն հաստատել———————————————————— -ին

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

 

Ընկերության հիմնադիր` —————————— ———————————

 

Հավելված 12

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«———————————————————————————»

Փակ բաժնետիրական ընկերության

հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

 

(կազմված է «———» «—————————» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Մասնակցեցին ընկերության բոլոր հիմնադիրները

1. —————————————————— 4. ——————————————————

2. —————————————————— 5. ——————————————————

3. —————————————————— 6. ——————————————————

Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն)

Ժողովի նախագահ ընտրել ——————————, քարտուղար` —————————

 

Օրակարգ` 1. ընկերության կանոնադրության հաստատում

2. ընկերության տնօրենի հաստատում

 

———————————————————— առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը

«———————————————————————————» Փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց՝

1. հիմնադրել «—————————————————————————» անվանումով «Փակ բաժնետիրական ընկերություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. ընկերության կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանել —————————————(—————————————————————————————————————) դրամ, որը բաժանվում է ————————————— բաժնետոմսերի, յուրաքանչյուրը ——————————————— դրամ անվանական արժեքով,

3. հաստատել ընկերության բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները

1. ————————————— ——— հատ 4. ————————————— ——— հատ

2. ————————————— ——— հատ 5. ————————————— ——— հատ

3. ————————————— ——— հատ 6. ————————————— ——— հատ

4. հաստատել «——————————————————————» ՓԲԸ կանոնադրությունը,

5. ընկերության տնօրեն հաստատել———————————————————— -ին,

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ———————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

 

Ժողովի նախագահ` —————————— ———————————

Ժողովի քարտուղար` —————————— ———————————

 

Կազմված է «—» «———————» 20 թ.

Բաղկացած է ———— թերթից

Ընդամենը ———- օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ ——

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

«—————————————————»

Լիակատար ընկերակցության հիմնադիրների

 

«—» «————————» 20 թ. կայացած հիմնադիր ժողովի որոշմամբ

արձանագրություն թիվ ——

Ընկերակցության գործերը վարող`

——————————————————

«—» «————————» 20 թ. Հավելված 13

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության

 

———————— տարածքային բաժնի կողմից

 

«—» «————————————» 20 թ.

 

գրանցման N ——————————————— վկայական N———————————————

———————————————տարածքային

բաժնի պետ` —————— —————————

 

«-------------------------------------------------------------------»

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «——————————————————————————————---» Լիակատար ընկերակցությունը իրավաբանական անձ համարվող, շահույթ ստանալու նպատակ հետապնդող առևտրային կազմակերպություն է, որի մասնակիցները (լիակատար ընկերներ) սույն կանոնադրությանը համապատասխան, ընկերակցության անունից զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և իրենց պատկանող գույքով պատասխանատվություն են կրում ընկերակցության պարտավորությունների համար։

2. Ընկերակցությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ։

3. Ընկերակցության գտնվելու վայրն է՝———————————————————————————————————————————————————————————

4. Ընկերակցության ֆիրմային անվանումն է՝

հայերեն լրիվ` «——————————————————————» Լիակատար ընկերակցություն

հայերեն կրճատ` «—————————————————————» ԼԸ

ռուսերեն լրիվ` Полное товарищество «———————————————————»

ռուսերեն կրճատ` ПТ «———————————————————————»

անգլերեն լրիվ` «—————————————————————————» Complete accompaniment

անգլերեն կրճատ` «——————————————————————» CA

 

ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

5. Ընկերակցության գործունեության նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը:

6. Ընկերակցությունը իրականացնում է օրենքով չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեություն:

7. Ընկերակցության կողմից այնպիսի գործունեություն իրականացնելու իրավունքը, որով զբաղվելու համար անհրաժեշտ է հատուկ թույլտվություն (լիցենզիա), ծագում է նման թույլտվությունը ստանալու պահից, կամ դրանում նշված ժամկետում և դադարում է դրա գործունեության ժամկետի ավարտով:

 

ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՀԱՎԱՔ ԿԱՊԻՏԱԼԸ

 

8. Ընկերակցության գործունեությունը ապահովելու համար մասնակիցների ավանդների հաշվին ստեղծվում է բաժնեհավաք կապիտալ, որ կազմում է ———————————————————————————————————————————————————————————————————————) հազար դրամ։

9. Ընկերակցության մասնակիցների կողմից ավանդի վճարումը կարող է իրականացվել դրամով, արժեթղթերով, այլ գույքով կամ գույքային իրավունքներով, ինչպես նաև դրամական գնահատում ունեցող այլ իրավունքներով։ Ընկերակցության մասնակիցների կողմից ներդրվող գույքի դրամական գնահատականը սահմանվում է մասնակիցների համաձայնեցմամբ։

10. Ընկերակցության մասնակիցը պարտավոր է իր ավանդը լրիվ մուծել մինչև ընկերակցության պետական գրանցումը։ Պետական գրանցումից հետո բաժնեհավաք կապիտալի փոփոխման կամ բաժնեհավաք կապիտալում բաժնեմասի փոփոխման դեպքում ավանդի մուծման կարգը և ժամկետները սահմանվում են մասնակիցների կողմից։ Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետի խախտման դեպքում վճարվում է տուգանք ——— տոկոսի չափով։

11. Ընկերակցության մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկությունները և բաժնեհավաք կապիտալում յուրաքանչյուրի ունեցած բաժնեմասի չափը արտացոլված են սույն կանոնադրության բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող հավելվածում:

 

ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

12. Մասնակիցներն ընկերակցության կառավարումն իրականացնում են ընդհանուր ժողովի միջոցով։ Ընկերակցության մասնակիցների ընդհանուր ժողովին է պատկանում ընկերակցության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունքը։

13. Ընկերակցության անունից գործերը վարում է (են) ———————————————————————————————

 

«——————————————————————»

ԼԸ կանոնադրության հավելված

 

«————————————————————————————»

 

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

մասնակիցների ցուցակ

 

1. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ————————————————————————————————————————————————————————————————

 

2. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ————————————————————————————————————————————————————————————————

 

3. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ————————————————————————————————————————————————————————————————

 

4. ————————— ———————————————— —————դրամ —— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. —————————— տրվ. «——» «———————————-» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը—————————- տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը ————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Հավելված 14

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«————————————————————————————»

Լիակատար ընկերակցության

 

հիմնադիրների (մասնակիցների) ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

 

(կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Մասնակցեցին ընկերության հիմնադիրները

1. —————————————————— 2. ——————————————————

3. —————————————————— 4. ——————————————————

Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն)

Ժողովի նախագահ ընտրել ——————————, քարտուղար` —————————

 

Օրակարգ` 1. Լիակատար ընկերակցության կանոնադրության հաստատումը

2. Լիակատար ընկերակցության գործերը վարողի ընտրության հարցը

 

——— ————————————————————————— առաջարկեց քվեարկության դնել հիմնադիր ժողովի օրակարգի հարցերը «———————————————————————————————» Լիակատար ընկերակցության հիմնադիրների (մասնակիցների) ընդհանուր (հիմնադիր ) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց՝

1. հիմնադրել «—————————————————————————» անվանումով «Լիակատար ընկերակցություն» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. Լիակատար ընկերակցության հիմնադիրների (մասնակիցների) ներդրած գույքային ավանդների հաշվին ստեղծված բաժնեհավաք կապիտալի չափը սահմանել ————————(—————————————————————————————————————) դրամ,

3. հաստատել ընկերակցության մասնակիցների ցանկը և նրանց ունեցած բաժնեմասերի չափը,

1. ————————————— ——— % 2. ————————————— ——— %

3. ————————————— ——— % 4. ————————————— ——— %

4. հաստատել «————————————————————————————» ԼԸ կանոնադրությունը,

5. հաստատել, որ ընկերակցության անունից գործերը վարում է (են) ——————————

——————— ———————————————————— դրամ ————— %

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

 

Պ/գր. Համարը———————— տրվ. «——» «———————————» ———— թ. ————————————— տ/բաժնի կողմից

 

Բնակության (գտնվելու) վայրը —————————————————————————————

———————————————————————————————————————————

 

Ժողովի նախագահ` —————————— ———————————

Ժողովի քարտուղար` —————————— ———————————

 

Կազմված է «—» «—————————» 20 թ.

 

Բաղկացած է ———— թերթից

Ընդամենը ———- օրինակ

ՕՐԻՆԱԿ ——

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

 

«——————————————————»

արտադրական կոոպերատիվի անդամների«—» «————————» 20 թ. կայացած հիմնադիր ընդանուր ժողովում

արձանագրություն թիվ ———

կոոպերատիվի նախագահ`

——————————————————

«—» «——————————» 20 թ. Հավելված 15

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է

 

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության

 

———————— տարածքային բաժնի կողմից

 

«—» «————————————» 20 թ.

 

գրանցման N ——————————————— վկայական N———————————————

—————————————————————

տարածքային

բաժնի պետ` ———————————————

 

«—————————————————————————————————»

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. «——————————————————————- » Արտադրական կոոպերատիվը համարվում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց անդամության վրա հիմնված ու իր անդամների գույքային փայավճարների միավորմամբ արտադրական կամ այլ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով ստեղծված կամավոր միավորում:

2. Կոոպերատիվն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ:

3. Կոոպերատիվի ֆիրմային անվանումն է`

հայերեն լրիվ՝ «——————————————————————————————» Արտադրական կոոպերատիվ

կրճատ՝ «——————————————————————————» ԱԿ

ռուսերեն լրիվ՝ Производственный кооператив « ——————————————»

կրճատ` ПК «———————————————————-»

անգլերեն լրիվ` «———————————————————————» PRODUCTIVE COOPERATIVE

կրճատ` «———————————————————————————» PCOOP

4. Կոոպերատիվի գտնվելու վայրն է`————————————————————————————————————————————————————————————

 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

5. Կոոպերատիվի անդամներ են համարվում սույն կանոնադրության հավելվածում նշված անձինք:

6. Կոոպերատիվի անդամն իրավունք ունի իր փայը կամ նրա մասը հանձնել կոոպերատիվի այլ անդամի: Փայի փոխանցումը բերում է կոոպերատիվում անդամության դադարեցման: Փայի (նրա մասի) հանձնումը կոոպերատիվի անդամ չհանդիսացող քաղաքացու թույլատրվում է միայն կոոպերատիվի համաձայնությամբ: Այդ դեպքում քաղաքացին, որը ձեռք է բերել փայը (նրա մասը), ընդունվում է կոոպերատիվի անդամ: Կոոպերատիվի անդամները այդպիսի փայի (նրա մասի) գնելու նախապատվության իրավունք ունեն, որի իրականացման ժամկետը սահմանվում է ——— օր:

7. Կոոպերատիվի անդամները նրա պարտավորությունների համար համապարտ սուբսիդիար պատասխանատվություն են կրում կոոպերատիվի յուրաքանչյուր անդամի լրացուցիչ վճարի չմուծված մասի սահմաններում:

8. Կոոպերատիվի անդամների ընդհանուր ժողովի որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված ժամկետում փայավճարի (լրացուցիչ վճարի) դիմաց ներդրում չկատարող անդամը հեռացվում է կոոպերատիվից:

 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԳՈՒՅՔԸ

 

9. Գույքը, որը պատկանում է կոոպերատիվին, բաժանվում է նրա անդամների փայերի:

10. Փայը կազմված է կոոպերատիվի անդամի փայավճարից և կոոպերատիվի զուտ ակտիվների համապատասխան մասից:

11. Կոոպերատիվի անդամի փայի մեծությունը որոշվում է յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտից և կոոպերատիվի տարեկան ֆինանսական հաշվետվության, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատումից հետո:

 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԸ

 

12. Կոոպերատիվի բաժնային ֆոնդը կազմում է ———————————————— (————————————————————————————————————) դրամ:

13. Կոոպերատիվի բաժնային ֆոնդը որոշում է պարտատերերի շահերը երաշխավորող կոոպերատիվի գույքի նվազագույն չափը:

14. Կոոպերատիվի բաժնային ֆոնդը բաժանված է կոոպերատիվի անդամների փայերի:

15. Կոոպերատիվի անդամների փայերի չափը և անձնագրային տվյալները նշված են սույն կանոնադրության հավելվածում:

16. Կոոպերատիվում անբաժանելի ֆոնդ չի կազմավորվում:

 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

17. Կոոպերատիվի կառավարման բարձրագույն մարմինը կոոպերատիվի անդամների (կամ նրանց լիազոր ներկայացուցիչների) ընդհանուր ժողովն է, որն ունի կոոպերատիվի կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման իրավունք:

18. Ժողովը համարվում է իրավասու, եթե ներկա են կոոպերատիվի անդամների ընդհանուր քանակի հիսուն տոկոսից ավելին: Սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում (երբ քննարկվող հարցը պահանջում է բոլոր անդամների միաձայնությունը) ժողովը իրավասու է կոոպերատիվի բոլոր անդամների (նրանց ներկայացուցիչների) ներկայության դեպքում:

19. Կոոպերատիվի անդամների ընդհանուր ժողովի կանոնակարգը և քվեարկության կարգը որոշվում է կոոպերատիվի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից:

20. Կոոպերատիվի հիմնադրման, վերակազմակերպման և լուծարման մասին որոշումները ընդունվում են կոոպերատիվի բոլոր անդամների կողմից միաձայն:

21. Կոոպերատիվի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրականացնում է կոոպերատիվի նախագահը:

22.Կոոպերատիվի նախագահն իրավունք ունի առանց լիազորագրի գործարքներ կատարել կոոպերատիվի անունից, եթե գործարքի գումարը չի գերազանցում բաժնային ֆոնդի 25%-ը:

23. Կոոպերատիվի նախագահն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը չհակասող կոոպերատիվի անդամների ընդհանուր ժողովի կողմից տրված այլ լիազորություններ և հանձնարարություններ:

 

«———————————————————————————»

ԱԿ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

 

«———————————————————————————————»

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ

 

անդամների ցուցակ

 

1. —————— ———————————— ————— դրամ ————- փայի չափը

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. ————————— տրվ. «——» «———————————» —————— թ. ———- -ի կողմից,

հասցե` ——————————————————————————————————

 

2. —————— ———————————— ————— դրամ ————- փայի չափը

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. ————————— տրվ. «——» «———————————» —————— թ. ———- -ի կողմից,

հասցե` ——————————————————————————————————

 

3. —————— ———————————— ————— դրամ ————- փայի չափը

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. ————————— տրվ. «——» «———————————» —————— թ. ———- -ի կողմից,

հասցե` ——————————————————————————————————

 

4. —————— ———————————— ————— դրամ ————- փայի չափը

(ստորագր.) (անուն, ազգանուն, անվանում)

 

անձն. ————————— տրվ. «——» «———————————» —————— թ. ——— -ի կողմից,

 

հասցե` ——————————————————————————————————

 

Հավելված 16

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2010 թվականի ապրիլի 30-ի

N 66-Ն հրամանի

 

«———————————————————————————————»

Արտադրական կոոպերատիվի

հիմնադիր-անդամների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովի

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 1

 

(կազմված է «——» «—————————-» 20 թ. և բաղկացած է 1 (մեկ) էջից)

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ «———»«—————————-» 20 թ.

 

Մասնակցեցին Արտադրական կոոպերատիվի բոլոր անդամները`

1. —————————————————— 2. ——————————————————

3. —————————————————— 4. ——————————————————

 

Քվեարկությամբ հիմնադիր ժողովը որոշեց (միաձայն)

Ժողովի նախագահ ընտրել ——————————, քարտուղար` —————————

 

Օրակարգ` 1. կոոպերատիվի կանոնադրության հաստատում

2. կոոպերատիվի նախագահի հաստատում

 

«——————————————————————————» Արտադրական կոոպերատիվի հիմնադիր-անդամների ընդհանուր (հիմնադիր) ժողովը բաց քվեարկությամբ միաձայն որոշեց`

1. հիմնադրել «—————————————————————————» անվանումով «Արտադրական կոոպերատիվ» կազմակերպաիրավական ձևի առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ, որի նպատակն է արտադրական կամ այլ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ճանապարհով շահույթի ստացումը,

2. կոոպերատիվի բաժնային ֆոնդի չափը սահմանել ———————— (—————————————————————————————————————) դրամ, որը բաժանված է փայերի՝ յուրաքանչյուրը ———————————————— դրամ անվանական արժեքով,

3. հաստատել «——————————————————————————------------» Արտադրական կոոպերատիվի կանոնադրությունը,

4. կոոպերատիվի նախագահ հաստատել————————————————————— -ին

անձ.————————— տրվ. «——» «—————————» —— թ. ——— -ի կողմից,

հասցե` ——————————————————————————————————————, նրա հետ կնքելով աշխատանքային պայմանագիր 3 տարի ժամկետով:

 

Ժողովի նախագահ` —————————— ———————————

Ժողովի քարտուղար` —————————— ——————————

 

 

Արդարադատության նախարար
Քննարկել
Վերադառնալ նախորդ էջ
Նախարարություն Գործառույթներ Գրադարան Տեղեկատվական կենտրոն Ընդունելություն

Բաժանորդագրություն